Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky

363/2006 Z.z. zmena nar. o najväčších prípustných rozmeroch niektorých vozidiel

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
363/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl.I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1. § 8 znie:
"§ 8
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.".
2. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 403/2005 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 7/zv. 6.).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúca sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 19.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 29.) a smernice Komisie 2003/19/ES z 21. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 31.).".
Čl.II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 363/2006 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 24.05.2006
Rozposlané/platnosť od: 05.06.2006
Účinnosť od: 05.06.2006
Zrušené: 01.09.2009

128/2006 Zbierky zákonov na strane 2670.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 349/2009 Z.z.