Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (8)
... dalšie položky

174/2007 Z.z. zmena nar. o požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
174/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z.z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z.z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 sa slová "v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice Komisie 2004/104/ES" nahrádzajú slovami "v platnom znení".
2. V § 5 ods. 14 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "spôsobom ustanoveným v bode 5.2 prílohy I smernice".
3. § 9 znie:
"§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.".
4. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 402/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 89/491/EHS zo 17. júla 1989 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 95/54/ES z 31. októbra 1995 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 15.), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2006), smernice Komisie 2004/104/ES zo 14. októbra 2004 (Ú.v. EÚ L 337, 13.11.2004), smernice Komisie 2005/49/ES z 25. júla 2005 (Ú.v. EÚ L 194, 26.7.2005), smernice Komisie 2005/83/ES z 23. novembra 2005 (Ú.v. EÚ L 305, 24.11.2005) a smernice Komisie 2006/28/ES zo 6. marca 2006 (Ú.v. EÚ L 65, 7.3.2006).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 174/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z.z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 02.10.2009

79/2007 Zbierky zákonov na strane 1052.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 383/2009 Z.z.