287/2005 Z.z.

zmena vyhlášky o podrobnostiach o záchrannej zdravotnej službe

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
287/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. júna 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 741/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 741/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „vyhradený znak záchrannej služby“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby“ v príslušnom tvare.
2. § 1 znie:
„§_1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o operačných strediskách tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „operačné stredisko“), zásahových strediskách záchrannej zdravotnej služby, staniciach záchrannej zdravotnej služby, ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, ochranných odevoch zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ochranný odev“) a niektoré náležitosti záznamu o zásahu.“.
3. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Vodné dopravné prostriedky záchrannej zdravotnej služby sa označujú vyhradeným znakom záchrannej zdravotnej služby s nápisom „WATER MEDICAL SERVICE“ v hornom polkruhu a „VODNÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ v dolnom polkruhu okolo hviezdy. Veľkosť a umiestnenie označenia určujú možnosti používaného dopravného prostriedku.“.
4. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Podrobnosti o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie a personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby sú uvedené v prílohe č. 2a.“.
5. § 7 znie:
㤠7
(1) Sídla staníc záchrannej zdravotnej služby a ich zásahové územia sú uvedené v prílohe č. 3.
(2) Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby možno len s odchýlkou tri kilometre od sídla ustanoveného v prílohe č. 3, ak zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Takú zmenu sídla stanice možno vykonať len so súhlasom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
6. V prílohe č. 1 sa v grafickom znaku za slovo „ZÁCHRANNÁ“ dopĺňa slovo „ZDRAVOTNÁ“.
7. V prílohe č. l sa v druhej vete za slovo „záchranná“ vkladá slovo „zdravotná“ a slovo „pracovisko“ sa nahrádza slovom „poskytovateľa“.
8. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k vyhláške č. 741/2004 Z.z.
PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE OPERAČNÉHO STREDISKA A STANICE ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
I. Operačné stredisko
A. Priestorové vybavenie (miestnosti vybavené príslušným nábytkom a elektrospotrebičmi)
a) miestnosť zdravotníckych operátorov (tienená pred priamym slnečným svetlom a s primeraným tepelným štandardom) s jedným operátorským pultom na jedno pracovné miesto zdravotníckeho operátora,
b) miestnosť na monitorovanie a kontrolu práce (záložné pracovisko pre mimoriadne udalosti najmenej s jedným operátorským pultom),
c) pracovňa vedúceho lekára (zdravotnícke operačné stredisko metodicky a odborne vedie lekár),
d) pracovňa vedúceho operátora a vedúceho zmeny,
e) miestnosť (umiestnenie technológie a veľkosť miestnosti bude závisieť od použitej možnosti technického riešenia) pre technológiu a technika (z toho technická skriňa 2 × 2 m),
f) miestnosť pre záložný zdroj elektrickej energie,
g) priestory na administratívne a hospodársko-technické činnosti,
h) archív odborných činností,
i) archív hospodárskych a technických činností.
B. Sociálne a hygienické zázemie
a) denná miestnosť s kuchynskou linkou, šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a pre mužov (podľa platných noriem),
b) miestnosť pre upratovacie a čistiace potreby (umiestnenie technológie a veľkosť miestnosti bude závisieť od použitej možnosti technického riešenia),
c) zasadacia miestnosť (miestnosť na odbornú prípravu).
C. Personálne vybavenie
a) zdravotnícky operátor, ktorý nie je lekár, v zmene na cca 100 000 obyvateľov, pričom v zmene sú najmenej dvaja operátori,
b) jeden lekár operačného strediska (na určenie potrebného počtu pracovníkov na jedno pracovné miesto v nepretržitej prevádzke je potrebné počet pracovných miest v zmene vynásobiť koeficientom 4,7 - 5),
c) ďalší personál
1. štatutár,
2. vedúci operátor (do ôsmich podriadených kumulovaná funkcia na úväzok 0,2),
3. technik technológie,
4. administratívny, ekonomický a hospodársko-technický úsek štatutára,
5. upratovačka.
D. Materiálno-technické vybavenie
a) náležite konfigurovaná telefónna ústredňa na spojenie s pevnými i mobilnými sieťami s SMS bránou (prijímanie SMS od hluchonemých cez telefónnu linku tiesňového volania) a potrebným počtom telefónnych liniek tiesňového spojenia,
b) pulty (pracovné miesta) zdravotníckych operátorov technicky vybavené na preberanie tiesňových volaní s potrebným počtom telefónnych liniek tiesňového spojenia,
c) pult s prostriedkami rádiového spojenia na riadenie dopravnej zložky,
d) pult s pobočkovými linkami (okrem liniek tiesňového volania) na priame spojenie s koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému a operačnými strediskami základných záchranných zložiek, poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi zariadeniami pôsobiacimi v zásahovom území,
e) prostriedky rádiokomunikačného spojenia na riadenie mobilných zložiek a súčinnostné spojenie s dopravnými prostriedkami záchrannej zdravotnej služby (prevádzkovateľov dopravnej zdravotnej služby) pôsobiacimi v zásahovom území, ako aj v rámci integrovaného záchranného systému pri vyzývaní, resp. zabezpečovaní súčinnosti flotily v mieste zásahu,
f) technické prostriedky na zvolávanie pracovníkov v pohotovosti (pager, rozhlas),
g) osobný počítač - server náležite konfigurovaný s príslušným softvérovým vybavením na spracúvanie dát a ich archiváciu,
h) tlačiareň k počítaču,
i) zariadenie na nahrávanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych a rádiofónnych relácií s časovým údajom,
j) telefax, prístup na internet (e-mail), mobilný telefón,
k) náhradné zdroje elektrickej energie s výkonom umožňujúcim zálohovaný postupný prechod prevádzky pracoviska v nezmenšenom rozsahu v prípade potreby na dlhodobý náhradný zdroj elektrickej energie.
II. Zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby poskytovateľa
A. Priestorové vybavenie (miestnosti vybavené príslušným nábytkom a elektrospotrebičmi)
a) miestnosť zdravotníckych operátorov (tienená pred priamym slnečným svetlom a s príslušným tepelným komfortom) s príslušným počtom pracovných miest pre zdravotníckeho(ych) operátora(ov) na jeden operátorský(é) pult (ty),
b) denná miestnosť s kuchynskou linkou, šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a pre mužov (podľa platných noriem),
c) pracovňa vedúceho operátora,
d) miestnosť pre záložný zdroj elektrickej energie,
e) miestnosť pre technológiu (tienená pred priamym slnečným svetlom a s príslušným tepelným komfortom (z toho technická skriňa 2 × 2 m),
f) miestnosť pre upratovacie a čistiace potreby (umiestnenie technológie a veľkosť miestnosti bude závisieť od použitej možnosti technického riešenia),
g) priestory na administratívne a hospodársko-technické činnosti,
h) archív odborných činností, archív hospodárskych činností a archív technických činností.
B. Personálne vybavenie
a) zdravotnícky operátor, ktorý nie je lekár, v zmene na cca 100 000 obyvateľov, pričom v zmene sú najmenej dvaja operátori,
b) vedúci operátor. Na určenie potrebného počtu pracovníkov na jedno pracovné miesto v nepretržitej prevádzke je potrebné počet pracovných miest v zmene vynásobiť koeficientom 4,7 - 5.
C. Materiálno-technické vybavenie
a) náležite konfigurovaná telefónna ústredňa,
b) minimálne dva pulty (pracovné miesta) zdravotníckych operátorov technicky vybavené na preberanie tiesňových volaní s potrebným počtom telefónnych liniek tiesňového spojenia na plynulé vybavovanie požiadaviek,
c) pult s prostriedkami rádiového spojenia na riadenie dopravnej zložky,
d) pult s pobočkovými linkami (okrem liniek tiesňového volania) na priame spojenie s koordinačným strediskom integrovaného záchranného systému a operačnými strediskami základných záchranných zložiek, s poskytovateľmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckymi zariadeniami pôsobiacimi v zásahovom území,
e) prostriedky rádiokomunikačného spojenia na riadenie mobilných zložiek a umožňujúce súčinnostné prevádzkové spojenie s dopravnými prostriedkami záchrannej zdravotnej služby (prevádzkovateľov dopravnej zdravotnej služby) pôsobiacimi v zásahovom území a súčinnostné spojenie v rámci integrovaného záchranného systému,
f) osobný počítač náležite konfigurovaný s príslušným softvérovým vybavením na spracúvanie dát a ich archiváciu,
g) zariadenie na nahrávanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich telefónnych a rádiofónnych relácií s časovým údajom,
h) tlačiareň k počítaču,
i) technické prostriedky na zvolávanie pracovníkov v pohotovosti (pager, rozhlas), telefax, prístup na internet (e-mail), mobilný telefón,
j) náhradné zdroje elektrickej energie s výkonom umožňujúcim zálohovaný postupný prechod prevádzky pracoviska v nezmenšenom rozsahu v prípade potreby na dlhodobý náhradný zdroj elektrickej energie.
III. Stanica záchrannej zdravotnej služby
Priestorové vybavenie (miestnosti vybavené príslušným nábytkom a elektrospotrebičmi)
a) spoločný priestor - denná miestnosť s kuchynskou linkou,
b) šatne, umývadlo, WC, sprchovací kút pre ženy a sprchovací kút pre mužov, miestnosť na upratovacie a čistiace potreby,
c) priestor na odpočinok počas nočnej služby,
d) pracovňa lekára,
e) pohotovostný sklad zdravotníckeho materiálu,
f) zateplené pohotovostné stanovište pre každé vozidlo
1. pod 4 m dĺžky
2. nad 4 m dĺžky
g) priestor na čistenie a dezinfekciu vozidiel (ak sa nezabezpečuje zmluvne),
h) heliport alebo pracovná plocha (podľa noriem Leteckého úradu Slovenskej republiky) pre vrtuľník s bezbariérovým prístupom, ak je stanica pozemnej záchrannej zdravotnej služby aj stanicou leteckej záchrannej zdravotnej služby,
i) počítač s tlačiarňou,
j) spojovacie prostriedky (rádiokomunikačné, telefón/telefax, modem).“.
9. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2a
k vyhláške č. 741/2004 Z.z.
PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PERSONÁLNE VYBAVENIE AMBULANCIÍ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
1. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIÍ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
I. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci je vozidlo s uzavretou skriňovou karosériou spĺňajúce podmienky podľa osobitného predpisu 1) a tieto všeobecné náležitosti:
a) biela farba karosérie,
b) na bokoch karosérie je zreteľné označenie mena - názvu poskytovateľa,
c) rádiokomunikačné zariadenie,
d) schválené výstražné svetelné zariadenie na prednej časti strechy a zadnej časti strechy a prednej časti vozidla a schváleným výstražným zvukovým zariadením s možnosťou voľby najmenej dvoch typov signálov so silou 110 W,
e) výkonný zdroj svetla v automobile a na zadnej časti vozidla,
f) prenosný reflektor na vyhľadávanie v teréne,
g) pevná stredná priečka medzi kabínou vodiča a priestorom pacientov s posuvným okienkom na dorozumievanie alebo priechodom,
h) obloženie priestoru pre pacientov dobre umývateľným a dezinfikovateľným materiálom,
i) protišmyková podlaha,
j) nádoba na zdravotnícky odpad,
k) prenosný hasiaci prístroj s množstvom hasiacej látky minimálne 2 kg na hasenie požiarov triedy C,
l) umývadlo,
m) nádoba s pitnou vodou a jednorazové poháre,
n) bočný nástupný priestor vpravo.
A. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci typu C - vozidlo bez lekára je zabezpečené týmto vybavením:
a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením „Záchranná zdravotná služba“ (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,
b) nezávislým vykurovaním,
c) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,
d) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,
e) dve zásuvky s napájaním 12 V,
f) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacími popruhmi,
g) transportným kreslom,
h) transportnou plachtou,
i) 2 × 10-litrovou tlakovou nádobou na O2 s príslušenstvom a odberovým miestom v sanitnom priestore, s inhalačnou maskou a prietokomerom,
j) 2 × 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,
k) prenosným defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG,
l) pulzným oxymetrom,
m) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,
n) elektronickým glukometrom,
o) vákuovým matracom,
p) vyprosťovacím rámom,
q) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,
r) fixačnými dlahami, celotelovým fixačným matracom alebo chrbticovou doskou,
s) odsávačkou,
t) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,
u) PEEP ventilom napojiteľným na resuscitačný vak aj automatický dýchací prístroj,
v) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,
w) nazogastrickou sondou,
x) fonendoskopom,
y) tlakomerom,
z) lekárskym teplomerom,
aa) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),
ab) dezinfekčným roztokom,
ac) súpravou na ošetrenie popálenín,
ad) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,
ae) preväzovými nožnicami,
af) spotrebným materiálom na
1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),
2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,
3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),
4. ošetrenie popálenín,
5. žilový vstup plastovou kanylou,
6. pretlakovú infúziu,
7. zistenie aktuálnej glykémie,
ag) skupinami liekov v minimálnej skladbe: analgetiká perorálne aj parenterálne,
kortikosteroidy,
sedatíva,
sympatikomimetiká,
vazodilatanciá,
ah) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 × 500 ml,
koloidy 2 × 500 ml,
glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,
glukóza 40-percentná 100 ml,
osmoticky aktívne 500 ml
NaHCO3 4,2 - 8,4-percentný 100 ml,
ai) tekutinou na výplach očí,
aj) emitnou miskou,
ak) plachtou,
al) prikrývkou s obliečkou,
am) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,
an) fóliou pre zomretých.
B. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci typu C - vozidlo s lekárom je zabezpečené týmto vybavením:
a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením „Záchranná zdravotná služba“ (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,
b) nezávislým vykurovaním,
c) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,
d) dve zásuvky s napájaním 12 V,
e) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,
f) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacími popruhmi,
g) transportným kreslom,
h) transportnou plachtou,
i) 2 × 10-litrovou tlakovou nádobou na O2 s príslušenstvom a odberovým miestom v sanitnom priestore, s inhalačnou maskou a prietokomerom,
j) 2 × 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,
k) prenosným defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG a záznamom krivky,
l) externým kardiostimulátorom,
m) pulzným oxymetrom,
n) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,
o) elektronickým glukometrom,
p) vákuovým matracom,
q) vyprosťovacím rámom, fixačným matracom alebo chrbticovou doskou,
r) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,
s) fixačnými dlahami a celotelovým fixačným matracom,
t) odsávačkou,
u) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,
v) PEEP ventilom napojiteľným na AMBU vak aj automatický dýchací prístroj,
w) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,
x) setom na punkčnú krikotyreotómiu dospelých aj detí,
y) nazogastrickou sondou,
z) fonendoskopom,
aa) tlakomerom,
ab) lekárskym teplomerom,
ac) lekárskym kufrom obsahujúcim skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:
1. analgetiká a antipyretiká,
2. antiarytmiká,
3. antidotá,
4. antiemetiká,
5. antihistaminiká,
6. antikonvulzíva,
7. antihemoragiká,
8. antitrombotiká,
9. bronchodilatanciá,
10. celkové anestetiká,
11. diuretiká,
12. kardiotoniká,
13. kortikosteroidy,
14. opiáty,
15. parasympatolytiká,
16. psychofarmaká,
17. svalové relaxanciá,
18. spazmolytiká,
19. sedatíva,
20. sympatikomimetiká,
21. vazodilatanciá,
22. uterotoniká,
ad) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),
ae) dezinfekčným roztokom,
af) súpravou na ošetrenie popálenín,
ag) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,
ah) preväzovými nožnicami,
ai) spotrebným materiálom na
1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),
2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,
3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),
4. ošetrenie popálenín,
5. žilový vstup plastovou kanylou,
6. pretlakovú infúziu,
7. zistenie aktuálnej glykémie,
aj) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 × 500 ml,
koloidy 2 × 500 ml,
glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,
glukóza 40-percentná 100 ml,
osmoticky aktívne 500 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4-percentný 100 ml,
ak) tekutinou na výplach očí,
al) sondou na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,
am) emitnou miskou,
an) plachtou,
ao) prikrývkou s obliečkou,
ap) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,
aq) fóliou pre zomretých.
C. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci typu C - vozidlo s lekárom na prepravu nedonosených novorodencov je zabezpečené týmto vybavením:
a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením „Záchranná zdravotná služba“ (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,
b) transportným inkubátorom s vybavením na pokračujúcu neodkladnú starostlivosť počas transportu,
c) nezávislým vykurovaním,
d) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,
e) dve zásuvky s napájaním 12 V,
f) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,
g) 2 × 10-litrovou tlakovou nádobou na O2 s príslušenstvom a odberovým miestom v sanitnom priestore s inhalačnou maskou a prietokomerom,
h) 2 × 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,
i) defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG a záznamom krivky,
j) pulzným oxymetrom,
k) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,
l) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,
m) fixačnými dlahami a celotelovým fixačným matracom,
n) odsávačkou s motorovým pohonom,
o) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,
p) PEEP ventilom napojiteľným na AMBU vak aj automatický dýchací prístroj,
q) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,
r) setom na punkčnú krikotyreotómiu detí a novorodencov,
s) nazogastrickou sondou pre novorodencov,
t) detským fonendoskopom,
u) lekárskym teplomerom,
v) tlakomerom,
w) lekárskym kufrom obsahujúcim skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:
1. analgetiká a antipyretiká,
2. antiarytmiká,
3. antidotá,
4. antiemetiká,
5. antihistaminiká,
6. antikonvulzíva,
7. antihemoragiká,
8. antitrombotiká,
9. bronchodilatanciá,
10. celkové anestetiká,
11. diuretiká,
12. kardiotoniká,
13. kortikosteroidy,
14. opiáty,
15. parasympatolytiká,
16. psychofarmaká,
17. svalové relaxanciá,
18. spazmolytiká,
19. sedatíva,
20. sympatikomimetiká,
21. vazodilatanciá,
22. uterotoniká,
x) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),
y) dezinfekčným roztokom,
z) súpravou na ošetrenie popálenín,
aa) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,
ab) preväzovými nožnicami,
ac) spotrebným materiálom na
1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),
2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,
3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),
4. ošetrenie popálenín,
5. žilový vstup plastovou kanylou,
6. pretlakovú infúziu,
7. zistenie aktuálnej glykémie,
ad) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 × 500 ml,
koloidy 2 × 500 ml,
glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,
glukóza 40-percentná 100 ml,
osmoticky aktívne 500 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4-percentný 100 ml,
ae) tekutinou na výplach očí,
af) sondou na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,
ag) emitnou miskou,
ah) plachtou,
ai) prikrývkou s obliečkou,
aj) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,
ak) fóliou pre zomretých.
D. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci so systémom randez-vous (RAN)
a) po oboch stranách karosérie s výrazným označením „Záchranná zdravotná služba“ (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacím číslom tiesňového volania a znakom modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volacím znakom rádiostanice vozidla,
b) nezávislým vykurovaním,
c) rozvodom 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,
d) dve zásuvky s napájaním 12 V,
e) najmenej dvomi sedadlami pre sprievod,
f) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacími popruhmi,
g) transportným kreslom,
h) transportnou plachtou,
i) 2 × 2-litrovou tlakovou prenosnou nádobou na O2 s príslušenstvom,
j) prenosným defibrilátorom s možnosťou monitorovania EKG a záznamom krivky,
k) externým kardiostimulátorom,
l) pulzným oxymetrom,
m) automatickým dýchacím prístrojom na umelú pľúcnu ventiláciu,
n) elektronickým glukometrom,
o) vyprosťovacím rámom,
p) golierom na fixáciu krčnej chrbtice,
q) fixačnými dlahami a celotelovým fixačným matracom,
r) odsávačkou,
s) ručnými dýchacími pomôckami pre novorodencov až dospelých a tvárovými maskami pre novorodencov až dospelých,
t) PEEP ventilom napojiteľným na AMBU vak aj automatický dýchací prístroj,
u) laryngoskopom pre novorodencov až dospelých,
v) nazogastrickou sondou,
w) fonendoskopom,
x) tlakomerom,
y) lekárskym teplomerom,
z) súpravou na drenáž hrudnej dutiny,
aa) setom na punkčnú krikotyreotómiu dospelých aj detí,
ab) lekárskym kufrom obsahujúcim skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:
1. analgetiká a antipyretiká,
2. antiarytmiká,
3. antidotá,
4. antiemetiká,
5. antihistaminiká,
6. antikonvulzíva,
7. antihemoragiká,
8. antitrombotiká,
9. bronchodilatanciá,
10. celkové anestetiká,
11. diuretiká,
12. kardiotoniká,
13. kortikosteroidy,
14. opiáty,
15. parasympatolytiká,
16. psychofarmaká,
17. svalové relaxanciá,
18. spazmolytiká,
19. sedatíva,
20. sympatikomimetiká,
21. vazodilatanciá,
22. uterotoniká,
ac) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),
ad) dezinfekčným roztokom,
ae) súpravou na ošetrenie popálenín,
af) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,
ag) preväzovými nožnicami,
ah) spotrebným materiálom na
1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),
2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,
3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),
4. ošetrenie popálenín,
5. žilový vstup plastovou kanylou,
6. pretlakovú infúziu,
7. zistenie aktuálnej glykémie,
ai) infúznymi roztokmi v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 × 500 ml,
koloidy 2 × 500 ml,
glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,
glukóza 40-percentná 100 ml,
osmoticky aktívne 500 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4-percentný 100 ml,
aj) tekutinou na výplach očí,
ak) sondou na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,
al) emitnou miskou,
am) plachtou,
an) prikrývkou s obliečkou,
ao) hliníkovou fóliou na zabránenie stratám tepla,
ap) fóliou pre zomretých.
II. Ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky
Mobilná intenzívna jednotka je vozidlo s uzavretou skriňovou karosériou spĺňajúce podmienky podľa osobitného predpisu 2) s týmto vybavením a všeobecnými náležitosťami:
a) biela farba karosérie,
b) na bokoch karosérie je zreteľné označenie mena - názvu poskytovateľa,
c) rádiokomunikačné zariadenie,
d) výstražné svetelné zariadenie na prednej a zadnej časti strechy a prednej časti vozidla a výstražné zvukové zariadenie s možnosťou voľby najmenej dvoch typov signálov so silou 110 W,
e) výkonný zdroj svetla v automobile a na zadnej časti vozidla,
f) prenosný reflektor na vyhľadávanie v teréne,
g) pevná stredná priečka medzi kabínou vodiča a priestorom pacientov s posuvným okienkom na dorozumievanie alebo priechodom,
h) obloženie priestoru pre pacientov dobre umývateľným a dezinfikovateľným materiálom,
i) protišmyková podlaha,
j) nádoba na zdravotnícky odpad,
k) hasiaci prístroj á 2 kg,
l) umývadlo,
m) nádoba s pitnou vodou a jednorazové poháre,
n) bočný nástupný priestor vpravo,
o) po oboch stranách karosérie výrazné označenie „Záchranná zdravotná služba“ (veľkosť písmen najmenej 100 mm), volacie číslo tiesňového volania a znak modrej hviezdy (veľkosť najmenej 300 mm), po obvode karosérie najmenej jeden reflexný pás červenej farby široký najmenej 120 mm, na zadnej časti strechy volací znak rádiostanice vozidla,
p) nezávislé vykurovanie,
q) rozvod 220 V striedavého prúdu s pripojením na vonkajší zdroj,
r) dve zásuvky s napájaním 12 V,
s) najmenej dve sedadlá pre sprievod,
t) nosidlá s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlá s priamym uchytením v podlahe vozidla s možnosťou výškového polohovania oboch strán nosidiel, umožňujúc sklon v pozdĺžnej osi 30 stupňov, a upevňovacie popruhy,
u) transportná plachta,
v) 4 × 10-litrová tlaková nádoba na O2 s príslušenstvom a odberové miesto v sanitnom priestore s inhalačnou maskou a prietokomerom,
w) 2 × 2-litrová tlaková prenosná nádoba na O2 s príslušenstvom,
x) integrované prenosné monitorovacie zariadenie na EKG, neinvazívny krvný tlak, 2 x invazívny krvný tlak, intrakraniálny tlak, meranie srdcového výdaja a invazívne monitorovaných hemodynamických parametrov, analyzátor ETCO2, pulznú oxymetriu, 2 × telesnú teplotu s najmenej 72-hodinovou pamäťovou stopou snímaných dát,
y) prenosný defibrilátor,
z) externý kardiostimulátor,
aa) možnosť transvazálnej kardiostimulácie,
ab) prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu s tlakom riadenými a kontrolovanými režimami ventilácie včítane pacientom spúšťaných režimov ventilácie (servoventilátor), s plynule nastaviteľnou FiO2, s poskytnutím uvedených spôsobov ventilácie pre skupiny novorodencov až po dospelých, analyzátorom charakteristík mechaniky ventilácie, elektrickým pohonom ventilácie,
ac) záložný zdroj elektrickej energie vo vozidle nezávislý od elektrickej siete vozidla, poskytujúci energiu na prevádzku ventilátora na minimálne 20 hodín, zdroj elektrickej energie priamo v mobilnom lôžku najmenej na 5 hodín umelej ventilácie,
ad) jedna volumetrická a dve lineárne infúzne dávkovacie pumpy,
ae) elektronický glukometer,
af) vákuový matrac,
ag) vyprosťovací rám,
ah) golier na fixáciu krčnej chrbtice,
ai) fixačné dlahy a celotelový fixačný matrac,
aj) odsávačka,
ak) ručné dýchacie pomôcky pre novorodencov až dospelých a tvárové masky pre novorodencov až dospelých,
al) PEEP ventil napojiteľný na ručný dýchací kriesiaci prístroj,
am) laryngoskop pre novorodencov až dospelých,
an) set na punkčnú krikotyreotómiu,
ao) nazogastrická sonda,
ap) fonendoskop,
ag) tlakomer,
ar) lekársky teplomer,
as) lekársky kufor obsahujúci skupiny liekov s možnosťou ich vnútrožilového podania v nasledujúcej minimálnej skladbe:
1. analgetiká a antipyretiká,
2. antiarytmiká,
3. antidotá,
4. antiemetiká,
5. antihistaminiká,
6. antikonvulzíva,
7. antihemoragiká,
8. antitrombotiká,
9. bronchodilatanciá,
10. celkové anestetiká,
11. diuretiká,
12. kardiotoniká,
13. kortikosteroidy,
14. opiáty,
15. parasympatolytiká,
16. psychofarmaká,
17. svalové relaxanciá,
18. spazmolytiká,
19. sedatíva,
20. sympatikomimetiká,
21. vazodilatanciá,
22. uterotoniká,
at) pomôcky na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, sterilné obväzy),
au) dezinfekčný roztok,
av) súprava na ošetrenie popálenín,
aw) súprava na vedenie pôrodu v teréne,
ax) preväzové nožnice,
ay) spotrebný materiál na
1. účinné zastavenie krvácania a krytia rán (včítane obväzového materiálu, nožníc a peánu),
2. udržovanie voľných dýchacích ciest a ich toalety,
3. orotracheálnu intubáciu všetkých vekových skupín (včítane zavádzača a Magillových klieští),
4. ošetrenie popálenín,
5. žilový vstup plastovou kanylou,
6. pretlakovú infúziu,
7. zistenie aktuálnej glykémie,
az) infúzne roztoky v minimálnej skladbe: kryštaloidy 3 × 500 ml,
koloidy 2 × 500 ml,
glukóza 10-percentná, 5-percentná á 500 ml,
glukóza 40-percentná 100 ml,
osmoticky aktívne 500 ml,
NaHCO3 4,2 - 8,4-percentný 100 ml,
ba) tekutina na výplach očí,
bb) sonda na tamponádu krvácajúcich pažerákových žíl,
bc) emitná miska,
bd) plachta,
be) prikrývka s obliečkou,
bf) hliníková fólia na zabránenie stratám tepla,
bg) fólia pre zomretých.
III. Iné vozidlá spĺňajúce tieto kritériá
A. Na rýchlu prepravu odborníkov, krvi, krvných derivátov a biologických materiálov s týmto vybavením:
a) rádiostanica umožňujúca prevádzkové spojenie s riadiacim zdravotníckym operačným strediskom na frekvencii odlišnej od prevádzkovej frekvencie zásahových skupín ZZS,
b) svetelná a zvuková výstražná signalizácia,
c) elektrické napájanie 12 V pre transportné chladničky a termostaty,
d) ručný dýchací kriesiaci prístroj,
e) tvárové masky pre deti a dospelých,
f) fixačné dlahy,
g) odsávačka,
h) pomôcky na účinné zastavenie krvácania,
i) sterilné obväzy,
j) chirurgické rukavice (sterilné aj nesterilné),
k) dezinfekčný roztok,
l) roztok na výplach očí,
m) hliníková fólia na zabránenie stratám tepla.
B. Na dopravu zranených, chorých a rodičiek v stabilizovanom stave a na základe indikácie lekára s týmto vybavením:
a) nosidlami s nosným zariadením na ich upevnenie alebo nosidlami s priamym uchytením v podlahe automobilu s možnosťou polohovania do polohy v polosede a upevňovacími popruhmi,
b) transportným kreslom,
c) najmenej jedným sedadlom pre sprievod,
d) tlakovou prenosnou nádobou na O2 s obsahom 2 l s príslušenstvom,
e) fixačnými dlahami (Kramerove, pneumatické),
f) odsávačkou,
g) ručným dýchacím kriesiacim prístrojom,
h) pomôckami na účinné zastavenie krvácania (škrtidlo, obväzy, rukavice sterilné aj nesterilné),
i) dezinfekčným roztokom,
j) súpravou na ošetrenie popálenín,
k) súpravou na vedenie pôrodu v teréne,
l) preväzovými nožnicami,
m) roztokom na výplach očí,
n) emitnou miskou,
o) plachtou,
p) prikrývkou s návlekom,
q) fóliou pre zomretého.
C. Referentské vozidlá.
D. Vozidlá na hospodársku a správnu dopravu.
IV. Ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby
Ambulanciami leteckej záchrannej zdravotnej služby sú vrtuľníky alebo lietadlá schválené Leteckým úradom Slovenskej republiky, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov. Vybavenosť uvedených ambulancií na primárny zásah je v priestore pre pacienta zhodná s vybavenosťou ambulancie rýchlej lekárskej pomoci typu C - vozidlo s lekárom (bod I. písm. B) okrem transportného kresla, vyťahovacieho rámu a výstražných svetelných a zvukových znamení nestanovených Leteckým úradom Slovenskej republiky. Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Leteckým úradom Slovenskej republiky, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej leteckej techniky. Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách používaných v leteckej doprave, záchrannej zdravotnej službe a v Hasičskom a záchrannom zbore na celom území Slovenskej republiky. Táto vyhláška neustanovuje špeciálne technické vybavenie na primárne zásahy za osobitných podmienok.
V. Ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby
Ambulanciami vodnej záchrannej zdravotnej služby sú plavidlá schválené Štátnou plavebnou správou, upravené na transport ležiacich alebo sediacich pacientov. Vybavenosť uvedených ambulancií na primárny zásah je v priestore pre pacienta zhodná s vybavenosťou ambulancie rýchlej lekárskej pomoci typu C - vozidlo s lekárom (bod I. písm. B) okrem transportného kresla, vyťahovacieho rámu a výstražných svetelných a zvukových znamení nestanovených Štátnou plavebnou správou. Ďalšia modifikácia je možná podľa účelu použitia a schválenia Štátnou plavebnou správou, ak nie je ustanovené inak pre daný typ použitej plavebnej techniky. Rádiokomunikačné zariadenia umožňujú dorozumievanie na všetkých frekvenciách používaných v plavebnej doprave, záchrannej zdravotnej službe a v Hasičskom a záchrannom zbore na celom území Slovenskej republiky. Táto vyhláška neustanovuje špeciálne technické vybavenie na primárne zásahy za osobitných podmienok.
2. PERSONÁLNE VYBAVENIE AMBULANCIÍ ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
I. Personálne vybavenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
A. Zásahová skupina ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s lekárom (RLP)
1. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína; 3) ak taký nie je, potom taký, ktorý konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína, 3) ktorý je v službe na stanici záchrannej zdravotnej služby príslušného poskytovateľa alebo v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
a) lekár s inou špecializáciou, ako je urgentná medicína alebo anesteziológia a intenzívna medicína alebo
b) lekár, ktorý je najmenej šesť mesiacov zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína,
2. diplomovaný zdravotnícky záchranár; ak taký nie je, potom taký, ktorý konzultuje činnosti zdravotníckeho záchranára s diplomovaným zdravotníckym záchranárom, ktorý je v službe alebo s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína, 4) ktorý je v službe na stanici záchrannej zdravotnej služby príslušného poskytovateľa alebo v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby
a) zdravotnícky záchranár alebo
b) sestra 4) s najmenej trojročnou praxou v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo
c) lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v žiadnom zo špecializačných odborov určených pre kategóriu lekár, 3) alebo
d) študent najmenej piateho ročníka vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a
3. zdravotnícky pracovník podľa bodu 2 alebo vodič preškoľovaný v poskytovaní prvej pomoci každých 12 mesiacov v rozsahu 101 hodín.
B. Zásahová skupina rýchlej zdravotnej pomoci bez lekára (RZP)
1. Zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu a
2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A tretieho bodu.
C. Zásahová skupina „RAN“
1. Lekár podľa písmena A prvého bodu a
2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu alebo vodič podľa písmena A tretieho bodu.
D. Zásahová skupina mobilnej intenzívnej jednotky
1. Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína 3) s najmenej päťročnou odbornou zdravotníckou praxou 5) v špecializačnom odbore anesteziológia a intenzívna medicína a
2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu.
E. Zásahová skupina leteckej záchrannej zdravotnej služby
1. Lekár podľa písmena A prvého bodu,
2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu a
3. pilot.
F. Zásahová skupina vodnej záchrannej zdravotnej služby
1. Lekár podľa písmena A prvého bodu,
2. zdravotnícky pracovník podľa písmena A druhého bodu a
3. vodca plavidla.
II. Personálne vybavenie špecializovanej lekárskej starostlivosti v ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci
a) v jednej ambulancii rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe je jeden lekár, jeden zdravotnícky záchranár alebo sestra a jeden vodič, ktorý je zároveň asistent - sanitár,
b) v dvoch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v jednom vozidle zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v druhom vozidle
1. dvaja zdravotnícki záchranári, z ktorých jeden je súčasne vodičom,
2. jeden zdravotnícky záchranár a jedna sestra, z ktorých jeden je súčasne vodičom alebo
3. dve sestry, z ktorých jedna je súčasne vodičom,
c) v troch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú vo dvoch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v treťom vozidle zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),
d) v štyroch ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú vo dvoch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a súčasne v treťom a štvrtom vozidle zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),
e) v piatich ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v troch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a v posledných dvoch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),
f) v šiestich ambulanciách rýchlej lekárskej pomoci v jednej službe sú v troch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena a) a v posledných troch vozidlách zdravotnícki pracovníci podľa písmena b),
g) v ďalších prípadoch sa zabezpečuje počet ambulancií rýchlej lekárskej pomoci tak, že v jednej službe so zdravotníckymi pracovníkmi podľa písmena a) bude najmenej o jednu vyšší alebo rovnaký ako počet ambulancií so zdravotníckymi pracovníkmi podľa písmena b). Zdravotnícki pracovníci z vozidla, v ktorom nie je lekár, pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti konzultujú svoj postup s lekárom druhého vozidla alebo lekárom, ktorý je v službe na stanici záchrannej zdravotnej služby príslušného poskytovateľa alebo v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.“.
1) Ustanovenie STN EN 1789 Záchranné vozidlá a ich vybavenie. Sanitky.
§ 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.
2) Ustanovenie STN EN 1789 Záchranné vozidlá a ich vybavenie. Sanitky.
§ 6 zákona č. 135/1961 Zb.
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 265/1996 Z.z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z.z.
3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z.z.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
5) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z.
10. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k vyhláške č. 741/2004 Z.z.
SÍDLA STANÍC ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
                Sídlo stanice
             záchrannej zdravotnej služby

         Sídla pre pozemnú záchrannú zdravotnú službu
                
1. Bánovce nad Bebravou
2. Banská Bystrica
3. Banská Bystrica, Fončorda
4. Banská Štiavnica
5. Bardejov
6. Bardejov, časť sever
7. Beharovce
8. Beluša
9. Bešeňová
10. Bohunice
11. Bojnice
12. Bratislava-Devínska Nová Ves
13. Bratislava-Dúbravka 1
14. Bratislava-Dúbravka 2
15. Bratislava-Karlova Ves 1
16. Bratislava-Karlova Ves 2
17. Bratislava, Koliba
18. Bratislava, Kramáre
19. Bratislava, Antolská
20. Bratislava, Incheba
21. Bratislava, Zrkadlový háj
22. Bratislava-Petržalka 1
23. Bratislava-Petržalka 2
24. Bratislava, Hraničná
25. Bratislava-Podunajské Biskupice
26. Bratislava-Ružinov
27. Bratislava-Staré Mesto 1
28. Bratislava-Staré Mesto 2
29. Bratislava-Vajnory
30. Brezno
31. Búč
32. Brodské
33. Brusno
34. Bytča
35. Čadca
36. Čadca, časť západ
37. Čaňa
38. Čerín
39. Čertovica
40. Dechtice
41. Demänovská Dolina
42. Detva
43. Dobšiná
44. Dolné Lefantovce
45. Dolné Orešany
46. Dolný Kubín
47. Donovaly
48. Drábsko
49. Dunajská Streda
50. Fiľakovo
51. Fričovce
52. Galanta
53. Gbelce
54. Gelnica
55. Giraltovce
56. Handlová
57. Hanušovce nad Topľou
58. Heľpa
59. Hlohovec
60. Hnúšťa
61. Holíč
62. Hontianske Nemce
63. Horná Mariková
64. Horný Tisovník
65. Hostice
66. Hriňová
67. Humenné, časť stred
68. Humenné, časť sever
69. Hurbanovo
70. Ilava
71. Ipeľský Sokolec
72. Jelšava
73. Kecerovce
74. Kežmarok
75. Kokava nad Rimavicou
76. Kolárovo
77. Kolta
78. Komárno, časť stred
79. Komárno, časť východ
80. Komjatice
81. Košice, Dargovských hrdinov 1
82. Košice, Dargovských hrdinov 2
83. Košice, Juh
84. Košice, Nad jazerom 1
85. Košice, Nad jazerom 2
86. Košice-Staré Mesto
87. Košice-Šaca
88. Koškovce
89. Krajná Poľana
90. Kraľovany
91. Kráľovský Chlmec
92. Kremnica
93. Krompachy
94. Krupina
95. Kysucké Nové Mesto
96. Levice, časť stred
97. Levice, časť juh
98. Levoča
99. Lipany
100. Lipovník
101. Liptovská Osada
102. Liptovský Hrádok
103. Liptovský Mikuláš 1
104. Liptovský Mikuláš 2
105. Lovinobaňa
106. Ľubotín
107. Lučenec, časť stred
108. Lučenec, časť sever
109. Lysá pod Makytou
110. Makov
111. Malacky
112. Malcov
113. Martin, časť stred
114. Martin, časť východ
115. Martin, časť západ
116. Medzev
117. Medzilaborce
118. Michalovce
119. Michalovce, časť východ
120. Mlynky
121. Moldava nad Bodvou
122. Moravský Svätý Ján
123. Muránska Huta
124. Myjava
125. Nálepkovo
126. Námestovo
127. Neded
128. Nitra, časť stred
129. Nitra, časť juh
130. Nitra, časť sever
131. Nitra, časť západ
132. Nitrianske Pravno
133. Nitrianske Rudno
134. Nižná Polianka
135. Nová Baňa
136. Nová Bystrica
137. Nová Kelča
138. Nové Mesto nad Váhom
139. Nové Zámky, časť stred
140. Nové Zámky, časť západ
141. Nový Smokovec
142. Oborín
143. Oľka
144. Oravská Polhora
145. Oravské Veselé
146. Oravský Podzámok
147. Papín
148. Papradno
149. Partizánske
150. Patince, kúpele
151. Pezinok
152. Piešťany, časť stred
153. Piešťany, časť západ
154. Plášťovce
155. Plavecké Podhradie
156. Plešivec
157. Podbiel
158. Podhájska
159. Poltár
160. Poprad, časť stred
161. Poprad, časť západ
162. Poprad, časť juh
163. Považská Bystrica, časť stred
164. Považská Bystrica, časť juh
165. Prašice
166. Prešov, časť stred
167. Prešov, časť juhovýchod
168. Prešov, časť sever
169. Prešov
170. Prievidza
171. Púchov
172. Rajec
173. Raslavice
174. Ratková
175. Revúca
176. Rimavská Seč
177. Rimavská Sobota, časť stred
178. Rimavská Sobota, časť východ
179. Rovinka
180. Rožňava
181. Ružomberok, časť stred
182. Ružomberok, časť juh
183. Sabinov
184. Sečovce
185. Senec
186. Senica
187. Senohrad
188. Sereď
189. Slanec
190. Slovenské Ďarmoty
191. Slovenské Nové Mesto
192. Smolník
193. Snina
194. Sobrance
195. Spišská Belá
196. Spišská Nová Ves, časť stred
197. Spišská Nová Ves, časť juh
198. Spišská Stará Ves, časť východ
199. Spišský Štvrtok
200. Stará Ľubovňa
201. Stará Turá
202. Strečno
203. Stropkov
204. Stupava
205. Svidník
206. Svit
207. Šahy
208. Šaľa
209. Šamorín
210. Šaštín-Stráže
211. Štítnik
212. Štrba
213. Šturec
214. Štúrovo
215. Terchová
216. Tisovec
217. Topoľčany, časť stred
218. Topoľčany, časť juh
219. Tornaľa
220. Trebišov
221. Trenčianske Jastrabie
222. Trenčianske Teplice
223. Trenčín, časť stred
224. Trenčín, časť západ
225. Trenčín, časť juh
226. Trnava, časť stred
227. Trnava, časť sever
228. Trnava, časť západ
229. Trstená
230. Trstice
231. Turčianske Teplice
232. Turzovka
233. Ubľa
234. Ulič
235. Valašská Belá
236. Veľké Kapušany
237. Veľké Raškovce
238. Veľké Ripňany
239. Veľký Blh
240. Veľký Krtíš
241. Veľký Meder
242. Vernár
243. Vinica
244. Vráble
245. Vranov nad Topľou
246. Vrbová
247. Zákamenné
248. Zlaté Klasy
249. Zlaté Moravce
250. Zuberec
251. Zvolen, časť stred
252. Zvolen, časť juh
253. Žarnovica
254. Želiezovce
255. Žiar nad Hronom
256. Žilina, časť stred
257. Žilina, časť severozápad
258. Žilina, časť juh
259. Žilina, časť východ
Zásahovým územím pre sídla staníc záchrannej zdravotnej služby uvedené v bodoch 1 až 259 je územie Slovenskej republiky.
               Sídlo stanice
            záchrannej zdravotnej služby

         Sídla pre vodnú záchrannú zdravotnú službu
                
1. Bratislava-Karlova Ves – rieka Dunaj
2. Čuňovo – rieka Dunaj
3. VDG-elektráreň – rieka Dunaj
4. Váhovce – vodná nádrž Kráľová
5. Piešťany – vodná nádrž Sĺňava
6. Senec – Slnečné jazerá
7. Námestovo – vodná nádrž Orava
8. Liptovský Mikuláš – vodná nádrž Liptovská Mara
9. Nová Kelča – vodná nádrž Veľká Domaša
10. Klokočov – vodná nádrž Zemplínska Šírava

         Sídla pre leteckú záchrannú zdravotnú službu
                
1. Bratislava
2. Banská Bystrica
3. Nitra
4. Žilina
5. Poprad
6. Košice
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Rudolf Zajac v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.