Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

227/2007 Z.z. zmena vyhlášky o spracúvaní starých vozidiel a výrobe vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
227/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 23. apríla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z.z. ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. f) a v § 18 ods. 1 vrátane nadpisu sa slová "§ 18 ods. 3 písm. m)" nahrádzajú slovami "§ 18 ods. 3 písm. l)".
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 532/2005 Z.z.".
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
"3) § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.".
4. V § 15 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
"dokumentáciu vedie v elektronickej forme.".
5. V § 16 ods. 3 druhej vete sa slová "časť evidencie podľa odseku 2 písm. a) možno viesť v elektronickej forme" nahrádzajú slovami "evidencia podľa odseku 2 písm. a) sa vedie v elektronickej forme".
6. V § 16 sa vypúšťa odsek 5.
7. V § 18 ods. 1 a v § 20 ods. 1 a 2 sa slová "v prílohe č. 4" nahrádzajú slovami "v prílohe č. 3".
8. V § 21 sa slová "v prílohe č. 5" nahrádzajú slovami "v prílohe č. 4".
9. Prílohy č. 1 až 4 znejú:
"Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2004 Z.z.
VZOR
DOKUMENTÁCIA O STARÝCH VOZIDLÁCH ODOVZDANÝCH A PREVZATÝCH NA URČENÉ PARKOVISKOPríloha č. 2 k vyhláške č. 125/2004 Z.z.
VZOR
POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIEPríloha č. 3
k vyhláške č. 125/2004 Z.z.
ZOZNAM
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) zákona
-------------------------------------------------------------------------------
       Materiály a komponenty          Rozsah    Spôsob
                           pôsobnosti  označenia 1) 
                            a dátum     
                           skončenia
                           platnosti
                            výnimky
-------------------------------------------------------------------------------
 Olovo ako prvok legovania
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Oceľ na účely obrábania a galvanizovaná              -
   oceľ s hmotnostným obsahom olova
   do 0,35%

 2. a) Hliník na účely obrábania          1. júl 2008    -
     s hmotnostným obsahom olova do 1,5%

 2. b) Hliník na účely obrábania                   -
     s hmotnostným obsahom olova do 0,4%

 3. Legovaná meď s hmotnostným obsahom                -
   olova do 4%

 4. Ložiskové panvy a puzdrá            1. júl 2008    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
-------------------------------------------------------------------------------
 5. Akumulátory                            X

 6. Tlmiče kmitov                           X

 7. Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití            -
   v hnacích systémoch s hmotnostným
   obsahom olova do 0,5%

 8. Zvary v elektronických paneloch plošných             X 2)
   spojov a iné elektrické aplikácie

 9. Meď vo frikčných materiáloch brzdových     1. júl 2007    X
   obložení s hmotnostným obsahom olova
   vyše 0,4%

10.  Sedlá ventilov                Typy motorov    -
                           vyvíjané do
                          1. júla 2003:
                           1. júl 2007

11.  Elektrické komponenty, ktoré obsahujú               X 3)
   olovo v skle alebo keramickej hmote,             (pre iné
   okrem skla v žiarovkách a zapaľovacích              ako
   sviečkach                         piezoelektrické
                                  komponenty
                                  v motoroch)

12.  Pyrotechnické iniciátory             Vozidlá s    -
                            typovým
                            schválením
                           pred 1. júlom
                             2006 a
                            náhradné
                            iniciátory
                            pre tieto
                             vozidlá
-------------------------------------------------------------------------------
 Šesťmocný chróm
-------------------------------------------------------------------------------
13.  a) Krycie vrstvy proti korózii          1. júl 2007    -
13.  b) Krycie vrstvy proti korózii používané     1. júl 2008    -
     v súpravách matíc a skrutiek
     pre karosériové aplikácie
14.  Absorpčné chladničky v motorových                 X
   karavanoch
-------------------------------------------------------------------------------
 Ortuť
-------------------------------------------------------------------------------
15.  Výbojkové svetlá a osvetlenie                   X
   prístrojového panelu
-------------------------------------------------------------------------------
 Kadmium
-------------------------------------------------------------------------------
16.  Akumulátory pre elektrické vozidlá         Po 31.     X
                           decembri 2008
                           bude povolené
                           umiestniť na
                            trh iba tie
                            akumulátory
                            NiCd, ktoré
                           sú náhradnými
                            súčiastkami
                            pre vozidlá
                           dodané na trh
                            pred týmto
                            dátumom.
17.  Optické komponenty v sklených          1. júl 2007    X
   matriciach používaných v systémoch,
   ktoré pomáhajú vodičovi
-------------------------------------------------------------------------------

1) Spôsob označenia: X - označuje sa.

2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 11 presiahnutá priemerná hodnota 60 g
  na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy
  elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

3) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 8 presiahnutá priemerná hodnota 60 g
  na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy
  elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

  Poznámky:
- Maximálna hodnota koncentrácie hmotnostného obsahu olova, šesťmocného chrómu
  a ortuti a homogénneho materiálu do 0,1% a hmotnostného obsahu kadmia a
  homogénneho materiálu do 0,01% sa toleruje.

- Opätovné použitie častí vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia
  platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, pretože sa naň nevzťahuje 
  zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) zákona.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 125/2004 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. ES L 269, 21.10.2000).
2. Rozhodnutie Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. EÚ L 254, 30.9.2005).".
10. Príloha č. 5 sa vypúšťa.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2007.
Jaroslav Izák v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 227/2007 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 23.04.2007
Rozposlané/platnosť od: 15.05.2007
Účinnosť od: 15.05.2007
Zrušené: 01.01.2016

102/2007 Zbierky zákonov na strane 1524.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 373/2015 Z.z.