Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

406/2005 Z.z. technické požiadavky na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
406/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík
určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N1 a ich prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 uvedené v osobitnom predpise. 1)
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na historické vozidlá, 2) ktoré boli pôvodne vybavené pneumatikami, ktoré mali ako nové hĺbku hlavných drážok dezénu jazdnej plochy menšiu ako 1,6 mm, a za predpokladu, že sú vybavené takýmito pneumatikami, používajú sa len za výnimočných podmienok a takmer nikdy sa nepoužívajú v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa hlavnými drážkami rozumejú široké drážky v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky.
§ 3
Motorové vozidlá podľa tohto nariadenia vlády musia mať hĺbku hlavných drážok povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky najmenej 1,6 mm.
§ 4
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
v z. Pál Csáky v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú.v. ES L 226, 3.8.1989).
1) Príloha č. 1 časť B body 2 až 5 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 406/2005 Z.z., o technických požiadavkách na hĺbku dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 17.08.2005
Rozposlané/platnosť od: 09.09.2005
Účinnosť od: 15.09.2005
Zrušené: 20.05.2018

171/2005 Zbierky zákonov na strane 4050.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 106/2018 Z.z.