238/2005 Z.z.

o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
238/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. mája 2005
o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 106 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2005 Z.z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo inými na to oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len „doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou“) za rovnocenné s dokladmi o vzdelaní vydanými vysokými školami v Slovenskej republike.
(2) Na účely tejto vyhlášky doklady o vzdelaní vydané zahraničnou vysokou školou sú vysokoškolské diplomy a vysvedčenia o štátnych skúškach, ako aj doklady o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch, umelecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach.
§ 2
(1) Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou možno uznať na základe písomnej žiadosti absolventa zahraničnej vysokej školy (ďalej len „žiadateľ“). K žiadosti podanej v inom ako slovenskom jazyku žiadateľ pripojí overený preklad žiadosti v slovenskom jazyku.
(2) Žiadateľ k žiadosti priloží
a) originál alebo overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou,
b) overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva.
(3) Okrem dokladov uvedených v odseku 2 možno od žiadateľa požadovať predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie veci, najmä
a) úradný preklad dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou,
b) originál dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou, ak bola podľa odseku 1 písm. a) priložená iba overená kópia a ak je to potrebné na posúdenie dokladu,
c) iné informácie, ak k žiadosti nebola priložená overená kópia dodatku alebo originál dodatku k diplomu.
§ 3
(1) Vysoká škola vydáva rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 106 ods. 2 písm. a) zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
(2) Ministerstvo vydáva rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou podľa § 106 ods. 2 písm. b) zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 alebo rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní podľa § 106 ods. 3 zákona podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
§ 4
Evidenciu rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami alebo o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vedie orgán, ktorý rozhodol o uznaní. Tento orgán súčasne uchováva úradne overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami predložené žiadateľom. Originály dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými vysokými školami sa vrátia žiadateľovi.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Martin Fronc v.r.
PRÍL.1
                   VZOR

                            Evidenčné číslo: ....

                  Rozhodnutie
          o uznaní/zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní
              vydaného zahraničnou vysokou školou
Vysoká škola..................................................................

      ..................................................................

uznáva/zamieta uznanie podľa § 106 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov


(názov dokladu o vzdelaní) ...................................................

(evidenčné číslo dokladu o vzdelaní)..........................................

vydaného (názov a sídlo vysokej školy) .......................................

v (štát štúdia) ..............................................................

znejúci na meno ..............................................................

o ..................................... (skončení štúdia/absolvovaní časti 
štúdia/vykonaných skúškach alebo vedecko-pedagogickom titule, alebo vedeckej 
hodnosti)

v študijnomprograme ..........................................................

za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným
(názov vysokej školy, fakulty) ................................................

v študijnomodbore .............................................................

podľa študijného programu .................. (prvého/druhého/tretieho) stupňa.

Držiteľ dokladu o vzdelaní vykonal doplňujúce skúšky z predmetov 
(v počte hodín a kreditov).....................................................


Držiteľ dokladu o vzdelaní vypracoval a obhájil ...............................
(bakalársku/diplomovú/rigoróznu/dizertačnú) prácu na tému

...............................................................................

Držiteľ dokladu o vzdelaní je oprávnený v Slovenskej republike používať
zahraničný titul ..................................., v skratke ..............

Odôvodnenie:

Poučenie:

Miesto a dátum vydania:

                       Odtlačok úradnej pečiatky

           Meno, funkcia a podpis oprávneného orgánu
PRÍL.2
                    VZOR

                              Evidenčné číslo: ....

                  Rozhodnutie
          o uznaní/zamietnutí uznania dokladu o vzdelaní 
             vydaného zahraničnou vysokou školou


Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

uznáva/zamieta uznanie podľa § 106 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o
vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(názov dokladu o vzdelaní) .....................................................

(evidenčné číslo dokladu o vzdelaní)............................................

vydaného (názov a sídlo vysokej školy)..........................................

v (štát štúdia) ................................................................
znejúci na meno ................................................................

o skončení štúdia v študijnom programe .........................................

za rovnocenný s dokladom o (vysokoškolskom vzdelaní prvého/druhého/tretieho 
stupňa alebo vedecko-pedagogickomtitule, alebo vedeckej hodnosti) 
...................................vydaným vysokou školou v Slovenskej republike.

Držiteľ dokladu o vzdelaní je oprávnený v Slovenskej republike používať
zahraničný titul: ..........................................., 
v skratke .......................................................................

Odôvodnenie:

Poučenie:

Miesto a dátum vydania:

                      Odtlačok úradnej pečiatky

            Meno, funkcia a podpis oprávneného orgánu
PRÍL.3
                   VZOR

                             Evidenčné číslo: ....

                 Rozhodnutie
            o rovnocennosti dokladov o vzdelaníMinisterstvo školstva Slovenskej republiky

vydáva/zamieta vydanie podľa § 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov rozhodnutie/rozhodnutia o rovnocennosti

(názov dokladu o vzdelaní) .....................................................


(evidenčné číslo dokladu o vzdelaní) ...........................................

vydaného (názov a sídlo vysokej školy) .........................................

v (štát štúdia) ................................................................

znejúci na meno ................................................................

o skončení štúdia v študijnomprograme ..........................................

podľa (medzinárodná dohoda) ....................................................

s dokladom o (vysokoškolskom vzdelaní prvého/druhého/tretieho stupňa alebo 
vedecko-pedagogickom titule, alebo vedeckej hodnosti) ..........................
vydaným vysokou školou v Slovenskej republike.

Držiteľ dokladu o vzdelaní je oprávnený v Slovenskej republike používať
zahraničný titul ......................................................,
 v skratke .....................................................................

Odôvodnenie:

Poučenie:

Miesto a dátum vydania:

                      Odtlačok úradnej pečiatky

            Meno, funkcia a podpis oprávneného orgánu
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.