Obsah Dostupné filtre
Predpisy (11)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene niektorých zákonov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
264/2008 Z.z.
ZÁKON
z 18. júna 2008
o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 357/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.7.2014
§ 1
Zrušený od 1.7.2014
§ 2
Zrušený od 1.7.2014
Nadpis zrušený od 1.7.2014
§ 3
Zrušený od 1.7.2014
§ 4
Zrušený od 1.7.2014
§ 5
Zrušený od 1.7.2014
§ 6
Zrušený od 1.7.2014
§ 7
Zrušený od 1.7.2014
§ 8
Zrušený od 1.7.2014
§ 9
Zrušený od 1.7.2014
§ 10
Zrušený od 1.7.2014
§ 11
Zrušený od 1.7.2014
§ 12
Zrušený od 1.7.2014
§ 13
Zrušený od 1.7.2014
Nadpis zrušený od 1.7.2014
§ 14
Zrušený od 1.7.2014
14a
Zrušený od 1.7.2014
§ 15
Zrušený od 1.7.2014
Čl.II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z.z., zákona č. 12/1998 Z.z., zákona č. 457/2000 Z.z., zákona č. 162/2001 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 531/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 420/2004 Z.z., zákona č. 432/2004 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 621/2005 Z.z., zákona č. 24/2007 Z.z., zákona č. 273/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z. a zákona č. 511/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 9 vrátane nadpisu znie:
"§ 9
Platenie poplatku
(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami, 5aa) v hotovosti, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.
(2) Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.
(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(4) V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.
(5) V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.
(6) V konaní o obnove konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.
(7) Poplatky sa vyberajú v eurách.
(8) Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy. 5a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
"5aa) Zákon č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v položke 24b písm. b) sa slová "10 Sk" nahrádzajú slovami "10 Sk, najmenej 50 Sk".
Čl.III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 468/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 343/2007 Z.z., zákona č. 344/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 460/2007 Z.z., zákona č. 517/2007 Z.z., zákona č. 537/2007 Z.z., zákona č. 548/2007 Z.z., zákona č. 571/2007 Z.z., zákona č. 577/2007 Z.z., zákona č. 647/2007 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 92/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z. a zákona č. 167/2008 Z.z. sa mení takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
"6) Zákon č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. V § 7 ods. 1 druhá veta znie:
"Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.".
3. § 18 sa vypúšťa.
Čl.IV
Zrušený od 1.1.2016
Čl.V
Zrušený od 1.1.2016
Čl.VI
Zákon č. 349/2004 Z.z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 4 sa bodkočiarka vypúšťa a za slovo "predpisu 8)" sa vkladajú slová "a výkon činností distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu; 9a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
"9a) Zákon č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Čl.VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem čl. I § 7 až 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 až 6 a § 15, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.
Zákon č. 563/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 492/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákon č. 381/2011 Z.z. v znení zákona č. 347/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 357/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič, v.r.
Pavol Paška, v.r.
Robert Fico, v.r.
PRÍL.
Zrušená od 1.7.2014

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 264/2008 Z.z., o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 18.06.2008
Rozposlané/platnosť od: 19.07.2008
Účinnosť od: 01.08.2008
Zrušené: -

106/2008 Zbierky zákonov na strane 2177.
Odkaz na rovnopis čiastky