Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky

176/2007 Z.z. zmena nar. o požiadavkách na predné hmlové svetlomety vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
176/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z.z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z.z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety sa mení takto:
1. V § 2 sa slová "týkajúcich sa predných hmlových svetlometov motorových vozidiel" nahrádzajú slovami "o predných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a o žiarovkách pre tieto svetlá".
2. § 5 znie:
"§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.".
3. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha
k nariadeniu vlády č. 301/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a o žiarovkách pre tieto svetlá (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú.v. ES 291, 19.11.1979), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú.v. ES L 302, 15.11.1985), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú.v. ES C 241, 29.8.1994), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 1999/18/ES z 18. marca 1999 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 23.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii prílohy II (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 176/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z.z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 01.11.2014

79/2007 Zbierky zákonov na strane 1054.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.