Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
Predpisy EU (2)
... dalšie položky

402/2005 Z.z. techn.požiadavky na vývodové hriadele poľnohospodárskych traktorov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
402/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových
traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vývodové hriadele umiestnené v zadnej časti poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov uvedených v § 2 písm. a), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1, a na ich ochranu.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom alebo s pásovým podvozkom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a je konštruované špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie a pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,
b) vývodovým hriadeľom vystupujúca časť hnacieho hriadeľa traktora, ktorá prenáša pohyb na stroj.
§ 3
(1) Vývodové hriadele traktorov a ich ochrana musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 4 a 5 prílohy I smernice Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov a ich ochrany (ďalej len „smernica 86/297/EHS“).
(2) Bod 5.2 prílohy I smernice 86/297/EHS však platí len pre traktory s minimálnym pevným alebo nastaviteľným rozchodom aspoň 1150 mm na jednej z hnacích náprav.
§ 4
(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla 1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora.
(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú tri kópie výkresov tých častí traktora, na ktoré sa vzťahujú technické požiadavky podľa § 3, vyhotovené v primeranej mierke.
(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vzor typu traktora, o ktorého schválenie žiada, alebo tie konštrukčné časti traktora, ktoré sa považujú za dôležité na vykonanie testu.
(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla 1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.
(5) Po udelení alebo zamietnutí typového schválenia ES sa vydá príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla 1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany podľa prílohy II smernice 86/297/EHS.
(6) Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 2) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany.
§ 5
Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu traktorov na trh, 3) ich evidenciu a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách 4) z dôvodov týkajúcich sa vývodového hriadeľa a jeho ochrany, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.
§ 6
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
v z. Pál Csáky v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 86/297/EHS z 26. mája 1986 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov a ich ochrany (Ú.v. ES L 186, 8.7.1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú.v. ES L 277, 10.10.1997).
1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 402/2005 Z.z., o technických požiadavkách na vývodové hriadele poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a na ich ochranu, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 17.08.2005
Rozposlané/platnosť od: 09.09.2005
Účinnosť od: 15.09.2005
Zrušené: 29.09.2011

170/2005 Zbierky zákonov na strane 4034.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 289/2011 Z.z.