Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (5)
... dalšie položky

164/2007 Z.z. zmena nar. o požiadavkách na sedadlá a hlavové opierky sedadiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
164/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel sa mení takto:
1. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.".
2. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha
k nariadeniu vlády č. 202/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice 81/577/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice 96/37/ES (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 17.), smernice Európskeho parlamentu a smernice Rady 2005/39/ES zo 7. septembra 2005 (Ú.v. L 255, 30.9.2005) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 164/2007 Z.z., , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z.z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenie a hlavové opierky motorových vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 01.11.2014

78/2007 Zbierky zákonov na strane 1041.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.