Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

170/2007 Z.z. zmena nar. o typovom schválení ES motorových a prípojných vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
170/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
"§ 17a
(1) Ustanovenia tohto nariadenia vlády týkajúce sa typového schválenia ES sa uplatňujú len pre vozidlá kategórie M1 vybavené spaľovacím motorom okrem špeciálnych vozidiel tejto kategórie. Na typové schválenie ES špeciálnych vozidiel kategórie M1 vybavených spaľovacím motorom sa použijú ustanovenia tohto nariadenia vlády len na základe žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
(2) Na typové schválenie vozidiel 14) kategórie M2, M3, N, O a špeciálnych vozidiel kategórie M1 sa okrem technických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom vzťahujú technické požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády pre príslušné kategórie vozidiel.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
"14) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z.".
2. § 18 znie:
"§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.".
3. V prílohe č. 1 nadpis znie:
"KRITÉRIÁ NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA".
4. Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 170/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2006 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 29.04.2009

78/2007 Zbierky zákonov na strane 1047.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 140/2009 Z.z.