Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky

500/2005 Z.z. zmena vyhlášky k vykonávaniu zákona o znalcoch a tlmočníkoch

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
500/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. októbra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. b), c), e) až g) zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„V elektronickej forme zoznamu sa zverejní aj znalec, tlmočník alebo prekladateľ, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu.“.
2. V § 1 ods. 8 sa slovo „vykoná“ nahrádza slovami „môže vykonať“.
3. V § 1 sa vypúšťa odsek 11.
4. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „ekonomika a podnikanie“ nahrádzajú slovami „ekonómia a manažment“.
5. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová „adresu zamestnávateľa,“.
6. V § 5 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
7. V § 5 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Odbornú skúšku vykoná žiadateľ pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Členom skúšobnej komisie je vždy jeden zástupca ministerstva. Predsedom komisie a ďalším členom komisie je spravidla znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom skúšobnej komisie nie je žiadny znalec, tlmočník alebo prekladateľ z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška, predsedom a členom skúšobnej komisie môže byť aj iná osoba, ktorá s vymenovaním súhlasí a ktorá svojím vzdelaním a praxou garantuje kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.
(8) Členom skúšobnej komisie pre odbornú skúšku z odborov uvedených v prílohe č. 1 je spravidla osoba zapísaná v zozname členov skúšobnej komisie. Zoznam členov skúšobnej komisie zostavený ministerstvom na základe súhlasu navrhovaného člena obsahuje dostatočný počet osôb na účely zostavovania skúšobných komisií pre každý odbor a každé odvetvie podľa prílohy č. 1. Do zoznamu členov skúšobnej komisie sa môžu zapísať okrem znalcov, tlmočníkov a prekladateľov aj iné osoby, ktoré svojím vzdelaním a praxou garantujú kvalifikované vykonanie odbornej skúšky v danom odbore alebo odvetví.“.
8. V § 5 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 13.
9. V § 5 odsek 13 znie:
„(13) V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a minimálne sedemročná prax v požadovanom odvetví v súlade s § 5 a § 33 ods. 1 písm. b) zákona.“.
10. V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a zo znaleckého posudku. Znaleckým posudkom sa preukazuje najmä aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov znaleckej činnosti v danom odbore a odvetví a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.“.
11. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Odborná skúška tlmočníka
(1) Odborná skúška tlmočníka sa skladá z piatich častí.
(2) V prvej časti žiadateľ dialógom s členmi skúšobnej komisie preukazuje schopnosť odbornej komunikácie v prvom jazyku a v druhej časti schopnosť odbornej komunikácie v druhom jazyku.
(3) V tretej časti žiadateľ preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z prvého jazyka do druhého jazyka a v štvrtej časti preukazuje schopnosť konzekutívneho tlmočenia z druhého jazyka do prvého jazyka.
(4) Piata písomná časť sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu tlmočníckej činnosti.
(5) Za každú časť podľa odseku 2 možno získať tri body, za každú časť podľa odseku 3 možno získať osem bodov a za časť podľa odseku 4 možno získať desať bodov. Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne dva body za každú časť podľa odseku 2, minimálne šesť bodov za každú časť podľa odseku 3 a minimálne sedem bodov za časť podľa odseku 4.
(6) Odborná skúška pre tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich, tlmočníka pre hluchoslepé osoby a artikulačného tlmočníka sa skladá len z častí uvedených v odseku 3 a 4. Uchádzač úspešne vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne 19 bodov. Odborná skúška artikulačného tlmočníka pozostáva z preukázania schopnosti sprostredkovať komunikáciu so zdravotne postihnutou osobou pomocou zvýraznenej artikulácie hovoreného slovenského jazyka a ďalších pomocných prostriedkov.
§ 8
Odborná skúška prekladateľa
(1) Odborná skúška prekladateľa sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.
(2) Písomná časť sa delí na
a) preklad z prvého jazyka do druhého jazyka,
b) preklad z druhého jazyka do prvého jazyka a
c) test pozostávajúci z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu prekladateľskej činnosti.
(3) V ústnej časti žiadateľ odôvodňuje použitý spôsob postupu pri preklade.
(4) Za každý preklad podľa odseku 2 písm. a) a b) možno získať desať bodov. Za test podľa odseku 2 písm. c) možno získať desať bodov. Uchádzač vykoná odbornú skúšku, ak získa minimálne osem bodov za každý preklad a minimálne sedem bodov za test z teórie.“.
12. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
13. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2005
Žiadatelia, ktorí podali písomnú prihlášku na odbornú skúšku ministerstvu pred 15. novembrom 2005, vykonajú odbornú skúšku podľa ustanovení tejto vyhlášky.“.
14. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 490/2004 Z.z.
ZOZNAM ODBOROV, V KTORÝCH JE POTREBNÉ ŠPECIALIZOVANÉ VZDELÁVANIE
1. Doprava cestná
2. Ekonómia a manažment
3. Elektronické komunikácie
4. Elektrotechnika
5. Lesníctvo
6. Poľnohospodárstvo
7. Stavebníctvo
8. Strojárstvo “.
15. V prílohe č. 4 časť V. znie:
„V. Znalecká doložka
Znalecká doložka fyzickej osoby
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ..............a 
odvetvie ............., evidenčné číslo znalca ..............

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom .............. 
znaleckého denníka č. ..............

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na 
základe priloženého dokladu č. ...............

                         Podpis znalca
Znalecká doložka právnickej osoby
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou/znaleckým 
ústavom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre 
odbor .............. a odvetvie ..............., evidenčné číslo 
znaleckej organizácie/znaleckého ústavu ........................

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ................. 
znaleckého denníka č. ..............

Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujeme podľa vyúčtovania na 
základe priloženého dokladu č. ................

Podpis štatutárneho orgánu    Podpis osoby zodpovednej za výkon 
                 znaleckej činnosti v danom odbore“.
16. V prílohe č. 5 nadpis znie: „OSNOVA ZNALECKÉHO POSUDKU PRE ODBOR STAVEBNÍCTVO, ODVETVIE ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ“.
17. Za prílohu č. 5 sa dopĺňa príloha č. 6, ktorá znie:
„Príloha č. 6
k vyhláške č. 490/2004 Z.z.
PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA
Preklad som vypracoval ako prekladateľ zapísaný v zozname 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore ................., 
evidenčné číslo prekladateľa .................

Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom .........
prekladateľského denníka č. .................

Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa 
vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ..............

                      Podpis prekladateľa“.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.
Daniel Lipšic v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 500/2005 Z.z., , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Schválené: 26.10.2005
Rozposlané/platnosť od: 11.11.2005
Účinnosť od: 15.11.2005
Zrušené: 01.08.2018

204/2005 Zbierky zákonov na strane 4742.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 228/2018 Z.z.