Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

242/2008 Z.z. zmena techn. požiadaviek na zníženie emisií z motorov na plyn

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
242/2008 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písmeno c) znie:
"c) motory vozidiel podľa osobitného predpisu 1) s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg okrem vozidiel kategórie M1, N1, N2 a M2, ktorým bolo na žiadosť výrobcu udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu. 2)".
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia "Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel" nahrádza citáciou "Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú.v. EÚ L 171, 29.6.2007)".
3. V § 2 písmeno a) znie:
"a) vozidlom motorové vozidlo uvedené v osobitnom predpise 1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg,".
4. Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú.v. EÚ L 171, 29.6.2007).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 3. januára 2009.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 242/2008 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 04.06.2008
Rozposlané/platnosť od: 01.07.2008
Účinnosť od: 03.01.2009
Zrušené: 31.12.2013

94/2008 Zbierky zákonov na strane 1906.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 393/2013 Z.z.