Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

236/2008 Z.z. zmena techn. požiadaviek na výfukové systémy a hladinu hluku voz.

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
236/2008 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z.z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z.z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa vypúšťa.
2. § 3 znie:
"§ 3
Vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohe III smernice Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len "smernica").".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 sa vypúšťajú.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripájajú tieto slová: "o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
4. V § 4 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: "ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.".
6. V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:
"c) vozidlo predstavujúce typ vozidla, do ktorého má byť namontovaný systém, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v bode 4.1 prílohy 7 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 51 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel s najmenej štyrmi kolesami z hľadiska ich emisií hluku (ďalej len "predpis EHK OSN č. 51"), 9a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
"9a) Ú.v. EÚ L 137, 30.5.2007.".
7. V § 6 odsek 2 znie:
"(2) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu. 11) Kontroly ustanovené v osobitnom predpise 12) sa vykonávajú raz za dva roky. Testy ustanovené v osobitnom predpise 13) sú zhodné s testami na overenie zhody výroby ustanovenými v prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 51 a v prílohe 5 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 59 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu náhradných systémov tlmenia hluku výfukov. 13a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
"13a) Ú.v. EÚ L 326, 24.11.2006.".
8. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa skratka "ES".
9. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
"§ 7a
Vozidlo typovo schválené ES alebo typovo schválené od 6. júla 2008 do 6. júla 2010 podlieha testu ustanovenému v prílohe 10 k predpisu EHK OSN č. 51 na účely monitorovania. Výsledky testu sa pripoja k dokumentom ustanoveným v doplnkoch 1 a 2 prílohy I smernice v súlade s prílohou 9 k predpisu EHKOSN č. 51 a zasielajú sa Európskej komisii; 17) to neplatí, ak ide o predĺženie platnosti udeleného typového schválenia ES alebo typového schválenia. Vozidlo sa nepovažuje za nový typ vozidla na účely postupu monitorovania, ak sa odlišuje v bodoch 2.2.1 a 2.2.2 predpisu EHK OSN č. 51.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
"17) § 99 písm. o) bod 9a zákona č. 725/2004 Z.z.".
10. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Smernica Komisie 2007/34/ES zo 14. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/157/EHS týkajúca sa prípustnej hladiny hluku a výfukových systémov motorových vozidiel (Ú.v. EÚ L 155, 15.6.2007).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 6. júla 2008.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 236/2008 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z.z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 04.06.2008
Rozposlané/platnosť od: 01.07.2008
Účinnosť od: 06.07.2008
Zrušené: -

93/2008 Zbierky zákonov na strane 1898.
Odkaz na rovnopis čiastky