Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (1)
... dalšie položky

405/2005 Z.z. umiestnenie zadných evidenčných tabuliek na motorových vozidlách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
405/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych kolesových traktorov a zariadení, lesných kolesových traktorov a zariadení, a vozidiel pre verejné práce, napríklad vozidlo na odvoz pevného odpadu (ďalej len „vozidlo“).
§ 2
Zadné tabuľky s evidenčným číslom musia byť umiestnené a pripevnené na vozidlách na mieste, ktoré spĺňa technické požiadavky ustanovené v prílohe smernice Rady 70/222/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o miestach pre inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek na motorových a ich prípojných vozidlách.
§ 3
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla 1) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa miesta na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 2.
(2) Technické požiadavky podľa § 2 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 2) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa miesta na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom.
§ 4
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
v z. Pál Csáky v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 70/222/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o miestach pre inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek na motorových a ich prípojných vozidlách (Ú.v. ES L 76, 6.4.1970).
1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 405/2005 Z.z., o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 17.08.2005
Rozposlané/platnosť od: 09.09.2005
Účinnosť od: 15.09.2005
Zrušené: 01.11.2014

170/2005 Zbierky zákonov na strane 4047.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.