343/2007 Z.z.

audiovizuálny zákon

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (22)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (9)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (2)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
343/2007 Z.z.
ZÁKON
z 20. júna 2007
o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
Zmena: 102/2014 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.7.2015
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 1
Zrušený od 1.7.2015
§ 2
Zrušený od 1.7.2015
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
Nadpis zrušený od 1.7.2015
§ 3
Zrušený od 1.7.2015
§ 4
Zrušený od 1.7.2015
§ 5
Zrušený od 1.7.2015
Nadpis zrušený od 1.7.2015
§ 6
Zrušený od 1.7.2015
§ 7
Zrušený od 1.7.2015
Nadpis zrušený od 1.7.2015
§ 8
Zrušený od 1.7.2015
§ 9
Zrušený od 1.7.2015
Nadpis zrušený od 1.7.2015
§ 10
Zrušený od 1.7.2015
§ 11
Zrušený od 1.7.2015
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 12
Zrušený od 1.7.2015
§ 13
Zrušený od 1.7.2015
§ 14
Zrušený od 1.7.2015
§ 15
Zrušený od 1.7.2015
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
Nadpis zrušený od 1.7.2015
§ 16
Zrušený od 1.7.2015
§ 17
Zrušený od 1.7.2015
Nadpis zrušený od 1.7.2015
§ 18
Zrušený od 1.7.2015
Nadpis zrušený od 1.7.2015
§ 19
Zrušený od 1.7.2015
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 20
Zrušený od 1.7.2015
§ 21
Zrušený od 1.7.2015
§ 21a
Zrušený od 1.7.2015
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 22
Zrušený od 1.7.2015
§ 23
Zrušený od 1.7.2015
§ 24
Zrušený od 1.7.2015
§ 25
Zrušený od 1.7.2015
§ 26
Zrušený od 1.7.2015
§ 27
Zrušený od 1.7.2015
§ 28
Zrušený od 1.7.2015
§ 29
Zrušený od 1.7.2015
§ 30
Zrušený od 1.7.2015
SIEDMA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 31
Zrušený od 1.7.2015
§ 32
Zrušený od 1.7.2015
§ 33
Zrušený od 1.7.2015
§ 34
Zrušený od 1.7.2015
§ 35
Zrušený od 1.7.2015
§ 36
Zrušený od 1.7.2015
ÔSMA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 37
Zrušený od 1.7.2015
§ 38
Zrušený od 1.7.2015
§ 39
Zrušený od 1.7.2015
§ 40
Zrušený od 1.7.2015
§ 41
Zrušený od 1.7.2015
DEVIATA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 42
Zrušený od 1.7.2015
§ 43
Zrušený od 1.7.2015
§ 44
Zrušený od 1.7.2015
§ 45
Zrušený od 1.7.2015
DESIATA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2015
§ 46
Zrušený od 1.7.2015
§ 47
Zrušený od 1.7.2015
§ 48
Zrušený od 1.7.2015
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 8/2005 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 93/2005 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 308/2005 Z.z., zákona č. 331/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 342/2005 Z.z., zákona č. 473/2005 Z.z., zákona č. 491/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 558/2005 Z.z., zákona č. 572/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 610/2005 Z.z., zákona č. 14/2006 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 117/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 126/2006 Z.z., zákona č. 224/2006 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 672/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z., zákona č. 43/2007 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 193/2007 Z.z., zákona č. 220/2007 Z.z., zákona č. 279/2007 Z.z., zákona č. 295/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z. a zákona č. 342/2007 Z.z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníka správnych poplatkov sa za položku 12 vkladá položka 12a, ktorá vrátane oslobodenia znie:
"Položka 12a
 
 a) Podanie žiadosti  o  zápis do zoznamu slovenských 
  audiovizuálnych diel, zoznamu slovenských zvukových 
  záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo 
  zoznamu slovenských multimediálnych diel 13a)      100 Sk
 b) Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých 
  producentov 13b)                     50 Sk
 c) Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri 
  nezávislých producentov 13b)               50 Sk

               Oslobodenie
 
 Od poplatku podľa písmena  a) tejto položky je  oslobodená 
 žiadosť  o  zápis slovenského  audiovizuálneho  diela, 
 slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného 
 diela alebo slovenského multimediálneho  diela vyhotoveného 
 pre zdravotne postihnutých.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
"13a) § 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
13b) § 39 zákona č. 343/2007 Z.z.".
Čl.III
Zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z.z. a zákona č. 535/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 6 znie:
"(6) Povinná rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela 5) je časť vyrobeného nákladu audiovizuálneho diela, ktorú je výrobca audiovizuálneho diela 6) povinný odovzdať určeným právnickým osobám podľa prílohy č. 2.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
"5) § 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
6) § 2 ods. 15 zákona č. 343/2007 Z.z.".
2. V § 2 ods. 7 sa za slovami "periodickej publikácie" nahrádza čiarka slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a výrobca slovenského audiovizuálneho diela".
3. V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Výrobca audiovizuálneho diela označí audiovizuálne dielo medzinárodným štandardným číslom audiovizuálnych diel.". V tretej vete sa slová "Vydavateľ súčasne môže" nahrádzajú slovami "Vydavateľ a výrobca súčasne môžu".
4. V § 8 ods. 2 sa za slovo "Bratislave" vkladá čiarka a slová "národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel (ISAN) je v Slovenskom filmovom ústave".
5. V § 10 písm. b) sa na konci pripájajú slová "a národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel v Slovenskom filmovom ústave".
Čl.IV
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z., zákona č. 115/2000 Z.z., zákona č. 128/2002 Z.z. a zákona č. 524/2005 Z.z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,".
Čl.V
Zrušený od 13.6.2014
Čl.VI
Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z.z., zákona č. 206/2002 Z.z., zákona č. 289/2005 Z.z., zákona č. 95/2006 Z.z., zákona č. 121/2006 Z.z., zákona č. 13/2007 Z.z. a zákona č. 220/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája čiarka a slová "zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).".
2. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa na konci pripája veta "§ 17 a 46 zákona č. 343/2007 Z.z.".
4. V § 20 odseky 4 až 7 znejú:
"(4) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti je vysielateľ programovej služby povinný na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a) (ďalej len "jednotný systém označovania").
(5) Pri zaraďovaní jednotlivých programov do vysielania je vysielateľ televíznej programovej služby povinný zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých.
(6) Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v programovej ponuke, a to vo vlastnom vysielaní, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.
(7) Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 5 a 6 ustanoví jednotný systém označovania.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
"28a) § 12 zákona č. 343/2007 Z.z.".
5. V § 20 ods. 8 sa slová "5 a 7" nahrádzajú slovami "4 a 6".
6. § 24 vrátane nadpisu znie:
"§ 24
Nezávislá produkcia
Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom 28b) s cieľom uviesť ho vo vysielaní. Pri jeho výrobe sa využívajú autorské tvorivé a technické kapacity pôsobiace mimo vysielateľa. Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
"28b) § 37 zákona č. 343/2007 Z.z.".
7. V § 26 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8. V § 49 ods. 5 písm. c) sa slová "(§ 20 ods. 5)" nahrádzajú slovami "(§ 20 ods. 4)".
9. V § 67 ods. 3 písm. c) sa slová "(§ 20 ods. 5)" nahrádzajú slovami "(§ 20 ods. 4)".
10. Za § 76d sa vkladá § 76da, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 76da
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1) Prechodné obdobie podľa § 76d sa vzťahuje aj na vysielateľov, ktorí sú povinní dosiahnuť podiely podľa § 18a.
(2) Dňom účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý podľa osobitného predpisu 28a) ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, stráca účinnosť jednotný systém označovania určený radou podľa doterajšej právnej úpravy.
(3) Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. januára 2008.".
Čl.VII
Zrušený od 1.1.2011
Čl.VIII
Zrušený od 1.1.2011
Čl.IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Zákon č. 498/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2009.
Zákon č. 532/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 373/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 102/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 13. júnom 2014.
Zákon č. 374/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 40/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.