Obsah Dostupné filtre
Predpisy (5)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Predpisy EU (4)
... dalšie položky

394/2005 Z.z. tech.požiadavky na povinné štítky a nápisy na motorových vozidlách
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
394/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 a ich prípojné vozidlá, okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na povinné štítky a nápisy a na spôsob ich pripevnenia na vozidle.
§ 2
Vozidlo musí byť vybavené povinným štítkom a nápismi, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené v prílohe smernice Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia v platnom znení (ďalej len "smernica").
§ 3
(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla 1) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa povinného štítku a nápisov, ich umiestnenia a spôsobu pripevnenia na vozidle nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 2. Inak sa typové schválenie ES neudelí.
(2) Vzor povinného štítku je uvedený v doplnku prílohy smernice.
(3) Technické požiadavky podľa § 2 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla 2) pre typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa povinného štítku a nápisov, ich umiestnenia a spôsobu pripevnenia na vozidle.
§ 4
Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu vozidla na trh, 3) jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách 4) z dôvodov týkajúcich sa povinných štítkov a nápisov, ich umiestnenia a spôsobu pripevnenia na vozidle, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 2.
§ 5
Zrušený od 1.9.2013
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
Nariadenie č. 141/2007 Z.z. nadobudlo účinnosť 15. aprílom 2007.
Nariadenie č. 242/2013 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. septembrom 2013.
v z. Pál Csáky v.r.
PRÍL.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení smernice Komisie 78/507/EHS z 19. mája 1978 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 5.), Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú.v. ES L 291, 19.11.1979), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú.v. ES L 302, 15.11.1985), smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 13/zv. 8.), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú.v. ES L 241, 29.8.1994) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú.v. EÚ L 236, 23.9.2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006).
3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 158, 10.6.2013).
1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 394/2005 Z.z., o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách, Vlády Slovenskej republiky.

Schválené: 17.08.2005
Rozposlané/platnosť od: 08.09.2005
Účinnosť od: 15.09.2005
Zrušené: 01.11.2014

167/2005 Zbierky zákonov na strane 3990.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 177/2014 Z.z.