Obsah Dostupné filtre
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (6)
... dalšie položky

118/2006 Z.z. zmena z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielk. predaji
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
118/2006 Z.z.
ZÁKON
z 1. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 102/2014 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 13.6.2014
Čl.II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona č. 153/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 218/2000 Z.z., zákona č. 261/2001 Z.z., zákona č. 281/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č. 34/2002 Z.z., zákona č. 95/2002 Z.z., zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 150/2004 Z.z., zákona č. 404/2004 Z.z., zákona č. 635/2004 Z.z., zákona č. 171/2005 Z.z., zákona č. 266/2005 Z.z. a zákona č. 336/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 509 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Oprávnený má právo na primerané finančné zadosťučinenie, ak svoje práva, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, úspešne uplatní na súde.".
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Čl.III
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z., zákona č. 137/1998 Z.z., zákona č. 310/1999 Z.z., zákona č. 128/2002 Z.z., zákona č. 414/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 451/2004 Z.z. a zákona č. 616/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2a ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová "v zákonom ustanovených prípadoch".
2. V § 22 ods. 8 sa na konci prvej vety vkladajú slová "vrátane právoplatných rozhodnutí súdov o preskúmaní rozhodnutí orgánov dozoru a kontroly".
Čl.IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Zákon č. 102/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 13. júnom 2014.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 118/2006 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 01.02.2006
Rozposlané/platnosť od: 04.03.2006
Účinnosť od: 01.04.2006
Zrušené: -

49/2006 Zbierky zákonov na strane 794.
Odkaz na rovnopis čiastky