242/2007 Z.z.

zmena vyhlášky k vykonaniu zákona o archívoch a registratúrach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (1)
... dalšie položky
242/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 22. mája 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 2 a v § 10 ods. 2 sa slová "registratúrneho poriadku" nahrádzajú slovami "registratúrneho plánu".
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Lehotu uloženia určenú podľa registratúrneho plánu platného v čase vzniku registratúrneho záznamu môže pôvodca registratúry so súhlasom archívu upraviť podľa registratúrneho plánu v čase vyraďovania registratúrneho záznamu.".
3. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Pôvodca registratúry, ktorý nevypracúva registratúrny plán, neuvádza registratúrnu značku, znak hodnoty ani lehotu uloženia.".
4. V § 12 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo podľa zoznamu vecných skupín registratúrnych záznamov, ak ide o pôvodcu, ktorý nevypracúva registratúrny plán".
5. V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová "kovovými mrežami a".
6. V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a 3".
7. V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová "a registratúrneho strediska".
8. V § 24 ods. 7 sa za slovo "postupuje" vkladá slovo "primerane".
9. V § 43 ods. 2 sa slová "§ 23 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 22 ods. 3".
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2007.
Robert Kaliňák v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.