Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (8)
... dalšie položky

404/2005 Z.z. požiadavky na ovládače poľnohospodárskych kolesových traktorov
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
404/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na ovládače poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov uvedených v § 2 písm. a), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom alebo s nekonečnými pásmi a aspoň dvomi nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a je konštruované špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,
b) typom traktora vzhľadom na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie jeho ovládačov traktory, ktoré sa nelíšia v podstatných bodoch týkajúcich sa súčastí vnútorného vybavenia, ktoré môžu ovplyvniť polohu a označenie ovládačov,
c) ovládačom traktora súčasť, ktorá po priamej aktivácii umožňuje zmeniť stav alebo činnosť traktora alebo zariadenia, ktoré je k nemu pripojené.
§ 3
Montáž, umiestnenie, obsluha a označenie ovládačov traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách II, III a IV smernice Rady 86/415/EHS z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len "smernica").
§ 4
(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla 1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora.
(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je popis, fotografie a výkresy tých častí traktora, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády, a to v troch vyhotoveniach.
(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vzor typu traktora, o ktorého schválenie sa žiada, alebo tie časti traktora, ktoré sa považujú za podstatné na vykonanie testu.
(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla 1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.
(5) Po udelení typového schválenia ES sa vydá príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla 1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov podľa vzoru uvedeného v prílohe V smernice.
(6) Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 2) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov.
§ 5
Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu traktora na trh, 3) jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používania v premávke na pozemných komunikáciách 4) z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.
§ 6
Zrušený od 1.5.2011
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
Nariadenie č. 109/2011 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. májom 2011.
v z. Pál Csáky v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 86/415/EHS z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú.v. ES L 240, 26.8.1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Ú.v. ES L 277, 10.10.1997).
2. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú.v. EÚ L 91, 10.4.2010).
1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 114 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z.z.
Zákon č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 404/2005 Z.z., o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 17.08.2005
Rozposlané/platnosť od: 09.09.2005
Účinnosť od: 15.09.2005
Zrušené: 01.05.2018

170/2005 Zbierky zákonov na strane 4044.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 125/2018 Z.z.