Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (10)
... dalšie položky

168/2007 Z.z. zmena nariadenia o požiadavkách na brzdové zariadenia vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
168/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z.z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 23 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z.z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
"Osvedčenie musí byť očíslované podľa požiadaviek ustanovených v prílohe XV bode 4 smernice.".
2. V § 4 ods. 12 sa na konci pripája táto veta:
"Osvedčenie musí byť očíslované podľa požiadaviek ustanovených v prílohe XV bode 4 smernice.".
3. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.".
4. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha
k nariadeniu vlády č. 190/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúca sa brzdových zariadení určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Rady 74/132/EHS 1974 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 2.), smernice Komisie 75/524/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 3.), smernice Komisie 79/489/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Komisie 85/647/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 88/194/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Komisie 91/422/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 98/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 20.), smernice Komisie 2002/78/ES (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 30.) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojenom k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 168/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 190/2006 Z.z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 01.11.2014

78/2007 Zbierky zákonov na strane 1045.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.