Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

395/2007 Z.z. zmena nariadenia o požiadavkách na vykurovacie systémy vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
395/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí 1a) pre typ vozidla EX/II, EX/III, AT, FL a OX podľa osobitného predpisu. 1b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
"1a) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovaná vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.
1b) Bod 9.1 prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.".
2. V § 3 ods. 1 sa slová "v prílohe II okrem bodov 1 a 2 a v prílohách III až VIII" nahrádzajú slovami "v prílohe II okrem bodov 1 a 2, v prílohách III až VIII a v prílohe IX okrem bodov 1 a 2".
3. V § 3 ods. 2 sa slová "v prílohe II okrem bodov 1 a 2 a v prílohách IV až VIII" nahrádzajú slovami "v prílohe II okrem bodov 1 a 2, v prílohách IV až VIII a v prílohe IX okrem bodov 1 a 2".
4. V § 6 ods. 1 sa za slová "plynné palivo" vkladá slovo "LPG" a slová "tohto nariadenia vlády" sa nahrádzajú slovami "právnej úpravy platnej do 31. augusta 2007".
5. V § 6 ods. 2 sa za slová "plynné palivo" vkladá slovo "LPG" a slová "tohto nariadenia vlády" sa nahrádzajú slovami "právnej úpravy platnej do 31. augusta 2007".
6. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:
"§ 6a
(1) Štátny dopravný úrad 3) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie
a) typového schválenia ES vozidla 2) alebo typového schválenia vozidla 8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém na plynné palivo LPG, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b) typového schválenia ES komponentu 5) alebo typového schválenia komponentu 9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Príslušný štátny orgán 10) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať
a) uvedenie typu vozidla vybaveného vykurovacím systémom na plynné palivo LPG na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b) uvedenie typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6b
Štátny dopravný úrad 3) od 1. apríla 2008 zamietne žiadosť o udelenie
a) typového schválenia ES vozidla 2) alebo typového schválenia vozidla 8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém na plynné palivo LPG, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b) typového schválenia ES komponentu 5) alebo typového schválenia komponentu 9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.".
7. Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Smernica Komisie 2006/119/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Ú.v. EÚ L 330, 28.11.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 395/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2007 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 15.08.2007
Rozposlané/platnosť od: 29.08.2007
Účinnosť od: 01.09.2007
Zrušené: 01.11.2014

172/2007 Zbierky zákonov na strane 2824.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.