Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky

141/2007 Z.z. zmena nar. o povinných štítkoch a nápisoch na motorových vozidlách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
141/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z.z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z.z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na povinné štítky a nápisy a na spôsob ich pripevnenia na vozidle".
2. V § 2 sa slová "(ďalej len "smernica 76/114/EHS") v platnom znení" nahrádzajú slovami "v platnom znení (ďalej len "smernica")".
3. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová "76/114/EHS v platnom znení".
4. § 6 znie:
"§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.".
5. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha
k nariadeniu vlády č. 394/2005 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení smernice Komisie 78/507/EHS z 19. mája 1978 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 5.), Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú.v. ES L 291, 19.11.1979), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú.v. ES L 302, 15.11.1985), smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 8.), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú.v. ES L 241, 29.8.1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 141/2007 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z.z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 07.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 24.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 01.11.2014

69/2007 Zbierky zákonov na strane 880.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.