Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

72/2006 Z.z. zadná evid. tabulka na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
72/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky uvedené v osobitnom predpise 1) (ďalej len "vozidlo") a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom (ďalej len "zadná tabuľka").
§ 2
(1) Miesto na inštalovanie zadnej tabuľky na vozidle musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe okrem bodov 1.3 a 1.3.1 smernice Rady 93/94/EHS z 29. októbra 1993 o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel v znení smernice Komisie 1999/26/ES (ďalej len "smernica").
(2) Na trojkolky s maximálnym výkonom nad 15 kW, ľahké štvorkolky vybavené karosériou a štvorkolky iné než ľahké štvorkolky vybavené karosériou sa vzťahuje osobitný predpis. 2)
§ 3
(1) Udelenie typového schválenia ES komponentu 3) alebo typového schválenia ES vozidla 4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky na vozidle nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ musí priložiť informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 2.2, 2.2.1, 9.6 a 9.6.1 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise. 5)
(3) Štátny dopravný úrad 6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky na vozidle podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy smernice.
(4) Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky na vozidle a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis. 7)
§ 4
Príslušný štátny orgán 8) nesmie zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa namiesto na inštalovanie zadnej tabuľky na vozidle, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 93/94/EHS z 29. októbra 1993 o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú.v. ES L 311, 14.12.1993) v znení smernice Komisie 1999/26/ES (Ú.v. ES L 118, 6.5.1999).
1) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2005 Z.z. o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.
3) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z.z.
8) § 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z.z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 72/2006 Z.z., o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 25.01.2006
Rozposlané/platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Zrušené: 01.05.2018

30/2006 Zbierky zákonov na strane 618.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 126/2018 Z.z.