Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

237/2008 Z.z. zmena techn. požiadaviek na montáž zariadení na osvetlenie vozid.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
237/2008 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z.z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z.z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 2 sa za slovo "neplatné" vkladajú slová "od 10. júla 2011".
2. § 5 znie:
"§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.".
3. V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
"2. Smernica Komisie 2007/35/ES z 18. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (Ú.v. EÚ L 157, 19.6.2007).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. júla 2008.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 237/2008 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z.z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 04.06.2008
Rozposlané/platnosť od: 01.07.2008
Účinnosť od: 10.07.2008
Zrušené: 16.10.2009

93/2008 Zbierky zákonov na strane 1900.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 385/2009 Z.z.