Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky

172/2006 Z.z. maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
172/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 27. marca 2006,
ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení
Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Maximálna výška technickej úrokovej miery 1) v životnom poistení je 2,5%.
§ 2
Na poistné zmluvy uzavreté v období od 1. januára 2005 do 1. januára 2007 sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 50/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. marca 2006.
Ivan Šramko v.r.
1) § 2 ods. 9 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 172/2006 Z.z., , ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení, Národnej banky Slovenska.

Schválené: 27.03.2006
Rozposlané/platnosť od: 30.03.2006
Účinnosť od: 31.03.2006
Zrušené: 01.04.2008

63/2006 Zbierky zákonov na strane 1093.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 8/2008 Z.z.