Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

396/2007 Z.z. zmena nar. o požiadavkách na komponenty dvojkolesových vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
396/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z.z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z.z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 26 písm. e) sa číslica "5" nahrádza číslicou "4a".
2. Za § 74b sa vkladá § 74c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 74c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007
Nové typy náhradných katalyzátorov, ktorým nebolo udelené typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády, nemožno od 1. januára 2009 uvádzať na trh ani montovať na vozidlá.".
3. Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
"4. Smernica Komisie 2006/120/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa opravuje a mení a dopĺňa smernica 2005/30/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú.v. EÚ L 330, 28.11. 2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 396/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z.z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 647/2006 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 15.08.2007
Rozposlané/platnosť od: 29.08.2007
Účinnosť od: 01.09.2007
Zrušené: 01.05.2010

172/2007 Zbierky zákonov na strane 2826.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 168/2010 Z.z.