Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (6)
... dalšie položky

403/2005 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnosti niektorých vozidiel
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
403/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M2 a M3 a ich prípojné vozidlá kategórie O a motorové vozidlá kategórie N2 a N3 a ich prípojné vozidlá kategórie O3 a O4 uvedené v osobitnom predpise 1) (ďalej len „vozidlo“).
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na kĺbové autobusy s viac ako jednou kĺbovou časťou.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) prívesom vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesov,
b) návesom vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadne na toto vozidlo,
c) jazdnou súpravou
1. prívesová súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s prívesom alebo
2. návesová súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s návesom,
d) izotermickým vozidlom vozidlo, ktorého pevné alebo vymeniteľné nadstavby sú osobitne vybavené na prepravu nákladu za regulovaných teplôt a ktorého každá z bočných stien vrátane izolácie je hrubá aspoň 45 mm,
e) autobusom vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,
f) kĺbovým autobusom autobus skladajúci sa z dvoch pevných častí spojených navzájom kĺbovou časťou, v ktorom sú oddelenia pre cestujúcich v každom z dvoch pevných oddielov vzájomné prepojené a kĺbová časť umožňuje voľný pohyb cestujúcich medzi pevnými časťami; spojovanie a rozpojovanie týchto dvoch častí je možné len dielensky,
g) najväčšími prípustnými rozmermi najväčšie rozmery používaného vozidla ustanovené v prílohe č. 1,
h) najväčšou prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v doprave,
i) najväčšou prípustnou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu najväčšie zaťaženie pripadajúce na nápravu alebo na skupiny náprav, ktoré je povolené používať v doprave,
j) nedeliteľným nákladom náklad, ktorý nemožno na účely prepravy po pozemných komunikáciách rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, aby nevznikli neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý sa vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosť nemôže prepravovať motorovým vozidlom, prípojným vozidlom, prívesovou súpravou alebo návesovou súpravou, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,
k) tonou hmotnosť predstavovaná hmotou jednej tony a ktorá zodpovedá 9,8 kilonewtona (kN).
§ 3
Najväčšie prípustné rozmery vozidla a jazdnej súpravy prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú presiahnuť hodnoty uvedené v prílohe č. 1 prvom a štvrtom bode.
§ 4
Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla a jazdnej súpravy prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmie pri splnení ďalších súvisiacich technických požiadaviek presiahnuť hodnoty uvedené v prílohe č. 1 druhom, treťom a štvrtom bode.
§ 5
(1) Vozidlo musí byť vybavené
a) kombináciou výrobného štítku a štítku, na ktorom sú uvedené údaje o vozidle; hodnoty musia presne reprodukovať merania vykonané priamo na danom vozidle,
b) jedným štítkom, ktorý obsahuje údaje z oboch štítkov uvedených v písmene a), alebo
c) osvedčením vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.
(2) Štítok, na ktorom sú uvedené údaje o vozidle, musí obsahovať tieto údaje:
a) názov výrobcu,
b) identifikačné číslo vozidla VIN,
c) dĺžku motorového vozidla, prívesu alebo návesu,
d) šírku motorového vozidla, návesu alebo prívesu,
e) údaje na meranie dĺžky jazdných súprav
1. vzdialenosť „a“ medzi vonkajším obrysom prednej časti motorového vozidla a stredom mechanického spojovacieho zariadenia (ťažný hák alebo návesová spojka); v prípade návesovej spojky s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty amin a amax),
2. vzdialenosť „b“ medzi stredom mechanického spojovacieho zariadenia prívesu (závesného oka oja) alebo návesu (návesového čapu) a vonkajším obrysom zadnej časti prívesu alebo návesu; v prípade zariadenia s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (bmin a bmax).
(3) Dĺžkou jazdnej súpravy podľa odseku 2 písm. e) je dĺžka motorového vozidla a prívesu alebo návesu umiestnených v priamke za sebou.
(4) Štítky podľa odseku 1 písm. a) a b) musia byť vyhotovené a pevne umiestnené podľa osobitného predpisu 2) na prístupnom a viditeľnom mieste. Štítky musia byť čitateľné a obsahovať všetky údaje, ktoré sa nedajú odstrániť.
(5) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. c) musí obsahovať rovnaké údaje ako štítky uvedené v odseku 1 písm. a) a musí byť vo vozidle uložené na chránenom a pre kontrolu dostupnom mieste.
(6) Izotermické vozidlo musí byť vybavené osvedčením alebo certifikačným štítkom podľa osobitného predpisu. 3)
§ 6
(1) Ak vozidlo alebo jazdná súprava spĺňa požiadavky podľa § 3 a 4, príslušný štátny orgán nemôže vzhľadom na rozmery a hmotnosti odmietnuť ich uvedenie do prevádzky alebo zakázať ich používanie v premávke na pozemných komunikáciách.
(2) Ak nákladné vozidlo, jazdná súprava alebo autobus presahuje najväčšie prípustné rozmery a hmotnosti uvedené v prílohe č. 1 alebo ak vozidlo alebo jazdná súprava prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci najväčšie prípustné rozmery a hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia vydávaného príslušným správnym orgánom podľa osobitného predpisu. 4)
§ 7
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.
§ 8
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
Nariadenie č. 363/2006 Z.z. nadobudlo účinnosť 5. júnom 2006.
v z. Pál Csáky v.r.
PRÍL.1
NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ ROZMERY A NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ HMOTNOSTI VOZIDIEL A ĎALŠIE SÚVISIACE TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLÁ
 1.    Najväčšie prípustné rozmery 1)


 1.1   Najväčšia dĺžka
     motorové vozidlo okrem autobusu                12,00 m
     príves                            12,00 m
     návesová súprava                       16,50 m
     prívesová súprava                       18,75 m
     kĺbový autobus                        18,75 m
     autobus s dvoma nápravami                   13,50 m
     autobus s viac než dvoma nápravami              15,00 m
     autobus s prívesom                      18,75 m

 1.2   Najväčšia šírka                   
     a) všetky vozidlá                       2,55 m
     b) nadstavby izotermických vozidiel              2,60 m

 1.3   Maximálna výška (akékoľvek vozidlo)              4,00 m

 1.4   Vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladové   
     jednotky, ako sú kontajnery, sú zahrnuté v
     rozmeroch uvedených v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.6,
     1.7, 1.8 a 4.4 
                             
1.4.a   Ak je autobus vybavený odstrániteľným        
     príslušenstvom, ako sú napríklad skrinky na lyže,
     jeho dĺžka vrátane príslušenstva nesmie
     presiahnuť najväčšiu dĺžku ustanovenú v bode 1.1                              

 1.5   Akékoľvek motorové vozidlo alebo jazdná súprava,  
     ktoré sa pohybujú, musia byť schopné otočiť sa vo
     vymedzenom kruhu, ktorý má vonkajší polomer 12,5
     m a vnútorný polomer 5,30 m
                                                           
1.5.a   Doplňujúce požiadavky na autobusy          
     Ak autobus stojí, musí sa na zemi urobiť čiara   
     pozdĺž vertikálnej roviny dotýkajúcej sa strany
     vozidla, ktorá je obrátená smerom von z kruhu. V
     prípade kĺbového autobusu musia byť obidve jeho
     pevné časti s touto rovinou rovnobežné
              
     Ak sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do     
     kruhovej oblasti popísanej v bode 1.5, žiadna
     jeho časť nesmie vyčnievať z vertikálnej roviny o
     viac než 0,60 m
                                                           
 1.6   Maximálna vzdialenosť medzi osou návesového čapu       12,00 m
     a zadným obrysom návesu
                              
 1.7   Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s           15,65 m
     pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od
     najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy
     za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu
     prívesu súpravy bez vzdialenosti medzi vonkajším
     obrysom zadnej časti motorového vozidla a
     vonkajším obrysom prednej časti prívesu

 1.8   Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou      16,40 m
     osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho
     obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu
     vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy

 2.    Najväčšia prípustná hmotnosť vozidiel (v tonách)

 2.1   Vozidlá ako súčasť jazdnej súpravy

 2.1.1  dvojnápravový príves 					      18 t

 2.1.2  trojnápravový príves 					      24 t
 
 2.2   Jazdná súprava

 2.2.1  prívesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami
    
	 a) dvojnápravové motorové vozidlo s trojnápravovým	      40 t
       prívesom
 	 b) trojnápravové motorové vozidlo s dvojnápravovým        40 t
	   alebo trojnápravovým prívesom

 2.2.2  návesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami

	 a) dvojnápravové motorové vozidlo s trojnápravovým		  40 t
	   návesom
	 b) trojnápravové motorové vozidlo s dvojnápravovým		  40 t
	   alebo trojnápravovým návesom
	 c) trojnápravové motorové vozidlo s dvojnápravovým		  44 t
	   alebo trojnápravovým návesom prepravujúcim ISO
	   kontajner (40 stôp) v kombinovanej doprave

 2.2.3  prívesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa		  36 t
	 z dvojnápravového motorového vozidla
	 a dvojnápravového prívesu

 2.2.4  návesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa
	 z dvojnápravového motorového vozidla
	 a dvojnápravového návesu, ak vzdialenosť medzi
	 nápravami návesu je

 2.2.4.1 od 1,3 m do 1,8 m 						  36 t

 2.2.4.2 väčšia než 1,8 m 						  36 t

				   	+ 2-tonová tolerancia, ak sa rešpektuje
				   	najväčšia prípustná hmotnosť motorového
					  vozidla (18 t) a najväčšia hmotnosť
				    pripadajúca na dvojnápravu návesu (20 t)
				    a ak je hnacia náprava vybavená dvojitou
					    montážou pneumatík a vzduchovým
				     odpružením alebo odpružením uznaným za
					     rovnocenné v rámci Európskeho
				     spoločenstva podľa prílohy II smernice
				    Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa
					   v Spoločenstve stanovujú najväčšie
				    prípustné rozmery niektorých vozidiel vo
				     vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej
				     doprave a maximálna povolená hmotnosť
				   v medzinárodnej cestnej doprave (ďalej len
							  „smernica 96/53/ES“)

 2.3   Motorové vozidlá

 2.3.1  dvojnápravové motorové vozidlá 				  18 t

 2.3.2  trojnápravové motorové vozidlá 				  25 t
									  26 t

				   	 ak je hnacia náprava vybavená dvojitou
					   	montážou pneumatík a vzduchovým
				   	 odpružením alebo odpružením uznaným za
					    	 rovnocenné v rámci Európskeho
				   	 spoločenstva podľa prílohy II smernice
					   96/53/ES alebo ak je každá hnacia
					   náprava vybavená dvojitou montážou
				    pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
				    pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t

 2.3.3  štvornápravové motorové vozidlá s dvoma riadenými		  32 t
	 nápravami

				     ak je hnacia náprava vybavená dvojitou
					    montážou pneumatík a vzduchovým
				     odpružením alebo odpružením uznaným za
					     rovnocenné v rámci Európskeho
				     spoločenstva podľa prílohy II smernice
					   96/53/ES alebo ak je každá hnacia
					   náprava vybavená dvojitou montážou
				    pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
				    pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t

 2.4   Trojnápravové kĺbové autobusy 				  28 t

 3.    Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu

 3.1   Jednotlivé nápravy

     Jednotlivé nápravy, ktoré nie sú hnacie             10 t 

 3.2   Dvojnápravy prívesov a návesov

     Súčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri
     dvojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d)
     medzi nápravami je

 3.2.1  menej ako 1 m (d < 1,0)                     11 t
 
 3.2.2  od 1,0 m a menej ako 1,3 m (1,0 <= d < 1,3)           16 t

 3.2.3  od 1,3 m a menej ako 1,8 m (1,3 <= d < 1,8)           18 t

 3.2.4  1,8 m alebo viac (1,8 <= d)                   20 t

 3.3   Trojnápravy prívesov a návesov

     Súčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri
     trojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d) 
     medzi nápravami je

 3.3.1  1,3 m alebo menej (d <= 1,3)                   21 t

 3.3.2  viac ako 1,3 m a menej ako 1,4 m (1,3 < d <= 1,4)        24 t

 3.4   Hnacia náprava

 3.4.1  hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.1        11,5 t
     a 2.2.2

 3.4.2  hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.3,       11,5 t
     2.2.4, 2.3 a 2.4

 3.5   Dvojnápravy motorových vozidiel

     Súčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri
     dvojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d)
     medzi nápravami je

 3.5.1  menej ako 1 m (d < 1,0)                     11,5 t

 3.5.2  1,0 m alebo viac, ale menej ako 1,3 m (1,0 <= d < 1,3)      16 t

 3.5.3  1,3 m alebo viac, ale menej ako 1,8 m               18 t
     (1,3 <= d < 1,8)                         19 t

                     ak je hnacia náprava vybavená dvojitou
                         montážou pneumatík a vzduchovým
                     odpružením alebo odpružením uznaným za
                          rovnocenné v rámci Európskeho
                     spoločenstva podľa prílohy II smernice
                        96/53/ES alebo ak je každá hnacia
                       náprava vybavená dvojitou montážou
                    pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
                    pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t

 4.    Ďalšie technické požiadavky na vozidlá súvisiace
     s hmotnosťami a rozmermi

 4.1   Všetky vozidlá
     
	 Hmotnosť pripadajúca na hnaciu nápravu alebo hnacie
     nápravy vozidla alebo jazdnej súpravy nesmie klesnúť
     pod 25 % celkovej hmotnosti naloženého vozidla alebo
     jazdnej súpravy, ak sa používajú v medzinárodnej
     doprave

 4.2   Prívesové súpravy

     Vzdialenosť medzi poslednou nápravou motorového
     vozidla a prvou nápravou prívesu musí byť najmenej
     3,0 m

 4.3   Najväčšia prípustná hmotnosť závisiaca od rázvoru

     Najväčšia prípustná hmotnosť v tonách
     štvornápravového motorového vozidla nesmie
     presiahnuť päťnásobnú vzdialenosť v metroch medzi
     stredmi najprednejšej a poslednej nápravy vozidla

 4.4   Návesy

     Vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou
     návesového čapu a akýmkoľvek bodom vonkajšieho
     obrysu prednej časti návesu musí byť menšia ako
     2,04 m
                    
                              
                              
                              
1) Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú podľa STN 30 0026 - Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície.
PRÍL.2
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 7/zv. 6.).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúca sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 19.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 29.) a smernice Komisie 2003/19/ES z 21. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 31.).
1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z.z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.
3) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP).
4) § 3 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 403/2005 Z.z., o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 17.08.2005
Rozposlané/platnosť od: 09.09.2005
Účinnosť od: 15.09.2005
Zrušené: 01.09.2009

170/2005 Zbierky zákonov na strane 4037.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 349/2009 Z.z.