Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky

420/2006 Z.z. úplné znenie zákona o matrikách

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
420/2006 Z.z.
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách,ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákonom č. 416/2001 Z.z., zákonom č. 198/2002 Z.z., zákonom č. 515/2003 Z.z., zákonom č. 36/2005 Z.z. a zákonom č. 14/2006 Z.z.
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o matrikách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Všeobecné ustanovenie
Účelom zákona je právna úprava vedenia matrík a s tým súvisiacich práv a povinností fyzických osôb a úloh orgánov štátnej správy.
I. ČASŤ
MATRIKY
Pojem
§ 2
(1) Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
(2) Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len "matričné udalosti"), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 a § 23 ods. 5). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.1)
(3) Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.
§ 3
(1) Matrika je verejná listina.
(2) Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.
(3) Úradný výpis obsahuje údaje ustanovené týmto zákonom o skutočnostiach zapísaných v matrike, ktoré sa týkajú zapísanej osoby, podľa stavu v deň jeho vyhotovenia.
(4) Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje ustanovené osobitným zákonom alebo potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby v cudzine.
(5) Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.
Správa matrík
§ 4
(1) Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len "matričný úrad"). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(2) Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.
§ 5
(1) Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Zápisy sa vykonávajú na základe písomného oznámenia, do knihy narodení aj na základe ústneho oznámenia rodiča.
(2) Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register.
(3) Matriky zostávajú uložené na matričnom úrade, ktorý vedie matriky. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí sa tieto knihy odovzdajú príslušnému štátnemu archívu.1a)
§ 6
(1) Matrika sa vedie na zviazaných tlačivách vydaných ministerstvom.
(2) Matričný úrad môže viesť matriky aj na iných nosičoch informácií než na zviazaných tlačivách, ak sa tým dosiahne účelnejší spôsob vedenia matriky, operatívnejšie vydávanie dokladov a zabezpečí sa ochrana informácií pred zneužitím podľa osobitného zákona.2)
§ 7
Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.
§ 8
(1) Na vedenie matrík ustanoví starosta obce matrikára a jeho zástupcu; ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností, ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov (ďalej len "matrikár").
(2) Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, je plnoletá, bezúhonná,2a) preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.
(3) Matrikár skladá do rúk starostu obce sľub tohto znenia:
"Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike a budem zachovávať jej zákony a vykonávať všetky povinnosti spojené s vedením matrík podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej úradnej činnosti dozviem.".
(4) Matrikár je povinný prehlbovať si kvalifikáciu systematickým odborným vzdelávaním organizovaným ministerstvom. Obec je povinná umožniť matrikárovi zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní.
(5) Ak nemôže matrikár alebo jeho zástupca vykonávať úlohy spojené s vedením matrík, vykoná obec opatrenia na zabezpečenie riadneho výkonu štátnej správy na tomto úseku.
(6) Matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva pred orgánom štátu, sa poskytuje finančný príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajška.
§ 9
Zbierka listín
(1) Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá obvodnému úradu.
(2) Obvodný úrad uchováva zbierku listín oddelene od ostatných písomností a zabezpečuje jej aktualizáciu a ochranu pred zničením a poškodením a pred zneužitím údajov, ktoré obsahuje. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu odovzdá obvodný úrad zbierku listín príslušnému štátnemu archívu.
Príslušnosť matriky
§ 10
(1) Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.
(2) Ak sa narodí alebo zomrie osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie alebo úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená alebo zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.
(3) Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti (ďalej len "bezdomovec") alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.
§ 11
Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.3)
§ 12
Zápisy do matriky sa vykonávajú v štátnom jazyku.4)
Zápisy do matriky
§ 13
(1) Do knihy narodení sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
b) meno,5) priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
c) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,
d) dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,
e) deň, mesiac a rok zápisu.
(2) Narodenie živého dieťaťa i narodenie mŕtveho dieťaťa sa oznamuje na zápis do knihy narodení.
(3) Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.
(4) Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom.7) Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
(5) Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,7a) do knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia a musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaj o pohlaví dieťaťa.
§ 14
Do knihy manželstiev sa zapisuje
a) deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,
b) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len "manželia"),
c) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
d) dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko8) sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
e) štátne občianstvo manželov,
f) mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
g) deň, mesiac a rok zápisu.
§ 15
(1) Do knihy úmrtí sa zapisuje
a) deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
b) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
c) deň, mesiac a rok zápisu.
(2) Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
(3) Ak ide o zápis nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár neurčil presný dátum úmrtia, matričný úrad zapíše ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.
§ 16
Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,
a) ak o to požiadajú rodičia9) pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu,9a)
b) ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,
c) ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.10)
§ 17
Ak sa narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nezapísalo v čase na to určenom, zapíše sa dodatočne. Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti.
§ 17a
Matrikár po doručení podkladov na zápis do matriky vykoná zápis do matričnej knihy bez zbytočného odkladu; ak je potrebné zisťovať údaje, ktoré majú byť zapísané, vykoná matrikár zápis najneskôr do dvoch mesiacov od oznámenia o narodení, uzavretia manželstva alebo oznámenia o úmrtí.
Nazeranie do matriky a výpisy z matriky
§ 18
(1) Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy
a) osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
b) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,10a)
c) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,10b)
d) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,10c)
e) poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,10d)
f) súdom ustanovenému opatrovníkovi,10e)
g) na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,
h) na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.11)
(2) Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.12)
(3) Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí krajský úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 19
(1) Úradný výpis z knihy narodení (ďalej len "rodný list") obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
c) meno5) a priezvisko dieťaťa,
d) pohlavie dieťaťa,
e) meno,6) priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo a rodné číslo rodičov,
f) deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(2) Úradný výpis z knihy manželstiev (ďalej len "sobášny list") obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
c) meno,6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko manželov a ich rodné čísla,
d) deň, mesiac, rok, miesto narodenia manželov,
e) meno,6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko rodičov manželov,
f) dohodu manželov o priezvisku a dohodu o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezviská sa uvedú v mužskom aj ženskom tvare,
g) deň, mesiac a rok vyhotovenia sobášneho listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(3) V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej meno nebolo do 31. decembra 1993 zapísané v matrike v jej materinskom jazyku, ale v slovenskom ekvivalente, sa uvedie v jej materinskom jazyku latinkou, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí písomný záznam. Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie o národnosti žiadateľa. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia sa vyhotovia s takýmto tvarom mena.
(4) Osoba, ktorej meno je zapísané v matrike v inom ako slovenskom jazyku a neskorší výpis z matriky jej bol vyhotovený s menom v slovenskom ekvivalente, môže požiadať o výpis z matriky s menom v pôvodnom znení. Matričný úrad je povinný tejto žiadosti vyhovieť.
(5) Úradný výpis z knihy úmrtí (ďalej len "úmrtný list") obsahuje
a) názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b) deň, mesiac, rok, miesto úmrtia a rodné číslo zomretého; posledný deň mesiaca úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil len mesiac úmrtia, alebo posledný deň roka úmrtia nájdenej zomretej osoby, ktorej lekár určil rok úmrtia,
c) meno,6) priezvisko, prípadne rodné priezvisko zomretého,
d) pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého,
e) deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého,
f) deň, mesiac a rok vyhotovenia úmrtného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(6) V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.
(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.
(8) Na zapísanie zmeny tvaru mena a priezviska podľa odsekov 3, 4 a 6 v úradnom výpise sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o zmene mena a zmene priezviska10) a tento úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa osobitného zákona.13)
(9) Žiadosť o zapísanie ženského priezviska s koncovkou slovenského prechyľovania v úradnom výpise vyhotovenom po tom, čo bolo uplatnené právo podľa odsekov 3, 4 a 6 alebo podľa § 16, sa považuje za žiadosť o zmenu priezviska podľa osobitného zákona.10)
Zápisy do matriky na základe dokladov z cudzích štátov
§ 20
Zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu vykoná matričný úrad len so súhlasom obvodného úradu.
§ 21
(1) Osvojenie štátneho občana Slovenskej republiky staršieho ako 18 rokov v cudzine podľa cudzích právnych predpisov sa nezapisuje do matriky.
(2) Osvojenie cudzinca staršieho ako 18 rokov osvojeného podľa právnych predpisov jeho domovského štátu sa zapisuje do matriky, ak žije v manželstve so štátnym občanom Slovenskej republiky a v dôsledku osvojenia sa zmenilo priezvisko aj štátneho občana Slovenskej republiky.
(3) Osvojenie neplnoletého cudzinca štátnym občanom Slovenskej republiky, a to aj podľa právneho poriadku jeho domovského štátu, sa zapisuje do matriky.
§ 22
(1) O narodení alebo uzavretí manželstva cudzinca na území Slovenskej republiky sa súčasne so zápisom do matriky vyhotoví na účely výmeny matrík rodný list alebo sobášny list, ak ide o príslušníka štátu, s ktorým sa na základe medzinárodnej dohody alebo zásady vzájomnosti vykonáva výmena úradných výpisov.
(2) Úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky sa po zápise do knihy úmrtí vždy oznámi zastupiteľskému úradu príslušného cudzieho štátu v Slovenskej republike. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, oznámi matričný úrad úmrtie cudzinca Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.
§ 22a
Do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania.
§ 23
Osobitná matrika
(1) Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na
a) území cudzieho štátu,
b) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
c) lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
d) území nepatriacom žiadnemu štátu,
sa zapisujú do osobitnej matriky.
(2) Zápis podľa odseku 1 sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na
a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,
c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
(3) Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.
(4) Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.
(5) Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.
(6) Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.
(7) Úradné výpisy po matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.
(8) Osobitnú matriku vedie ministerstvo.
§ 24
Súčinnosť
Súdy a iné štátne orgány, matričné úrady, orgány cirkví a náboženských spoločností14) (ďalej len "cirkev") a lekári sú povinní zasielať príslušnému matričnému úradu oznámenia o rozhodnutiach, dohodách, súhlasných vyhláseniach alebo iných skutočnostiach,9a) ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do matriky, jeho zmenu alebo zrušenie.
§ 25
Obnova matriky
(1) Ak sa prvopis matriky stratí, zničí alebo sa stane neupotrebiteľným, zabezpečí matričný úrad jeho nové vyhotovenie
a) podľa zbierky listín,
b) v prípade matriky vedenej do 31. decembra 1958 tým, že druhopis tejto matriky vyhlási za prvopis; súčasne zabezpečí vyhotovenie nového druhopisu v spolupráci s obvodným úradom.
(2) Ak sa nezachová ani zbierka listín, zabezpečí matričný úrad obnovenie matriky podľa iných verejných listín, prípadne podľa iných hodnoverných dokladov.
§ 26
Zmeny zápisov v matrike
Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných listín alebo oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
II. ČASŤ
POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA
§ 27
(1) Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
a) rodný list,
b) doklad o štátnom občianstve,
c) potvrdenie o pobyte,
d) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
e) doklad o rodnom čísle.15)
(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b), c) a e) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
(3) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený v odseku 1 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad uvedený v odseku 1 písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
(4) Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
(5) Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len "snúbenci"), pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
(6) O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať
a) mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
b) mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
c) dátum a miesto uzavretia manželstva,
d) meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
e) dohodu snúbencov o priezvisku,
f) meno, priezvisko a podpis tlmočníka,7) ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
g) odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
(7) Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 5 a zápisnice o uzavretí manželstva.
§ 28
(1) Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a) rodný list,
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
c) doklad o štátnom občianstve,
d) doklad o pobyte,
e) potvrdenie o osobnom stave,
f) úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
g) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.
(3) Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona.16)
(4) Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.17)
(5) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný obvodný úrad o ich preverenie; o preverení urobí obvodný úrad záznam.
§ 29
Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu.18)
III. ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 30
Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť nie je možné určiť podľa osobitného zákona,18a) snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade.
§ 31
(1) Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú obvodné úrady, krajské úrady a ministerstvo.
(2) Obvodný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.
(3) Krajský úrad vykonáva kontrolu vedenia a uloženia zbierky listín na obvodných úradoch vo svojom územnom obvode.
(4) Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú krajské úrady a obvodné úrady.
(5) Na výkon kontroly podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje osobitný zákon.18b)
§ 31a
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18c)
§ 32
(1) Matričný úrad plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.19)
(2) Ak má matričný úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či bolo manželstvo uzavreté v súlade s osobitným zákonom,19a) zašle príslušnému súdu oznámenie o uzavretí manželstva.
§ 33
Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou vyhotoví matričný úrad, v ktorého územnom obvode má archív alebo jeho pobočka sídlo.
§ 34
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom výšku a spôsob poskytnutia príspevku matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva, na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajška. Taktiež ustanoví podrobnosti o vedení matriky, vykonávaní zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí, vedení osobitnej matriky, vydávaní úradných výpisov, výmene matrík s cudzinou a vykonávaní skúšky matrikára.
§ 35
Porušenie povinností podľa tohto zákona (§ 13 a 15) sa posudzuje podľa osobitných predpisov.20)
§ 36
Mená a priezviská sa zapisujú do matriky a úradného výpisu z nej latinkou.
§ 37
(1) Úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných k 31. decembru 1949 (rodný list, prípadne rodný a krstný list, sobášny list a úmrtný list), ako aj úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti a majú charakter verejnej listiny, ak sa nezmenili skutočnosti v nich uvedené.
(2) Listiny vydané súdmi a inými príslušnými orgánmi v cudzine, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny a ktoré sú podkladom na zápis, zmenu alebo doplnenie zápisu v matrike, sa predkladajú s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovujú inak. Povinnosť predložiť úradne osvedčený preklad sa nevzťahuje na listiny vydané v Českej republike.
(3) Ak sú údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis, o čom informuje osobu, ktorej sa zápis týka. To neplatí, ak ide o úradný výpis podľa § 19 ods. 6 tohto zákona.
(4) Ak sa údaje v úradných výpisoch osvedčujúce osobný stav odlišujú od údajov v iných verejných listinách, považujú sa za správne údaje uvedené v úradných výpisoch, ak sa nepreukáže opak.
(5) Ak tento zákon ustanovuje, že sa do matriky zapisujú rodné čísla, vzťahuje sa toto ustanovenie na štátnych občanov Slovenskej republiky. Na cudzincov sa vzťahuje len za predpokladu, že im príslušný orgán15) pridelil rodné číslo.
(6) Na účely tohto zákona sa za verejnú listinu považuje každá listina, ktorá osvedčuje skutočnosti o osobnom stave, ak bola vydaná oprávneným orgánom a obsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom.
(7) Tento zákon sa nevzťahuje na uloženie matrík, ich druhopisov vedených do 31. decembra 1958 a zbierok listín podľa osobitných právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
§ 37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.
§ 37b
Štátnemu občanovi, ktorého uzavretie manželstva podľa § 23 ods. 1 sa zapísalo do osobitnej matriky do 30. júna 2002 a ktorý pri uzavieraní manželstva prijal ako spoločné priezvisko priezvisko manžela a súčasne si ponechal svoje doterajšie priezvisko, bude vydaný sobášny list s uvedením obidvoch priezvisk, ak o to požiada.
§ 38
Zrušujú sa:
1. zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1993 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
3. vládne nariadenie č. 93/1958 Zb. o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach,
5. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 4/1991 Zb.,
6. položky 7, 9 až 14 prílohy C a položky 62, 63, 69, 76 až 83 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 39
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem § 12, 16, 19 ods. 3, 5 až 7 a § 38 bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1994.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 24. júla 1996.
Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky nadobudol účinnosť 1. januára 2002.
Zákon č. 198/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
Zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2004.
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 11. februára 2005 okrem ustanovení uvedených v čl. I až IV, čl. V v prvom, treťom až piatom bode a okrem ustanovení uvedených v čl. VI, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2005.
Zákon č. 14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. februára 2006.
v z. Béla Bugár v.r.
PRÍL.
Zoznam matričných úradov
Kraj          Okres          Obec (mestská časť)
 
Bratislavský kraj    Bratislava I       Staré Mesto
 
            Bratislava II      Podunajské Biskupice
                         Ružinov
                         Vrakuňa
 
            Bratislava III      Nové Mesto
                         Rača
                         Vajnory
 
            Bratislava IV      Devínska Nová Ves
                         Karlova Ves
                         Záhorská Bystrica
 
            Bratislava V       Čunovo
                         Jarovce
                         Petržalka
                         Rusovce
 
            Malacky         Gajary
                         Jablonové
                         Jakubov
                         Kostolište
                         Kuchyňa
                         Láb
                         Lozorno
                         Malacky
                         Malé Leváre
                         Marianka
                         Pernek
                         Plavecké Podhradie
                         Plavecký Mikuláš
                         Plavecký Štvrtok
                         Rohožník
                         Sološnica
                         Studienka
                         Stupava
                         Suchohrad
                         Veľké Leváre
                         Vysoká pri Morave
                         Záhorie (vojenský obvod)
                         Záhorská Ves
                         Závod
                         Zohor
 
            Pezinok         Báhoň
                         Budmerice
                         Častá
                         Doľany
                         Modra
                         Pezinok
                         Slovenský Grob
                         Svätý Jur
                         Šenkvice
                         Viničné
                         Vinosady
                         Vištuk
 
            Senec          Bernolákovo
                         Blatné
                         Čataj
                         Dunajská Lužná
                         Hrubý Šúr
                         Chorvátsky Grob
                         Ivanka pri Dunaji
                         Kostolná pri Dunaji
                         Kráľová pri Senci
                         Malinovo
                         Most pri Bratislave
                         Nová Dedinka
                         Reca
                         Senec
                         Tomášov
                         Veľký Biel
 
 
Trnavský kraj      Dunajská Streda     Baka
                         Baloň
                         Blatná na Ostrove
                         Čiližská Radvaň
                         Dolný Bar
                         Dolný Štál
                         Dunajská Streda
                         Gabčíkovo
                         Holice
                         Horný Bar
                         Jahodná
                         Kráľovičove Kračany
                         Lehnice
                         Michal na Ostrove
                         Nový Život
                         Ohrady
                         Okoč
                         Padáň
                         Rohovce
                         Sap
                         Šamorín
                         Štvrtok na Ostrove
                         Topoľníky
                         Trhová Hradská
                         Trnávka
                         Trstená na Ostrove
                         Veľká Paka
                         Veľké Blahovo
                         Veľký Meder
                         Vojka nad Dunajom
                         Vrakúň
                         Zlaté Klasy
 
            Galanta         Abrahám
                         Čierny Brod
                         Dolné Saliby
                         Galanta
                         Horné Saliby
                         Jelka
                         Kajal
                         Košúty
                         Kráľov Brod
                         Mostová
                         Pata
                         Pusté Úľany
                         Sereď
                         Sládkovičovo
                         Šintava
                         Šoporňa
                         Tomášikovo
                         Topoľnica
                         Trstice
                         Váhovce
                         Veľká Mača
                         Veľké Úľany
                         Veľký Grob
                         Vozokany
                         Zemianske Sady
 
            Hlohovec         Červeník
                         Dvorníky
                         Hlohovec
                         Horné Otrokovce
                         Horné Zelenice
                         Leopoldov
                         Madunice
                         Pastuchov
                         Trakovice
 
            Piešťany         Dolný Lopašov
                         Drahovce
                         Chtelnica
                         Krakovany
                         Moravany nad Váhom
                         Ostrov
                         Piešťany
                         Veľké Kostoľany
                         Veselé
                         Vrbové
 
            Senica          Borský Mikuláš
                         Borský Svätý Jur
                         Cerová
                         Dojč
                         Hlboké
                         Jablonica
                         Koválov
                         Kúty
                         Lakšárska Nová Ves
                         Moravský Svätý Ján
                         Plavecký Peter
                         Prietrž
                         Prievaly
                         Senica
                         Sobotište
                         Šajdíkove Humence
                         Šaštín-Stráže
                         Štefanov
 
            Skalica         Brodské
                         Dubovce
                         Gbely
                         Holíč
                         Kopčany
                         Petrova Ves
                         Popudinské Močidlany
                         Radošovce
                         Skalica
                         Unín
 
            Trnava          Bíňovce
                         Bohdanovce nad Trnavou
                         Boleráz
                         Borová
                         Brestovany
                         Cífer
                         Dechtice
                         Dobrá Voda
                         Dolná Krupá
                         Dolné Dubové
                         Dolné Lovčice
                         Dolné Orešany
                         Horné Orešany
                         Jaslovské Bohunice
                         Križovany nad Dudváhom
                         Majcichov
                         Ružindol
                         Smolenice
                         Suchá nad Parnou
                         Špačince
                         Šúrovce
                         Trnava
                         Trstín
                         Vlčkovce
                         Voderady
                         Zavar
 
 
Trenčiansky kraj    Bánovce nad Bebravou   Bánovce nad Bebravou
                         Podlužany
                         Rybany
                         Slatina nad Bebravou
                         Šišov
                         Uhrovec
                         Veľké Držkovce
                         Zlatníky
 
            Ilava          Bolešov
                         Červený Kameň
                         Dubnica nad Váhom
                         Horná Poruba
                         Ilava
                         Košeca
                         Ladce
                         Nová Dubnica
                         Pruské
                         Zliechov
 
            Myjava          Brezová pod Bradlom
                         Kostolné
                         Krajné
                         Myjava
                         Vrbovce
 
            Nové Mesto nad Váhom   Beckov
                         Bošáca
                         Bzince pod Javorinou
                         Čachtice
                         Dolné Srnie
                         Horná Streda
                         Hrádok
                         Kálnica
                         Kočovce
                         Lubina
                         Lúka
                         Modrová
                         Moravské Lieskové
                         Nová Bošáca
                         Nové Mesto nad Váhom
                         Pobedim
                         Podolie
                         Považany
                         Stará Turá
 
            Partizánske       Bošany
                         Chynorany
                         Klátova Nová Ves
                         Partizánske
                         Skačany
                         Veľké Uherce
                         Veľký Klíž
                         Žabokreky nad Nitrou
 
            Považská Bystrica    Brvnište
                         Dolná Mariková
                         Dolný Lieskov
                         Domaniža
                         Horná Mariková
                         Jasenica
                         Papradno
                         Plevník-Drienové
                         Považská Bystrica
                         Prečín
                         Pružina
                         Udiča
 
            Prievidza        Bojnice
                         Bystričany
                         Čavoj
                         Čereňany
                         Diviaky nad Nitricou
                         Dolné Vestenice
                         Handlová
                         Horná Ves
                         Chrenovec-Brusno
                         Kanianka
                         Lehota pod Vtáčnikom
                         Nedožery-Brezany
                         Nitrianske Pravno
                         Nitrianske Rudno
                         Nitrianske Sučany
                         Nitrica
                         Nováky
                         Osľany
                         Prievidza
                         Valaská Belá
                         Zemianske Kostoľany
 
            Púchov          Beluša
                         Dohňany
                         Lazy pod Makytou
                         Lednica
                         Lednické Rovne
                         Lúky
                         Lysá pod Makytou
                         Mojtín
                         Púchov
                         Záriečie
 
            Trenčín         Dolná Súča
                         Drietoma
                         Dubodiel
                         Horná Súča
                         Horné Srnie
                         Melčice-Lieskové
                         Motešice
                         Nemšová
                         Soblahov
                         Svinná
                         Trenčianska Teplá
                         Trenčianska Turná
                         Trenčianske Jastrabie
                         Trenčianske Stankovce
                         Trenčianske Teplice
                         Trenčín
 
 
Nitriansky kraj     Komárno         Bátorove Kosihy
                         Bodza
                         Búč
                         Čalovec
                         Číčov
                         Dulovce
                         Hurbanovo
                         Chotín
                         Imeľ
                         Iža
                         Kameničná
                         Klížska Nemá
                         Kolárovo
                         Komárno
                         Marcelová
                         Martovce
                         Moča
                         Modrany
                         Nesvady
                         Okoličná na Ostrove
                         Pribeta
                         Radvaň nad Dunajom
                         Sokolce
                         Svätý Peter
                         Tôň
                         Trávnik
                         Veľké Kosihy
                         Zemianska Olča
                         Zlatná na Ostrove
 
            Levice          Bátovce
                         Beša
                         Čaka
                         Čata
                         Demandice
                         Dolná Seč
                         Dolný Pial
                         Farná
                         Hokovce
                         Hontianska Vrbica
                         Horné Semerovce
                         Hronovce
                         Ipeľský Sokolec
                         Jur nad Hronom
                         Kalná nad Hronom
                         Keť
                         Kozárovce
                         Levice
                         Mýtne Ludany
                         Nová Dedina
                         Nový Tekov
                         Plášťovce
                         Plavé Vozokany
                         Pohronský Ruskov
                         Pukanec
                         Rybník
                         Santovka
                         Starý Tekov
                         Šahy
                         Šalov
                         Šarovce
                         Tekovské Lužany
                         Tlmače
                         Veľké Ludince
                         Veľký Ďur
                         Vyškovce nad Ipľom
                         Želiezovce
                         Žemberovce
 
            Nitra          Alekšince
                         Báb
                         Branč
                         Cabaj-Čápor
                         Golianovo
                         Hruboňovo
                         Ivanka pri Nitre
                         Jarok
                         Jelenec
                         Klasov
                         Lefantovce
                         Lehota
                         Lužianky
                         Mojmírovce
                         Nitra
                         Nová Ves nad Žitavou
                         Nové Sady
                         Pohranice
                         Rišňovce
                         Veľké Zálužie
                         Veľký Cetín
                         Vinodol
                         Vráble
                         Výčapy-Opatovce
                         Zbehy
 
            Nové Zámky        Andovce
                         Bánov
                         Bardoňovo
                         Belá
                         Bešeňov
                         Bíňa
                         Branovo
                         Bruty
                         Černík
                         Dedinka
                         Dolný Ohaj
                         Dubník
                         Dvory nad Žitavou
                         Gbelce
                         Hul
                         Jasová
                         Jatov
                         Kamenica nad Hronom
                         Kamenín
                         Kamenný Most
                         Kmeťovo
                         Kolta
                         Komjatice
                         Komoča
                         Ľubá
                         Maňa
                         Michal nad Žitavou
                         Mojzesovo
                         Mužla
                         Nová Vieska
                         Nové Zámky
                         Palárikovo
                         Podhájska
                         Pozba
                         Rúbaň
                         Salka
                         Semerovo
                         Sikenička
                         Strekov
                         Svodín
                         Štúrovo
                         Šurany
                         Trávnica
                         Tvrdošovce
                         Úľany nad Žitavou
                         Veľké Lovce
                         Veľký Kýr
                         Zemné
 
            Šaľa           Diakovce
                         Hájske
                         Kráľová nad Váhom
                         Močenok
                         Neded
                         Selice
                         Šaľa
                         Tešedíkovo
                         Trnovec nad Váhom
                         Vlčany
                         Žihárec
 
            Topoľčany        Bojná
                         Horné Obdokovce
                         Kovarce
                         Ludanice
                         Prašice
                         Preseľany
                         Radošina
                         Rajčany
                         Solčany
                         Topoľčany
                         Veľké Ripňany
 
            Zlaté Moravce      Čierne Kľačany
                         Hosťovce
                         Neverice
                         Obyce
                         Skýcov
                         Sľažany
                         Tesárske Mlyňany
                         Topoľčianky
                         Zlaté Moravce
 
Žilinský kraj      Bytča          Bytča
                         Kolárovice
                         Kotešová
                         Petrovice
                         Predmier
                         Súľov-Hradná
                         Štiavnik
                         Veľké Rovné
 
            Čadca          Čadca
                         Čierne
                         Klokočov
                         Korňa
                         Krásno nad Kysucou
                         Makov
                         Nová Bystrica
                         Olešná
                         Oščadnica
                         Raková
                         Skalité
                         Stará Bystrica
                         Staškov
                         Svrčinovec
                         Turzovka
                         Vysoká nad Kysucou
                         Zákopčie
                         Zborov nad Bystricou
 
            Dolný Kubín       Dlhá nad Oravou
                         Dolný Kubín
                         Chlebnice
                         Oravský Podzámok
                         Párnica
                         Veličná
                         Zázrivá
 
            Kysucké Nové Mesto    Horný Vadičov
                         Kysucké Nové Mesto
                         Kysucký Lieskovec
                         Nesluša
                         Ochodnica
                         Rudina
 
            Liptovský Mikuláš    Bobrovec
                         Huty
                         Hybe
                         Kráľova Lehota
                         Liptovská Kokava
                         Liptovská Sielnica
                         Liptovský Hrádok
                         Liptovský Ján
                         Liptovský Mikuláš
                         Ľubeľa
                         Partizánska Ľupča
                         Pribylina
                         Svätý Kríž
                         Važec
                         Východná
                         Závažná Poruba
 
            Martin          Belá-Dulice
                         Blatnica
                         Bystrička
                         Ďanová
                         Kláštor pod Znievom
                         Košťany nad Turcom
                         Krpeľany
                         Lipovec
                         Martin
                         Necpaly
                         Podhradie
                         Príbovce
                         Sklabiňa
                         Sučany
                         Turany
                         Turčianska Štiavnička
                         Turčianske Jaseno
                         Valča
                         Vrútky
                         Žabokreky
 
            Námestovo        Bobrov
                         Breza
                         Hruštín
                         Krušetnica
                         Lokca
                         Mútne
                         Námestovo
                         Novoť
                         Oravská Lesná
                         Oravská Polhora
                         Oravské Veselé
                         Rabča
                         Rabčice
                         Zákamenné
                         Zubrohlava
 
            Ružomberok        Hubová
                         Komjatná
                         Likavka
                         Liptovská Lúžna
                         Liptovská Osada
                         Liptovská Teplá
                         Liptovské Revúce
                         Lisková
                         Ľubochňa
                         Lúčky
                         Ružomberok
                         Sliače
                         Stankovany
                         Švošov
 
            Turčianske Teplice    Dubové
                         Horná Štubňa
                         Jazernica
                         Malý Čepčín
                         Mošovce
                         Sklené
                         Slovenské Pravno
                         Turček
                         Turčianske Teplice
 
            Tvrdošín         Habovka
                         Liesek
                         Nižná
                         Suchá Hora
                         Trstená
                         Tvrdošín
 
            Žilina          Belá
                         Čičmany
                         Divina
                         Dlhé Pole
                         Dolná Tižina
                         Dolný Hričov
                         Fačkov
                         Hôrky
                         Lietava
                         Lutiše
                         Rajec
                         Rajecká Lesná
                         Rajecké Teplice
                         Strečno
                         Terchová
                         Varín
                         Žilina
 
 
Banskobystrický kraj  Banská Bystrica     Banská Bystrica
                         Brusno
                         Čerín
                         Ľubietová
                         Poniky
                         Selce
                         Slovenská Ľupča
                         Staré Hory
 
            Banská Štiavnica     Banská Belá
                         Banská Štiavnica
                         Prenčov
                         Svätý Anton
                         Štiavnické Bane
 
            Brezno          Bacúch
                         Beňuš
                         Brezno
                         Čierny Balog
                         Heľpa
                         Hronec
                         Lom nad Rimavicou
                         Mýto pod Ďumbierom
                         Nemecká
                         Podbrezová
                         Pohorelá
                         Pohronská Polhora
                         Polomka
                         Predajná
                         Šumiac
                         Telgárt
                         Valaská
                         Závadka nad Hronom
 
            Detva          Detva
                         Detvianska Huta
                         Dúbravy
                         Horný Tisovník
                         Hriňová
                         Klokoč
                         Kriváň
                         Látky
                         Podkriváň
                         Stará Huta
                         Vígľaš
                         Vígľašská Huta-Kalinka
 
            Krupina         Bzovík
                         Cerovo
                         Čabradský Vrbovok
                         Dudince
                         Hontianske Moravce
                         Hontianske Nemce
                         Hontianske Tesáre
                         Krupina
                         Litava
                         Rykynčice
                         Sebechleby
                         Senohrad
 
            Lučenec         Ábelová
                         Buzitka
                         Divín
                         Dobroč
                         Fiľakovo
                         Halič
                         Holiša
                         Lovinobaňa
                         Lučenec
                         Mýtna
                         Radzovce
                         Rapovce
                         Šíd
                         Tomášovce
                         Veľká nad Ipľom
 
            Poltár          Cinobaňa
                         Hrnčiarska Ves
                         Kalinovo
                         Kokava nad Rimavicou
                         Málinec
                         Poltár
                         Uhorské
 
            Revúca          Gemerská Ves
                         Hucín
                         Jelšava
                         Lubeník
                         Muráň
                         Ratková
                         Revúca
                         Sirk
                         Tornaľa
 
            Rimavská Sobota     Bátka
                         Číž
                         Figa
                         Gemerský Jablonec
                         Hajnáčka
                         Hnúšťa
                         Hodejov
                         Hostice
                         Hrachovo
                         Jesenské
                         Klenovec
                         Kráľ
                         Ožďany
                         Rimavská Baňa
                         Rimavská Seč
                         Rimavská Sobota
                         Teplý Vrch
                         Tisovec
                         Včelince
                         Veľký Blh
 
            Veľký Krtíš       Bušince
                         Čebovce
                         Čelovce
                         Dačov Lom
                         Dolná Strehová
                         Dolné Plachtince
                         Dolné Strháre
                         Hrušov
                         Kamenné Kosihy
                         Modrý Kameň
                         Nenince
                         Pôtor
                         Senné
                         Sklabiná
                         Slovenské Ďarmoty
                         Veľká Čalomija
                         Veľká Ves nad Ipľom
                         Veľký Krtíš
                         Vinica
                         Vrbovka
                         Želovce
 
            Zvolen          Budča
                         Dobrá Niva
                         Lešť (vojenský obvod)
                         Očová
                         Pliešovce
                         Sása
                         Sliač
                         Zvolen
                         Zvolenská Slatina
 
            Žarnovica        Hodruša-Hámre
                         Hrabičov
                         Hronský Beňadik
                         Nová Baňa
                         Veľká Lehota
                         Žarnovica
 
            Žiar nad Hronom     Hliník nad Hronom
                         Horná Ždaňa
                         Janova Lehota
                         Kremnica
                         Trnavá Hora
                         Vyhne
                         Žiar nad Hronom
 
 
Prešovský kraj     Bardejov         Bardejov
                         Gaboltov
                         Hertník
                         Kružlov
                         Kurima
                         Malcov
                         Marhaň
                         Nižná Polianka
                         Raslavice
                         Zborov
 
 
            Humenné         Humenné
                         Kamenica nad Cirochou
                         Košarovce
                         Koškovce
                         Ohradzany
                         Papín
                         Ruská Poruba
                         Topoľovka
                         Udavské
 
            Kežmarok         Javorina (vojenský obvod)
                         Kežmarok
                         Lendak
                         Slovenská Ves
                         Spišská Belá
                         Spišská Stará Ves
                         Spišské Hanušovce
                         Veľká Lomnica
                         Vrbov
 
            Levoča          Levoča
                         Nižné Repaše
                         Spišské Podhradie
                         Spišský Štvrtok
 
            Medzilaborce       Habura
                         Krásny Brod
                         Medzilaborce
                         Oľka
                         Radvaň nad Laborcom
                         Výrava
 
            Poprad          Hôrka
                         Hranovnica
                         Liptovská Teplička
                         Poprad
                         Spišské Bystré
                         Svit
                         Štrba
                         Šuňava
                         Veľký Slavkov
                         Vysoké Tatry
                         Ždiar
 
            Prešov          Bzenov
                         Drienov
                         Fričovce
                         Hermanovce
                         Chmeľov
                         Chminianska Nová Ves
                         Kapušany
                         Lemešany
                         Petrovany
                         Prešov
                         Sedlice
                         Svinia
                         Šarišské Bohdanovce
                         Široké
                         Terňa
                         Tuhrina
                         Veľký Šariš
 
            Sabinov         Brezovica
                         Jarovnice
                         Lipany
                         Pečovská Nová Ves
                         Sabinov
                         Šarišské Dravce
                         Šarišské Michaľany
 
            Snina          Belá nad Cirochou
                         Klenová
                         Pčoliné
                         Snina
                         Stakčín
                         Ubľa
                         Ulič
 
            Stará Ľubovňa      Hniezdne
                         Jarabina
                         Ľubotín
                         Malý Lipník
                         Mníšek nad Popradom
                         Nová Ľubovňa
                         Orlov
                         Plavnica
                         Podolínec
                         Stará Ľubovňa
                         Veľký Lipník
 
            Stropkov         Brusnica
                         Bukovce
                         Havaj
                         Nižná Olšava
                         Stropkov
                         Turany nad Ondavou
 
            Svidník         Cernina
                         Giraltovce
                         Krajná Poľana
                         Kružlová
                         Ladomirová
                         Nižný Mirošov
                         Okrúhle
                         Svidník
 
            Vranov nad Topľou    Bystré
                         Hanušovce nad Topľou
                         Holčíkovce
                         Nižný Hrabovec
                         Sečovská Polianka
                         Slovenská Kajňa
                         Soľ
                         Tovarné
                         Vranov nad Topľou
                         Vyšný Žipov
 
 
Košický kraj      Gelnica         Gelnica
                         Jaklovce
                         Kluknava
                         Margecany
                         Mníšek nad Hnilcom
                         Nálepkovo
                         Prakovce
                         Smolník
                         Švedlár
 
            Košice I         Staré Mesto
 
            Košice II        Šaca
                         Západ
 
            Košice III        Dargovských hrdinov
 
            Košice IV        Juh
 
            Košice-okolie      Bidovce
                         Bohdanovce
                         Buzica
                         Čaňa
                         Čečejovce
                         Družstevná pri Hornáde
                         Haniska
                         Jasov
                         Kecerovce
                         Košická Belá
                         Košická Polianka
                         Kráľovce
                         Kysak
                         Malá Ida
                         Medzev
                         Moldava nad Bodvou
                         Nižný Klátov
                         Perín-Chym
                         Poproč
                         Rozhanovce
                         Ruskov
                         Seňa
                         Slanec
                         Turňa nad Bodvou
                         Valaliky
                         Veľká Ida
                         Ždaňa
 
            Michalovce        Bracovce
                         Budkovce
                         Jovsa
                         Malčice
                         Michalovce
                         Nacina Ves
                         Palín
                         Pavlovce nad Uhom
                         Strážske
                         Trhovište
                         Veľké Kapušany
                         Vinné
                         Vojany
                         Zalužice
                         Zemplínska Široká
                         Žbince
 
            Rožňava         Dobšiná
                         Jablonov nad Turňou
                         Krásnohorské Podhradie
                         Plešivec
                         Rožňava
                         Slavošovce
                         Štítnik
 
            Sobrance         Bežovce
                         Krčava
                         Podhoroď
                         Porúbka
                         Remetské Hámre
                         Sobrance
                         Úbrež
                         Veľké Revištia
 
            Spišská Nová Ves     Hrabušice
                         Krompachy
                         Letanovce
                         Markušovce
                         Rudňany
                         Spišská Nová Ves
                         Spišské Vlachy
                         Spišský Hrušov
 
            Trebišov         Boľ
                         Borša
                         Cejkov
                         Čerhov
                         Čierna nad Tisou
                         Kráľovský Chlmec
                         Kuzmice
                         Leles
                         Michaľany
                         Novosad
                         Parchovany
                         Sečovce
                         Somotor
                         Streda nad Bodrogom
                         Trebišov
                         Veľké Trakany
                         Veľký Horeš
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 88/1990 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva.
1a) Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
2) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2a) § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
3) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
7) Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b) § 49 zákona č. 36/2005 Z.z. v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z.z.
11) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. Z.
16) § 63, 67 a 68 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
18b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
18c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
19) Napríklad zákon č. 540/2001 Z.z. v znení zákona č. 215/2004 Z.z., § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z.z., zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
20) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Úplné znenie č. 420/2006 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách, Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 27.06.2006
Rozposlané/platnosť od: 27.06.2006
Účinnosť od: 27.06.2006
Zrušené: 01.10.2007

154/2006 Zbierky zákonov na strane 3246.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 335/2007 Z.z.