Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky

66/2006 Z.z. meranie rýchlosti traktorov a techn.požiadavky na nákladné plošiny
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
66/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory 1) (ďalej len "traktor") a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu.
§ 2
Zrušený od 29.9.2011
§ 3
Meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti traktora a nákladná plošina traktora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) v platnom znení.
§ 4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla 1a) pre typ traktora vzťahujúceho sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 2) pre typ traktora vzťahujúce sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu.
§ 5
(1) Príslušný štátny orgán 3) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a nákladnú plošinu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Príslušný štátny orgán 4)
a) nesmie zakázať ani vyžadovať, aby traktor bol vybavený jednou alebo viacerými nákladnými plošinami,
b) nesmie zakázať prepravu výrobkov na nákladných plošinách, ktoré je povolené prepravovať na prívesoch používaných v poľnohospodárstve a lesníctve v rámci obmedzení určených výrobcom. Je prípustné maximálne zaťaženie najmenej 80% hmotnosti traktora v prevádzkovom stave.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Nariadenie č. 285/2011 Z.z. nadobudlo účinnosť 29. septembrom 2011.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 198, 30.7.2009) v znení smernice Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010 (Ú.v. EÚ L 238, 9.9.2010).
1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
1a) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 66/2006 Z.z., o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 25.01.2006
Rozposlané/platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Zrušené: 01.05.2018

29/2006 Zbierky zákonov na strane 600.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.