335/2007 Z.z.

zmena zákonov v súvislosti so zrušením krajských úradov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
335/2007 Z.z.
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov
Zmena: 8/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 162/2014 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 180/2014 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 160/2015 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.7.2016
Čl.II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona č. 153/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 218/2000 Z.z., zákona č. 261/2001 Z.z., zákona č. 281/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č. 34/2002 Z.z., zákona č. 95/2002 Z.z., zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 150/2004 Z.z., zákona č. 404/2004 Z.z., zákona č. 635/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 266/2005 Z.z., zákona č. 336/2005 Z.z., zákona č. 118/2006 Z.z., zákona č. 188/2006 Z.z. a zákona č. 84/2007 Z.z. sa mení takto:
V § 20i ods. 2 sa slová "krajskom úrade" nahrádzajú slovami "obvodnom úrade v sídle kraja".
Čl.III
Zrušený od 1.7.2014
Čl.IV
Zrušený od 1.7.2015
Čl.V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č. 233/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z.z., zákona č. 389/1999 Z.z., zákona č. 6/2001 Z.z., zákona č. 453/2001 Z.z., zákona č. 205/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 369/2004 Z.z., zákona č. 535/2004 Z.z., zákona č. 583/2004 Z.z., zákona č. 615/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 628/2005 Z.z., zákona č. 267/2006 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z.z. a zákona č. 334/2007 Z.z. sa mení takto:
V § 2 ods. 3 a 4, § 5 ods. 3, § 20c ods. 1 a 4, § 20d ods. 1, 2, 4 a 5, § 20e ods. 1 a 2, § 20f ods. 1 písm. b) a odsekoch 2 až 4, § 21 ods. 4 až 6 a § 22 ods. 4 sa slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "obvodný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
Čl.VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z. a zákona č. 277/2006 Z.z. sa mení takto:
V § 14a sa za slovami "Slovenskej republiky" vypúšťajú čiarka a slová "krajské úrady".
Čl.VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 117/1998 Z.z., zákona č. 252/2001 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 568/2005 Z.z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová "s krajskými úradmi a".
2. V § 7 sa vypúšťajú slová "krajské úrady a".
3. V § 12 ods. 1 písm. k) sa slová "krajského úradu" nahrádzajú slovami "obvodného úradu".
4. V § 13 nadpise, § 13 ods. 1 úvodnej vete, § 13 ods. 1 písm. g) a odsekoch 2 a 3, § 14 ods. 5 a § 14a ods. 1 písm. a) a c) sa slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "obvodný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
5. V § 16 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová "krajskými úradmi,".
6. V § 16 ods. 4, 5 a 9 sa vypúšťajú slová "krajského úradu,".
7. V § 25 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "krajských úradov,".
8. V § 31 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "krajskému úradu,".
9. V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "krajských úradov a".
10. V § 32 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová "krajského úradu,".
11. V § 32 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová "krajskému úradu,".
12. V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:
"b) obvodné úrady pre personál civilnej ochrany obvodných úradov,".
Čl.VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 198/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z. a zákona č. 14/2006 Z.z. sa mení takto:
1. V § 18 ods. 3 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "obvodný úrad".
2. V § 31 ods. 1 sa za slovami "obvodné úrady" vypúšťajú čiarka a slová "krajské úrady".
3. V § 31 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4. V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová "krajské úrady a".
5. V § 31 ods. 4 sa slová "1 až 4" nahrádzajú slovami "1 až 3".
Čl.IX
Zrušený od 1.2.2009
Čl.X
Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. sa mení takto:
V § 9 ods. 2 sa slová "krajský úrad" nahrádzajú slovami "obvodný úrad v sídle kraja".
Čl.XI
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 sa slová "krajského úradu" nahrádzajú slovami "obvodného úradu v sídle kraja".
Čl.XII
Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 660/2002 Z.z., zákona č. 174/2004 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 454/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 224/2006 Z.z. sa mení takto:
1. V § 21 sa slová "Krajský úrad" nahrádzajú slovami "Obvodný úrad v sídle kraja".
2. V § 27 ods. 2 a 3 sa slová "krajské úrady" nahrádzajú slovami "obvodné úrady v sídle kraja".
Čl.XIII
Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z.z., zákona č. 553/2003 Z.z., zákona č. 369/2004 Z.z., zákona č. 583/2004 Z.z., zákona č. 615/2004 Z.z., zákona č. 628/2005 Z.z., zákona č. 16/2006 Z.z. a zákona č. 334/2007 Z.z. sa mení takto:
V § 5 ods. 6 a 7 a § 7 ods. 6 sa slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "obvodný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
Čl.XIV
Zrušený od 1.7.2015
Čl.XV
Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z.z. sa mení takto:
§ 8 znie:
"§ 8
(1) Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou vykonáva obvodný úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
(2) Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obvodným úradom vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.".
Čl.XVI
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z.z., zákona č. 567/2005 Z.z. a zákona č. 10/2006 Z.z. sa mení takto:
V § 3 písm. c), § 5 nadpise a odsekoch 1, 5 a 6, § 8 ods. 2 písm. d), § 9a písm. d), § 15 ods. 1, 4 a 5 a § 18 ods. 1 až 3 sa slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "obvodný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
Čl.XVII
Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z.z. sa mení takto:
1. V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová "§ 3 písm. b) až h)" nahrádzajú slovami "§ 3 písm. b) až g)".
3. V § 6 písm. b) sa slová "podľa § 3 písm. b) až d), f) a h)" nahrádzajú slovami "podľa § 3 písm. b) až c), e) a g)".
4. V § 6 písm. e), § 8 nadpise a odsekoch 1 a 2, § 9 ods. 1 písm. d) a § 10 písm. e) sa slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "obvodný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
5. V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "ktorý plní aj úlohy krízového štábu podľa § 9 ods. 1 písm. a),".
6. V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "a krajské úrady".
7. V § 11 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "a krajských úradov".
8. V § 15 písm. a) sa vypúšťajú slová "Ústredná protinákazová komisia 10)" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10 a slová "týchto komisií" sa nahrádzajú slovami "tejto komisie".
9. V § 15 písmená b) a c) znejú:
"b) krajská povodňová komisia 9) súčasťou krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý plní úlohy tejto komisie,
c) obvodná povodňová komisia 9) súčasťou krízového štábu obvodného úradu, ktorý plní úlohy tejto komisie.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
"9) Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z.z.".
Čl.XVIII
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z. a zákona č. 216/2007 Z.z. sa mení takto:
V § 24 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová "krajských úradov a".
Čl.XIX
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z.z., zákona č. 21/2007 Z.z. a zákona č. 94/2007 Z.z. sa mení takto:
V § 28 ods. 5, 9, 11 a 14 sa slová "krajské úrady" nahrádzajú slovami "obvodné úrady v sídlach krajov".
Čl.XX
Zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písm. c), § 4 ods. 3, § 5 ods. 2 a 3, § 6 ods. 1 a 3, § 7 a § 9 ods. 2 až 4 sa slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "obvodný úrad v sídle kraja" v príslušnom tvare.
Čl.XXI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Zákon č. 8/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009.
Zákon č. 162/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 180/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Zákon č. 160/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.