Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

65/2006 Z.z. namontované elektr. pripojenie pre svetelnú signalizáciu traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
 • Legislatívny
  proces
  Súvisiace
  dokumenty
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
65/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len "traktor") a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na namontované elektrické pripojenie pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo (ďalej len "elektrické pripojenie").
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 25 km.h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb.
§ 3
Elektrické pripojenie namontované na traktore musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe č. 1.
§ 4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla 1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na elektrické pripojenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 2) pre typ traktora vzťahujúce sa na elektrické pripojenie.
§ 5
Príslušný štátny orgán 3) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na elektrické pripojenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE NAMONTOVANÉ NA TRAKTORE
Traktor musí byť vybavený pevnou sedempólovou zásuvkou podľa odporúčania ISO 1724:2003, ktorá umožňuje 12-voltové elektrické pripojenie pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo.
PRÍL.2
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 75/323/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o elektrickom pripojení namontovanom na kolesových poľnohospodárskych a lesných traktoroch na osvetľovacie a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prívesoch určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo (Ú.v. ES L 147, 9.6.1975).
1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z.z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 65/2006 Z.z., o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 25.01.2006
Rozposlané/platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Zrušené: -

29/2006 Zbierky zákonov na strane 597.
Odkaz na rovnopis čiastky