251/2005 Z.z.

zmena vyhlášky o archívoch a registratúrach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
251/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. júna 2005,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 33 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 43 ods. 1 sa slová „1. januára 2006“ nahrádzajú slovami „1. januára 2008“ a slová „30. júna 2005“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2007“.
Čl.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júna 2005.
Vladimír Palko v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.