306/2007 Z.z.

, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (17)
... dalšie položky
Monografie (4)
... dalšie položky
306/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. júna 2007,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ľudmila Benkovičová v.r.
PRÍL.
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
(SK NACE Rev. 2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Divízia Skupina Trieda  Podtrieda Názov
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
                   
01                  Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby
                   s tým súvisiace
     01.1            Pestovanie netrvácnych plodín
         01.11       Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých
                   semien
              01.11.0  Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých
                   semien
         01.12       Pestovanie ryže
              01.12.0  Pestovanie ryže
         01.13       Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej
                   zeleniny
              01.13.0  Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej
                   zeleniny
         01.14       Pestovanie cukrovej trstiny
              01.14.0  Pestovanie cukrovej trstiny
         01.15       Pestovanie tabaku
              01.15.0  Pestovanie tabaku
         01.16       Pestovanie plodín na vlákno
              01.16.0  Pestovanie plodín na vlákno
         01.19       Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
              01.19.0  Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
     01.2            Pestovanie trvácnych plodín
         01.21       Pestovanie hrozna
              01.21.0  Pestovanie hrozna
         01.22       Pestovanie tropického a subtropického ovocia
              01.22.0  Pestovanie tropického a subtropického ovocia
         01.23       Pestovanie citrusových plodov
              01.23.0  Pestovanie citrusových plodov
         01.24       Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
              01.24.0  Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
         01.25       Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia
                   a orechov
              01.25.0  Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia
                   a orechov
         01.26       Pestovanie olejnatého ovocia
              01.26.0  Pestovanie olejnatého ovocia
         01.27       Pestovanie nápojových plodín
              01.27.0  Pestovanie nápojových plodín
         01.28       Pestovanie korenín, aromatických, liečivých
                   a farmaceutických plodín
              01.28.0  Pestovanie korenín, aromatických, liečivých
                   a farmaceutických plodín
         01.29       Pestovanie ostatných trvácnych plodín
              01.29.0  Pestovanie ostatných trvácnych plodín
     01.3            Rozmnožovanie rastlín
         01.30       Rozmnožovanie rastlín
              01.30.0  Rozmnožovanie rastlín
     01.4            Chov zvierat
         01.41       Chov dojníc
              01.41.0  Chov dojníc
         01.42       Chov ostatného dobytka a byvolov
              01.42.0  Chov ostatného dobytka a byvolov
         01.43       Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
              01.43.0  Chov koní a ostatných koňovitých zvierat
         01.44       Chov tiav a ťavovitých zvierat
              01.44.0  Chov tiav a ťavovitých zvierat
         01.45       Chov oviec a kôz
              01.45.0  Chov oviec a kôz
         01.46       Chov ošípaných
              01.46.0  Chov ošípaných
         01.47       Chov hydiny
              01.47.0  Chov hydiny
         01.49       Chov iných zvierat
              01.49.1  Chov hospodárskych zvierat
              01.49.2  Chov kožušinových zvierat
              01.49.3  Chov domácich neúžitkových zvierat
              01.49.4  Chov zveriny
              01.49.5  Chov laboratórnych zvierat
              01.49.9  Chov iných drobných hospodárskych zvierat
     01.5            Zmiešané hospodárstvo
         01.50       Zmiešané hospodárstvo
              01.50.0  Zmiešané hospodárstvo
     01.6            Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby
                   súvisiace
                   so zberom úrody
         01.61       Služby súvisiace s pestovaním plodín
              01.61.0  Služby súvisiace s pestovaním plodín
         01.62       Služby súvisiace s chovom zvierat
              01.62.0  Služby súvisiace s chovom zvierat
         01.63       Služby súvisiace so zberom úrody
              01.63.0  Služby súvisiace so zberom úrody
         01.64       Spracovanie semien na sadenie
              01.64.0  Spracovanie semien na sadenie
     01.7            Lov, odchyt a súvisiace služby
         01.70       Lov, odchyt a súvisiace služby
              01.70.0  Lov, odchyt a súvisiace služby
02                  Lesníctvo a ťažba dreva
     02.1            Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
         02.10       Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
              02.10.0  Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
     02.2            Ťažba dreva
         02.20       Ťažba dreva
              02.20.0  Ťažba dreva
     02.3            Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
         02.30       Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
              02.30.0  Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
     02.4            Služby poskytované v lesníctve
         02.40       Služby poskytované v lesníctve
              02.40.1  Služby súvisiace s lesníctvom
              02.40.2  Služby súvisiace s ťažbou dreva
              02.40.9  Ostatné služby poskytované v lesníctve
03                  Rybolov a akvakultúra
     03.1            Rybolov
         03.11       Morský rybolov
              03.11.0  Morský rybolov
         03.12       Riečny rybolov
              03.12.0  Riečny rybolov
     03.2            Akvakultúra
         03.21       Morská akvakultúra
              03.21.0  Morská akvakultúra
         03.22       Riečna akvakultúra
              03.22.0  Riečna akvakultúra
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE
                   
05                  Ťažba uhlia a lignitu
     05.1            Ťažba čierneho uhlia
         05.10       Ťažba čierneho uhlia
              05.10.0  Ťažba čierneho uhlia
     05.2            Ťažba lignitu
         05.20       Ťažba lignitu
              05.20.0  Ťažba lignitu
06                  Ťažba ropy a zemného plynu
     06.1            Ťažba ropy
         06.10       Ťažba ropy
              06.10.0  Ťažba ropy
     06.2            Ťažba zemného plynu
         06.20       Ťažba zemného plynu
              06.20.0  Ťažba zemného plynu
07                  Dobývanie kovových rúd
     07.1            Dobývanie železných rúd
         07.10       Dobývanie železných rúd
              07.10.0  Dobývanie železných rúd
     07.2            Dobývanie neželezných rúd
         07.21       Dobývanie uránových a tóriových rúd
              07.21.0  Dobývanie uránových a tóriových rúd
         07.29       Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
              07.29.0  Dobývanie ostatných neželezných kovových rúd
08                  Iná ťažba a dobývanie
     08.1            Dobývanie kameňa, piesku a ílu
         08.11       Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca,
                   sadrovca, kriedy a bridlice
              08.11.0  Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca,
                   sadrovca, kriedy a bridlice
         08.12       Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
              08.12.0  Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
     08.9            Ťažba a dobývanie i. n.
         08.91       Ťažba chemických a hnojivových minerálov
              08.91.0  Ťažba chemických a hnojivových minerálov
         08.92       Ťažba rašeliny
              08.92.0  Ťažba rašeliny
         08.93       Ťažba soli
              08.93.0  Ťažba soli
         08.99       Iná ťažba a dobývanie i. n.
              08.99.0  Iná ťažba a dobývanie i. n.
09                  Pomocné činnosti pri ťažbe
     09.1            Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
         09.10       Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
              09.10.0  Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
     09.9            Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
         09.90       Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
              09.90.0  Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
                   
10                  Výroba potravín
     10.1            Spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov
         10.11       Spracovanie a konzervovanie mäsa
              10.11.0  Spracovanie a konzervovanie mäsa
         10.12       Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
              10.12.0  Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa
         10.13       Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
              10.13.0  Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
     10.2            Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
         10.20       Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
              10.20.0  Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov
     10.3            Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
         10.31       Spracovanie a konzervovanie zemiakov
              10.31.0  Spracovanie a konzervovanie zemiakov
         10.32       Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
              10.32.0  Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
         10.39       Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
              10.39.0  Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
     10.4            Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
         10.41       Výroba olejov a tukov
              10.41.0  Výroba olejov a tukov
         10.42       Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
              10.42.0  Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
     10.5            Výroba mliečnych výrobkov
         10.51       Prevádzka mliekarní a výroba syrov
              10.51.0  Prevádzka mliekarní a výroba syrov
         10.52       Výroba zmrzliny
              10.52.0  Výroba zmrzliny
     10.6            Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
         10.61       Výroba mlynských výrobkov
              10.61.0  Výroba mlynských výrobkov
         10.62       Výroba škrobu a škrobových výrobkov
              10.62.0  Výroba škrobu a škrobových výrobkov
     10.7            Výroba pečiva a múčnych výrobkov
         10.71       Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
              10.71.0  Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
         10.72       Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva
                   a koláčov
              10.72.0  Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva
                   a koláčov
         10.73       Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych
                   výrobkov
              10.73.0  Výroba rezancov, cestovín, kuskusu a podobných múčnych
                   výrobkov
     10.8            Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
         10.81       Výroba cukru
              10.81.0  Výroba cukru
         10.82       Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
              10.82.0  Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
         10.83       Spracovanie čaju a kávy
              10.83.0  Spracovanie čaju a kávy
         10.84       Výroba korenín a chuťových prísad
              10.84.0  Výroba korenín a chuťových prísad
         10.85       Výroba pripravených pokrmov a jedla
              10.85.0  Výroba pripravených pokrmov a jedla
         10.86       Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
              10.86.0  Výroba a príprava homogenizovaných a diétnych potravín
         10.89       Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
              10.89.0  Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i. n.
     10.9            Výroba a príprava krmív pre zvieratá
         10.91       Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
              10.91.0  Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
         10.92       Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
              10.92.0  Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
11                  Výroba nápojov
     11.0            Výroba nápojov
         11.01       Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
              11.01.0  Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
         11.02       Výroba hroznového vína
              11.02.0  Výroba hroznového vína
         11.03       Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
              11.03.0  Výroba jablčného vína a iného ovocného vína
         11.04       Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
              11.04.0  Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
         11.05       Výroba piva
              11.05.0  Výroba piva
         11.06       Výroba sladu
              11.06.0  Výroba sladu
         11.07       Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych
                   vôd a iných fľaškových vôd
              11.07.0  Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych
                   vôd a iných fľaškových vôd
12                  Výroba tabakových výrobkov
     12.0            Výroba tabakových výrobkov
         12.00       Výroba tabakových výrobkov
              12.00.0  Výroba tabakových výrobkov
13                  Výroba textilu
     13.1            Príprava a spriadanie textilných vlákien
         13.10       Príprava a spriadanie textilných vlákien
              13.10.0  Príprava a spriadanie textilných vlákien
     13.2            Tkanie textilu
         13.20       Tkanie textilu
              13.20.0  Tkanie textilu
     13.3            Konečná úprava textilu
         13.30       Konečná úprava textilu
              13.30.0  Konečná úprava textilu
     13.9            Výroba ostatného textilu
         13.91       Výroba pleteného a háčkovaného textilu
              13.91.0  Výroba pleteného a háčkovaného textilu
         13.92       Výroba textilných výrobkov okrem odevov
              13.92.1  Výroba posteľnej bielizne a textilných výrobkov pre
                   domácnosť
              13.92.2  Výroba bytových doplnkov okrem kobercov
              13.92.9  Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov
         13.93       Výroba kobercov a rohoží
              13.93.0  Výroba kobercov a rohoží
         13.94       Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
              13.94.0  Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
         13.95       Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
              13.95.0  Výroba netkaného textilu a výrobkov z neho okrem odevov
         13.96       Výroba ostatného technického a pracovného textilu
              13.96.0  Výroba ostatného technického a pracovného textilu
         13.99       Výroba ostatného textilu i. n.
              13.99.0  Výroba ostatného textilu i. n.
14                  Výroba odevov
     14.1            Výroba odevov okrem kožušinových odevov
         14.11       Výroba kožených odevov
              14.11.0  Výroba kožených odevov
         14.12       Výroba pracovných odevov
              14.12.0  Výroba pracovných odevov
         14.13       Výroba ostatného vrchného ošatenia
              14.13.0  Výroba ostatného vrchného ošatenia
         14.14       Výroba spodnej bielizne
              14.14.0  Výroba spodnej bielizne
         14.19       Výroba ostatných odevov a doplnkov
              14.19.0  Výroba ostatných odevov a doplnkov
     14.2            Výroba kožušinových výrobkov
         14.20       Výroba kožušinových výrobkov
              14.20.0  Výroba kožušinových výrobkov
     14.3            Výroba pletených a háčkovaných odevov
         14.31       Výroba pletených a háčkovaných pančúch
              14.31.0  Výroba pletených a háčkovaných pančúch
         14.39       Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
              14.39.0  Výroba ostatných pletených a háčkovaných odevov
15                  Výroba kože a kožených výrobkov
     15.1            Činenie a apretovanie kože; výroba kufrov, kabeliek,
                   sediel a popruhov; úprava a farbenie kože
         15.11       Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
              15.11.0  Činenie a apretovanie kože; úprava a farbenie kožušín
         15.12       Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a
                   popruhov
              15.12.0  Výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a
                   popruhov
     15.2            Výroba obuvi
         15.20       Výroba obuvi
              15.20.0  Výroba obuvi
16                  Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku
                   okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného
                   materiálu
     16.1            Pilovanie a hobľovanie dreva
         16.10       Pilovanie a hobľovanie dreva
              16.10.0  Pilovanie a hobľovanie dreva
     16.2            Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného
                   materiálu
         16.21       Výroba dosiek a drevených panelov
              16.21.0  Výroba dosiek a drevených panelov
         16.22       Výroba podlahových parkiet
              16.22.0  Výroba podlahových parkiet
         16.23       Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska
              16.23.1  Výroba stavebnostolárska a tesárska
              16.23.2  Výroba prvkov na montované stavby
              16.23.9  Výroba ostatná stavebnostolárska a tesárska i. n.
         16.24       Výroba drevených kontajnerov
              16.24.0  Výroba drevených kontajnerov
         16.29       Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov
                   z korku, slamy a prúteného materiálu
              16.29.0  Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov
                   z korku, slamy a prúteného materiálu
17                  Výroba papiera a papierových výrobkov
     17.1            Výroba celulózy, papiera a lepenky
         17.11       Výroba celulózy
              17.11.0  Výroba celulózy
         17.12       Výroba papiera a lepenky
              17.12.0  Výroba papiera a lepenky
     17.2            Výroba výrobkov z papiera a lepenky
         17.21       Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera
                   a lepenky
              17.21.0  Výroba vlnitého papiera a lepenky a škatúľ z papiera
                   a lepenky
         17.22       Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné
                   výrobky
              17.22.0  Výroba výrobkov pre domácnosť, hygienické a toaletné
                   výrobky
         17.23       Výroba papiernických potrieb
              17.23.0  Výroba papiernických potrieb
         17.24       Výroba tapiet
              17.24.0  Výroba tapiet
         17.29       Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
              17.29.0  Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky
18                  Tlač a reprodukcia záznamových médií
     18.1            Tlač a služby súvisiace s tlačou
         18.11       Tlač novín
              18.11.0  Tlač novín
         18.12       Iná tlač
              18.12.0  Iná tlač
         18.13       Služby pre tlač a médiá
              18.13.0  Služby pre tlač a médiá
         18.14       Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
              18.14.0  Viazanie kníh a služby súvisiace s viazaním kníh
     18.2            Reprodukcia záznamových médií
         18.20       Reprodukcia záznamových médií
              18.20.0  Reprodukcia záznamových médií
19                  Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
     19.1            Výroba produktov koksárenských pecí
         19.10       Výroba produktov koksárenských pecí
              19.10.0  Výroba produktov koksárenských pecí
     19.2            Výroba rafinovaných ropných produktov
         19.20       Výroba rafinovaných ropných produktov
              19.20.0  Výroba rafinovaných ropných produktov
20                  Výroba chemikálií a chemických produktov
     20.1            Výroba základných chemikálií, priemyselných hnojív a
                   dusíkatých zlúčenín (zmesí), plastov a syntetického
                   kaučuku v primárnej forme
         20.11       Výroba priemyselných plynov
              20.11.0  Výroba priemyselných plynov
         20.12       Výroba farbív a pigmentov
              20.12.0  Výroba farbív a pigmentov
         20.13       Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
              20.13.0  Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
         20.14       Výroba ostatných základných organických chemikálií
              20.14.0  Výroba ostatných základných organických chemikálií
         20.15       Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
              20.15.0  Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
         20.16       Výroba plastov v primárnej forme
              20.16.0  Výroba plastov v primárnej forme
         20.17       Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
              20.17.0  Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
     20.2            Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
         20.20       Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
              20.20.0  Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
     20.3            Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských
                   farieb a tmelov
         20.30       Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských
                   farieb a tmelov
              20.30.0  Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských
                   farieb a tmelov
     20.4            Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich
                   a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných
                   prípravkov
         20.41       Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich
                   a leštiacich prípravkov
              20.41.0  Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich
                   a leštiacich prípravkov
         20.42       Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
              20.42.0  Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
     20.5            Výroba ostatných chemických výrobkov
         20.51       Výroba výbušnín
              20.51.0  Výroba výbušnín
         20.52       Výroba lepidiel
              20.52.0  Výroba lepidiel
         20.53       Výroba éterických olejov
              20.53.0  Výroba éterických olejov
         20.59       Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
              20.59.0  Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
     20.6            Výroba umelých vlákien
         20.60       Výroba umelých vlákien
              20.60.0  Výroba umelých vlákien
21                  Výroba základných farmaceutických výrobkov a
                   farmaceutických prípravkov
     21.1            Výroba základných farmaceutických výrobkov
         21.10       Výroba základných farmaceutických výrobkov
              21.10.0  Výroba základných farmaceutických výrobkov
     21.2            Výroba farmaceutických prípravkov
         21.20       Výroba farmaceutických prípravkov
              21.20.0  Výroba farmaceutických prípravkov
22                  Výroba výrobkov z gumy a plastu
     22.1            Výroba výrobkov z gumy
         22.11       Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie
                   a oprava pneumatík
              22.11.0  Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie
                   a oprava pneumatík
         22.19       Výroba ostatných výrobkov z gumy
              22.19.0  Výroba ostatných výrobkov z gumy
     22.2            Výroba plastových výrobkov
         22.21       Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
              22.21.0  Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
         22.22       Výroba plastových obalov
              22.22.0  Výroba plastových obalov
         22.23       Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
              22.23.0  Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
         22.29       Výroba ostatných plastových výrobkov
              22.29.0  Výroba ostatných plastových výrobkov
23                  Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
     23.1            Výroba skla a výrobkov zo skla
         23.11       Výroba plochého skla
              23.11.0  Výroba plochého skla
         23.12       Tvarovanie a spracovanie plochého skla
              23.12.0  Tvarovanie a spracovanie plochého skla
         23.13       Výroba dutého skla
              23.13.0  Výroba dutého skla
         23.14       Výroba sklenených vlákien
              23.14.0  Výroba sklenených vlákien
         23.19       Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického
                   skla
              23.19.0  Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického
                   skla
     23.2            Výroba žiaruvzdorných výrobkov
         23.20       Výroba žiaruvzdorných výrobkov
              23.20.0  Výroba žiaruvzdorných výrobkov
     23.3            Výroba stavebného materiálu z hliny
         23.31       Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
              23.31.0  Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
         23.32       Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov
                   z pálenej hliny
              23.32.0  Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov
                   z pálenej hliny
     23.4            Výroba ostatných porcelánových a keramických výrobkov
         23.41       Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
              23.41.1  Výroba keramického riadu a porcelánových predmetov pre
                   domácnosť
              23.41.9  Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov 
                   i. n.
         23.42       Výroba keramického sanitárneho vybavenia
              23.42.0  Výroba keramického sanitárneho vybavenia
         23.43       Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
              23.43.0  Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
         23.44       Výroba ostatných technických keramických výrobkov
              23.44.0  Výroba ostatných technických keramických výrobkov
         23.49       Výroba ostatných keramických výrobkov
              23.49.0  Výroba ostatných keramických výrobkov
     23.5            Výroba cementu, vápna a sadry
         23.51       Výroba cementu
              23.51.0  Výroba cementu
         23.52       Výroba vápna a sadry
              23.52.0  Výroba vápna a sadry
     23.6            Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
         23.61       Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
              23.61.0  Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
         23.62       Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
              23.62.0  Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
         23.63       Výroba transportného betónu
              23.63.0  Výroba transportného betónu
         23.64       Výroba malty
              23.64.0  Výroba malty
         23.65       Výroba cementových vlákien
              23.65.0  Výroba cementových vlákien
         23.69       Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
              23.69.0  Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
     23.7            Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
         23.70       Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
              23.70.0  Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
     23.9            Výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych
                   výrobkov i. n.
         23.91       Výroba brúsnych výrobkov
              23.91.0  Výroba brúsnych výrobkov
         23.99       Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
              23.99.0  Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov i. n.
24                  Výroba a spracovanie kovov
     24.1            Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
         24.10       Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
              24.10.0  Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
     24.2            Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho
                   príslušenstva z ocele
         24.20       Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho
                   príslušenstva z ocele
              24.20.0  Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho
                   príslušenstva z ocele
     24.3            Výroba ostatných výrobkov prvotného spracovania ocele
         24.31       Ťahanie tyčí za studena
              24.31.0  Ťahanie tyčí za studena
         24.32       Valcovanie pásov za studena
              24.32.0  Valcovanie pásov za studena
         24.33       Tvarovanie alebo skladanie za studena
              24.33.0  Tvarovanie alebo skladanie za studena
         24.34       Ťahanie drôtov za studena
              24.34.0  Ťahanie drôtov za studena
     24.4            Výroba drahých a ostatných neželezných kovov
         24.41       Výroba drahých kovov
              24.41.0  Výroba drahých kovov
         24.42       Výroba hliníka
              24.42.0  Výroba hliníka
         24.43       Výroba olova, zinku a cínu
              24.43.0  Výroba olova, zinku a cínu
         24.44       Výroba medi
              24.44.0  Výroba medi
         24.45       Výroba ostatných neželezných kovov
              24.45.0  Výroba ostatných neželezných kovov
         24.46       Výroba jadrového paliva
              24.46.0  Výroba jadrového paliva
     24.5            Odlievanie kovov
         24.51       Odlievanie železa
              24.51.0  Odlievanie železa
         24.52       Odlievanie ocele
              24.52.0  Odlievanie ocele
         24.53       Odlievanie ľahkých kovov
              24.53.0  Odlievanie ľahkých kovov
         24.54       Odlievanie ostatných neželezných kovov
              24.54.0  Odlievanie ostatných neželezných kovov
25                  Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
     25.1            Výroba kovových konštrukcií
         25.11       Výroba kovových konštrukcií a ich častí
              25.11.0  Výroba kovových konštrukcií a ich častí
         25.12       Výroba kovových dverí a okien
              25.12.0  Výroba kovových dverí a okien
     25.2            Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
         25.21       Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
              25.21.0  Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
         25.29       Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
              25.29.0  Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
     25.3            Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
         25.30       Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
              25.30.0  Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
     25.4            Výroba zbraní a munície
         25.40       Výroba zbraní a munície
              25.40.0  Výroba zbraní a munície
     25.5            Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková
                   metalurgia
         25.50       Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková
                   metalurgia
              25.50.0  Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková
                   metalurgia
     25.6            Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie
         25.61       Opracovanie a povrchová úprava kovov
              25.61.0  Opracovanie a povrchová úprava kovov
         25.62       Obrábanie
              25.62.0  Obrábanie
     25.7            Výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho
                   tovaru
         25.71       Výroba nožiarskych výrobkov
              25.71.0  Výroba nožiarskych výrobkov
         25.72       Výroba zámkov a pántov
              25.72.0  Výroba zámkov a pántov
         25.73       Výroba náradia
              25.73.0  Výroba náradia
     25.9            Výroba ostatných kovových výrobkov
         25.91       Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
              25.91.0  Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
         25.92       Výroba obalov z ľahkých kovov
              25.92.0  Výroba obalov z ľahkých kovov
         25.93       Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
              25.93.0  Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
         25.94       Výroba upínadiel, strojných skrutiek
              25.94.0  Výroba upínadiel, strojných skrutiek
         25.99       Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
              25.99.0  Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
26                  Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
     26.1            Výroba elektronických komponentov a dosiek
         26.11       Výroba elektronických komponentov
              26.11.0  Výroba elektronických komponentov
         26.12       Výroba montovaných elektronických dosiek
              26.12.0  Výroba montovaných elektronických dosiek
     26.2            Výroba počítačov a periférnych zariadení
         26.20       Výroba počítačov a periférnych zariadení
              26.20.0  Výroba počítačov a periférnych zariadení
     26.3            Výroba komunikačných zariadení
         26.30       Výroba komunikačných zariadení
              26.30.1  Výroba telefónnych zariadení a mobilných komunikačných
                   zariadení
              26.30.2  Výroba vysielacích zariadení a vysielačov
              26.30.9  Výroba ostatných komunikačných zariadení
     26.4            Výroba spotrebnej elektroniky
         26.40       Výroba spotrebnej elektroniky
              26.40.0  Výroba spotrebnej elektroniky
     26.5            Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie
                   a navigovanie; hodín a hodiniek
         26.51       Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie
                   a navigovanie
              26.51.0  Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie
                   a navigovanie
         26.52       Výroba hodín a hodiniek
              26.52.0  Výroba hodín a hodiniek
     26.6            Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych
                   a elektroterapeutických prístrojov
         26.60       Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych
                   a elektroterapeutických prístrojov
              26.60.0  Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych
                   a elektroterapeutických prístrojov
     26.7            Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
         26.70       Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
              26.70.0  Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
     26.8            Výroba magnetických a optických médií
         26.80       Výroba magnetických a optických médií
              26.80.0  Výroba magnetických a optických médií
27                  Výroba elektrických zariadení
     27.1            Výroba elektrických motorov, generátorov,
                   transformátorov
                   a elektrických distribučných a kontrolných zariadení
         27.11       Výroba elektrických motorov, generátorov a
                   transformátorov
              27.11.0  Výroba elektrických motorov, generátorov a
                   transformátorov
         27.12       Výroba elektrických distribučných a kontrolných
                   zariadení
              27.12.0  Výroba elektrických distribučných a kontrolných
                   zariadení
     27.2            Výroba batérií a akumulátorov
         27.20       Výroba batérií a akumulátorov
              27.20.0  Výroba batérií a akumulátorov
     27.3            Výroba drôtov a elektroinštalačných zariadení
         27.31       Výroba optických káblov
              27.31.0  Výroba optických káblov
         27.32       Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov
                   a káblov
              27.32.0  Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov
                   a káblov
         27.33       Výroba elektroinštalačných zariadení
              27.33.0  Výroba elektroinštalačných zariadení
     27.4            Výroba elektrických svietidiel
         27.40       Výroba elektrických svietidiel
              27.40.0  Výroba elektrických svietidiel
     27.5            Výroba zariadení pre domácnosti
         27.51       Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
              27.51.0  Výroba elektrických zariadení pre domácnosti
         27.52       Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
              27.52.0  Výroba neelektrických zariadení pre domácnosti
     27.9            Výroba ostatných elektrických zariadení
         27.90       Výroba ostatných elektrických zariadení
              27.90.0  Výroba ostatných elektrických zariadení
28                  Výroba strojov a zariadení i. n.
     28.1            Výroba strojov na všeobecné účely
         28.11       Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá
                   a bicykle
              28.11.0  Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, autá
                   a bicykle
         28.12       Výroba zariadení na kvapalný pohon
              28.12.0  Výroba zariadení na kvapalný pohon
         28.13       Výroba iných čerpadiel a kompresorov
              28.13.0  Výroba iných čerpadiel a kompresorov
         28.14       Výroba iných kohútikov a ventilov
              28.14.0  Výroba iných kohútikov a ventilov
         28.15       Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a
                   ovládacích prvkov
              28.15.0  Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a
                   ovládacích prvkov
     28.2            Výroba ostatných strojov na všeobecné účely
         28.21       Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
              28.21.0  Výroba rúr, pecí a horákov k peciam
         28.22       Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
              28.22.0  Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
         28.23       Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem
                   počítačov a periférnych zariadení)
              28.23.0  Výroba kancelárskych strojov a zariadení (okrem
                   počítačov a periférnych zariadení)
         28.24       Výroba ručného náradia na mechanický pohon
              28.24.0  Výroba ručného náradia na mechanický pohon
         28.25       Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako
                   pre domácnosti
              28.25.0  Výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako
                   pre domácnosti
         28.29       Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
              28.29.0  Výroba ostatných strojov na všeobecné účely i. n.
     28.3            Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
         28.30       Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
              28.30.0  Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
     28.4            Výroba strojov na tvarovanie kovov a obrábanie
         28.41       Výroba strojov na obrábanie kovov
              28.41.0  Výroba strojov na obrábanie kovov
         28.49       Výroba ostatných strojov na obrábanie
              28.49.0  Výroba ostatných strojov na obrábanie
     28.9            Výroba ostatných strojov na špeciálne účely
         28.91       Výroba strojov pre metalurgiu
              28.91.0  Výroba strojov pre metalurgiu
         28.92       Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
              28.92.0  Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo
         28.93       Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
              28.93.0  Výroba strojov na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
         28.94       Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky
                   priemysel
              28.94.0  Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky
                   priemysel
         28.95       Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
              28.95.0  Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
         28.96       Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
              28.96.0  Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
         28.99       Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
              28.99.0  Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n.
29                  Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
     29.1            Výroba motorových vozidiel
         29.10       Výroba motorových vozidiel
              29.10.0  Výroba motorových vozidiel
     29.2            Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov
                   a prívesov
         29.20       Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov
                   a prívesov
              29.20.0  Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov
                   a prívesov
     29.3            Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
         29.31       Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre
                   motorové vozidlá
              29.31.0  Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre
                   motorové vozidlá
         29.32       Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové
                   vozidlá
              29.32.0  Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové
                   vozidlá
30                  Výroba ostatných dopravných prostriedkov
     30.1            Stavba lodí a člnov
         30.11       Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
              30.11.0  Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
         30.12       Stavba rekreačných a športových člnov
              30.12.0  Stavba rekreačných a športových člnov
     30.2            Výroba železničných lokomotív a vozového parku
         30.20       Výroba železničných lokomotív a vozového parku
              30.20.0  Výroba železničných lokomotív a vozového parku
     30.3            Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
         30.30       Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
              30.30.0  Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
     30.4            Výroba vojenských bojových vozidiel
         30.40       Výroba vojenských bojových vozidiel
              30.40.0  Výroba vojenských bojových vozidiel
     30.9            Výroba dopravných prostriedkov i. n.
         30.91       Výroba motocyklov
              30.91.0  Výroba motocyklov
         30.92       Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
              30.92.0  Výroba bicyklov a invalidných vozíkov
         30.99       Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
              30.99.0  Výroba ostatných dopravných prostriedkov i. n.
31                  Výroba nábytku
     31.0            Výroba nábytku
         31.01       Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
              31.01.0  Výroba kancelárskeho nábytku a nábytku do obchodov
         31.02       Výroba kuchynského nábytku
              31.02.0  Výroba kuchynského nábytku
         31.03       Výroba matracov
              31.03.0  Výroba matracov
         31.09       Výroba ostatného nábytku
              31.09.0  Výroba ostatného nábytku
32                  Iná výroba
     32.1            Výroba šperkov, bižutérie a podobných predmetov
         32.11       Razenie mincí
              32.11.0  Razenie mincí
         32.12       Výroba šperkov a podobných predmetov
              32.12.0  Výroba šperkov a podobných predmetov
         32.13       Výroba bižutérie a podobných predmetov
              32.13.0  Výroba bižutérie a podobných predmetov
     32.2            Výroba hudobných nástrojov
         32.20       Výroba hudobných nástrojov
              32.20.0  Výroba hudobných nástrojov
     32.3            Výroba športových potrieb
         32.30       Výroba športových potrieb
              32.30.0  Výroba športových potrieb
     32.4            Výroba hier a hračiek
         32.40       Výroba hier a hračiek
              32.40.0  Výroba hier a hračiek
     32.5            Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
         32.50       Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
              32.50.0  Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
     32.9            Výroba i. n.
         32.91       Výroba metiel a kief
              32.91.0  Výroba metiel a kief
         32.99       Ostatná výroba i. n.
              32.99.0  Ostatná výroba i. n.
33                  Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
     33.1            Oprava kovových konštrukcií, strojov a prístrojov
         33.11       Oprava kovových konštrukcií
              33.11.0  Oprava kovových konštrukcií
         33.12       Oprava strojov
              33.12.0  Oprava strojov
         33.13       Oprava elektronických a optických prístrojov
              33.13.0  Oprava elektronických a optických prístrojov
         33.14       Oprava elektrických prístrojov
              33.14.0  Oprava elektrických prístrojov
         33.15       Oprava a údržba lodí a člnov
              33.15.0  Oprava a údržba lodí a člnov
         33.16       Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
              33.16.0  Oprava a údržba lietadiel a kozmických lodí
         33.17       Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
              33.17.0  Oprava a údržba ostatných dopravných prostriedkov
         33.19       Oprava ostatných prístrojov
              33.19.0  Oprava ostatných prístrojov
     33.2            Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
         33.20       Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
              33.20.0  Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA D – DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO
                   VZDUCHU

35                  Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
     35.1            Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod
         35.11       Výroba elektriny
              35.11.0  Výroba elektriny
         35.12       Prenos elektriny
              35.12.0  Prenos elektriny
         35.13       Rozvod elektriny
              35.13.0  Rozvod elektriny
         35.14       Predaj elektriny
              35.14.0  Predaj elektriny
     35.2            Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím
         35.21       Výroba plynu
              35.21.0  Výroba plynu
         35.22       Rozvod plynných palív potrubím
              35.22.0  Rozvod plynných palív potrubím
         35.23       Predaj plynu prepravovaného potrubím
              35.23.0  Predaj plynu prepravovaného potrubím
     35.3            Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
         35.30       Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
              35.30.0  Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH
                   VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

36                  Zber, úprava a dodávka vody
     36.0            Zber, úprava a dodávka vody
         36.00       Zber, úprava a dodávka vody
              36.00.1  Zber, úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody
              36.00.9  Zber, úprava a dodávka ostatnej vody
37                  Čistenie a odvod odpadových vôd
     37.0            Čistenie a odvod odpadových vôd
         37.00       Čistenie a odvod odpadových vôd
              37.00.0  Čistenie a odvod odpadových vôd
38                  Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
                   materiálov
     38.1            Zber odpadu
         38.11       Zber iného ako nebezpečného odpadu
              38.11.0  Zber iného ako nebezpečného odpadu
         38.12       Zber nebezpečného odpadu
              38.12.0  Zber nebezpečného odpadu
     38.2            Spracúvanie a likvidácia odpadu
         38.21       Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
              38.21.0  Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu
         38.22       Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
              38.22.0  Spracúvanie a likvidácia nebezpečného odpadu
     38.3            Recyklácia materiálov
         38.31       Demontáž vrakov
              38.31.0  Demontáž vrakov
         38.32       Recyklácia triedených materiálov
              38.32.0  Recyklácia triedených materiálov
39                  Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s
                   odpadom
     39.0            Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania
                   s odpadom
         39.00       Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania
                   s odpadom
              39.00.0  Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania
                   s odpadom
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
                   
41                  Výstavba budov
     41.1            Vypracovanie stavebných projektov
         41.10       Vypracovanie stavebných projektov
              41.10.0  Vypracovanie stavebných projektov
     41.2            Výstavba obytných a neobytných budov
         41.20       Výstavba obytných a neobytných budov
              41.20.1  Výstavba obytných budov
              41.20.2  Výstavba neobytných budov
              41.20.9  Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
42                  Inžinierske stavby
     42.1            Výstavba ciest a železníc
         42.11       Výstavba ciest a diaľnic
              42.11.0  Výstavba ciest a diaľnic
         42.12       Výstavba železníc a podzemných železníc
              42.12.0  Výstavba železníc a podzemných železníc
         42.13       Výstavba mostov a tunelov
              42.13.0  Výstavba mostov a tunelov
     42.2            Výstavba verejných sietí
         42.21       Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
              42.21.0  Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
         42.22       Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
              42.22.0  Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
     42.9            Výstavba ostatných inžinierskych stavieb
         42.91       Výstavba vodných diel
              42.91.0  Výstavba vodných diel
         42.99       Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
              42.99.0  Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
43                  Špecializované stavebné práce
     43.1            Demolačné a zemné práce
         43.11       Demolácia
              43.11.0  Demolácia
         43.12       Zemné práce
              43.12.0  Zemné práce
         43.13       Prieskumné vrty a vrtné práce
              43.13.0  Prieskumné vrty a vrtné práce
     43.2            Elektrické, inštalačné a iné stavebno-montážne práce
         43.21       Elektrická inštalácia
              43.21.0  Elektrická inštalácia
         43.22       Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných
                   zariadení
              43.22.0  Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných
                   zariadení
         43.29       Ostatná stavebná inštalácia
              43.29.0  Ostatná stavebná inštalácia
     43.3            Kompletizačné a dokončovacie práce
         43.31       Omietkarské práce
              43.31.0  Omietkarské práce
         43.32       Stolárske práce
              43.32.0  Stolárske práce
         43.33       Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
              43.33.0  Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
         43.34       Maľovanie a zasklievanie
              43.34.0  Maľovanie a zasklievanie
         43.39       Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
              43.39.0  Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
     43.9            Ostatné špecializované stavebné práce
         43.91       Pokrývačské práce
              43.91.0  Pokrývačské práce
         43.99       Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
              43.99.0  Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH
                   VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
                   
45                  Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel
                   a motocyklov
     45.1            Predaj motorových vozidiel
         45.11       Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
              45.11.0  Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
         45.19       Predaj ostatných motorových vozidiel
              45.19.0  Predaj ostatných motorových vozidiel
     45.2            Oprava a údržba motorových vozidiel
         45.20       Oprava a údržba motorových vozidiel
              45.20.0  Oprava a údržba motorových vozidiel
     45.3            Predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel
         45.31       Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových
                   vozidiel
              45.31.0  Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových
                   vozidiel
         45.32       Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
              45.32.0  Maloobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
     45.4            Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov
                   a príslušenstva
         45.40       Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov
                   a príslušenstva
              45.40.0  Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov
                   a príslušenstva
46                  Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
     46.1            Sprostredkovanie veľkoobchodu
         46.11       Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi
                   surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami
                   a polotovarmi
              46.11.0  Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi
                   surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami
                   a polotovarmi
         46.12       Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi
                   a priemyselnými chemikáliami
              46.12.0  Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi
                   a priemyselnými chemikáliami
         46.13       Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
              46.13.0  Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
         46.14       Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými
                   zariadeniami, loďami a lietadlami
              46.14.0  Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselnými
                   zariadeniami, loďami a lietadlami
         46.15       Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre
                   domácnosť a železiarskym tovarom
              46.15.0  Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre
                   domácnosť a železiarskym tovarom
         46.16       Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami,
                   obuvou a koženým tovarom
              46.16.0  Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevmi, kožušinami,
                   obuvou a koženým tovarom
         46.17       Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi
                   a tabakom
              46.17.0  Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi
                   a tabakom
         46.18       Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným
                   špecifickým tovarom
              46.18.0  Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným
                   špecifickým tovarom
         46.19       Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
              46.19.0  Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom
     46.2            Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými
                   zvieratami
         46.21       Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami
                   a krmivom
              46.21.0  Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami
                   a krmivom
         46.22       Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
              46.22.0  Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
         46.23       Veľkoobchod so živými zvieratami
              46.23.0  Veľkoobchod so živými zvieratami
         46.24       Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
              46.24.0  Veľkoobchod s kožou, kožušinou a opracovanou kožou
     46.3            Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
         46.31       Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
              46.31.0  Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
         46.32       Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
              46.32.0  Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
         46.33       Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým
                   olejom a tukom
              46.33.0  Veľkoobchod s mliečnymi produktmi, vajcami a jedlým
                   olejom a tukom
         46.34       Veľkoobchod s nápojmi
              46.34.0  Veľkoobchod s nápojmi
         46.35       Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
              46.35.0  Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
         46.36       Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
              46.36.0  Veľkoobchod s cukrom a čokoládou a cukrovinkami
         46.37       Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
              46.37.0  Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
         46.38       Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov
                   a mäkkýšov
              46.38.0  Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov
                   a mäkkýšov
         46.39       Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi
                   a tabakom
              46.39.0  Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi
                   a tabakom
     46.4            Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
         46.41       Veľkoobchod s textilom
              46.41.0  Veľkoobchod s textilom
         46.42       Veľkoobchod s odevmi a obuvou
              46.42.0  Veľkoobchod s odevmi a obuvou
         46.43       Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
              46.43.0  Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
         46.44       Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi
                   prostriedkami
              46.44.0  Veľkoobchod s porcelánom a sklom a čistiacimi
                   prostriedkami
         46.45       Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
              46.45.0  Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
         46.46       Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
              46.46.0  Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
         46.47       Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
              46.47.0  Veľkoobchod s nábytkom, kobercami a svietidlami
         46.48       Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
              46.48.0  Veľkoobchod s hodinami a šperkmi
         46.49       Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
              46.49.0  Veľkoobchod s ostatnými domácimi potrebami
     46.5            Veľkoobchod so zariadeniami pre informatiku a
                   komunikácie – IKT
         46.51       Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi
                   zariadeniami a softvérom
              46.51.0  Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi
                   zariadeniami a softvérom
         46.52       Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými
                   zariadeniami a ich dielmi
              46.52.0  Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými
                   zariadeniami a ich dielmi
     46.6            Veľkoobchod s ostatnými strojmi, zariadeniami
                   a príslušenstvom
         46.61       Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami
                   a príslušenstvom
              46.61.0  Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami
                   a príslušenstvom
         46.62       Veľkoobchod s obrábacími strojmi
              46.62.0  Veľkoobchod s obrábacími strojmi
         46.63       Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo
                   a stavebné inžinierstvo
              46.63.0  Veľkoobchod so strojmi pre baníctvo, stavebníctvo
                   a stavebné inžinierstvo
         46.64       Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so
                   šijacími a pletacími strojmi
              46.64.0  Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel a so
                   šijacími a pletacími strojmi
         46.65       Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
              46.65.0  Veľkoobchod s kancelárskym nábytkom
         46.66       Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi
                   a zariadeniami
              46.66.0  Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi
                   a zariadeniami
         46.69       Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
              46.69.0  Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
     46.7            Ostatný špecializovaný veľkoobchod
         46.71       Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
                   a súvisiacimi produktmi
              46.71.0  Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
                   a súvisiacimi produktmi
         46.72       Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
              46.72.0  Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
         46.73       Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi
                   zariadeniami
              46.73.0  Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi
                   zariadeniami
         46.74       Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom
                   a vykurovacími zariadeniami a potrebami
              46.74.0  Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom
                   a vykurovacími zariadeniami a potrebami
         46.75       Veľkoobchod s chemickými výrobkami
              46.75.0  Veľkoobchod s chemickými výrobkami
         46.76       Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
              46.76.0  Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
         46.77       Veľkoobchod s odpadom a šrotom
              46.77.0  Veľkoobchod s odpadom a šrotom
     46.9            Nešpecializovaný veľkoobchod
         46.90       Nešpecializovaný veľkoobchod
              46.90.0  Nešpecializovaný veľkoobchod
47                  Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
     47.1            Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
         47.11       Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä
                   s potravinami, nápojmi a tabakom
              47.11.0  Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä
                   s potravinami, nápojmi a tabakom
         47.19       Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
              47.19.0  Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
     47.2            Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
                   v špecializovaných predajniach
         47.21       Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných
                   predajniach
              47.21.0  Maloobchod s ovocím a zeleninou v špecializovaných
                   predajniach
         47.22       Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
              47.22.0  Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
         47.23       Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
                   v špecializovaných predajniach
              47.23.0  Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
                   v špecializovaných predajniach
         47.24       Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
              47.24.0  Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
         47.25       Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
              47.25.0  Maloobchod s nápojmi v špecializovaných predajniach
         47.26       Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných
                   predajniach
              47.26.0  Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných
                   predajniach
         47.29       Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných
                   predajniach
     47.3            Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných
                   predajniach
         47.30       Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných
                   predajniach
              47.30.0  Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných
                   predajniach
     47.4            Maloobchod so zariadeniami pre informatiku a komunikácie
                   – IKT v špecializovaných predajniach
         47.41       Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a
                   softvérom v špecializovaných predajniach
              47.41.0  Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a
                   softvérom v špecializovaných predajniach
         47.42       Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi
                   v špecializovaných predajniach
              47.42.0  Maloobchod s telekomunikačnými prístrojmi
                   v špecializovaných predajniach
         47.43       Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných
                   predajniach
              47.43.0  Maloobchod s audio- a videoprístrojmi v špecializovaných
                   predajniach
     47.5            Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť
                   v špecializovaných predajniach
         47.51       Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
              47.51.0  Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach
         47.52       Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom
                   v špecializovaných predajniach
              47.52.0  Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom
                   v špecializovaných predajniach
         47.53       Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo
                   nástennými krytinami v špecializovaných predajniach
              47.53.0  Maloobchod s kobercami, rohožami, podlahovými alebo
                   nástennými krytinami v špecializovaných predajniach
         47.54       Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
                   v špecializovaných predajniach
              47.54.0  Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
                   v špecializovaných predajniach
         47.59       Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi
                   potrebami v špecializovaných predajniach
              47.59.0  Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi
                   potrebami v špecializovaných predajniach
     47.6            Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu
                   v špecializovaných predajniach
         47.61       Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
              47.61.0  Maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach
         47.62       Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami
                   v špecializovaných predajniach
              47.62.0  Maloobchod s novinami a kancelárskymi potrebami
                   v špecializovaných predajniach
         47.63       Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných
                   predajniach
              47.63.0  Maloobchod s audio- a videonahrávkami v špecializovaných
                   predajniach
         47.64       Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných
                   predajniach
              47.64.0  Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných
                   predajniach
         47.65       Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných
                   predajniach
              47.65.0  Maloobchod s hračkami a hrami v špecializovaných
                   predajniach
     47.7            Maloobchod ostatného tovaru v špecializovaných
                   predajniach
         47.71       Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
              47.71.0  Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
         47.72       Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
              47.72.0  Maloobchod s obuvou a koženými výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
         47.73       Lekárne
              47.73.0  Lekárne
         47.74       Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami
                   v špecializovaných predajniach
              47.74.0  Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými pomôckami
                   v špecializovaných predajniach
         47.75       Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
              47.75.0  Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami
                   v špecializovaných predajniach
         47.76       Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami,
                   domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá
                   v špecializovaných predajniach
              47.76.0  Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami,
                   domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá
                   v špecializovaných predajniach
         47.77       Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných
                   predajniach
              47.77.0  Maloobchod s hodinami a šperkmi v špecializovaných
                   predajniach
         47.78       Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných
                   predajniach
              47.78.1  Maloobchod s palivami pre domácnosť
              47.78.9  Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných
                   predajniach i. n.
         47.79       Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
              47.79.0  Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
     47.8            Maloobchod v stánkoch a na trhoch
         47.81       Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi
                   a tabakom
              47.81.0  Maloobchod v stánkoch a na trhoch s potravinami, nápojmi
                   a tabakom
         47.82       Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a
                   obuvou
              47.82.0  Maloobchod v stánkoch a na trhoch s textilom, odevmi a
                   obuvou
         47.89       Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
              47.89.0  Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom
     47.9            Maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
         47.91       Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
              47.91.0  Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
         47.99       Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
              47.99.0  Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE
                   
49                  Pozemná doprava a doprava potrubím
     49.1            Osobná železničná doprava, medzimestská
         49.10       Osobná železničná doprava, medzimestská
              49.10.0  Osobná železničná doprava, medzimestská
     49.2            Nákladná železničná doprava
         49.20       Nákladná železničná doprava
              49.20.0  Nákladná železničná doprava
     49.3            Ostatná osobná pozemná doprava
         49.31       Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
              49.31.0  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
         49.32       Taxislužba
              49.32.0  Taxislužba
         49.39       Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
              49.39.0  Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
     49.4            Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby
         49.41       Nákladná cestná doprava
              49.41.0  Nákladná cestná doprava
         49.42       Sťahovacie služby
              49.42.0  Sťahovacie služby
     49.5            Potrubná doprava
         49.50       Potrubná doprava
              49.50.1  Potrubná doprava plynu
              49.50.2  Potrubná doprava ropy
              49.50.9  Ostatná potrubná doprava
50                  Vodná doprava
     50.1            Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
         50.10       Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
              50.10.0  Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
     50.2            Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
         50.20       Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
              50.20.0  Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
     50.3            Vnútrozemská osobná vodná doprava
         50.30       Vnútrozemská osobná vodná doprava
              50.30.0  Vnútrozemská osobná vodná doprava
     50.4            Vnútrozemská nákladná vodná doprava
         50.40       Vnútrozemská nákladná vodná doprava
              50.40.0  Vnútrozemská nákladná vodná doprava
51                  Letecká doprava
     51.1            Osobná letecká doprava
         51.10       Osobná letecká doprava
              51.10.0  Osobná letecká doprava
     51.2            Nákladná letecká a kozmická doprava
         51.21       Nákladná letecká doprava
              51.21.0  Nákladná letecká doprava
         51.22       Kozmická doprava
              51.22.0  Kozmická doprava
52                  Skladové a pomocné činnosti v doprave
     52.1            Skladovanie a uskladňovanie
         52.10       Skladovanie a uskladňovanie
              52.10.0  Skladovanie a uskladňovanie
     52.2            Pomocné činnosti v doprave
         52.21       Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
              52.21.0  Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
         52.22       Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
              52.22.0  Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
         52.23       Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
              52.23.0  Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
         52.24       Manipulácia s nákladom
              52.24.0  Manipulácia s nákladom
         52.29       Ostatné pomocné činnosti v doprave
              52.29.0  Ostatné pomocné činnosti v doprave
53                  Poštové služby a služby kuriérov
     53.1            Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
         53.10       Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
              53.10.0  Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
     53.2            Ostatné poštové služby a služby kuriérov
         53.20       Ostatné poštové služby a služby kuriérov
              53.20.0  Ostatné poštové služby a služby kuriérov
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA I – UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
                   
55                  Ubytovanie
     55.1            Hotelové a podobné ubytovanie
         55.10       Hotelové a podobné ubytovanie
              55.10.0  Hotelové a podobné ubytovanie
     55.2            Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
         55.20       Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
              55.20.0  Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
     55.3            Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
         55.30       Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
              55.30.0  Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
     55.9            Ostatné ubytovanie
         55.90       Ostatné ubytovanie
              55.90.1  Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch
              55.90.9  Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
56                  Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
     56.1            Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
         56.10       Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
              56.10.1  Jedálne
              56.10.2  Zariadenia školského stravovania
              56.10.9  Ostatné účelové stravovanie
     56.2            Dodávka jedál a iné služby
         56.21       Dodávka jedál
              56.21.0  Dodávka jedál
         56.29       Ostatné jedálenské služby
              56.29.0  Ostatné jedálenské služby
     56.3            Služby pohostinstiev
         56.30       Služby pohostinstiev
              56.30.0  Služby pohostinstiev
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA J – INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
                   
58                  Nakladateľské činnosti
     58.1            Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti
         58.11       Vydávanie kníh
              58.11.0  Vydávanie kníh
         58.12       Vydávanie adresárov a katalógov
              58.12.0  Vydávanie adresárov a katalógov
         58.13       Vydávanie novín
              58.13.0  Vydávanie novín
         58.14       Vydávanie časopisov a periodík
              58.14.0  Vydávanie časopisov a periodík
         58.19       Ostatné vydavateľské činnosti
              58.19.0  Ostatné vydavateľské činnosti
     58.2            Nakladateľstvo v oblasti softvéru
         58.21       Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
              58.21.0  Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
         58.29       Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
              58.29.0  Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
59                  Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,
                   príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
     59.1            Výroba a distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych
                   programov
         59.11       Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
              59.11.0  Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov
         59.12       Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov,
                   videozáznamov a televíznych programov
              59.12.0  Podporné činnosti súvisiace s výrobou filmov,
                   videozáznamov a televíznych programov
         59.13       Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych
                   programov
              59.13.0  Distribúcia filmov, videozáznamov a televíznych
                   programov
         59.14       Premietanie filmov
              59.14.0  Premietanie filmov
     59.2            Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
         59.20       Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
              59.20.0  Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
60                  Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
     60.1            Rozhlasové vysielanie
         60.10       Rozhlasové vysielanie
              60.10.0  Rozhlasové vysielanie
     60.2            Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
         60.20       Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
              60.20.0  Vysielanie televízie a predplatené programy televízie
61                  Telekomunikácie
     61.1            Činnosti drôtových telekomunikácií
         61.10       Činnosti drôtových telekomunikácií
              61.10.0  Činnosti drôtových telekomunikácií
     61.2            Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
         61.20       Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
              61.20.0  Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
     61.3            Satelitné telekomunikačné činnosti
         61.30       Satelitné telekomunikačné činnosti
              61.30.0  Satelitné telekomunikačné činnosti
     61.9            Ostatné telekomunikačné činnosti
         61.90       Ostatné telekomunikačné činnosti
              61.90.0  Ostatné telekomunikačné činnosti
62                  Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
     62.0            Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
         62.01       Počítačové programovanie
              62.01.0  Počítačové programovanie
         62.02       Poradenstvo týkajúce sa počítačov
              62.02.0  Poradenstvo týkajúce sa počítačov
         62.03       Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
              62.03.0  Činnosti súvisiace s riadením počítačového príslušenstva
         62.09       Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a
                   počítačov
              62.09.0  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a
                   počítačov
63                  Informačné služby
     63.1            Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na
                   internete a súvisiace služby; webový portál
         63.11       Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na
                   internete a súvisiace služby
              63.11.0  Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na
                   internete a súvisiace služby
         63.12       Služby webového portálu
              63.12.0  Služby webového portálu
     63.9            Ostatné informačné služby
         63.91       Činnosti spravodajských agentúr
              63.91.0  Činnosti spravodajských agentúr
         63.99       Ostatné informačné služby i. n.
              63.99.0  Ostatné informačné služby i. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA K – FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
                   
64                  Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
                   zabezpečenia
     64.1            Peňažné sprostredkovanie
         64.11       Činnosti centrálnej banky
              64.11.0  Činnosti centrálnej banky
         64.19       Ostatné peňažné sprostredkovanie
              64.19.0  Ostatné peňažné sprostredkovanie
     64.2            Činnosti holdingových spoločností
         64.20       Činnosti holdingových spoločností
              64.20.0  Činnosti holdingových spoločností
     64.3            Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
         64.30       Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
              64.30.0  Trasty, fondy a podobné finančné subjekty
     64.9            Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
                   zabezpečenia
         64.91       Finančný lízing
              64.91.0  Finančný lízing
         64.92       Ostatné poskytovanie úverov
              64.92.0  Ostatné poskytovanie úverov
         64.99       Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
                   zabezpečenia i. n.
              64.99.0  Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového
                   zabezpečenia i. n.
65                  Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem
                   povinného sociálneho poistenia
     65.1            Poistenie
         65.11       Životné poistenie
              65.11.0  Životné poistenie
         65.12       Neživotné poistenie
              65.12.0  Neživotné poistenie
     65.2            Zaistenie
         65.20       Zaistenie
              65.20.0  Zaistenie
     65.3            Dôchodkové zabezpečenie
         65.30       Dôchodkové zabezpečenie
              65.30.0  Dôchodkové zabezpečenie
66                  Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
     66.1            Pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia
                   a dôchodkového zabezpečenia
         66.11       Správa finančných trhov
              66.11.0  Správa finančných trhov
         66.12       Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
              66.12.0  Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi
         66.19       Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem
                   poistenia a dôchodkového zabezpečenia
              66.19.0  Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem
                   poistenia a dôchodkového zabezpečenia
     66.2            Pomocné činnosti v poisťovníctve a v dôchodkovom
                   zabezpečení
         66.21       Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
              66.21.0  Vyčíslenie rizík a náhrad škôd
         66.22       Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
              66.22.0  Činnosti poisťovacích agentov a maklérov
         66.29       Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom
                   zabezpečení
              66.29.0  Ostatné pomocné činnosti v poisťovníctve a dôchodkovom
                   zabezpečení
     66.3            Činnosti investičných manažérov
         66.30       Činnosti investičných manažérov
              66.30.0  Činnosti investičných manažérov
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA L – ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
                   
68                  Činnosti v oblasti nehnuteľností
     68.1            Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
         68.10       Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
              68.10.0  Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
     68.2            Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých
                   nehnuteľností
         68.20       Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých
                   nehnuteľností
              68.20.0  Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých
                   nehnuteľností
     68.3            Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe poplatkov
                   alebo zmlúv
         68.31       Realitné kancelárie
              68.31.0  Realitné kancelárie
         68.32       Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
              68.32.0  Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
                   
69                  Právne a účtovnícke činnosti
     69.1            Právne činnosti
         69.10       Právne činnosti
              69.10.0  Právne činnosti
     69.2            Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných
                   kníh; daňové poradenstvo
         69.20       Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných
                   kníh; daňové poradenstvo
              69.20.0  Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných
                   kníh; daňové poradenstvo
70                  Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
     70.1            Vedenie firiem
         70.10       Vedenie firiem
              70.10.0  Vedenie firiem
     70.2            Poradenstvo v oblasti riadenia
         70.21       Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
              70.21.0  Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
         70.22       Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
              70.22.0  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71                  Architektonické a inžinierske činnosti; technické
                   testovanie a analýzy
     71.1            Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace
                   technické poradenstvo
         71.11       Architektonické činnosti
              71.11.0  Architektonické činnosti
         71.12       Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
              71.12.1  Inžinierske činnosti a poradenstvo
              71.12.2  Geologický prieskum
              71.12.3  Geodetické činnosti
              71.12.9  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické
                   poradenstvo
     71.2            Technické testovanie a analýzy
         71.20       Technické testovanie a analýzy
              71.20.0  Technické testovanie a analýzy
72                  Vedecký výskum a vývoj
     72.1            Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných
                   a technických vied
         72.11       Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
              72.11.0  Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
         72.19       Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti
                   prírodných a technických vied
              72.19.0  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti
                   prírodných a technických vied
     72.2            Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských
                   a humanitných vied
         72.20       Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských
                   a humanitných vied
              72.20.0  Výskum a experimentálny vývoj v oblasti spoločenských
                   a humanitných vied
73                  Reklama a prieskum trhu
     73.1            Reklama
         73.11       Reklamné agentúry
              73.11.0  Reklamné agentúry
         73.12       Predaj vysielacieho času
              73.12.0  Predaj vysielacieho času
     73.2            Prieskum trhu a verejnej mienky
         73.20       Prieskum trhu a verejnej mienky
              73.20.0  Prieskum trhu a verejnej mienky
74                  Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
     74.1            Špecializované dizajnérske činnosti
         74.10       Špecializované dizajnérske činnosti
              74.10.0  Špecializované dizajnérske činnosti
     74.2            Fotografické činnosti
         74.20       Fotografické činnosti
              74.20.0  Fotografické činnosti
     74.3            Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
         74.30       Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
              74.30.0  Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
     74.9            Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
         74.90       Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
              74.90.0  Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n.
75                  Veterinárne činnosti
     75.0            Veterinárne činnosti
         75.00       Veterinárne činnosti
              75.00.0  Veterinárne činnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
                   
77                  Prenájom a lízing
     77.1            Prenájom a lízing motorových vozidiel
         77.11       Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových
                   vozidiel
              77.11.0  Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových
                   vozidiel
         77.12       Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných
                   ťažkých vozidiel
              77.12.0  Prenájom a lízing nákladných automobilov a ostatných
                   ťažkých vozidiel
     77.2            Prenájom a lízing osobných potrieb a potrieb pre
                   domácnosť
         77.21       Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
              77.21.0  Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
         77.22       Prenájom videopások a diskov
              77.22.0  Prenájom videopások a diskov
         77.29       Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb
                   pre domácnosť
              77.29.0  Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb
                   pre domácnosť
     77.3            Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného
                   hmotného majetku
         77.31       Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
              77.31.0  Prenájom a lízing poľnohospodárskych strojov a zariadení
         77.32       Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
              77.32.0  Prenájom a lízing stavbárskych strojov a zariadení
         77.33       Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení
                   (vrátane počítačov)
              77.33.0  Prenájom a lízing kancelárskych strojov a zariadení
                   (vrátane počítačov)
         77.34       Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
              77.34.0  Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
         77.35       Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
              77.35.0  Prenájom a lízing leteckých dopravných prostriedkov
         77.39       Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného
                   hmotného majetku i. n.
              77.39.0  Prenájom a lízing ostatných strojov, zariadení a iného
                   hmotného majetku i. n.
     77.4            Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem
                   prác chránených autorskými právami
         77.40       Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem
                   prác chránených autorskými právami
              77.40.0  Lízing duševného vlastníctva a podobných produktov okrem
                   prác chránených autorskými právami
78                  Sprostredkovanie práce
     78.1            Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
         78.10       Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
              78.10.0  Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
     78.2            Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu
                   určitú
         78.20       Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu
                   určitú
              78.20.0  Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu
                   určitú
     78.3            Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
         78.30       Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
              78.30.0  Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79                  Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby
                   cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
     79.1            Činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií
         79.11       Činnosti cestovných agentúr
              79.11.0  Činnosti cestovných agentúr
         79.12       Činnosti cestovných kancelárií
              79.12.0  Činnosti cestovných kancelárií
     79.9            Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
         79.90       Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
              79.90.0  Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80                  Bezpečnostné a pátracie služby
     80.1            Súkromné bezpečnostné služby
         80.10       Súkromné bezpečnostné služby
              80.10.0  Súkromné bezpečnostné služby
     80.2            Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
         80.20       Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
              80.20.0  Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
     80.3            Pátracie služby
         80.30       Pátracie služby
              80.30.0  Pátracie služby
81                  Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou
                   úpravou
     81.1            Kombinované pomocné činnosti
         81.10       Kombinované pomocné činnosti
              81.10.0  Kombinované pomocné činnosti
     81.2            Čistiace činnosti
         81.21       Generálne čistenie budov
              81.21.0  Generálne čistenie budov
         81.22       Ostatné priemyselné čistenie budov
              81.22.0  Ostatné priemyselné čistenie budov
         81.29       Ostatné čistiace činnosti
              81.29.0  Ostatné čistiace činnosti
     81.3            Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
         81.30       Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
              81.30.0  Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
82                  Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné
                   pomocné činnosti
     82.1            Administratívne a pomocné činnosti
         82.11       Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
              82.11.0  Kombinované administratívno-kancelárske činnosti
         82.19       Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné
                   špecializované pomocné administratívne činnosti
              82.19.0  Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné
                   špecializované pomocné administratívne činnosti
     82.2            Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom
                   telefónu
                   – call centrá
         82.20       Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom
                   telefónu
                   – call centrá
              82.20.0  Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom
                   telefónu
                   – call centrá
     82.3            Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
         82.30       Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
              82.30.0  Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
     82.9            Pomocné obchodné činnosti i. n.
         82.91       Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
              82.91.0  Činnosti inkasných agentúr a posúdenie úveruschopnosti
         82.92       Baliace činnosti
              82.92.0  Baliace činnosti
         82.99       Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
              82.99.0  Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA O – VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE
                   ZABEZPEČENIE
                   
84                  Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
     84.1            Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky
         84.11       Všeobecná verejná správa
              84.11.0  Všeobecná verejná správa
         84.12       Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich
                   zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné
                   sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
              84.12.0  Usmerňovanie činností zariadení poskytujúcich
                   zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné
                   sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia
         84.13       Podpora a usmerňovanie ekonomiky
              84.13.0  Podpora a usmerňovanie ekonomiky
     84.2            Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok
         84.21       Zahraničné veci
              84.21.0  Zahraničné veci
         84.22       Obrana
              84.22.0  Obrana
         84.23       Spravodlivosť a súdnictvo
              84.23.0  Spravodlivosť a súdnictvo
         84.24       Verejný poriadok a bezpečnosť
              84.24.0  Verejný poriadok a bezpečnosť
         84.25       Protipožiarna ochrana
              84.25.0  Protipožiarna ochrana
     84.3            Povinné sociálne zabezpečenie
         84.30       Povinné sociálne zabezpečenie
              84.30.0  Povinné sociálne zabezpečenie
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA P – VZDELÁVANIE
                   
85                  Vzdelávanie
     85.1            Predškolská výchova
         85.10       Predškolská výchova
              85.10.0  Predškolská výchova
     85.2            Základné školstvo
         85.20       Základné školstvo
              85.20.0  Základné školstvo
     85.3            Stredné školstvo
         85.31       Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
              85.31.0  Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
         85.32       Stredné technické a odborné školstvo
              85.32.1  Stredné odborné školstvo
              85.32.2  Odborné učilištia
              85.32.9  Ostatné stredné technické a odborné školstvo
     85.4            Vyššie školstvo
         85.41       Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
              85.41.0  Pomaturitné neterciárne vzdelávanie
         85.42       Terciárne vzdelávanie
              85.42.0  Terciárne vzdelávanie
     85.5            Ostatné vzdelávanie
         85.51       Športová a rekreačná výchova
              85.51.0  Športová a rekreačná výchova
         85.52       Umelecké vzdelávanie
              85.52.0  Umelecké vzdelávanie
         85.53       Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
              85.53.0  Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov
         85.59       Ostatné vzdelávanie i. n.
              85.59.0  Ostatné vzdelávanie i. n.
     85.6            Pomocné vzdelávacie činnosti
         85.60       Pomocné vzdelávacie činnosti
              85.60.0  Pomocné vzdelávacie činnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA Q – ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
                   
86                  Zdravotníctvo
     86.1            Činnosti nemocníc
         86.10       Činnosti nemocníc
              86.10.0  Činnosti nemocníc
     86.2            Ambulantná a zubná lekárska činnosť
         86.21       Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
              86.21.0  Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
         86.22       Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
              86.22.0  Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
         86.23       Zubná lekárska prax
              86.23.0  Zubná lekárska prax
     86.9            Ostatná zdravotná starostlivosť
         86.90       Ostatná zdravotná starostlivosť
              86.90.1  Služby zdravotníckych laboratórií
              86.90.9  Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
87                  Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná
                   starostlivosť)
     87.1            Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
         87.10       Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
              87.10.0  Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
     87.2            Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne
                   choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
         87.20       Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne
                   choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
              87.20.0  Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne
                   choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
     87.3            Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným
                   postihnutím v pobytových zariadeniach
         87.30       Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným
                   postihnutím v pobytových zariadeniach
              87.30.0  Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným
                   postihnutím v pobytových zariadeniach
     87.9            Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
         87.90       Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
              87.90.0  Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
88                  Sociálna práca bez ubytovania
     88.1            Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby
                   so zdravotným postihnutím
         88.10       Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby
                   so zdravotným postihnutím
              88.10.0  Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby
                   so zdravotným postihnutím
     88.9            Ostatná sociálna práca bez ubytovania
         88.91       Denná starostlivosť o deti
              88.91.0  Denná starostlivosť o deti
         88.99       Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
              88.99.0  Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA R – UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
                   
90                  Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
     90.0            Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
         90.01       Scénické umenie
              90.01.0  Scénické umenie
         90.02       Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
              90.02.0  Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením
         90.03       Umelecká tvorba
              90.03.0  Umelecká tvorba
         90.04       Prevádzka kultúrnych zariadení
              90.04.0  Prevádzka kultúrnych zariadení
91                  Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych
                   zariadení
     91.0            Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych
                   zariadení
         91.01       Činnosti knižníc a archívov
              91.01.0  Činnosti knižníc a archívov
         91.02       Činnosti múzeí
              91.02.0  Činnosti múzeí
         91.03       Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných
                   turistických zaujímavostí
              91.03.0  Prevádzkovanie historických pamiatok a budov
                   a podobných turistických zaujímavostí
         91.04       Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných
                   rezervácií
              91.04.0  Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných
                   rezervácií
92                  Činnosti herní a stávkových kancelárií
     92.0            Činnosti herní a stávkových kancelárií
         92.00       Činnosti herní a stávkových kancelárií
              92.00.0  Činnosti herní a stávkových kancelárií
93                  Športové, zábavné a rekreačné činnosti
     93.1            Športové činnosti
         93.11       Prevádzka športových zariadení
              93.11.0  Prevádzka športových zariadení
         93.12       Činnosti športových klubov
              93.12.0  Činnosti športových klubov
         93.13       Fitnescentrá
              93.13.0  Fitnescentrá
         93.19       Ostatné športové činnosti
              93.19.0  Ostatné športové činnosti
     93.2            Zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
         93.21       Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
              93.21.0  Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
         93.29       Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
              93.29.0  Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA S – OSTATNÉ ČINNOSTI
                   
94                  Činnosti členských organizácií
     94.1            Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských
                   a profesijných členských organizácií
         94.11       Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských
                   organizácií
              94.11.0  Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských
                   organizácií
         94.12       Činnosti profesijných členských organizácií
              94.12.0  Činnosti profesijných členských organizácií
     94.2            Činnosti odborových organizácií
         94.20       Činnosti odborových organizácií
              94.20.0  Činnosti odborových organizácií
     94.9            Činnosti ostatných členských organizácií
         94.91       Činnosti cirkevných organizácií
              94.91.0  Činnosti cirkevných organizácií
         94.92       Činnosti politických organizácií
              94.92.0  Činnosti politických organizácií
         94.99       Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
              94.99.1  Činnosti mládežníckych organizácií
              94.99.2  Činnosti záujmových organizácií
              94.99.9  Činnosti ostatných členských organizácií
95                  Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre
                   domácnosti
     95.1            Oprava počítačov a komunikačných zariadení
         95.11       Oprava počítačov a periférnych zariadení
              95.11.0  Oprava počítačov a periférnych zariadení
         95.12       Oprava komunikačných zariadení
              95.12.0  Oprava komunikačných zariadení
     95.2            Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
         95.21       Oprava spotrebnej elektroniky
              95.21.0  Oprava spotrebnej elektroniky
         95.22       Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
              95.22.0  Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
         95.23       Oprava obuvi a koženého tovaru
              95.23.0  Oprava obuvi a koženého tovaru
         95.24       Oprava nábytku a domácich zariadení
              95.24.0  Oprava nábytku a domácich zariadení
         95.25       Oprava hodín, hodiniek a šperkov
              95.25.0  Oprava hodín, hodiniek a šperkov
         95.29       Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
              95.29.0  Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96                  Ostatné osobné služby
     96.0            Ostatné osobné služby
         96.01       Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových
                   výrobkov
              96.01.0  Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových
                   výrobkov
         96.02       Kadernícke a kozmetické služby
              96.02.0  Kadernícke a kozmetické služby
         96.03       Pohrebné a súvisiace služby
              96.03.0  Pohrebné a súvisiace služby
         96.04       Služby týkajúce sa telesnej pohody
              96.04.0  Služby týkajúce sa telesnej pohody
         96.09       Ostatné osobné služby i. n.
              96.09.0  Ostatné osobné služby i. n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA T – ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV;
                   NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE
                   TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE
                   
97                  Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho
                   personálu
     97.0            Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho
                   personálu
         97.00       Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho
                   personálu
              97.00.0  Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho
                   personálu
98                  Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
                   tovary
                   a služby na vlastné použitie
     98.1            Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
                   tovary
                   na vlastné použitie
         98.10       Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
                   tovary
                   na vlastné použitie
              98.10.0  Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
                   tovary
                   na vlastné použitie
     98.2            Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
                   služby
                   na vlastné použitie
         98.20       Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
                   služby
                   na vlastné použitie
              98.20.0  Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce
                   služby
                   na vlastné použitie
--------------------------------------------------------------------------------------------------
                   SEKCIA U – ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ
                   A ZDRUŽENÍ
                   
99                  Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
     99.0            Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
         99.00       Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
              99.00.0  Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.