Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (3)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

182/2006 Z.z. zmena nariadenia o technických požiadavkách na strelné zbrane

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
182/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. marca 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z.z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z.z. sa mení takto:
1. V § 5 ods. 6 sa v poslednej vete nahrádza slovo "a" slovom "alebo".
2. V § 9 odsek 13 znie:
"(13) Autorizovaná osoba po vykonaní kusového overenia vydá predkladateľovi protokol o kusovom overení strelnej zbrane a označí ju príslušnou overovacou značkou.".
3. V § 10 odsek 2 znie:
"(2) Autorizovaná osoba po vykonaní nového kusového overenia vydá predkladateľovi protokol o novom kusovom overení strelnej zbrane alebo ju označí príslušnou overovacou značkou.".
4. V § 15 ods. 7 prvá veta znie: "Zbrane, ktoré vyhoveli pri kusovom overení, označia sa príslušnou overovacou značkou a dvojčíslom roka, v ktorom bolo overenie vykonané.".
5. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
"§ 18a
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov 3) pod číslom notifikácie 2005/0640/SK.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
"3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z.z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.".
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 182/2006 Z.z., , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 22.03.2006
Rozposlané/platnosť od: 11.04.2006
Účinnosť od: 15.04.2006
Zrušené: -

67/2006 Zbierky zákonov na strane 1115.
Odkaz na rovnopis čiastky