Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (14)
... dalšie položky

64/2006 Z.z. prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktorov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
64/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory 1) kategórie T1, T3 a T4 1a) (ďalej len "traktor") a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na traktory kategórie T4.3, ak je referenčný bod sedadla vzdialený viac ako 100 mm od stredovej pozdĺžnej roviny traktora.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) priestorom na obsluhu minimálny objem priestoru medzi všetkými pevnými časťami konštrukcie traktora, ktorý je k dispozícii vodičovi traktora a umožňuje mu zo sedadla ovládať traktor požadovaným spôsobom úplne bezpečne,
b) referenčným bodom sedadla S priesečník stredovej pozdĺžnej roviny sedadla, tangenciálnej roviny pri spodnej časti čalúneného operadla sedadla a vodorovnej roviny; vodorovná rovina pretína dno sedadla 150 mm pred referenčným bodom sedadla S,
c) referenčnou rovinou rovina rovnobežná so stredovou pozdĺžnou rovinou traktora, ktorá prechádza cez referenčný bod sedadla.
§ 3
Priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodu 1.1 smernice Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných traktorov v platnom znení (ďalej len "smernica").
§ 4
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla 1b) pre typ traktora vzťahujúceho sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Štátny dopravný úrad 2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice.
(3) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 3) pre typ traktora vzťahujúce sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora.
§ 5
Príslušný štátny orgán 4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám traktora, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Nariadenie č. 108/2011 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. májom 2011.
Nariadenie č. 287/2011 Z.z. nadobudlo účinnosť 29. septembrom 2011.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 80/720/EHS z 24. júna 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa priestoru pre obsluhu, prístupu k miestu vodiča, k dverám a oknám poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú.v. ES L 194, 28.7.1980) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú.v. ES L 378, 31.12.1982), smernice Komisie 88/414/EHS (Ú.v. ES L 200, 26.7.1988) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú.v. ES L 277, 10.10.1997).
2. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 91, 10.4.2010).
3. Smernica Komisie 2010/62/EÚ z 8. septembra 2010, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia ich technických ustanovení menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 238, 9.9.2010).
1) § 2 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
1a) Príloha č. 1 časť B šiesty bod k zákonu č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 3 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 64/2006 Z.z., o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 25.01.2006
Rozposlané/platnosť od: 11.02.2006
Účinnosť od: 15.02.2006
Zrušené: 01.05.2018

29/2006 Zbierky zákonov na strane 594.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.