Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

637/2007 Z.z. zmena nar. o typovom schválení ES motorových a prípojných vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
637/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2007,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 170/2007 Z.z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
"4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú.v. EÚ L 161, 14.6.2006).
5. Smernica Komisie 2007/37/ES z 21. júna 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú.v. EÚ L 161, 22.6.2007).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. januára 2008.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 637/2007 Z.z., , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 19.12.2007
Rozposlané/platnosť od: 28.12.2007
Účinnosť od: 05.01.2008
Zrušené: 29.04.2009

261/2007 Zbierky zákonov na strane 4602.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 140/2009 Z.z.