Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky

554/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Legislatívny
  proces
  Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
554/2007 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. h) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú
a) podrobnosti o požiadavkách na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadení starostlivosti o ľudské telo 1) (ďalej len "zariadenie"),
b) podrobnosti o požiadavkách na pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach,
c) podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zariadenia,
d) náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.
§ 2
Stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie zariadenia
(1) Zariadenie sa musí riešiť tak, aby tvorilo uzatvorený celok, stavebne a prevádzkovo oddelený od iných priestorov, ktoré nesúvisia s prevádzkou zariadenia.
(2) Zariadenie musí mať zabezpečené denné osvetlenie, umelé osvetlenie, vykurovanie a vetranie. Priestory zariadenia, v ktorých sa manipuluje s látkami s intenzívnym zápachom alebo s látkami so škodlivým účinkom, sa musia riešiť tak, aby sa zabezpečilo aj účinné nútené vetranie.
(3) Zariadenie musí mať prívod pitnej vody a teplej vody.
(4) V zariadení sa musia vytvárať podmienky na
a) oddelené skladovanie čistej bielizne a použitej bielizne,
b) oddelené uloženie pomôcok na upratovanie,
c) oddelené uloženie civilného odevu a pracovného odevu zamestnancov,
d) odloženie odevov zákazníkov,
e) čakanie na obsluhu.
(5) V každej prevádzkovej miestnosti musí byť k dispozícii umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody, v masážnych salónoch aj sprchy.
(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na každú prevádzkovú miestnosť solárií a sáun.
(7) Zariadenie musí mať k dispozícii záchod s umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, umiestnený v zariadení alebo prístupný z chodby, z ktorej sa do tohto zariadenia vstupuje.
(8) Podlahy musia byť ľahko umývateľné, hladké, nešmykľavé a bez škár. V prevádzkových miestnostiach nesmú byť koberce. Steny v miestach, v ktorých môže dôjsť k ich znečisteniu, musia mať ľahko umývateľný a dezinfikovateľný povrch.
(9) Jednotlivé predmety zariadenia musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
(10) Zariadenie musí zodpovedať svojou veľkosťou vykonávaným úkonom. Na jedno pracovné kreslo musí pripadnúť najmenej 3 m2 podlahovej plochy, na jedno ležadlo 6 m2 podlahovej plochy a na vaničku na nohy 4 m2 podlahovej plochy. Vzdialenosť pracovného miesta od miesta na čakanie na obsluhu musí byť najmenej 2 m.
§ 3
(1) Deliace konštrukcie solária, ktoré oddeľujú priestory s opaľovacím prístrojom od ostatných priestorov, sa musia riešiť tak, aby zamedzili nežiaducemu oslňovaniu svetlom zo zdrojov ultrafialového žiarenia v opaľovacom prístroji.
(2) Opaľovací prístroj musí byť umiestnený v prevádzkovej miestnosti alebo kabíne, ktorá umožní dostatočnú voľnosť pohybu pri prevádzke a údržbe.
(3) Každá prevádzková miestnosť s opaľovacím prístrojom musí mať zabezpečené účinné nútené vetranie. 1a)
§ 4
(1) Sauna určená pre verejnosť sa musí členiť na samostatnú čakáreň, šatňu, umyváreň, potiareň, ochladzovňu, odpočiváreň, záchody a pomocné priestory.
(2) Sauna určená pre určenú skupinu osôb sa musí členiť najmenej na potiareň, umyváreň, odpočiváreň, šatňu a záchod. Ak sa umyváreň využíva aj ako ochladzovňa, musí byť vybavená sprchou s prívodom teplej vody a sprchou s prívodom studenej vody.
(3) Potiareň musí mať prístroj na meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.
(4) Saunová pec vykurovaná drevom, plynom alebo olejom musí mať zabezpečený odvod spalín mimo priestoru sauny a musí byť chránená pred náhodným dotykom osôb.
(5) Priestor na obuv zákazníkov v šatni musí byť oddelený od ostatných priestorov s počtom miest v šatni najmenej dvojnásobne vyšším ako počet miest v potiarni.
(6) Sprchy sa musia umiestniť medzi šatňu a potiareň. Na štyri miesta v potiarni musí pripadnúť najmenej jedna sprcha.
(7) Každý zákazník musí mať k dispozícii najmenej 2 m3 priestoru potiarne. Potiareň sa musí vybaviť najmenej dvoma stupňami potných plošín s výškou 0,4 m, pričom najvyšší stupeň musí byť umiestnený najmenej 1,2 m od stropu. Výška potiarne musí byť najmenej 2,1 m, vnútorné obloženie a vybavenie potiarne musí byť z neimpregnovaného dreva bez nekrytých kovových častí.
(8) Podlaha potiarne musí byť nešmykľavá so spádom ku dverám.
(9) Dvere potiarne sa musia otvárať smerom von z potiarne a na dverách potiarne musí byť okno.
(10) V potiarni sa musí umožniť účinná výmena vzduchu, osvetlenie potiarne musí byť tlmené, s núdzovým osvetlením.
(11) Ochladzovňa sauny sa musí riešiť ako vnútorná ochladzovňa alebo vonkajšia ochladzovňa, alebo obe ochladzovne súčasne.
(12) Vnútorná ochladzovňa musí mať ochladzovací bazén s plochou najmenej 4 m2, hĺbkou 1,3 m a teplotou vody najviac 15 stupňov C. Počas používania sauny voda v ochladzovacom bazéne musí trvale pritekať napúšťacími otvormi na dne a odtekať prepadom na úrovni hladiny. Dno ochladzovacieho bazéna musí mať spád k výpustnému otvoru. Vstup do ochladzovacieho bazéna sa musí zabezpečiť schodmi so zábradlím. Podlahy v okolí ochladzovacieho bazéna musia mať spád smerom od bazéna k podlahovej vpusti.
(13) Sprchy na ochladzovanie musia umožniť postupné ochladzovanie tela od dolných končatín až po vrchnú časť tela.
(14) Vonkajšia ochladzovňa sa musí riešiť ako čiastočne krytý priestor na ochladzovanie tela vodou, snehom alebo vzduchom.
(15) V odpočivárni musí pripadnúť najmenej 2 m2 na jedno miesto v potiarni. Odpočiváreň sa musí vybaviť ležadlami alebo kreslami v počte, ktorý zodpovedá počtu miest v potiarni.
(16) V saune musia byť najmenej dve záchodové kabíny, pričom jedna musí byť prístupná vo vstupnej časti sauny a jedna počas saunovania. Pri záchodovej kabíne musí byť umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody.
§ 5
Pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky používané v zariadeniach
(1) Pred výkonom, pri ktorom sa porušuje celistvosť pokožky, sa pokožka na mieste zákroku musí očistiť a dezinfikovať.
(2) Na dezinfekciu možno použiť len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musia vykonávať podľa návodu výrobcu.
(3) Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s bakteriocídnym a virucídnym účinkom.
(4) V zariadení možno používať len pracovné nástroje a pomôcky na jednorazové použitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie, ktoré umožnia ich ľahké čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu. Pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie sa musia po každom zákazníkovi dôkladne mechanicky očistiť, umyť horúcou vodou s prídavkom saponátu a osušiť a pracovné nástroje, ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie, sa musia aj dezinfikovať a sterilizovať. Pri zákazníkoch, ktorí trpia kožnými ochoreniami, možno používať len vyhradené pracovné nástroje a pomôcky, ktoré sa po ich použití musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom účinnosti.
(5) Plochy, pracovné nástroje a pomôcky, ktoré boli znečistené biologickým materiálom, sa pred čistením musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom mikrobicídneho účinku.
(6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na masážne salóny, sauny a soláriá.
(7) Kontrola účinnosti sterilizátorov sa vykonáva bioindikátormi 3)
a) po inštalácii prístroja,
b) po 200 sterilizačných cykloch, najmenej však raz ročne,
c) pri pochybnostiach o sterilizačnej účinnosti,
d) po každej oprave prístroja.
(8) Druh sterilizovaných nástrojov, parametre sterilizácie a dátum sterilizácie sa musia zaznamenávať do sterilizačného denníka.
(9) Ak sa v zariadení používajú špeciálne prístroje alebo metódy, zákazník musí byť upozornený na možné kontraindikácie a zdravotné riziká a oboznámený so spôsobom ochrany zdravia a musia mu byť poskytnuté zodpovedajúce ochranné pomôcky.
(10) Zamestnancom musia byť poskytnuté osobné ochranné pracovné prostriedky podľa druhu vykonávaných činností. 4) Každý zamestnanec musí mať k dispozícii aj uterák a mydlo.
(11) V zariadení musí byť na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci. Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo je uvedené v prílohe č. 1.
§ 6
Prevádzka zariadenia
(1) Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa musia vykonávať denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.
(2) Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sa musia umývať a dezinfikovať po každom zákazníkovi.
(3) Vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku sa musí vykonávať raz týždenne.
(4) Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa musí odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať v uzatvárateľných nádobách; nádoby sa musia denne vyprázdňovať, čistiť a dezinfikovať.
(5) Nebezpečný odpad sa musí ukladať do oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných, podľa možnosti spáliteľných nádob.
(6) Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie sa musia vykonávať najmenej raz za dva roky.
(7) V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka sa musí používať čistá bielizeň.
(8) S bielizňou sa musí manipulovať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému styku alebo zámene čistej bielizne a použitej bielizne.
(9) Použitú bielizeň možno skladovať len v pracích alebo umývateľných a dezinfikovateľných obaloch alebo v obaloch na jednorazové použitie. Ak nie je použitá bielizeň odnášaná na pranie denne, po použití sa musí vysušiť na určenom mieste mimo prevádzkovej miestnosti, prípadne v sušiacom zariadení.
(10) Ak pranie použitej bielizne vykonáva prevádzkovateľ zariadenia, musí používať vyvárku a vypratá bielizeň sa musí vyžehliť. Vyvárku bielizne možno nahradiť praním pri nižších teplotách s použitím pracieho prostriedku s dezinfekčným účinkom.
(11) Čistú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii.
§ 7
(1) Po uplynutí počtu prevádzkových hodín stanoveného výrobcom sa v soláriu musí zabezpečiť výmena ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja za nové ultrafialové žiariče s rovnakým výkonom.
(2) Limity ultrafialového žiarenia sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Prevádzková dokumentácia solária musí obsahovať
a) prevádzkový poriadok zariadenia (§ 9),
b) záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja,
c) návod na obsluhu opaľovacieho prístroja, 5)
d) doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia pri uvedení priestorov do prevádzky a doklad o výsledkoch merania ultrafialového žiarenia po výmene ultrafialových žiaričov opaľovacieho prístroja (§ 7 ods. 1),
e) doklad, ktorý preukazuje, že zamestnanci, ktorí obsluhujú opaľovacie prístroje, dostali potrebné informácie a praktický výcvik súvisiaci s možným rizikom vyplývajúcim z expozície umelému optickému žiareniu. 6)
(4) Záznam o prevádzkových hodinách opaľovacieho prístroja musí obsahovať dátum a čas každého použitia opaľovacieho prístroja a priebežný súčet hodín čistého času svietenia žiaričov.
§ 8
Voda z ochladzovacieho bazéna sauny sa musí vypúšťať denne, steny a dno bazéna sa musia mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať a opláchnuť čistou vodou. Ak sa na ochladenie tela používa bazén s recirkuláciou, voda v bazéne sa musí vymieňať najmenej raz za mesiac. Kontrola kvality vody sa musí vykonávať raz za šesť mesiacov v rozsahu ukazovateľov pre bazény s recirkuláciou vody. V bazénoch s recirkuláciou vody sa musí denne sledovať a evidovať pH a koncentrácia voľného chlóru.
§ 9
Prevádzkový poriadok zariadenia
(1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
b) druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia,
d) návod na použitie prístrojov,
e) zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov,
f) postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov,
g) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia,
h) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou,
i) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
j) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.
(2) Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený v zariadení na vhodnom a viditeľnom mieste.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
Vyhláška č. 75/2014 Z.z. nadobudla účinnosť 1. májom 2014.
v z. Daniel Klačko v.r.
PRÍL.1
Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo:
a) gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 cm x 7,5 cm - 2 ks
b) obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks
c) náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks
d) náplasť hladká 1,25 cm x 2 m - 1 ks
e) dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks
f) očné kvapky - 1 ks
g) nožnice nehrdzavejúce - 1 ks
h) pinzeta nehrdzavejúca - 1 ks
i) rukavice gumové jednorazové - 1 pár
j) zatváracie špendlíky nehrdzavejúce (odporúčané) - 4 ks
k) teplomer (odporúčaný) - 1 ks
l) masť na popáleniny s pantenolom (pre zariadenia solárií) - 1 ks
m) kuchynská soľ (pre zariadenia solárií)
PRÍL.2
Limity ultrafialového žiarenia
Limity ultrafialového žiarenia sa ustanovujú ako limity erytemálne účinnej intenzity ožiarenia podľa typu opaľovacieho prístroja (tabuľka č. 1), erytemálne účinnej prahovej dávky ožiarenia podľa miestne rozšírených typov pokožky (tabuľka č. 2).
Tabuľka č. 1
Erytemálne účinná intenzita ožiarenia podľa typu opaľovacieho prístroja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Typ                      
 opaľovacieho                    Eer [W.m na -2]
  prístroja
           ----------------------------------------------------------------------------------
           280 nm < lambda <= 320 nm       320 nm < lambda <= 400 nm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1            < 0,0005                 >= 0,15
    2          0,0005 až 0,15                >= 0,15
    3            < 0,15                  < 0,15
    4            >= 0,15                  < 0,15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podiel krátkovlnového UV žiarenia (UVC, lambda < 280 nm) emitovaného žiaričmi v opaľovacích prístrojoch
musí byť nulový.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Použitie opaľovacích prístrojov:
Typy 1 a 2 sú určené na používanie v soláriách, kozmetických salónoch a podobných prevádzkach pod dozorom zaškolených osôb.
Typ 3 je vhodný na domáce a podobné použitie a môže ho používať aj nezaškolená osoba.
Typ 4 je určený na používanie na základe odporúčania lekára.
Tabuľka č. 2
Erytemálne účinná prahová dávka ožiarenia podľa miestne rozšírených typov pokožky
-------------------------------------------------------------------------------
Typ pokožky        Erytemálne účinná prahová dávka žiarenia Her
            --------------------------------------------------------
                 [J.m na -2]        [MED]
-------------------------------------------------------------------------------
II**                 250           1,0
III***                350           1,4
IV****                450           1,8
-------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty Her nie sú uvedené pre typ pokožky I*, pre ľudí tohto typu je
opaľovanie v opaľovacom prístroji zo zdravotného hľadiska nevhodné.
-------------------------------------------------------------------------------
* Keltský typ - nápadne svetlá pleť, pehy, hrdzavé vlasy, modré, zriedkavo hnedé oči, svetlé prsné bradavky: ťažké bolestivé spálenie, rýchlo sčervenie, zle sa opaľuje, šúpe sa, čas prvého opaľovania na slnku 5 min. - 10 min.
** Európsky typ so svetlou pleťou - trochu tmavšia pleť ako pri type I, blond až hnedé vlasy, modré, zelené, sivé oči, svetlé prsné bradavky: ťažké bolestivé spálenie, pleť sa len málo opáli, šúpe sa, čas prvého opaľovania na slnku 10 min. - 20 min.
*** Európsky typ s tmavou pleťou - svetlá až svetlohnedá pleť, tmavoblond až hnedé vlasy, sivé, hnedé oči, tmavšie prsné bradavky: k spáleniu dochádza zriedka, je mierne, opálenie je priemerné, čas prvého opaľovania na slnku 20 min. - 30 min.
**** Stredomorský typ - svetlohnedá pleť, tmavé pehy, tmavohnedé vlasy, tmavé oči, tmavé prsné bradavky: k spáleniu nedochádza, opálenie je rýchle a hlboké, čas prvého opaľovania na slnku 40 min.
Prístroje s ultrafialovými žiaričmi nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou (efektívna ožiarenosť, erytemálna účinná intenzita ožiarenia) presahujúcou 0,3 W . m na -2, posudzovanou podľa krivky spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE). Miera zdravotného rizika sa objektivizuje meraniami pomocou spektrorádiometra alebo vhodného širokospektrálneho rádiometra s krivkou citlivosti snímača čo najtesnejšie prispôsobenou krivke spektrálnej erytemálnej účinnosti podľa CIE.
Spôsob merania erytemálne účinnej intenzity ožiarenia (Eer) UV žiaričom v spektrálnej oblasti UVB (280 nm - 320 nm) a v oblasti UVA (320 nm - 400 nm) určuje slovenská technická norma. 5)
Najvyšší prípustný čas jedného opaľovania nesmie viesť k prekročeniu limitov minimálnej erytemálnej dávky (Her) uvedených v tabuľke č. 2 v závislosti od typu pokožky.
Krivka spektrálnej erytemálnej účinnosti (akčná krivka CIE)


Opaľovací prístroj - elektrický spotrebič vybavený UV žiaričmi, používaný v soláriu na opaľovanie pokožky. Podľa vlnovej dĺžky a intenzity ožiarenia sa tieto opaľovacie prístroje delia na štyri typy:
1. typ s oblasťou biologického účinku UVA 320 nm - 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia,
2. typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB - 400 nm s relatívne vysokou intenzitou ožiarenia v rozsahu 320 nm - 400 nm,
3. typ s oblasťou biologického účinku UVA + UVB 280 nm - 400 nm s obmedzenou intenzitou ožiarenia,
4. typ s oblasťou biologického účinku UVB 280 nm - 320 nm.s
Ultrafialový (UV) žiarič - zdroj vyžarujúci prevažne v UV oblasti, pričom prípadné viditeľné alebo infračervené žiarenie má len podružný význam.
Zdroj žiarenia - umelým zdrojom UV žiarenia v opaľovacích prístrojoch sú obyčajne žiarivky so špeciálnym luminifórom alebo ortuťové výbojky s filtrami nežiaducich zložiek žiarenia.
Erytemálne účinná intenzita ožiarenia - intenzita elektromagnetického žiarenia, ktoré sa dávkuje v súlade so stanovenou funkciou erytemálnej spektrálnej účinnosti.
Fyzikálne veličiny - použité fyzikálne veličiny sú uvedené v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3
Fyzikálne veličiny
-------------------------------------------------------------------------------
Veličina   Definícia                Značka   Jednotka
-------------------------------------------------------------------------------
Žiarivý tok výkon vysielaný, prenášaný alebo      Fí     W
       prijímaný žiarením
-------------------------------------------------------------------------------       
Vlnová dĺžka vzdialenosť v smere šírenia periodickej  lambda    nm
       vlny medzi najbližšími dvoma bodmi
       a rovnakou fázou vlny
-------------------------------------------------------------------------------       
Ožiarenosť; podiel žiarivého toku dopadajúceho na    E   W.m na -2
intenzita  plošný element v danom bode a veľkosti
ožiarenia;  tejto plochy
hustota
žiarivého
toku
-------------------------------------------------------------------------------
Dávka    podiel žiarivej energie, ktorá dopadá    H   J.m na -2
ožiarenia  na plošný element v danom bode
       a veľkosti tejto plochy
-------------------------------------------------------------------------------      
Pomerné   pomerná hodnota, podiel spektrálnej    Slambda    1
spektrálne  účinnosti j-teho pásma k maximálnej
rozloženie  účinnosti
žiarenia;
relatívna
spektrálna
účinnosť
-------------------------------------------------------------------------------
Minimálna  najmenšia dávka žiarenia, ktorá spôsobí   MED   J.m na -2
erytemálna  práve viditeľné sčervenanie (erytém)
dávka    pokožky, ostro rozoznateľné od
       neožiarenej pokožky; dávka 1 MED
       zodpovedá erytemálne váženému ožiareniu
       250 J.m na -2
-------------------------------------------------------------------------------
Celková   ožiarenie elektromagnetickým žiarením    Eer,  W.m na -2
účinná    dávkovaným podľa špecifikovaného      Eeff
ožiarenosť  funkčného spektra
(efektívna
ožiarenosť,
erytemálna
účinná
intenzita
ožiarenia)
-------------------------------------------------------------------------------
Maximálna  najvyšší prípustný čas jedného       tmax  s
doba     opaľovania, za ktorý ľudský organizmus
expozície  dosiahne erytemálnu účinnú prahovú
       dávku žiarenia podľa miestne
       rozšírených typov pokožky je uvedený
       v tabuľke č. 2
-------------------------------------------------------------------------------
1) § 23 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a) § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
5) STN EN 60335-2-27 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-27: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením (36 1055).
6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 554/2007 Z.z., o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Schválené: 16.08.2007
Rozposlané/platnosť od: 30.11.2007
Účinnosť od: 01.12.2007
Zrušené: -

231/2007 Zbierky zákonov na strane 4023.
Odkaz na rovnopis čiastky