Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (5)
... dalšie položky

131/2007 Z.z. zmena nariadenia o požiadavkách na vykurovacie systémy vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
131/2007 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. marca 2007,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení takto:
1. V § 3 ods. 1 sa slová "smernice Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS v znení smernice Komisie 2004/78/ES" nahrádzajú slovami "smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS v platnom znení".
2. § 7 znie:
"§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.".
3. Príloha vrátane nadpisu znie:
"Príloha
k nariadeniu vlády č. 143/2006 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 26.) v znení smernice Komisie 2004/78/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 34.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 131/2007 Z.z., , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z.z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 07.03.2007
Rozposlané/platnosť od: 23.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Zrušené: 01.11.2014

68/2007 Zbierky zákonov na strane 868.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.