Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky

163/2007 Z.z. zmena nar. o požiadavkách na palivové nádrže motorových vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
163/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z.z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z.z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z.z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z.z. sa mení takto:
1. V § 3 ods. 1 sa slová "o palivových nádržiach" nahrádzajú slovami "o nádržiach na kvapalné palivá".
2. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha
k nariadeniu vlády č. 371/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 79/490/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Komisie 81/333/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 97/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 18.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/8/ES (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 25.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú.v. EÚ L 73, 27.3.1972) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003).
2. Smernica Komisie 2006/20/ES zo 17. februára 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/221/EHS týkajúca sa nádrží na kvapalné palivá a ochrany motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel proti podbehnutiu (Ú.v. EÚ L 48, 18.2.2006).
3. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 163/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z.z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 653/2006 Z.z., Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 14.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 01.11.2014

78/2007 Zbierky zákonov na strane 1040.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.