8/2008 Z.z.

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (89)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (143)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (21)
... dalšie položky
Predpisy EU (51)
... dalšie položky
Monografie (6)
... dalšie položky
8/2008 Z.z.
ZÁKON
z 28. novembra 2007
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2016
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 1
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 2
Zrušený od 1.1.2016
§ 3
Zrušený od 1.1.2016
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 4
Zrušený od 1.1.2016
§ 5
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 6
Zrušený od 1.1.2016
§ 7
Zrušený od 1.1.2016
§ 8
Zrušený od 1.1.2016
§ 9
Zrušený od 1.1.2016
§ 10
Zrušený od 1.1.2016
§ 11
Zrušený od 1.1.2016
§ 12
Zrušený od 1.1.2016
§ 13
Zrušený od 1.1.2016
§ 14
Zrušený od 1.1.2016
§ 15
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 16
Zrušený od 1.1.2016
§ 17
Zrušený od 1.1.2016
§ 18
Zrušený od 1.1.2016
§ 19
Zrušený od 1.1.2016
§ 20
Zrušený od 1.1.2016
§ 21
Zrušený od 1.1.2016
§ 22
Zrušený od 1.1.2016
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 23
Zrušený od 1.1.2016
§ 24
Zrušený od 1.1.2016
§ 25
Zrušený od 1.1.2016
§ 26
Zrušený od 1.1.2016
§ 27
Zrušený od 1.1.2016
§ 28
Zrušený od 1.1.2016
§ 29
Zrušený od 1.1.2016
§ 30
Zrušený od 1.1.2016
§ 31
Zrušený od 1.1.2016
§ 32
Zrušený od 1.1.2016
§ 33
Zrušený od 1.1.2016
§ 34
Zrušený od 1.1.2016
§ 35
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 36
Zrušený od 1.1.2016
§ 37
Zrušený od 1.1.2016
§ 38
Zrušený od 1.1.2016
§ 39
Zrušený od 1.1.2016
§ 40
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 41
Zrušený od 1.1.2016
§ 42
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 43
Zrušený od 1.1.2016
§ 44
Zrušený od 1.1.2016
§ 45
Zrušený od 1.1.2016
§ 46
Zrušený od 1.1.2016
§ 47
Zrušený od 1.1.2016
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 48
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 49
Zrušený od 1.1.2016
§ 50
Zrušený od 1.1.2016
§ 51
Zrušený od 1.1.2016
§ 51a
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 52
Zrušený od 1.1.2016
§ 53
Zrušený od 1.1.2016
§ 54
Zrušený od 1.1.2016
§ 55
Zrušený od 1.1.2016
§ 56
Zrušený od 1.1.2016
§ 57
Zrušený od 1.1.2016
§ 58
Zrušený od 1.1.2016
§ 59
Zrušený od 1.1.2016
§ 60
Zrušený od 1.1.2016
§ 61
Zrušený od 1.1.2016
§ 62
Zrušený od 1.1.2016
§ 63
Zrušený od 1.1.2016
§ 64
Zrušený od 1.1.2016
§ 65
Zrušený od 1.1.2016
§ 66
Zrušený od 1.1.2016
§ 67
Zrušený od 1.1.2016
§ 68
Zrušený od 1.1.2016
§ 69
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 70
Zrušený od 1.1.2016
§ 71
Zrušený od 1.1.2016
§ 72
Zrušený od 1.1.2016
§ 73
Zrušený od 1.1.2016
§ 74
Zrušený od 1.1.2016
§ 75
Zrušený od 1.1.2016
§ 76
Zrušený od 1.1.2016
§ 77
Zrušený od 1.1.2016
§ 78
Zrušený od 1.1.2016
§ 79
Zrušený od 1.1.2016
§ 80
Zrušený od 1.1.2016
§ 81
Zrušený od 1.1.2016
Nadpis zrušený od 1.1.2016
§ 82
Zrušený od 1.1.2016
§ 83
Zrušený od 1.1.2016
§ 84
Zrušený od 1.1.2016
§ 85
Zrušený od 1.1.2016
§ 86
Zrušený od 1.1.2016
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 87
Zrušený od 1.1.2016
§ 88
Zrušený od 1.1.2016
§ 89
Zrušený od 1.1.2016
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 1.1.2016
§ 90
Zrušený od 1.1.2016
§ 91
Zrušený od 1.1.2016
§ 92
Zrušený od 1.1.2016
§ 93
Zrušený od 1.1.2016
§ 94
Zrušený od 1.1.2016
§ 94a
Zrušený od 1.1.2016
§ 95
Zrušený od 1.1.2016
§ 96
Zrušený od 1.1.2016
§ 97
Zrušený od 1.1.2016
§ 98
Zrušený od 1.1.2016
§ 99
Zrušený od 1.1.2016
§ 99a
Zrušený od 1.1.2016
§ 99b
Zrušený od 1.1.2016
§ 100
Zrušený od 1.1.2016
§ 100a
Zrušený od 1.1.2016
Čl.II
Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z.z., zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 635/2004 Z.z., zákona č. 747/2004 Z.z., zákona č. 336/2005 Z.z. a zákona č. 209/2007 Z.z. sa mení takto:
1. V § 37b ods. 2 sa vypúšťajú slová "iných ako akcie,".
2. V § 41 ods. 19 sa slovo "vzťahujú" nahrádza slovom "nevzťahujú".
3. V § 42 ods. 6 písm. b) sa číslo "4" nahrádza číslom "5".
4. V § 46 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo "dohľadu".
5. V § 49 ods. 1 sa slová "§ 34 až 37, § 37b ods. 1 až 3, § 42 ods. 12 a § 44 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "§ 34, § 35 ods. 1 až 4, 9 a 11, § 36 ods. 1 a 3, § 37, § 37b ods. 1 až 3, § 37c, § 37d ods. 3, § 42 ods. 1 až 4 a 11 a § 44 ods. 1 a 2".
6. V § 58 odsek 1 znie:
"(1) Národná banka Slovenska vykonáva dohľad podľa tohto zákona a osobitného zákona 12) nad burzou, členmi burzy, organizátorom mnohostranného obchodného systému, nad emitentmi cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme, a nad osobami, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme; v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť osôb súvisiaca s prijímaním cenných papierov na obchodovanie na trhu burzy alebo mnohostrannom obchodnom systéme.".
Čl.III
Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
2. V § 7 ods. 1 sa nad slovo "nevyžiadanú" umiestňuje odkaz 23a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
"23a) Príloha č. 1 časť Agresívne obchodné praktiky bod 6 k zákonu č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.".
3. V § 7 ods. 2 sa slová "odsekov 1 a 2" nahrádzajú slovami "odseku 1" a na konci sa pripája táto veta:
"Ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté. 23b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
"23b) § 7 zákona č. 250/2007 Z.z.".
4. Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
"2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ("smernica o nekalých obchodných praktikách") (Ú.v. EÚ L 149, 11.6.2005).".
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2008 s výnimkou čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008.
Zákon č. 270/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2008.
Zákon č. 552/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009, okrem ustanovenia čl. VIII bodu 37 (§ 97 ods. 5), ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 276/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 10. júlom 2009.
Zákon č. 186/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 129/2010 Z.z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tzn. 2. aprílom 2010, s výnimkou čl. II, čl. III bodov 1 a 3, čl. IV bodov 1 až 21 a 23 až 27, čl. V, čl. VII, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júnom 2010, s výnimkou čl. I ustanovení § 1 až 16, § 17 ods. 1 a 2 a § 18 až 27, čl. III bodov 2 a 4, čl. VI a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. júnom 2010 a s výnimkou čl. I ustanovení § 17 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 130/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2011.
Zákon č. 520/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 2011.
Zákon č. 332/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 32/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2013.
Zákon č. 132/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 10. júnom 2013.
Zákon č. 547/2011 Z.z. v znení zákona č. 440/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 352/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 183/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014 okrem bodov 1 až 3 v čl. V, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 39/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.1.2016
Časť A - zrušená od 1.1.2016
Časť B - zrušená od 1.1.2016
Časť C - zrušená od 1.1.2016
PRÍL.2
Zrušená od 1.1.2016
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.