577/2004 Z.z.

rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdrav. poistenia

Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (163)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (708)
... dalšie položky
Vybraná judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (131)
... dalšie položky
Predpisy EU (5)
... dalšie položky
Monografie (11)
... dalšie položky
Vzory (1)
... dalšie položky
577/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(v znení zákona č. 720/2004 Z.z.)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti 1) uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi 3) a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 4)
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
§ 2
Preventívne prehliadky
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to
a) deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
c) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast, 5)
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára,
f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za tri roky alebo poistenca nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky alebo poistenca vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za jeden rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív, 6) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast,
l) preventívne prehliadky a povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom alebo nariadenom orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 6a) na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam, 7)
m) jedna preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov raz za desať rokov alebo poistenca so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo u lekára s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti - diagnostická a intervenčná kolonoskopia.
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.
(3) Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len "poskytovateľ"), u ktorého absolvoval preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.
(4) Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť. 8)
(2) Ak tento zákon alebo osobitný predpis 8a) neustanovuje inak, na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
a) vedúce k zisteniu choroby,
b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.
(3) Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
a) záchrane života,
b) vyliečeniu choroby,
c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e) zmierneniu prejavov choroby,
f) účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.
(4) Súčasťou zdravotného výkonu je aj
a) objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas,
b) vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu,
c) vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti,
d) vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
e) potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.
(5) Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára podľa prílohy č. 2.
(6) Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím zubno-lekárských výkonov alebo zubno-lekárských výrobkov, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, zdravotná poisťovňa poskytnuté zubno-lekárské výkony alebo zubno-lekárské výrobky uhradí len v rozsahu zubno-lekárských výkonov a zubno-lekárských výrobkov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a rozdiel úhrady uhradí poistenec.
(7) Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 5, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca na úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej len "spoluúčasť poistenca") je poistenec alebo jeho zákonný zástupca povinný potvrdiť svojím podpisom ošetrujúcemu lekárovi bezprostredne po ich poskytnutí.
(8) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, a povinné mimoriadne očkovanie v rozsahu určenom osobitným predpisom 7) a potrebná kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky.
(9) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe inej ako prioritnej choroby uvedenej v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len "zoznam chorôb"). Iné ako prioritné choroby sú choroby uvedené v osobitnom predpise 11) okrem prioritných chorôb (príloha č. 3). Najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a v ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.
(10) Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.
(11) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným pôrodom. 11a) Vykonanie úhrady zdravotnou poisťovňou sa uskutoční na základe vyhlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, je jej poistenkyňou.
(12) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, 2) poskytnutá pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine okrem členských štátov Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len "členský štát"), v rozsahu podľa osobitného predpisu. 11b)
(13) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte v rozsahu podľa osobitných predpisov 11c) za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 11d)
(14) Na základe verejného zdravotného poistenia sa prepláca cezhraničná zdravotná starostlivosť, 11e) ktorá patrí do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike, 2) poskytnutá v inom členskom štáte Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom. 11f)
(15) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb11g) a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11h) ak majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu;11i) výšku paušálnej úhrady ustanovuje osobitný predpis.11j)
(16) Ak zdravotné výkony boli poskytnuté počas doplnkových ordinačných hodín11k) alebo pri domácej starostlivosti na žiadosť osoby11l) neuhrádzajú sa na základe verejného zdravotného poistenia; to sa nevzťahuje na zdravotné výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
(17) Na základe verejného zdravotného poistenia sa zdravotné výkony uhrádzajú podľa odsekov 2 až 4, 9, 11 a 15 a § 7, ak ich indikoval počas doplnkových ordinačných hodín lekár poskytovateľa, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou podľa osobitného predpisu30) (ďalej len "zmluvný poskytovateľ"), a majú sa vykonať u iného zmluvného poskytovateľa mimo doplnkových ordinačných hodín.
(18) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza preprava poistenca podľa osobitného predpisu11m) okrem úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu podľa osobitného predpisu11n) za jeden kilometer jazdy. Ak poistenec nie je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, výška úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu je 0,10 eura za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby za jednu osobu. Sprievodca poistenca, ktorý je zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadal poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby o prepravu poistenca, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy. Oslobodený od úhrady spoluúčasti podľa druhej vety je poistenec,
a) ktorý je zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
b) ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
c) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
d) ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
e) ktorý je nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
f) ktorý je dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,11o)
g) ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,11p)
h) ktorému sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.11q)
(19) Zdravotnícky pracovník, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len "krízová situácia"), je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy.
§ 4
Zrušený od 1.12.2011
§ 5
Zrušený od 1.12.2011
§ 6
Zrušený od 1.12.2011
§ 7
Kúpeľná starostlivosť
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú starostlivosť 13) (ďalej len "ambulantná starostlivosť") alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť 12) (ďalej len "ústavná starostlivosť").
(2) Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach. 16)
(3) Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.
(4) Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.
(5) Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.
§ 8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa
a) neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov,
b) neuhrádzajú náklady spojené s klinickým skúšaním,
c) neuhrádza zdravotná starostlivosť spojená s liečbou komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku klinického skúšania,
d) neuhrádza zdravotná starostlivosť poskytovaná poradenským psychológom a pracovným psychológom,
e) neuhrádza zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia poskytovaná klinickým psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia, poradenským psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia a pracovným psychológom s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia,
f) neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, vrátane zdravotných výkonov potrebných na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia, s výnimkou zdravotných výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti; náklady na vydanie takéhoto písomného vyjadrenia vrátane zdravotných výkonov, ktoré nie sú zdravotnými výkonmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti, hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
g) neuhrádza zdravotná starostlivosť cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá nie je verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu16a) a ktorá sa preukáže dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti;16b) poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
KATEGORIZÁCIA CHORÔB
Nadpis zrušený od 1.12.2011
§ 9
(1) Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") kategorizáciou chorôb.
(2) Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia v zozname chorôb je určenie spoluúčasti poistenca. Spoluúčasť poistenca sa určuje v zozname chorôb pri každej chorobe
a) ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,
b) percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú starostlivosť alebo
c) ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.
(3) Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, v hotovosti; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(4) Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný orgán.
(5) Kategorizačná komisia pre choroby má jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných spoločností.
(6) Činnosť Kategorizačnej komisie pre choroby upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 10
Kritériá kategorizácie choroby
(1) Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na
a) závažnosť choroby,
b) vek poistenca.
(2) Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.
(3) Výška spoluúčasti poistenca sa určí pre každú chorobu ako maximálna výška úhrady poistenca za všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby.
(4) Maximálna výška úhrady poistenca podľa odseku 3 sa určí tak, aby
a) najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzali na základe verejného zdravotného poistenia,
b) najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzali na základe verejného zdravotného poistenia,
c) pri ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb výška úhrady z verejného zdravotného poistenia bola najmenej 80% súčtu úhrad za všetky zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby.
§ 10a
Zoznam chorôb
Vláda Slovenskej republiky v zozname chorôb podľa § 3 ods. 10 ustanoví pre každú chorobu
a) spoluúčasť poistenca (§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 až 4),
b) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou choroby (§ 10 ods. 2).
Nadpis zrušený od 1.12.2011
§ 11
Zrušený od 1.12.2011
§ 12
Zrušený od 1.12.2011
§ 13
Zrušený od 1.12.2011
§ 14
Zrušený od 1.12.2011
§ 15
Zrušený od 1.12.2011
§ 16
Zrušený od 1.12.2011
§ 17
Zrušený od 1.12.2011
§ 18
Zrušený od 1.12.2011
§ 19
Zrušený od 1.12.2011
Nadpis zrušený od 1.12.2011
§ 20
Zrušený od 1.12.2011
§ 21
Zrušený od 1.12.2011
§ 22
Zrušený od 1.12.2011
§ 23
Zrušený od 1.12.2011
§ 24
Zrušený od 1.12.2011
§ 25
Zrušený od 1.12.2011
§ 26
Zrušený od 1.12.2011
§ 27
Zrušený od 1.12.2011
§ 28
Zrušený od 1.12.2011
Nadpis zrušený od 1.12.2011
§ 29
Zrušený od 1.12.2011
(2) Na kategorizáciu dietetických potravín zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre dietetické potraviny ako svoj poradný orgán.
§ 30
Zrušený od 1.12.2011
§ 31
Zrušený od 1.12.2011
§ 32
Zrušený od 1.12.2011
§ 33
Zrušený od 1.12.2011
§ 34
Zrušený od 1.12.2011
§ 35
Zrušený od 1.12.2011
§ 36
Zrušený od 1.12.2011
§ 37
Zrušený od 1.12.2011
ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 38
Rozsah úhrady
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 4) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2) Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.
(3) Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8,
a) stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň
1. ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa, ak v druhom bode nie je ustanovené inak,
2. ústavnej starostlivosti v liečebni 22) a v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach 16) bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
b) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby a ústavnej pohotovostnej služby,
d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise,
e) štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze,
f) pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti.
(4) Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.
(5) Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(6) Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa, poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza služby podľa odseku 3 písm. a) a f).
(7) Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje člen konzília 23) počas ústavnej starostlivosti.
(8) Od povinnosti úhrady
a) podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec
1. v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
3. tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
4. do dovŕšenia troch rokov veku,
5. dojčiaca matka, ak je prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,
6. nachádzajúci sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jeho súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti,
7. v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 24) a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
8. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
9. darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti v súvislosti s darovaním orgánov,
b) podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec
1. pri preventívnej prehliadke,
2. pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,
3. do dovŕšenia jedného roku veku,
4. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
5. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
6. pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
7. zaradený na dispenzarizáciu, 10) a to pri návštevách v súvislosti s dispenzarizáciou,
8. pri návšteve v súvislosti s očkovaním,
9. pri návšteve v súvislosti s očkovaním,
9. pri návšteve len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
10. darca orgánov pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich darovaniu orgánov,
c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci
1. ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
2. ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
3. ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
4. ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
5. ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
6. ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,23a)
7. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
8. ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom,
d) podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený
1. poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
2. poistenec pri vydaní očkovacích látok určených na povinné očkovanie predpísaných na jednom lekárskom predpise,
3. nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
e) podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený:
1. poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu,27)
2. nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
f) podľa odseku 3 písm. f) je oslobodený poistenec
1. do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, 28)
2. do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, 28)
3. dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
4. dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka,
g) zrušené od 1.6.2019.
(9) Oslobodenie od úhrady podľa odseku 8 písm. a) sa nevzťahuje na poistencov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch s indikáciami B uvedenými v prílohe č. 6.
(10) Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.
§ 38a
Výška úhrady
(1) Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. a) za každý deň, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. a)
a) 0 eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,
b) 1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A podľa § 7 ods. 3 bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c) 5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v I. a IV. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti,
d) 7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine B podľa § 7 ods. 3 v II. a III. štvrťroku bez ohľadu na dĺžku ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(2) Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky.
(3) Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. b) 0 eur pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(4) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 2 eurá. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) 0 eur.
(5) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby28aa) formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje je výška úhrady za služby podľa 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 10 eur.
(6) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c)
a) 10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,
b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba28a) alebo
c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.
(7) Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji liekov alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d); ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu28b) v elektronickej zdravotnej knižke,28c) je výška úhrady poistenca 0 eur.
(8) Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) 0,17 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. e); ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je výška úhrady poistenca 0 eur.
(9) Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. f) 3,30 eura, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. f).
(10) Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 eurá.
§ 38b
Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby
(1) Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie úhrady podľa § 38a ods. 6 písm. a) za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby najneskôr však do 15 dní odo dňa uhradenia tejto úhrady poistencom.
(2) Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby (ďalej len "žiadosť o preplatenie úhrady") obsahuje najmä:
a) meno a priezvisko poistenca,
b) adresa poistenca,
c) rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo,
d) dátum narodenia poistenca,
e) obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f) kód zdravotnej poisťovne,
g) identifikačné číslo poistenca,
h) označenie poskytovateľa, ktorému poistenec uhradil úhradu podľa odseku 1.
(3) Súčasťou žiadosti o preplatenie úhrady musí byť
a) doklad o uhradení úhrady, ktorým je doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu,
b) správu o poskytnutej urgentnej zdravotnej starostlivosti.
(4) Poistenec má nárok na preplatenie úhrady podľa odseku 1, ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnou starostlivosťou, bez poskytnutia ktorej by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie; zdravotná poisťovňa preplatí úhradu podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu.29)
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39
Zrušený od 1.12.2011
§ 40
Zrušený od 1.12.2011
§ 40a
Zrušený od 1.12.2011
§ 41
Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti riadi a odborne usmerňuje činnosti spojené s kategorizáciou chorôb.
§ 42
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(2) Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu. 30)
(3) Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
(4) Zdravotná poisťovňa má právo uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života,32) a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.
(5) Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách, možno plne alebo čiastočne uhradiť poistencovi len s predchádzajúcim súhlasom revízneho lekára zdravotnej poisťovne. 34)
(6) Zdravotnú starostlivosť podľa odseku 5, na ktorú dal predchádzajúci súhlas revízny lekár zdravotnej poisťovne, 34) uhrádza zdravotná poisťovňa.
§ 42a
Zrušený od 1.12.2011
§ 43
V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu zubno-lekárskú prehliadku podľa doterajších predpisov.
§ 43a
V roku 2021 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v roku 2020 preventívnu zubno-lekársku prehliadku.
§ 44
(1) Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením.35)
(3) Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) môže požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Poskytovateľ môže požadovať od poistenca úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti36) najviac vo výške spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Zdravotné výkony poskytované pri chorobe uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,36) ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu, kontroluje vyšší územný celok príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia výkonom dozoru podľa osobitného predpisu.37)
(4) Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) môže požadovať od poistenca úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiada.
§ 45
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 46
(1) Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej kategorizácie chorôb.
(2) Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(3) Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(4) Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
§ 47
Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov, konania o žiadostiach o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok a konania o žiadostiach o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín, alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 47a
Kúpeľná starostlivosť, ktorej úhradu schválila príslušná zdravotná poisťovňa pred 1. januárom 2008, sa uhradí podľa doterajších predpisov.
§ 47b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.
§ 48
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 251/1997 Z.z., zákona č. 332/1997 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 17/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 534/2002 Z.z., zákona č. 138/2003 Z.z., zákona č. 256/2003 Z.z., zákona č. 579/2003 Z.z. a zákona č. 599/2003 Z.z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z.z.,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z.z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z.z.,
4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 48a
Zrušujú sa:
1. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 244/2011 Z.z.
2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 48b
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády č. 65/2005 Z.z., nariadenia vlády č. 485/2006 Z.z., nariadenia vlády č. 539/2006 Z.z. a nariadenia vlády č. 403/2008 Z.z.
§ 49
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 720/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 347/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákony č. 538/2005 Z.z. a č. 660/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 342/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2006.
Zákon č. 522/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2006.
Zákon č. 661/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 81/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009.
Zákon č. 402/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.
Zákon č. 34/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011.
Zákon č. 363/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákon č. 41/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2013.
Zákon č. 220/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2013 okrem čl. III štvrtého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembrom 2013.
Zákon č. 365/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2013.
Zákon č. 185/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 53/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2015.
Zákon č. 77/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2015.
Zákon č. 428/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 356/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 257/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2017.
Zákon č. 351/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018 okrem čl. II bodu 1, 3 a 9, ktoré nadobudli účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 87/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2018.
Zákon č. 109/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 374/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019 okrem čl. III bodov 1, 2, 4 až 9, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2022.
Zákon č. 139/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2019.
Zákon č. 125/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. májom 2020.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú.v. EÚ L 88, 4.4.2011).
PRÍL.2
Náplň preventívnych prehliadok
----------------------------------------------------------------------------
            Preventívna starostlivosť o deti a dorast
----------------------------------------------------------------------------
Obsah:    Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom.
       Pravidelné povinné očkovanie je možné vykonať počas alebo mimo 
       preventívnej prehliadky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ 
       na príslušnom odbornom pracovisku

Vykonáva:  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria

Okruh    poistenci do dovŕšenia 18 rokov veku a 364 dní
poistencov:

Periodicita: 1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku
        veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku
       2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
       3) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov
        do 18 rokov veku a 364 dní raz za dva roky
----------------------------------------------------------------------------
               Zoznam výkonov
----------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu               Indikačné obmedzenie
----------------------------------------------------------------------------
       1. preventívna prehliadka - bazálne   vykonáva sa v domácom
        vyšetrenie novorodenca        prostredí do troch
       Komplexné   pediatrické  vyšetrenie pracovných dní od 
       vrátane    kompletnej   anamnézy, doručenia prepúšťacej 
       zhodnotenia  správy  od neonatológa, správy dieťaťa, ktoré
       založenia zdravotnej dokumentácie. Pri je po narodení
       vyšetrení sa posudzuje celkový stav prepustené z ústavnej
       dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí starostlivosti do
       sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely domáceho prostredia
       (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina a tvar podnebia;
       auskultačný nález na srdci; stav pupka;
       slabiny,  pulzácie  tepien,  stav
       semenníkov; symetria dolných končatín,
       pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria
       sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa
       poradenstvo  rodičom,  podporí  sa
       laktačný program.
       2. preventívna prehliadka        vykonáva sa do
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie 4. týždňa života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar
       a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
       fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
       veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
       pulzácie  tepien,  stav  semenníkov;
       symetria dolných končatín, pohyblivosť
       bedrových   kĺbov.   Vyšetrí   sa
       psychomotorický  vývin.  Poskytne sa
       poradenstvo  rodičom,  podporí  sa
       laktačný program.

       3. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 5.
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie až 7. týždni života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar
       a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
       fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
       veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
       pulzácie  tepien,  stav  semenníkov;
       symetria dolných končatín, pohyblivosť
       bedrových   kĺbov.   Vyšetrí   sa
       psychomotorický  vývin.  Poskytne sa
       poradenstvo  rodičom,  podporí  sa
       laktačný program.

       4. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 8.
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie až 10. týždni života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť
       krku,  lymfatické  uzliny; fyzikálny
       nález na srdci  a pľúcach; veľkosť
       pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie
       tepien,  stav  semenníkov;  symetria
       dolných končatín, pohyblivosť bedrových
       kĺbov.  Vyšetrí  sa  psychomotorický
       vývin.  Zhodnotia sa  jazvy po BCG
       očkovaní,  skontroluje  sa vykonanie
       ortopedického skríningu. Poskytne sa
       poradenstvo  rodičom,  podporí  sa
       laktačný program.

       US vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat vykonáva sa v 8.
                           až 10. týždni života
       5. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 3.
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie až 4. mesiaci života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť
       krku,  lymfatické  uzliny; fyzikálny
       nález na srdci  a pľúcach; veľkosť
       pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie
       tepien,  stav  pohlavných  orgánov;
       symetria dolných končatín, pohyblivosť
       bedrových   kĺbov.   Vyšetrí   sa
       psychomotorický  vývin.  Poskytne sa
       poradenstvo  rodičom,  podporí  sa
       laktačný program. 

       6. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 5.
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie až 6. mesiaci života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť
       krku,  lymfatické  uzliny; fyzikálny
       nález na srdci  a pľúcach; veľkosť
       pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie
       tepien,  stav  pohlavných  orgánov;
       symetria dolných končatín, pohyblivosť.
       Vyšetrí  sa  psychomotorický  vývin.
       Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie
       očí a moč. Poskytne sa poradenstvo
       rodičom, podporí sa laktačný program.
       
       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa v 5.
       (kompletný dôkaz)            až 6. mesiaci života

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa v 5.
                           až 6. mesiaci života
       7. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 7.
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie až 8. mesiaci života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina, stav dentície; tvar
       a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
       fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
       veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
       pulzácie  tepien,  stav  pohlavných
       orgánov; symetria  dolných končatín,
       pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický
       vývin. Orientačne  sa vyšetrí sluch
       a zraková  ostrosť.  Poskytne  sa
       poradenstvo rodičom vrátane informácie
       o fluorizácii,  podporí  sa laktačný
       program.

       8. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 9.
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie až 10. mesiaci života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina, stav dentície; tvar
       a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
       fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
       veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
       pulzácie  tepien,  stav  pohlavných
       orgánov; symetria  dolných končatín,
       pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický
       vývin. Orientačne  sa vyšetrí sluch
       a zraková  ostrosť.  Poskytne  sa
       poradenstvo rodičom vrátane informácie
       o fluorizácii,  podporí  sa laktačný
       program.
       9. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 11.
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie až 12. mesiaci života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina, stav dentície; tvar
       a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
       fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
       veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
       pulzácie  tepien,  stav  pohlavných
       orgánov; symetria  dolných končatín,
       pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický
       vývin. Orientačne  sa vyšetrí sluch
       a zraková ostrosť. Podporí sa laktačný
       program. Poskytne sa rodičom poradenstvo 
       o potrebe prvej preventívnej prehliadky 
       ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára.

       10. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 
       Výkon  zahŕňa:  anamnézu, vyšetrenie 15. mesiaci života
       celkového   stavu,  antropometrické
       merania, vyšetrenie kože a svalového
       tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
       Hodnotí  sa:  tvar  a  veľkosť VF,
       záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči,
       nos, ústna dutina, stav dentície; tvar
       a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
       fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
       veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
       pulzácie  tepien,  stav  pohlavných
       orgánov; symetria  dolných končatín,
       pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický
       vývin. Orientačne  sa vyšetrí sluch
       a zraková ostrosť. Podporí sa laktačný 
       program. Vyžiada sa informácia od rodiča 
       o absolvovaní preventívnej prehliadky 
       ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára.
       11. preventívna prehliadka        vykonáva sa
       Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so v 3. roku života
       zameraním na nové anamneastické údaje.
       Vyšetrenie    celkového    stavu,
       antropometrické  merania.  Kompletné
       pediatrické   vyšetrenie.  Overenie
       laterality, znalosť farby, odmeranie
       krvného  tlaku,  vyšetrenie  moču,
       vyšetrenie  reči,  slovnej  zásoby,
       vyšetrenie sluchu, kontrola chrbtice,
       genitálu. Odoslanie dieťaťa na potrebné
       odborné   vyšetrenie.   Posúdenie
       psychického   vývoja.   Zhodnotenie
       sociálnej  situácie.  Poskytne  sa
       poradenstvo rodičom  vrátane výživy.
      
       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa
       (kompletný dôkaz)            v 3. roku života

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa
                           v 3. roku života
       12. preventívna prehliadka        vykonáva sa
       Výkon  zahŕňa:  rozhovor  s rodičmi v 5. roku života
       zameraný na nové anamnestické údaje.
       Antropometrické  merania.  Vyšetrenie
       spočívajúce z posúdenia celkového stavu
       dieťaťa.   Kompletné   pediatrické
       fyzikálne   vyšetrenie.  Hodnotenie
       psychomotorického  vývoja. Vyšetrenie
       zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
       Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie
       znalosti farieb, ich slovné označenie.
       Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie
       zaradenia  dieťaťa  do  kolektívu
       v predškolskom  období.  Zhodnotenie
       sociálnej   situácie.   Pravidelné
       poradenstvo rodičom  vrátane výživy.
       
       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa
       (kompletný dôkaz)            v 5. roku života

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa
                           v 5. roku života
       13. preventívna prehliadka        vykonáva sa v 6.
       Výkon  zahŕňa:  rozhovor  s rodičmi roku života alebo
       zameraný na nové anamnestické údaje. v 7. roku, ak
       Antropometrické  merania.  Vyšetrenie poistenec nenastúpil
       spočívajúce z posúdenia celkového stavu školskú dochádzku.
       dieťaťa.   Kompletné   pediatrické
       fyzikálne   vyšetrenie.  Hodnotenie
       psychomotorického  vývoja. Vyšetrenie
       tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti
       farieb,  ich   slovné  označenie.
       Vyšetrenie   zrakovej   ostrosti,
       vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej
       zrelosti.   Posúdenie   zdravotnej
       schopnosti  vo  vzťahu  k  povinnej
       školskej telesnej výchove. Zhodnotenie
       sociálnej   situácie.   Pravidelné
       poradenstvo rodičom. 

       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa v 6.
       (kompletný dôkaz)            roku života alebo
                           v 7. roku, ak poistenec
                           nenastúpil školskú
                           dochádzku

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa v 6. roku
                           života alebo v 7. roku,
                           ak poistenec nenastúpil
                           školskú dochádzku
       14. preventívna prehliadka        vykonáva sa
       Výkon zahŕňa: antropometrické merania. v 9. roku života
       Vyšetrenie  spočívajúce  z posúdenia
       celkového  stavu  dieťaťa. Kompletné
       pediatrické  fyzikálne  vyšetrenie.
       Vyšetrenie   zrakovej   ostrosti,
       vyšetrenie sluchu.  Vyšetrenie tlaku
       krvi, moču. Sledovanie úrovne v škole.
       Zhodnotenie   sociálnej   situácie.
       Pravidelné poradenstvo rodičom.

       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa
       (kompletný dôkaz)            v 9. roku života

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa
                           v 9. roku života
       15. preventívna prehliadka        vykonáva sa
       Výkon zahŕňa: antropometrické merania. v 11. roku života
       Vyšetrenie  spočívajúce  z posúdenia
       celkového  stavu  dieťaťa. Kompletné
       pediatrické  fyzikálne  vyšetrenie.
       Vyšetrenie  zamerané  na  deformity
       chrbtice,  deformity  nôh, posúdenie
       pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej
       ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie
       tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej
       schopnosti  vo  vzťahu  k  povinnej
       školskej  telesnej  výchove. Poruchy
       správania.   Zhodnotenie  sociálnej
       situácie. Vyšetrenie hladiny celkového
       cholesterolu.  Pravidelné poradenstvo
       rodičom. 

       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa
       (kompletný dôkaz)            v 11. roku života

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa v 11.
                           roku života

       Odber venóznej krvi (otvorený odberový vykonáva sa
       systém)                 v 11. roku života

       Odber  venóznej  krvi  (uzatvorený vykonáva sa
       odberový systém)             v 11. roku života

       Odber kapilárnej krvi          vykonáva sa
                           v 11. roku života

       Cholesterol celkový           vykonáva sa
                           v 11. roku života

       Cholesterol celkový v kapilárnej krvi vykonáva sa
       (REP)                  v 11. roku života

       Sedimentácia erytrocytov - FW      vykonáva sa
                           v 11. roku života
       16. preventívna prehliadka        vykonáva sa
       Výkon zahŕňa: antropometrické merania. v 13. roku života
       Vyšetrenie  spočívajúce  z posúdenia
       celkového  stavu  dieťaťa. Kompletné
       pediatrické  fyzikálne  vyšetrenie.
       Vyšetrenie  zamerané  na  deformity
       chrbtice,  deformity  nôh, posúdenie
       pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej
       ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie
       tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej
       schopnosti  vo  vzťahu  k  povinnej
       školskej  telesnej  výchove. Pohovor
       s rodičmi  o  otázke  vhodnej voľby
       povolania a posúdenie prípadnej zmeny
       pracovnej  schopnosti.  Zhodnotenie
       sociálnej   situácie.   Pravidelné
       poradenstvo rodičom. 

       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa
       (kompletný dôkaz)            v 13. roku života

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa
                           v 13. roku života
       17. preventívna prehliadka        vykonáva sa
       Výkon zahŕňa: antropometrické merania. v 15. roku života
       Zhodnotenie  kompletného  zdravotného
       stavu.   Vyšetrenie   spočívajúce
       z posúdenia celkového stavu dieťaťa.
       Kompletné   pediatrické   fyzikálne
       vyšetrenie  so  záverom.  Posúdenie
       pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej
       ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie
       tlaku krvi a moču. Záverečné hodnotenie
       celkového zdravotného stavu, spísanie
       epikrízy a odchýlok a porúch od normy.
       Pravidelné poradenstvo.

       Základné  patologické  súčasti  moču vykonáva sa
       (kompletný dôkaz)            v 15. roku života

       Močový sediment (semikvantitatívne)   vykonáva sa
                           v 15. roku života
----------------------------------------------------------------------------
Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie
očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých
príčin, ktoré očkovanie znemožnili.
Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
       Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých
----------------------------------------------------------------------------
Obsah:    Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie
       všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr.
       tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti
       a výšky vrátane rád a dokumentácie. 
       Laboratórne  vyšetrenia:  moč  chemicky,  močový sediment,
       glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár
       zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v 
       kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky 
      (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna 
       gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), 
       laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý
       vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť
       poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.

Vykonáva:  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné
       lekárstvo a v prípade poistencov do 28. roku veku aj lekár so
       špecializáciou  v  špecializačnom  odbore  pediatria

Okruh:    poistenci starší ako 18 rokov
Periodicita: raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok

----------------------------------------------------------------------------
               Zoznam výkonov
----------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu               Indikačné obmedzenie
----------------------------------------------------------------------------
       Odber kapilárnej krvi
       Odber venóznej krvi (otvorený odberový
       systém)
       Odber venóznej krvi (uzatvorený
       odberový systém)
       Kreatinín (PHOT)
       Kreatinín (ENZ)
       Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
       Alanínaminotransferáza ALT
       Močový sediment (semikvantitatívne)
       Základné patologické súčasti moču
       (nekompletný dôkaz)
       Okultné krvácanie v stolici       u poistencov starších
                           ako 50 rokov a u
                           poistencov
                           s pozitívnou
                           rodinnou anamnézou
                           karcinómu hrubého
                           čreva
                           a konečníka
       Glukóza (ENZ)
       Glukóza (ECH)
       Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
       Cholesterol celkový           u poistencov, ktorí
                           v danom kalendárnom
                           roku nadobudli vek 17
                           alebo 18, u poistencov
                           starších ako 40 rokov

       Cholesterol celkový v kapilárnej     u poistencov, ktorí
       krvi (REP)                v danom kalendárnom
                           roku nadobudli vek 17
                           alebo 18, u poistencov 
                           starších ako 40 rokov

       Triacylglyceroly             u poistencov, ktorí
                           v danom kalendárnom
                           roku nadobudli vek 17
                           alebo 18, u poistencov 
                           starších ako 40 rokov

       Triacylglyceroly v kapilárnej      u poistencov, ktorí
       krvi (REP)                v danom kalendárnom
                           roku nadobudli vek 17
                           alebo 18, u poistencov 
                           starších ako 40 rokov

       Erytrocyty - počet (MICC)
       Hemoglobín (PHOT)
       Hemogram 5 parametrový
       Leukocyty - počet (MICC)
       Sedimentácia erytrocytov - FW
       Trombocyty - počet (MICC)

       Elektrokardiogram - štandardný      u poistencov, ktorí
       12-zvodový                dovŕšili 40 rokov
                           veku;
                           v prípade, že
                           ambulancia nie je
                           vybavená EKG
                           prístrojom, výkon
                           vykoná lekár
                           s príslušnou
                           špecializáciou
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
          Preventívna prehliadka ústnej dutiny
----------------------------------------------------------------------------
Obsah:    Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej
       dutiny,  kontrola  medzičeľustných  vzťahov  a  vzájomného
       postavenia  zubov,  zubných  náhrad,  dentálnej  hygieny
       a hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN, palpácia 
       regionálnych lymfatických uzlín.
Vykonáva:  zubný lekár

Okruh
poistencov: všetci
Periodicita: 1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v 
        kalendárnom roku.
       2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v 
        kalendárnom roku.
       3) U tehotných  poistenkýň  dva  razy  počas  toho istého
        tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho
        trimestra.
----------------------------------------------------------------------------
               Zoznam výkonov
----------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu               Indikačné obmedzenie
----------------------------------------------------------------------------
       Preventívna prehliadka ústnej dutiny   u poistencov  od  18
                           rokov   veku;   ak
                           z výsledku prehliadky
                           vyplýva    potreba
                           ďalšieho   ošetrenia
                           preventívneho
                           charakteru
                           (odstránenie povlakov,
                           zubného  kameňa), je
                           takto poskytnutý výkon
                           pripočítateľnou
                           položkou
                           k preventívnej
                           prehliadke

       Preventívna prehliadka ústnej dutiny   u poistencov  do  18
       u detí a dorastu             rokov   veku;   ak
                           z výsledku prehliadky
                           vyplýva    potreba
                           ďalšieho   ošetrenia
                           preventívneho  alebo
                           invazívneho charakteru
                           (remineralizácia 
                           skloviny, odstránenie 
                           povlakov, zubného 
                           kameňa, výplň alebo 
                           extrakcia atď.),
                           je  takto poskytnutý
                           výkon pripočítateľnou
                           položkou
                           k preventívnej
                           prehliadke
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
       Preventívna gynekologická prehliadka
------------------------------------------------------------------------------
Obsah     Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné
       gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú
       diagnostiku organických a funkčných porúch ženských
       pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná
       anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie,
       hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne
       prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku
       gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou
       rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových
       faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej
       gynekologickej prehliadky je podmienkou kompletizácie
       preventívnej prehliadky u praktického lekára.
------------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
       gynekológia a pôrodníctvo
------------------------------------------------------------------------------
Okruh     ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
poistencov
------------------------------------------------------------------------------
Periodicita  raz za rok
------------------------------------------------------------------------------
Zoznam výkonov
------------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu          Indikačné obmedzenie
------------------------------------------------------------------------------
       Podrobná anamnéza a jej    
       priebežná aktualizácia
------------------------------------------------------------------------------
       Odborné poradenstvo a     
       poučenie
------------------------------------------------------------------------------
       Komplexné gynekologické    
       vyšetrenie vrátane
       palpačného vyšetrenia
       prsníkov
------------------------------------------------------------------------------
       Ultrasonografia        
       transvaginálna, abdominálna
------------------------------------------------------------------------------
       Ultrasonografia prsníkov    raz za 2 roky
------------------------------------------------------------------------------
       Tumor marker Ca 125      u žien s dokázanou mutáciou
                       BRCA 1 génu raz za 6
                       mesiacov od veku 30 rokov
                       u žien s pozitívnou rodinnou
                       anamnézou karcinómu ovária
                       raz za rok vo veku od 35
                       rokov
------------------------------------------------------------------------------
       Cytológia z krčka maternice  v intervaloch a vekovom
                       rozmedzí stanovených v
                       skríningu
------------------------------------------------------------------------------
       RTG mamografia         v intervaloch a vekovom
                       rozmedzí stanovených v
                       skríningu
------------------------------------------------------------------------------
Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice a prsníka           
------------------------------------------------------------------------------
Obsah     Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je    
       zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a   
       prsníka.                            
------------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a  
       pôrodníctvo;                          
       cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované  
       cytologické laboratóriá.                    
------------------------------------------------------------------------------
Okruh     oportúnny skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 - 
poistencov  64 rokov,                            
       oportúnny skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 - 69 rokov 
------------------------------------------------------------------------------
Periodicita  Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery  
       cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch 
       cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 
       64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u    
       ktorej sa začal oportúnny skríning aj neskôr ako v 23. roku   
       života. Oportúnny skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú 
       posledné tri cytologické nálezy negatívne.           
       Oportúnny skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.       
------------------------------------------------------------------------------
Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka
------------------------------------------------------------------------------
Obsah     Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka 
       je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny   
       krčka maternice a prsníka. Indikovaných poistencov na populačný 
       skríning pozýva zdravotná poisťovňa.              
       Skríning vyhodnocuje Národný onkologický inštitút na Národnom  
       onkologickom ústave.                      
------------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   Populačný skríning rakoviny krčka maternice vykonáva lekár so  
       špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a      
       pôrodníctvo. Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú  
       certifikované cytologické laboratóriá, ktoré patria do siete  
       pre populačný skríning.                     
       Populačný skríning rakoviny prsníka sa vykonáva komplexne na  
       skríningovom mamografickom pracovisku, ktoré je určené pre   
       výkon populačného skríningu.                  
------------------------------------------------------------------------------
Okruh     populačný skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 - 
poistencov  64 rokov,                            
       populačný skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 50 - 69 rokov 
------------------------------------------------------------------------------
Periodicita  Populačný skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery  
       cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch 
       cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 
       64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u    
       ktorej sa začal populačný skríning aj neskôr ako v 23. roku   
       života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné  
       tri cytologické nálezy negatívne.                
       Populačný skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.     
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
          Preventívna starostlivosť v materstve
----------------------------------------------------------------------------
Obsah:    Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie,
       anamnéza  predchádzajúcich  chorôb,  počet  a  priebeh
       predchádzajúcich  tehotenstiev. Užívanie  liekov, fajčenie,
       požívanie alkoholu.
       Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové
       fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie
       veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu
       a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa
       vyšetrenie oziev plodu.
       Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej
       skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov,
       doby zrážania a doby  krvácania, moču chemicky, močového
       sedimentu,  BWR,  HBsAg,  HIV,  glykémie,  protilátok pri
       toxoplazmóze  a  rubeole,  prípadne  ďalších biochemických
       parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych
       ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár
       zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva:  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia
       a pôrodníctvo

Okruh    tehotné ženy
poistencov:

Periodicita: raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode

----------------------------------------------------------------------------
               Zoznam výkonov
----------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu               Indikačné obmedzenie
----------------------------------------------------------------------------
       Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej
       starostlivosti o tehotné s určením
       termínu pôrodu vrátane zisťovania
       anamnézy a vystavenia materského
       preukazu, ako aj rady tehotnej o
       starostlivosť v tehotenstve vrátane
       vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti

       Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva
       s vyhodnotením nálezov so zreteľom
       na riziká gravidity

       Ultrazvukové sledovanie tehotenstva   najviac 3 razy počas
       vrátane biometrie a posúdenie vývoja   fyziologického
       orgánov vrátane obrazovej dokumentácie  tehotenstva

       Externé kardiotokografické vyšetrenie
       US vyšetrenie plodu
       Amnioskopia
       Odber venóznej krvi (otvorený
       odberový systém)
       Odber venóznej krvi (uzatvorený
       odberový systém)
       Močový sediment (semikvantitatívne)
       Základné patologické súčasti moču
       (kompletný dôkaz)
       Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)
       Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)
       Glukóza (ENZ)
       Glukóza (ECH)
       Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
       Alfa-fetoproteín v sére
       Alfa-fetoproteín v sére
       Alfa-fetoproteín v plodovej vode
       Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)
       Choriogonadotropný hormón
       L/S pomer v plodovej vode
       Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody
       Hemogram 5 parametrový
       Hemogram 8 parametrový
       Sedimentácia erytrocytov - FW
       AB0 antigény krvných skupín
       kvantitatívne (MICC)
       Rh-antigény (AGL)
       HBsAg antigén (EIA)
       Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)
       Protilátky proti Treponema pallidum (HA)
       Kultivačné vyšetrenie moču
       kvantitatívne (CULT)
       HBsAb - jednotlivo (EIA)
       HBsAb - skupinovo (EIA)
       HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)
       HBsAg skríning - skupinovo (EIA)
       HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)
       HIV protilátky - kvalitatívne (WB)
       HIV protilátky - kvalitatívny
       rýchlotest (EIA)
       HIV protilátky - kvantitatívne (WB)
       Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)
       Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)
       Toxoplasma gondii - protilátky (IF)
       Toxoplasma gondii - protilátky
       kvalitatívne (LTX)
       Toxoplasma gondii - protilátky
       semikvantitatívne (LTX)
       Toxoplasma gondii IgA (EIA)
       Toxoplasma gondii IgG (EIA)
       Toxoplazma gondii IgM (EIA)
       Chromozómy plodu konvenčnou metódou
       Kultivácia buniek plodu
       US vyšetrenie gravidity
       Amniocentéza
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
           Preventívna urologická prehliadka
----------------------------------------------------------------------------
Obsah:    Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne
       vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné
       vyšetrenie  semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest 
       a obličiek.
       Laboratórne  vyšetrenia:  moč  chemicky,  močový sediment,
       kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom
       odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve 
       preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a 
       dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna 
       urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len 
       raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má 
       povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu 
       lekárovi.
Vykonáva:  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia

Okruh    muži od 50. roku veku; muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu 
poistencov: prostaty v prvostupňovom príbuzenstve


Periodicita: raz za tri roky; raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami 
       PSA <= 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom
       príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami 
       PSA 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v 
       prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov 
       veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty 
       v prvostupňovom príbuzenstve
----------------------------------------------------------------------------
               Zoznam výkonov
----------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu               Indikačné obmedzenie
----------------------------------------------------------------------------
       Odber venóznej krvi (otvorený
       odberový systém
       Odber venóznej krvi (uzatvorený
       odberový systém
       Odber kapilárnej krvi
       Kreatinín (PHOT)
       Kreatinín (ENZ)
       Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
       Základné patologické súčasti moču
       (nekompletný dôkaz)

       Močový sediment (semikvantitatívne)
       Prostatický špecifický antigén
       Prostatický špecifický antigén voľný
       US vyšetrenie močových ciest a 
       obličiek
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
        Preventívna gastroenterologická prehliadka
----------------------------------------------------------------------------
  Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom
----------------------------------------------------------------------------
Obsah    preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva
       kolonoskopom spočíva vo vykonaní
       kolonoskopického vyšetrenia od análneho otvoru
       po cékum. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie
       polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva
       a konečníka. Pri zistení nádoru alebo polypu sa
       z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa
       odosiela na histologické vyšetrenie. V priebehu
       toho istého vyšetrenia sa vykonáva odstránenie
       polypu. Získaný polyp sa odosiela na
       histologické vyšetrenie.
----------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
       gastroenterológia alebo lekár s certifikátom
       v certifikačnej pracovnej činnosti -
       diagnostická a intervenčná kolonoskopia
----------------------------------------------------------------------------
Okruh    poistenci vo veku nad 50 rokov; u poistencov so
poistencov  zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého
       čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická
       prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva
       bez vekového obmedzenia
----------------------------------------------------------------------------
Periodicita raz za desať rokov; pri negativite prvej
       preventívnej kolonoskopickej prehliadky
       konečníka a hrubého čreva u poistencov so
       zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého
       čreva a konečníka sa vykonáva ďalšia preventívna
       kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého
       čreva v periodicite raz za päť rokov
----------------------------------------------------------------------------
Zoznam výkonov
----------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu           Indikačné obmedzenie
       kolonoskopické      --------------------------------------
       vyšetrenie od análneho
       otvoru po cékum
       odber vzorky tkaniva   
       pri zistení nádoru
       alebo polypu
       endoskopické       
       odstránenie polypu
       odoslanie biologického  
       materiálu na
       histologické
       vyšetrenie
----------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------
Oportúnny skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
------------------------------------------------------------------------------
Obsah     Oportúnny skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je    
       zameraný na vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva.  
------------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné   
       lekárstvo - štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár  
       so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia,  
       chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v      
       certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná  
       kolonoskopia - vykonáva primárnu preventívnu kolonoskopiu,   
       alebo skríningovú kolonoskopiu pri pozitívnom štandardizovanom 
       teste na okultné krvácanie.                   
------------------------------------------------------------------------------
Okruh     muži a ženy vo veku nad 50 rokov                
poistencov                                  
------------------------------------------------------------------------------
Periodicita  Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky 
       vo veku nad 50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri   
       pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.     
------------------------------------------------------------------------------
Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva            
------------------------------------------------------------------------------
Obsah     Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je    
       zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny    
       konečníka a hrubého čreva. Indikovaných poistencov na populačný 
       skríning pozýva zdravotná poisťovňa.              
       Populačný skríning vyhodnocuje Národný onkologický inštitút na 
       Národnom onkologickom ústave.                  
------------------------------------------------------------------------------
Vykonáva   lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné   
       lekárstvo, ktorý vyhodnocuje štandardizovaný test na okultné  
       krvácanie a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore   
       gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s    
       certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a 
       intervenčná kolonoskopia, ktorý vykonáva skríningovú      
       kolonoskopiu pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné  
       krvácanie.                           
------------------------------------------------------------------------------
Okruh     muži a ženy vo veku nad 50 rokov                
poistencov                                  
------------------------------------------------------------------------------
Periodicita  Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky 
       vo veku nad 50 rokov;                      
       skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste 
       na okultné krvácanie.                     
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
    Preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia
          na predchádzanie prenosným ochoreniam
----------------------------------------------------------------------------
Obsah:    Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa: anamnézu s osobitným
       dôrazom  na  epidemiologickú  anamnézu,  subjektívny  stav
       a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia sa zameriavajú
       na priamy alebo nepriamy dôkaz infekčného agensa v biologickom
       materiáli vyšetrovanej osoby a (alebo) zistenie príznakov
       orgánového poškodenia infekčným agensom. Súčasťou preventívnej
       prehliadky je poučenie pacienta o dodržiavaní protiepidemických
       opatrení a  o postupe v  prípade manifestácie prenosného
       ochorenia.

Vykonáva:  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné
       lekárstvo, pediatria alebo dorastové lekárstvo
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
    Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov
----------------------------------------------------------------------------
Obsah:    Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie
       všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
       základné  antropometrické  vyšetrenia  (výška,  hmotnosť,
       percentuálny  podiel  tuku)  vrátane  rád  a  zápisu  do
       dokumentácie.

Vykonáva:  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné
       lekárstvo

Okruh    poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku
poistencov:

Periodicita: raz za rok

Spoluúčasť  50% z ceny
poistenca

----------------------------------------------------------------------------
               Zoznam výkonov
----------------------------------------------------------------------------
       Názov výkonu               Indikačné obmedzenie
----------------------------------------------------------------------------
       Elektrokardiografické    vyšetrenie
       v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj
       počas  a  po  fyzikálne definovanej
       a reprodukovateľnej  záťaži  najmenej
       s 3 zvodmi a nepretržitou kontrolou
       priebehu krivky  vrátane opakovaného
       merania tlaku krvi

       Spirografické vyšetrenie  na určenie
       expiračných   parametrov   (vitálna
       kapacita úsilného výdychu, sekundová
       kapacita,  úsilný výdych  v oblasti
       rôznych  pľúcnych  objemov)  vrátane
       grafickej registrácie a dokumentácie
       (skríning FVP)
PRÍL.3
ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I Kód  I Názov prioritnej choroby                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A00.0 I Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar cholerae     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A00.1 I Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar eltor       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A00.9 I Cholera, bližšie neurčená                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A01.0 I Brušný týfus                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A01.1 I Paratýfus A                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A01.2 I Paratýfus B                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A01.3 I Paratýfus C                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A01.4 I Paratýfus, bližšie neurčený                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A02.1 I Salmonelová sepsa                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A03.0 I Šigelóza, zapríčinená shigella dysenteriae            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A03.1 I Šigelóza, zapríčinená shigella flexneri              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A03.2 I Šigelóza, zapríčinená shigella boydii               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A03.3 I Šigelóza, zapríčinená shigella sonnei               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A03.8 I Iné šigelózy                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A03.9 I Šigelóza, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.0 I Akútna amébová dyzentéria                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.1 I Chronická črevná amebóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.2 I Amébová nedyzenterická kolitída                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.3 I Črevný amebóm                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.4 I Amébový absces pečene                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.5 I Amébový absces pľúc (J99.8*)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.6 I Amébový absces mozgu (G07*)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.7 I Kožná amebóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.8 I Amébová infekcia na iných miestach                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A06.9 I Bližšie neurčená amebóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A07.0 I Balantidióza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A07.1 I Giardióza (lamblióza)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A07.2 I Kryptosporidióza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A07.3 I Izosporóza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A07.8 I Iná bližšie určená protozoárna črevná choroba           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A07.9 I Bližšie neurčená protozoárna črevná choroba            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.0 I Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta,   I
I    I preukázaná alebo nepreukázaná kultivačne alebo          I
I    I molekulovobiologicky                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.1 I Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.2 I Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.3 I Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými      I
I    I prostriedkami                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.4 I Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená   I
I    I bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.5 I Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená      I
I    I bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.6 I Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky,        I
I    I molekulovobiologicky alebo histologicky              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.7 I Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená      I
I    I bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.8 I Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená        I
I    I bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A15.9 I Bližšie neurčená tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená  I
I    I bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.0 I Tuberkulóza pľúc, bakteriologicky, molekulovobiologicky a     I
I    I histologicky negatívna                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.1 I Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického,        I
I    I molekulovobiologického a histologického vyšetrenia        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.2 I Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom,          I
I    I molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.3 I Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o  I
I    I potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo      I
I    I histologickým vyšetrením                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.4 I Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o     I
I    I potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo      I
I    I histologickým vyšetrením                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.5 I Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom,      I
I    I molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.7 I Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o     I
I    I bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom    I
I    I potvrdení                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.8 I Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o       I
I    I bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom    I
I    I potvrdení                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A16.9 I Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bližšie neurčená, bez údaja I
I    I o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom   I
I    I potvrdení                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A17.0 I Tuberkulózna meningitída (G01*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A17.1 I Meningový tuberkulóm (G07*)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A17.8 I Iná tuberkulóza nervovej sústavy                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A17.9 I Bližšie neurčená tuberkulóza nervovej sústavy           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.0 I Tuberkulóza kostí a kĺbov                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.1 I Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.2 I Tuberkulózna periférna lymfadenopatia               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.3 I Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.4 I Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.5 I Tuberkulóza oka                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.6 I Tuberkulóza ucha                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.7 I Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A18.8 I Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A19.0 I Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A19.1 I Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A19.2 I Bližšie neurčená akútna miliárna tuberkulóza           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A19.8 I Iná miliárna tuberkulóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A19.9 I Bližšie neurčená miliárna tuberkulóza               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A20.0 I Bubonický mor                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A20.1 I Kožná forma moru                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A20.2 I Pľúcna forma moru                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A20.3 I Morová meningitída                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A20.7 I Septikemická forma moru                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A20.8 I Iná forma moru                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A20.9 I Bližšie neurčený mor                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A21.0 I Ulceroglandulárna tularémia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A21.1 I Okuloglandulárna tularémia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A21.2 I Pľúcna tularémia                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A21.3 I Gastrointestinálna tularémia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A21.7 I Generalizovaná tularémia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A21.8 I Iná forma tularémie                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A21.9 I Bližšie neurčená tularémia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A22.0 I Kožný antrax                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A22.1 I Pľúcny antrax                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A22.2 I Gastrointestinálny antrax                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A22.7 I Antraxová sepsa                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A22.8 I Iná forma antraxu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A22.9 I Bližšie neurčený antrax                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A23.0 I Brucelóza, zapríčinená brucella melitensis            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A23.1 I Brucelóza, zapríčinená brucella abortus              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A23.2 I Brucelóza, zapríčinená brucella suis               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A23.3 I Brucelóza, zapríčinená brucella canis               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A23.8 I Iná brucelóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A23.9 I Bližšie neurčená brucelóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A24.0 I Sopľavka (malleus)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A24.1 I Akútna alebo fulminantná melioidóza                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A24.2 I Subakútna a chronická melioidóza                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A24.3 I Iná melioidóza                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A24.4 I Melioidóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A25.0 I Spirilóza                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A25.1 I Streptobacilóza                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A25.9 I Bližšie neurčená horúčka po uhryznutí potkanom          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A26.0 I Kožný eryzipeloid                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A26.7 I Eryzipelotrixová sepsa                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A26.8 I Iná forma eryzipeloidu                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A26.9 I Bližšie neurčený eryzipeloid                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A27.0 I Leptospiróza, zapríčinená leptospira icterohaemorrhagiae (Weilova I
I    I choroba)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A27.8 I Iná forma leptospirózy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A27.9 I Bližšie neurčená leptospiróza                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A28.0 I Pasteurelóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A28.1 I Choroba z mačacieho škrabnutia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A28.2 I Extraintestinálna yersinióza                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A28.8 I Iná bližie neurčená baktériová zoonóza, nezatriedená inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A28.9 I Bližšie neurčená baktériová zoonóza                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.0 I Neurčená (indeterminate) lepra                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.1 I Tuberkuloidná lepra                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.2 I Hraničná (borderline) tuberkuloidná lepra             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.3 I Hraničná (borderline) lepra                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.4 I Hraničná (borderline) lepromatózna lepra             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.5 I Lepromatózna lepra                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.8 I Iná forma lepry                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A30.9 I Bližšie neurčená lepra                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A31.0 I Pľúcna mykobakterióza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A31.1 I Kožná mykobakterióza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A31.80 I Diseminovaná atypická mykobakterióza               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A31.88 I Iná infekcia, spôsobená mykobaktériou               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A31.9 I Bližšie neurčená mykobakterióza                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A32.0 I Kožná listerióza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A32.1 I Listériová meningitída a meningoencefalitída           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A32.7 I Listériová sepsa                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A32.8 I Iná forma listeriózy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A32.9 I Bližšie neurčená listerióza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A33  I Tetanus novorodencov                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A34  I Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A35  I Iný tetanus                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A36.0 I Hltanová diftéria                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A36.1 I Nosohltanová diftéria                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A36.2 I Hrtanová diftéria (záškrt)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A36.3 I Kožná diftéria                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A36.8 I Iná diftéria                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A36.9 I Bližšie neurčená diftéria                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A37.0 I Pertussis, zapríčinený bordetella pertussis            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A37.1 I Pertussis, zapríčinený bordetella parapertussis          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A37.8 I Pertussis, zapríčinený iným druhom bordetely           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A37.9 I Bližšie neurčený pertussis                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A38  I Šarlach (scarlatina)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.0 I Meningokoková meningitída (G01*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.1 I Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.2 I Akútna meningokoková sepsa                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.3 I Chronická meningokoková sepsa                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.4 I Bližšie neurčená meningokoková sepsa               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.5 I Meningokoková choroba srdca                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.8 I Iná meningokoková infekcia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A39.9 I Meningokoková infekcia, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A40.0 I Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny A           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A40.1 I Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A40.2 I Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A40.3 I Sepsa, zapríčinená streptococcus pneumoniae            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A40.8 I Iná streptokoková sepsa                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A40.9 I Bližšie neurčená streptokoková sepsa               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.0 I Sepsa, zapríčinená staphylococcus aureus             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.1 I Sepsa, zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.2 I Sepsa, zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.3 I Sepsa, zapríčinená haemophilus influenzae             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.4 I Sepsa, zapríčinená anaeróbnou baktériou              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.51 I Sepsa, zapríčinená escherichia coli                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.52 I Sepsa, zapríčinená pseudomonádou                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.58 I Sepsa, zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.8 I Iná sepsa, bližšie určená                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A41.9 I Sepsa, bližšie neurčená                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A42.0 I Pľúcna aktinomykóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A42.1 I Brušná aktinomykóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A42.2 I Cervikofaciálna aktinomykóza                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A42.7 I Aktinomykotická sepsa                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A42.8 I Iná forma aktinomykózy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A42.9 I Bližšie neurčená aktinomykóza                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A43.0 I Pľúcna nokardióza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A43.1 I Kožná nokardióza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A43.8 I Iná forma nokardiózy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A43.9 I Bližšie neurčená nokardióza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A46  I Eryzipel (erysipelas, ruža)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A48.0 I Plynová gangréna                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A48.1 I Legionelóza s pneumóniou                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A48.2 I Legionelóza bez pneumónie (Pontiacka horúčka)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A48.3 I Syndróm toxického šoku                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A48.4 I Brazílska purpurová horúčka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A48.8 I Iná bližšie určená baktériová choroba               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A49.0 I Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A49.1 I Streptokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A49.2 I Infekcia haemophilus influenzae na bližšie neurčenom mieste    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A49.3 I Mykoplazmová infekcia na bližšie neurčenom mieste         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A49.8 I Iná baktériová infekcia na bližšie neurčenom mieste        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A49.9 I Baktériová infekcia, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.0 I Včasný vrodený syfilis s príznakmi                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.1 I Včasný vrodený syfilis, latentný                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.2 I Bližšie neurčený včasný vrodený syfilis              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.3 I Neskorá vrodená syfilitická okulopatia              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.4 I Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.5 I Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.6 I Neskorý vrodený syfilis, latentný                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.7 I Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A50.9 I Bližšie neurčený vrodený syfilis                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A51.0 I Primárny genitálny syfilis                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A51.1 I Primárny análny syfilis                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A51.2 I Primárny syfilis na inom mieste                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A51.3 I Sekundárny syfilis kože a slizníc                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A51.4 I Iná forma sekundárneho syfilisu                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A51.5 I Latentný včasný syfilis                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A51.9 I Bližšie neurčený včasný syfilis                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A52.0 I Kardiovaskulárny syfilis                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A52.1 I Symptomatický neurosyfilis                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A52.2 I Neurosyfilis bez príznakov                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A52.3 I Bližšie neurčený neurosyfilis                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A52.7 I Iná forma neskorého syfilisu s príznakmi             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A52.8 I Latentný neskorý syfilis                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A52.9 I Bližšie neurčený neskorý syfilis                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A53.0 I Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A53.9 I Syfilis, bližšie neurčený                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.0 I Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez   I
I    I abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.1 I Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s    I
I    I abscesom uretrových a predsieňových žliaz             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.2 I Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná   I
I    I infekcia                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.3 I Gonokoková infekcia oka                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.4 I Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.5 I Gonokoková faryngitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.6 I Gonokoková infekcia anusu a rekta                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.8 I Iná gonokoková infekcia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A54.9 I Bližšie neurčená gonokoková infekcia               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A55  I Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený I
I    I chlamýdiou                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A56.0 I Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A56.1 I Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných    I
I    I ústrojov                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A56.2 I Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A56.3 I Chlamýdiová infekcia anusu a rekta                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A56.4 I Chlamýdiová infekcia faryngu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A56.8 I Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A57  I Mäkký vred (ulcus molle)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A58  I Granuloma venereum (inguinale)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A59.0 I Urogenitálna trichomonadóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A59.8 I Trichomonadóza na iných miestach                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A59.9 I Bližšie neurčená trichomonadóza                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A65  I Nevenerický syfilis                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.0 I Primárna lézia pri frambézii                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.1 I Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.2 I Iné počiatočné lézie kože pri frambézii              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.3 I Hyperkeratóza pri frambézii                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.4 I Gumy a vredy pri frambézii                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.5 I Gangóza                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.6 I Kostné a kĺbové lézie pri frambézii                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.7 I Iné prejavy frambézie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.8 I Latentná frambézia                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A66.9 I Bližšie neurčená frambézia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A67.0 I Pinta, primárne lézie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A67.1 I Pinta, stredne pokročilé lézie                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A67.2 I Pinta, neskoré lézie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A67.3 I Pinta, zmiešané lézie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A67.9 I Bližšie neurčená pinta                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A68.0 I Návratná horúčka, prenášaná všami                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A68.1 I Návratná horúčka, prenášaná kliešťami               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A68.9 I Bližšie neurčená návratná horúčka                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A69.0 I Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A69.1 I Iná fusospirochetóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A69.2 I Lymská choroba                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A69.8 I Iná, bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A69.9 I Bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A70  I Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A71.0 I Trachóm, začiatočné štádium                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A71.1 I Trachóm, aktívne štádium                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A71.9 I Bližšie neurčený trachóm                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A75.0 I Škvrnitý týfus, prenášaný všami, zapríčinený rickettsia prowazeki I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A75.1 I Návratný škvrnitý týfus (Brillova choroba)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A75.2 I Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia typhi           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A75.3 I Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia tsutsugamushi (rickettsia I
I    I orientalis)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A75.9 I Bližšie neurčený škvrnitý týfus                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A77.0 I Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia rickettsii        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A77.1 I Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia conorii         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A77.2 I Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia siberica         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A77.3 I Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia australis        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A77.8 I Iná škvrnitá horúčka                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A77.9 I Bližšie neurčená škvrnitá horúčka                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A78  I Q-horúčka                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A79.0 I Volynská (zákopová) horúčka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A79.1 I Riketsiové kiahne, zapríčinené rickettsia akari          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A79.8 I Iná riketsióza, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A79.9 I Riketsióza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A80.0 I Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A80.1 I Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená importovaným divým I
I    I vírusom                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A80.2 I Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená domácim divým   I
I    I vírusom                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A80.3 I Iná a bližšie neurčená akútna paralytická poliomyelitída     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A80.4 I Akútna neparalytická poliomyelitída                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A80.9 I Bližšie neurčená akútna poliomyelitída              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A81.0 I Creutzfeldtova-Jakobova choroba                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A81.1 I Subakútna sklerotizujúca panencefalitída             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A81.2 I Progresívna multifokálna leukoencefalopatia            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A81.8 I Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A81.9 I Bližšie neurčená pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej   I
I    I sústavy                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A82.0 I Lesná besnota                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A82.1 I Besnota, mestská forma                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A82.9 I Bližšie neurčená besnota                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.0 I Japonská encefalitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.1 I Západná encefalitída koní                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.2 I Východná encefalitída koní                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.3 I Saintlouiská encefalitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.4 I Austrálska encefalitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.5 I Kalifornská encefalitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.6 I Encefalitída, zapríčinená vírusom rocio              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.8 I Iná vírusová encefalitída, prenášaná komármi           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A83.9 I Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A84.0 I Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná    I
I    I encefalitída)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A84.1 I Stredoeurópska kliešťová encefalitída               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A84.8 I Iná vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A84.9 I Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A85.0 I Enterovírusová encefalitída (G05.1*)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A85.1 I Adenovírusová encefalitída (G05.1*)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A85.2 I Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná článkonožcami  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A85.8 I Iná, bližšie určená vírusová encefalitída             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A86  I Bližšie neurčená vírusová encefalitída              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A87.0 I Enterovírusová meningitída (G02.0*)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A87.1 I Adenovírusová meningitída (G02.0*)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A87.2 I Lymfocytová choriomeningitída                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A87.8 I Iná vírusová meningitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A87.9 I Bližšie neurčená vírusová meningitída               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A88.0 I Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A88.1 I Epidemické vertigo (ošiaľ)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A88.8 I Iná, bližšie určená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A89  I Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A90  I Horúčka dengue (klasická dengue)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A91  I Hemoragická horúčka dengue                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A95.0 I Lesná žltá zimnica                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A95.1 I Mestská žltá zimnica                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A95.9 I Bližšie neurčená žltá zimnica                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A96.0 I Juninská hemoragická horúčka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A96.1 I Hemoragická horúčka, zapríčinená vírusom machupo         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A96.2 I Horúčka Lassa                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A96.8 I Iná arenavírusová hemoragická horúčka               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A96.9 I Bližšie neurčená arenavírusová hemoragická horúčka        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A98.0 I Krymsko-konžská hemoragická horúčka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A98.1 I Omská hemoragická horúčka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A98.2 I Horúčka Kyasanurského lesa                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A98.3 I Choroba, zapríčinená marburským vírusom              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A98.4 I Choroba, zapríčinená vírusom ebola                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A98.5 I Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A98.8 I Iná, bližšie určená vírusová hemoragická horúčka         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I A99  I Bližšie neurčená vírusová hemoragická horúčka           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.0 I Herpetický ekzém (Kaposiho)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.1 I Herpetická vezikulárna dermatitída                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.2 I Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.3 I Herpetická meningitída (G02.0*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.4 I Herpetická encefalitída (G05.1*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.5 I Očná infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.7 I Diseminovaná herpetická choroba                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.8 I Iná forma herpetickej infekcie                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B00.9 I Herpetická infekcia, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B01.0 I Varicelová meningitída (G02.0*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B01.1 I Varicelová encefalitída (G05.1*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B01.2 I Varicelový zápal pľúc (J17.1*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B01.8 I Varicela s inými komplikáciami                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B01.9 I Varicela bez komplikácií                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B02.0 I Zosterová encefalitída (G05.1*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B02.1 I Zosterová meningitída (G02.0*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B02.2 I Zoster s iným postihnutím nervovej sústavy            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B02.3 I Zosterová choroba oka                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B02.7 I Diseminovaný zoster                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B02.8 I Zoster s inými komplikáciami                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B02.9 I Zoster bez komplikácií                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B03  I Kiahne (variola)                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B04  I Opičie kiahne                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B05.0 I Osýpky, komplikované encefalitídou (G05.1*)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B05.1 I Osýpky, komplikované meningitídou (G05.1*)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B05.2 I Osýpky, komplikované pneumóniou (J17.1*)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B05.3 I Osýpky, komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B05.4 I Osýpky s črevnými komplikáciami                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B05.8 I Osýpky s inými komplikáciami                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B05.9 I Osýpky bez komplikácií                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B17.0 I Akútna superinfekcia vírusom hepatitídy D nosiča vírusu      I
I    I hepatitídy B                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B17.1 I Akútna hepatitída C                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B17.2 I Akútna hepatitída E                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B17.8 I Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B17.9 I Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B18.0 I Chronická hepatitída B s vírusom hepatitídy D           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B18.1 I Chronická hepatitída B bez vírusu hepatitídy D          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B18.2 I Chronická hepatitída C                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B18.8 I Iná chronická vírusová hepatitída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B18.9 I Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B19.0 I Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B19.9 I Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.0 I Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.1 I Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.2 I Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.3 I Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.4 I Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.5 I Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.6 I Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.7 I Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.8 I Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B20.9 I Choroba HIV vyúsťujúca do infekčných alebo parazitárnych chorôb  I
I    I bližšie neurčených                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B21.0 I Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B21.1 I Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B21.2 I Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B21.3 I Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov lymfatického   I
I    I krvotvorného a príbuzného tkaniva                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B21.7 I Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných zhubných nádorov     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B21.8 I Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B21.9 I Choroba HIV vyúsťujúca do zhubných nádorov bližšie neurčených   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B22.0 I Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B22.1 I Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B22.2 I Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B22.7 I Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zatriedených inde   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B23.0 I Syndróm akútnej infekcie HIV                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B23.1 I Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej    I
I    I lymfadenopatie                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B23.2 I Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických    I
I    I abnormalít nezatriedených inde                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B23.8 I Choroba HIV vedúca k iným bližšie určeným stavom         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B24  I Choroba HIV, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B25.0 I Cytomegalovírusová pneumonitída (pneumónia) (J17.1*)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B25.1 I Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B25.2 I Cytomegalovírusová pankreatitída K87.1*)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B25.80 I Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B25.88 I Iná cytomegalovírusová choroba                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B25.9 I Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B26.0 I Parotitická orchitída (N51.1*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B26.1 I Parotitická meningitída (G02.0*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B26.2 I Parotitická encefalitída (G05.1*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B26.3 I Parotitická pankreatitída (K87.1*)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B26.8 I Parotitída s inými komplikáciami                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B26.9 I Parotitída bez komplikácií                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B27.0 I Mononukleóza, zapríčinená gama-vírusom herpes simplex       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B27.1 I Cytomegalovírusová mononukleóza                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B27.8 I Iná infekčná mononukleóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B27.9 I Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B37.1 I Pľúcna kandidóza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B37.5 I Kandidová meningitída (G02.1*)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B37.6 I Kandidová endokarditída (I39.8*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B37.7 I Kandidová sepsa                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B37.81 I Kandidová ezofagitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B37.88 I Kandidóza na iných miestach                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.0 I Akútna kokcidioidomykóza pľúc                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.1 I Chronická kokcidioidomykóza pľúc                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.2 I Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.3 I Kokcidioidomykóza kože                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.4 I Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.7 I Diseminovaná kokcidioidomykóza                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.8 I Iná forma kokcidioidomykózy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B38.9 I Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B39.0 I Akútna histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B39.1 I Chronická histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B39.2 I Histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum), bližšie neurčená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B39.3 I Diseminovaná histoplazmóza (histoplasma capsulatum)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B39.4 I Histoplazmóza (Histoplasma capsulatum), bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B39.5 I Histoplazmóza Dubois (Histoplasma duboisii)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B39.9 I Histoplazmóza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B40.0 I Akútna blastomykóza pľúc                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B40.1 I Chronická blastomykóza pľúc                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B40.2 I Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B40.3 I Blastomykóza kože                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B40.7 I Diseminovaná blastomykóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B40.8 I Iná forma blastomykózy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B40.9 I Blastomykóza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B41.0 I Parakokcidioidomykóza pľúc                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B41.7 I Diseminovaná parakokcidioidomykóza                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B41.8 I Iná forma parakokcidioidomykózy                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B41.9 I Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B42.0 I Sporotrichóza pľúc                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B42.1 I Lymfokutánna sporotrichóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B42.7 I Diseminovaná sporotrichóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B42.8 I Iná forma sporotrichózy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B42.9 I Sporotrichóza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B43.0 I Kožná chromomykóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B43.1 I Chromomykotický (feomykotický) mozgový absces           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B43.2 I Podkožný chromomykotický (feomykotický) absces a cysta      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B43.8 I Iná forma chromomykózy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B43.9 I Chromomykóza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B44.0 I Invazívna aspergilóza pľúc                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B44.1 I Iná aspergilóza pľúc                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B44.2 I Aspergilóza tonzíl                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B44.7 I Diseminovaná aspergilóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B44.8 I Iná forma aspergilózy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B44.9 I Aspergilóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B45.0 I Kryptokokóza pľúc                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B45.1 I Kryptokokóza mozgu                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B45.2 I Kryptokokóza kože                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B45.3 I Kryptokokóza kostí                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B45.7 I Diseminovaná kryptokokóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B45.8 I Iná forma kryptokokózy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B45.9 I Kryptokokóza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.0 I Mukormykóza pľúc                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.1 I Rinocerebrálna mukormykóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.2 I Mukormykóza tráviacej trubice                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.3 I Mukormykóza kože                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.4 I Diseminovaná mukormykóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.5 I Mukormykóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.8 I Iná zygomykóza                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B46.9 I Zygomykóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B47.0 I Eumycetóm                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B47.1 I Aktinomycetóm                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B47.9 I Mycetóm, bližšie neurčený                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B48.0 I Lobomykóza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B48.1 I Rinosporidióza                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B48.2 I Allescherióza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B48.3 I Geotrichóza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B48.4 I Penicilóza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B48.7 I Mykóza, zapríčinená oportunistickým patogénom           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B48.8 I Iná mykóza, bližšie určená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B50.0 I Malária, zapríčinená plasmodium falciparum s mozgovými      I
I    I komplikáciami                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B50.8 I Iná ťažká a komplikovaná malária, zapríčinená plasmodium     I
I    I falciparum                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B50.9 I Bližšie neurčená malária, zapríčinená plasmodium falciparum    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B51.0 I Malária, zapríčinená plasmodium vivax s ruptúrou sleziny     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B51.8 I Malária, zapríčinená plasmodium vivax s inými komplikáciami    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B51.9 I Malária, zapríčinená plasmodium vivax bez komplikácií       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B52.0 I Malária, zapríčinená plasmodium malariae s nefropatiou      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B52.8 I Malária, zapríčinená plasmodium malariae s inými komplikáciami  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B52.9 I Malária, zapríčinená plasmodium malariae bez komplikácií     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B53.0 I Malária, zapríčinená plasmodium ovale               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B53.1 I Malária, zapríčinená opičími plazmódiami             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B53.8 I Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B54  I Malária, bližšie neurčená                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B55.0 I Viscerálna leišmanióza                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B55.1 I Kožná leišmanióza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B55.2 I Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B55.9 I Bližšie neurčená leišmanióza                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B56.0 I Gambijská trypanozomóza                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B56.1 I Rodézska trypanozomóza                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B56.9 I Africká trypanozomóza, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B57.0 I Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B57.1 I Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B57.2 I Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B57.3 I Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B57.4 I Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B57.5 I Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných ústrojov    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B58.0 I Toxoplazmová okulopatia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B58.1 I Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B58.2 I Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B58.3 I Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B58.8 I Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B58.9 I Toxoplazmóza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B59  I Pneumocystóza (J17.3*)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B60.0 I Babezióza                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B60.1 I Akantamebóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B60.2 I Naeglerióza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B60.8 I Iná bližšie určená protozoárna choroba              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B64  I Protozoárna choroba, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B65.0 I Schistozomóza, zapríčinená schistosoma haematobium (schistozomóza I
I    I močových ciest)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B65.1 I Schistozomóza, zapríčinená schistosoma mansoni (črevná      I
I    I schistozomóza)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B65.2 I Schistozomóza, zapríčinená schistosoma japonicum         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B65.3 I Cerkáriová dermatitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B65.8 I Iné schistozomózy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B65.9 I Schistozomóza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.0 I Cystická echinokokóza pečene (hydatidóza) (echinococcus      I
I    I granulosus)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.1 I Cystická echinokokóza pľúc (echinococcus granulosus)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.2 I Cystická echinokokóza kostí (echinococcus granulosus)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.3 I Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus) na viacerých a na I
I    I iných miestach                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.4 I Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus), bližšie neurčená I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.5 I Alveolová echinokokóza pečene (echinococcus multilocularis)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.6 I Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis) na iných a  I
I    I na viacerých miestach                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.7 I Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis), bližšie   I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.8 I Echinokokóza pečene, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B67.9 I Iná a bližšie neurčená echinokokóza                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B71.0 I Hymenolepóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B71.1 I Dipylidióza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B71.8 I Iná infekcia plochými červami, bližšie určená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B71.9 I Infekcia plochými červami, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B73  I Onchocerkóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B74.0 I Filarióza, zapríčinená wuchereria bancrofti            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B74.1 I Filarióza, zapríčinená brugia malayi               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B74.2 I Filarióza, zapríčinená brugia timori               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B74.3 I Loióza                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B74.4 I Mansonelóza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B74.8 I Iná filarióza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B74.9 I Filarióza, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B75  I Trichinelóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B76.0 I Ankylostomiáza                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B76.1 I Nekatoróza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B76.8 I Iná infekcia ankylostómami                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B76.9 I Ankylostomatóza, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B77.0 I Askaridóza s črevnými komplikáciami                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B77.8 I Askaridóza s inými komplikáciami                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B77.9 I Askaridóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B78.0 I Črevná strongyloidóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B78.1 I Kožná strongyloidóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B78.7 I Diseminovaná strongyloidóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B78.9 I Strongyloidóza, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B79  I Trichuridóza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B86  I Svrab (scabies)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B87.0 I Myiáza kože                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B87.1 I Myiáza rany                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B87.2 I Myiáza oka                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B87.3 I Myiáza nosohltana                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B87.4 I Myiáza ucha                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B87.8 I Myiáza na iných miestach                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B87.9 I Myiáza, bližšie neurčená                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B90.0 I Následky tuberkulózy centrálnej nervovej sústavy         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B90.1 I Následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B90.2 I Následky tuberkulózy kostí a kĺbov                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B90.8 I Následky tuberkulózy iných orgánov                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B90.9 I Následky respiračnej a bližšie neurčenej tuberkulózy       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B91  I Následky poliomyelitídy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B92  I Následky lepry                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B94.0 I Následky trachómu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B94.1 I Následky vírusovej encefalitídy                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B94.2 I Následky vírusovej hepatitídy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B94.8 I Následky iných bližšie určených infekčných a parazitových chorôb I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B94.9 I Následky bližšie neurčených infekčných alebo parazitových chorôb I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.0 I Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.1 I Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.2 I Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.3 I Streptococcus pneumoniae (pneumokok) ako príčina chorôb      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.41 I Streptokok skupiny C ako príčina chorôb zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.42 I Streptokok skupiny G ako príčina chorôb zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.48 I Iný bližšie určený streptokok ako príčina chorôb zatriedených   I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.5 I Bližšie neurčený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.6 I Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.7 I Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.8 I Stafylokok, bližšie neurčený, ako príčina chorôb zatriedených   I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.90 I Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny mikroorganizmus ako   I
I    I príčina chorôb zatriedených inde                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B95.91 I Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny nesporulujúci      I
I    I mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.0 I Mykoplazma a ureaplazma ako príčina chorôb zatriedených inde   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.1 I Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] ako príčina chorôb     I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.2 I Escherichia coli a iné enterobacteriaceae ako príčina chorôb   I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.3 I Haemophilus influenzae a moraxella ako príčina chorôb       I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.4 I Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených  I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.5 I Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) a iná      I
I    I nefermentujúca baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.6 I Bacteroides fragilis a iná gramnegatívna anaeróbna baktéria ako  I
I    I príčina chorôb zatriedených inde                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.7 I Clostridium perfringens a iná grampozitívna sporulujúca anaeróbna I
I    I baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I B96.8 I Iná bližšie určená baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.0 I Zhubný nádor vonkajšej hornej pery                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.1 I Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.2 I Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.3 I Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.4 I Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.5 I Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.6 I Zhubný nádor spojky (komisúry) perí                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.8 I Zhubný nádor pery, postihujúci viaceré oblasti          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C00.9 I Zhubný nádor pery, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C01  I Zhubný nádor koreňa jazyka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C02.0 I Zhubný nádor hornej (dorzálnej) časti jazyka           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C02.1 I Zhubný nádor okraja jazyka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C02.2 I Zhubný nádor dolnej (ventrálnej) časti jazyka           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C02.3 I Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, neurčená časť     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C02.4 I Zhubný nádor jazykovej mandle (tonzily)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C02.8 I Zhubný nádor jazyka, postihujúci viaceré oblasti         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C02.9 I Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C03.0 I Zhubný nádor ďasna hornej čeľuste                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C03.1 I Zhubný nádor ďasna dolnej čeľuste (sánky)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C03.9 I Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C04.0 I Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C04.1 I Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C04.8 I Zhubný nádor ústnej spodiny, postihujúci viaceré oblasti     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C04.9 I Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C05.0 I Zhubný nádor tvrdého podnebia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C05.1 I Zhubný nádor mäkkého podnebia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C05.2 I Zhubný nádor uvuly                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C05.8 I Zhubný nádor podnebia, postihujúci viaceré oblasti        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C05.9 I Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C06.0 I Zhubný nádor sliznice líca                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C06.1 I Zhubný nádor vestibulum oris                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C06.2 I Zhubný nádor retromolárnej časti úst               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C06.8 I Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst, postihujúci  I
I    I viaceré oblasti                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C06.9 I Zhubný nádor úst, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C07  I Zhubný nádor príušnej žľazy (glandula parotis)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C08.0 I Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C08.1 I Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C08.8 I Zhubný nádor veľkých slinných žliaz, postihujúci viaceré oblasti I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C08.9 I Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C09.0 I Zhubný nádor fossa tonsillaris (sinus tonsillaris)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C09.1 I Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C09.8 I Zhubný nádor mandle, postihujúci viaceré oblasti         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C09.9 I Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C10.0 I Zhubný nádor vallecula epiglottica                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C10.1 I Zhubný nádor prednej plochy epiglottis              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C10.2 I Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C10.3 I Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C10.4 I Zhubný nádor branchiálneho rázštepu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C10.8 I Zhubný nádor orofaryngu, postihujúci viaceré oblasti       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C10.9 I Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C11.0 I Zhubný nádor hornej steny nosohltana               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C11.1 I Zhubný nádor zadnej steny nosohltana               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C11.2 I Zhubný nádor bočnej steny nosohltana               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C11.3 I Zhubný nádor prednej steny nosohltana               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C11.8 I Zhubný nádor nosohltana, postihujúci viaceré oblasti       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C11.9 I Zhubný nádor nosohltana, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C12  I Zhubný nádor recessus piriformis                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C13.0 I Zhubný nádor regio postcricoidea                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C13.1 I Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C13.2 I Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C13.8 I Zhubný nádor hypofaryngu, postihujúci viaceré oblasti       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C13.9 I Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C14.0 I Zhubný nádor hltana, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C14.1 I Zhubný nádor iných lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a  I
I    I hltana-Laryngofarynx                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C14.2 I Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C14.8 I Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana, postihujúci viaceré  I
I    I oblasti                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.0 I Zhubný nádor krčnej časti pažeráka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.1 I Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.2 I Zhubný nádor brušnej časti pažeráka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.3 I Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.4 I Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.5 I Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.8 I Zhubný nádor pažeráka, postihujúci viaceré oblasti        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C15.9 I Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.0 I Zhubný nádor kardie                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.1 I Zhubný nádor fundu žalúdka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.2 I Zhubný nádor tela žalúdka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.3 I Zhubný nádor antra pyloru                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.4 I Zhubný nádor pyloru                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.5 I Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.6 I Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.8 I Zhubný nádor žalúdka, postihujúci viaceré oblasti         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C16.9 I Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C17.0 I Zhubný nádor dvanástnika                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C17.1 I Zhubný nádor jejúna                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C17.2 I Zhubný nádor ilea                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C17.3 I Zhubný nádor Meckelovho divertikula                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C17.8 I Zhubný nádor tenkého čreva, postihujúci viaceré oblasti      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C17.9 I Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.0 I Zhubný nádor slepého čreva (colon caecum)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.1 I Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva (appendix     I
I    I vermicularis)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.2 I Zhubný nádor colon ascendens                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.3 I Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.4 I Zhubný nádor priečneho hrubého čreva (colon transversum)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.5 I Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.6 I Zhubný nádor colon descendens                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.7 I Zhubný nádor colon sigmoideum                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.8 I Zhubný nádor hrubého čreva, postihujúci viaceré oblasti      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C18.9 I Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C19  I Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C20  I Zhubný nádor konečníka (rekta)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C21.0 I Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C21.1 I Zhubný nádor análneho kanála                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C21.2 I Zhubný nádor kloakovej oblasti                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C21.8 I Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála, postihujúci viaceré I
I    I oblasti                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C22.0 I Hepatocelulárny karcinóm                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C22.1 I Karcinóm intrahepatálnych žlčových ciest             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C22.2 I Hepatoblastóm                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C22.3 I Angiosarkóm pečene                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C22.4 I Iný sarkóm pečene                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C22.7 I Iný karcinóm pečene, bližšie určený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C22.9 I Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C23  I Zhubný nádor žlčníka                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C24.0 I Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C24.1 I Zhubný nádor ampulla Vateri                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C24.8 I Zhubný nádor žlčových ciest, postihujúci viaceré oblasti     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C24.9 I Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.0 I Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.1 I Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.2 I Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.3 I Zhubný nádor ductus pancreaticus                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.4 I Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.7 I Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.8 I Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, postihujúci viaceré oblasti   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C25.9 I Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C26.0 I Zhubný nádor tráviacej trubice, bližšie neurčený         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C26.1 I Zhubný nádor sleziny                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C26.8 I Zhubný nádor tráviacej sústavy, postihujúci viaceré oblasti    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C26.9 I Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C30.0 I Zhubný nádor nosovej dutiny                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C30.1 I Zhubný nádor stredného ucha                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C31.0 I Zhubný nádor čeľustnej dutiny (sinus maxillaris)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C31.1 I Zhubný nádor čuchovej dutiny (sinus ethmoidalis)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C31.2 I Zhubný nádor čelovej dutiny (sinus frontalis)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C31.3 I Zhubný nádor dutiny klinovej kosti (sinus sphenoidalis)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C31.8 I Zhubný nádor prinosovej dutiny, postihujúci viaceré oblasti    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C31.9 I Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C32.0 I Zhubný nádor hlasivky (glottis)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C32.1 I Zhubný nádor supraglottis                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C32.2 I Zhubný nádor subglottis                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C32.3 I Zhubný nádor hrtanovej chrupky                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C32.8 I Zhubný nádor hrtana, postihujúci viaceré oblasti         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C32.9 I Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C33  I Zhubný nádor priedušnice                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C34.0 I Zhubný nádor hlavnej priedušky (bronchu)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C34.1 I Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C34.2 I Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C34.3 I Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C34.8 I Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, postihujúci viaceré oblasti  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C34.9 I Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C37  I Zhubný nádor týmusu                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C38.0 I Zhubný nádor srdca                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C38.1 I Zhubný nádor predného medzihrudia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C38.2 I Zhubný nádor zadného medzihrudia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C38.3 I Zhubný nádor medzihrudia, bližšie neurčený            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C38.4 I Zhubný nádor pohrudnice                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C38.8 I Zhubný nádor srdca, medzihrudia a pohrudnice, postihujúci viaceré I
I    I oblasti                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C39.0 I Zhubný nádor horných dýchacích ciest, bližšie neurčený      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C39.8 I Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov, postihujúci I
I    I viaceré oblasti                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C39.9 I Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C40.0 I Zhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C40.1 I Zhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C40.2 I Zhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C40.3 I Zhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C40.8 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín, postihujúci    I
I    I viaceré oblasti                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C40.9 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.01 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.02 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.1 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste (sánky)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.2 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.30 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.31 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.32 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčovej kosti        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.4 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti, krížovej   I
I    I kosti (os sacrum) a kostrče                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.8 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, postihujúci viaceré oblasti I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C41.9 I Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.0 I Malígny melanóm pery                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.1 I Malígny melanóm očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.2 I Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.3 I Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.4 I Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.5 I Malígny melanóm trupu                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.6 I Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.7 I Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.8 I Malígny melanóm, postihujúci viaceré oblasti           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C43.9 I Malígny melanóm kože, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.0 I Iný zhubný nádor kože na perách                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.1 I Iný zhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného  I
I    I kútika                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.2 I Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.3 I Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.4 I Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.5 I Iný zhubný nádor kože trupu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.6 I Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.7 I Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.8 I Zhubný nádor kože, postihujúci viaceré oblasti          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C44.9 I Zhubný nádor kože, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C45.0 I Mezotelióm pohrudnice                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C45.1 I Mezotelióm pobrušnice                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C45.2 I Mezotelióm osrdcovníka                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C45.7 I Mezotelióm na inom mieste                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C45.9 I Mezotelióm, bližšie neurčený                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C46.0 I Kaposiho sarkóm kože                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C46.1 I Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C46.2 I Kaposiho sarkóm podnebia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C46.3 I Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C46.7 I Kaposiho sarkóm na iných miestach                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C46.8 I Kaposiho sarkóm viacerých orgánov                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C46.9 I Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.0 I Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.1 I Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.2 I Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.3 I Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.4 I Zhubný nádor periférnych nervov brucha              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.5 I Zhubný nádor periférnych nervov panvy               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.6 I Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.8 I Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy,  I
I    I postihujúci viaceré oblasti                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C47.9 I Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy,  I
I    I bližšie neurčený                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C48.0 I Zhubný nádor retroperitonea                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C48.1 I Zhubný nádor pobrušnice v bližšie určenej časti          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C48.2 I Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C48.8 I Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice, postihujúci viaceré   I
I    I oblasti                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.0 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.1 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny    I
I    I vrátane pleca                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.2 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny    I
I    I vrátane bedra                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.3 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.4 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.5 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.6 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie     I
I    I neurčený                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.8 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, postihujúci viaceré  I
I    I oblasti                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C49.9 I Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.0 I Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.1 I Zhubný nádor strednej časti prsníka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.2 I Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.3 I Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.4 I Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.5 I Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.6 I Zhubný nádor axilárnej časti prsníka               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.8 I Zhubný nádor prsníka, postihujúci viaceré oblasti         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C50.9 I Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C51.0 I Zhubný nádor veľkého pysku                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C51.1 I Zhubný nádor malého pysku                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C51.2 I Zhubný nádor klitorisu                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C51.8 I Zhubný nádor vulvy, postihujúci viaceré oblasti          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C51.9 I Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C52  I Zhubný nádor pošvy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C53.0 I Zhubný nádor endocervixu maternice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C53.1 I Zhubný nádor exocervixu maternice                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C53.8 I Zhubný nádor krčka maternice, postihujúci viaceré oblasti     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C53.9 I Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C54.0 I Zhubný nádor istmu maternice                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C54.1 I Zhubný nádor endometria                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C54.2 I Zhubný nádor myometria                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C54.3 I Zhubný nádor dna maternice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C54.8 I Zhubný nádor tela maternice, postihujúci viaceré oblasti     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C54.9 I Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C55  I Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C56  I Zhubný nádor vaječníka                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.0 I Zhubný nádor vajíčkovodu                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.1 I Zhubný nádor širokého väzu maternice (lig. latum uteri)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.2 I Zhubný nádor okrúhleho väzu maternice (lig. teres uteri)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.3 I Zhubný nádor parametria                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.4 I Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.7 I Zhubný nádor iných ženských pohlavných ústrojov, bližšie určených I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.8 I Zhubný nádor ženských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré  I
I    I oblasti                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C57.9 I Zhubný nádor ženského pohlavného ústroja, bližšie neurčeného   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C58  I Zhubný nádor placenty (postieľky)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C60.0 I Zhubný nádor prepucia (preaputium penis)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C60.1 I Zhubný nádor žaluďa penisu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C60.2 I Zhubný nádor tela penisu                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C60.8 I Zhubný nádor penisu, postihujúci viaceré oblasti         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C60.9 I Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C61  I Zhubný nádor predstojnice (prostaty)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C62.0 I Zhubný nádor nezostúpeného semenníka               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C62.1 I Zhubný nádor zostúpeného semenníka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C62.9 I Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C63.0 I Zhubný nádor nadsemenníka (epidydimis)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C63.1 I Zhubný nádor semenného povrazca (funiculus spermaticus)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C63.2 I Zhubný nádor mieška (skróta)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C63.7 I Zhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov, bližšie určených I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C63.8 I Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré  I
I    I oblasti                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C63.9 I Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčený    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C64  I Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C65  I Zhubný nádor obličkovej panvičky                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C66  I Zhubný nádor močovodu                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.0 I Zhubný nádor trojuholníka močového mechúra (trigonum vesicae   I
I    I urinariae)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.1 I Zhubný nádor klenby močového mechúra               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.2 I Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.3 I Zhubný nádor prednej steny močového mechúra            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.4 I Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.5 I Zhubný nádor krčka močového mechúra                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.6 I Zhubný nádor ústia močovodu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.7 I Zhubný nádor urachu                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.8 I Zhubný nádor močového mechúra, postihujúci viaceré oblasti    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C67.9 I Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C68.0 I Zhubný nádor močovej rúry                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C68.1 I Zhubný nádor parauretrálnej žľazy                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C68.8 I Zhubný nádor, lézia presahujúca močové ústroje          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C68.9 I Zhubný nádor bližšie neurčených močových ústrojov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.0 I Zhubný nádor spojovky                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.1 I Zhubný nádor rohovky                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.2 I Zhubný nádor sietnice                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.3 I Zhubný nádor cievovky                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.4 I Zhubný nádor vráskovca                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.5 I Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.6 I Zhubný nádor očnice                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.8 I Zhubný nádor oka a očných adnexov, postihujúci viaceré oblasti  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C69.9 I Zhubný nádor oka, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C70.0 I Zhubný nádor mozgových plien                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C70.1 I Zhubný nádor miechových plien                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C70.9 I Zhubný nádor pleny, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.0 I Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.1 I Zhubný nádor čelového laloka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.2 I Zhubný nádor spánkového laloka                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.3 I Zhubný nádor temenného laloka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.4 I Zhubný nádor záhlavového laloka                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.5 I Zhubný nádor mozgovej komory                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.6 I Zhubný nádor mozočka                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.7 I Zhubný nádor mozgového kmeňa                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.8 I Zhubný nádor mozgu, postihujúci viaceré oblasti          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C71.9 I Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.0 I Zhubný nádor miechy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.1 I Zhubný nádor cauda equina                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.2 I Zhubný nádor čuchového nervu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.3 I Zhubný nádor zrakového nervu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.4 I Zhubný nádor sluchového nervu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.5 I Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavovových nervov    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.8 I Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej   I
I    I nervovej sústavy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C72.9 I Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C73  I Zhubný nádor štítnej žľazy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C74.0 I Zhubný nádor kôry nadobličky                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C74.1 I Zhubný nádor drene nadobličky                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C74.9 I Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.0 I Zhubný nádor prištítnej žľazy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.1 I Zhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.2 I Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.3 I Zhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.4 I Zhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.5 I Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.8 I Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C75.9 I Zhubný nádor žliaz s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.0 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a I
I    I krku                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.1 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.2 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.3 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.4 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej     I
I    I končatiny                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.5 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej     I
I    I končatiny                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.7 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, iné nepresne I
I    I určené miesta                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C76.8 I Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, lézia     I
I    I presahujúca iné a nepresne určené miesta             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.0 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny   I
I    I hlavy, tváre a krku                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.1 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej   I
I    I lymfatickej uzliny                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.2 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej     I
I    I lymfatickej uzliny                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.3 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny   I
I    I pazuchy a hornej končatiny                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.4 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny   I
I    I slabiny a dolnej končatiny                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.5 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvovej     I
I    I lymfatickej uzliny                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.8 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny   I
I    I viacerých oblastí                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C77.9 I Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčenej   I
I    I lymfatickej uzliny                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.0 I Sekundárny zhubný nádor pľúc                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.1 I Sekundárny zhubný nádor mediastína                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.2 I Sekundárny zhubný nádor pohrudnice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.3 I Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích   I
I    I ústrojov                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.4 I Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.5 I Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.6 I Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.7 I Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C78.8 I Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich   I
I    I ústrojov                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.0 I Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.1 I Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie    I
I    I neurčených močových ústrojov                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.2 I Sekundárny zhubný nádor kože                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.3 I Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.4 I Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí     I
I    I nervového systému                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.5 I Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.6 I Sekundárny zhubný nádor vaječníka                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.7 I Sekundárny zhubný nádor nadobličky                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.81 I Sekundárny zhubný nádor prsníka                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.82 I Sekundárny zhubný nádor pohlavných ústrojov            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.83 I Sekundárny zhubný nádor perikardu                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.84 I Ostatné sekundárne zhubné nádory srdca              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.88 I Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C79.9 I Sekundárny zhubný nádor na bližšie neurčenom mieste        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C80.0 I Zhubný nádor, uvedený ako zhubný nádor neznámej primárnej     I
I    I lokalizácie                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C80.9 I Zhubný nádor, bližšie neurčený                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C81.0 I Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C81.1 I Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C81.2 I Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C81.3 I Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C81.4 I Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C81.7 I Iný klasický Hodgkinov lymfóm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C81.9 I Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.0 I Folikulový lymfóm, štádium I                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.1 I Folikulový lymfóm, štádium II                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.2 I Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.3 I Folikulový lymfóm, štádium IIIa                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.4 I Folikulový lymfóm, štádium IIIb                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.5 I Difúzny lymfóm folikulového centra                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.6 I Kožný lymfóm folikulového centra                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.7 I Iný typ folikulového lymfómu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C82.9 I Folikulový lymfóm, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.0 I Malobunkový lymfóm z B-buniek                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.1 I Lymfóm z plášťových buniek                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.2 I Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny non-Hodgkinov lymfóm     I
I    I zmiešaný z malých a veľkých buniek                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.3 I Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.4 I Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov I
I    I lymfóm                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.5 I Lymfoblastový lymfóm                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.6 I Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny nediferencovaný       I
I    I non-Hodgkinov lymfóm                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.7 I Burkittov lymfóm                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.8 I Iný nefolikulový lymfóm                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C83.9 I Nefolikulový non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.0 I Mycosis fungoides                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.1 I Sézaryho choroba                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.2 I Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-T-zónový lymfóm        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.3 I Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-Lymfoepiteloidný lymfóm    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.4 I Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.5 I Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.6 I Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.7 I Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.8 I Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C84.9 I Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C85.0 I Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu-Lymfosarkóm  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C85.1 I Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C85.2 I Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C85.7 I Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C85.9 I Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C86.0 I Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C86.1 I Hepatosplenický lymfóm z T-buniek                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C86.2 I Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C86.3 I Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C86.4 I Blastový lymfóm z NK-buniek                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C86.5 I Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C86.6 I Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z    I
I    I T-buniek                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.00 I Waldenströmova makroglobulinémia, okrem úplnej remisie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.01 I Waldenströmova makroglobulinémia, v úplnej remisii        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.1 I Zhubné imunoproliferačné choroby-Choroba alfa ťažkých reťazcov  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.20 I Iná choroba ťažkých reťazcov, okrem úplnej remisie        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.21 I Iná choroba ťažkých reťazcov, v úplnej remisii          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.30 I Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, okrem úplnej remisie  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.31 I Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v úplnej remisii    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.40 I Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického   I
I    I tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), okrem kompletnej remisie     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.41 I Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického   I
I    I tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.70 I Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.71 I Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v úplnej remisii     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.90 I Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, okrem    I
I    I kompletnej remisie                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C88.91 I Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v      I
I    I kompletnej remisii                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.00 I Mnohonásobný myelóm, okrem úplnej remisie             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.01 I Mnohonásobný myelóm, v úplnej remisii               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.10 I Plazmocytová leukémia, okrem úplnej remisie            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.11 I Plazmocytová leukémia, v úplnej remisii              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.20 I Extramedulárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.21 I Extramedulárny plazmocytóm, v úplnej remisii           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.30 I Solitárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C90.31 I Solitárny plazmocytóm, v úplnej remisii              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.00 I Akútna lymfoblastová leukémia, bez remisie            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.01 I Akútna lymfoblastová leukémia, v úplnej remisii          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.10 I Chronická lymfatická leukémia, bez remisie            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.11 I Chronická lymfatická leukémia, v úplnej remisii          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.2 I Lymfatická leukémia-Subakútna lymfatická leukémia         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.30 I Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez remisie          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.31 I Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v úplnej remisii       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.40 I Vlasatobunková leukémia, bez remisie               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.41 I Vlasatobunková leukémia, v úplnej remisii             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.50 I T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, bez remisie       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.51 I T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, v úplnej remisii    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.60 I Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez remisie          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.61 I Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v úplnej remisii       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.70 I Iná lymfatická leukémia, okrem kompletnej remisie         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.71 I Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.80 I Zrelá B-bunková ALL, Burkittov typ, bez remisie          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.81 I Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej    I
I    I remisii                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.90 I Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C91.91 I Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.00 I Akútna myeloblastová leukémia (AML), okrem kompletnej remisie   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.01 I Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.10 I Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, okrem úplnej   I
I    I remisie                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.11 I Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v úplnej remisii I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.20 I Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, okrem  I
I    I úplnej remisie                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.21 I Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v úplnej I
I    I remisii                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.30 I Myelosarkóm, okrem kompletnej remisie               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.31 I Myelosarkóm, v kompletnej remisii                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.40 I Akútna promyelocytová leukémia, okrem úplnej remisie       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.41 I Akútna promyelocytová leukémia, v úplnej remisii         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.50 I Akútna myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.51 I Akútna myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.60 I Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, okrem úplnej   I
I    I remisie                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.61 I Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v úplnej remisii I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.70 I Iná myeloická leukémia, okrem úplnej remisie           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.71 I Iná myeloická leukémia, v úplnej remisii             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.80 I Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, okrem   I
I    I úplnej remisie                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.81 I Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, v úplnej  I
I    I remisii                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.90 I Myeloická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C92.91 I Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.00 I Akútna monoblastová/monocytová leukémia, okrem úplnej remisie   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.01 I Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v úplnej remisii     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.10 I Chronická myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.11 I Chronická myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.2 I Monocytová leukémia-Subakútna monocytová leukémia         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.30 I Juvenilná myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.31 I Juvenilná myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.70 I Iná monocytová leukémia, okrem úplnej remisie           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.71 I Iná monocytová leukémia, v úplnej remisii             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.90 I Monocytová leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C93.91 I Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.00 I Akútna erytroleukémia, okrem úplnej remisie            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.01 I Akútna erytroleukémia, v úplnej remisii              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.1 I Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Chronická erytrémia  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.20 I Akútna megakaryoblastová leukémia, okrem úplnej remisie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.21 I Akútna megakaryoblastová leukémia, v úplnej remisii        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.30 I Mastocytová leukémia, okrem úplnej remisie            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.31 I Mastocytová leukémia, v úplnej remisii              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.40 I Akútna panmyelóza s myelofibrózou, okrem úplnej remisie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.41 I Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v úplnej remisii        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.5 I Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Akútna myelofibróza  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.60 I Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna    I
I    I choroba, okrem úplnej remisie                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.61 I Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna    I
I    I choroba, v úplnej remisii                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.70 I Iná bližšie určená leukémia, okrem úplnej remisie         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.71 I Iná bližšie určená leukémia, v úplnej remisii           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C94.8 I Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.00 I Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej  I
I    I remisie                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.01 I Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej    I
I    I remisii                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.10 I Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem    I
I    I úplnej remisie                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.11 I Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej  I
I    I remisii                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.2 I Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu-Subakútna leukémia   I
I    I nešpecifikovaného bunkového typu                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.70 I Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej   I
I    I remisie                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.71 I Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.8 I Leukémia refraktérna na štandardnú indukčnú liečbu        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.90 I Leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C95.91 I Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.0 I Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z    I
I    I Langerhansových buniek (Lettererova-Siweho choroba)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.1 I Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz.    I
I    I tkan.-Zhubná histiocytóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.2 I Zhubný mastocytový nádor                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.3 I Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz.    I
I    I tkan.-Pravý histiocytový lymfóm                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.4 I Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.5 I Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.6 I Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.7 I Iný bližšie určený zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a I
I    I príbuzného tkaniva                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.8 I Histiocytový sarkóm                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C96.9 I Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, I
I    I bližšie neurčený                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I C97  I Zhubný nádor s primárnym výskytom na rozličných miestach     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D00.0 I Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana (faryngu)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D00.1 I Karcinóm in situ pažeráka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D00.2 I Karcinóm in situ žalúdka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.0 I Karcinóm in situ hrubého čreva                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.1 I Karcinóm in situ rektosigmoidea (rektosigmoidového spojenia)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.2 I Karcinóm in situ konečníka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.3 I Karcinóm in situ anusu a análneho kanála             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.4 I Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.5 I Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčovej cesty         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.7 I Karcinóm in situ iného bližšie určeného tráviaceho ústroja    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D01.9 I Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho ústroja      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D02.0 I Karcinóm in situ hrtana (laryngu)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D02.1 I Karcinóm in situ priedušnice (trachey)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D02.2 I Karcinóm in situ priedušky (bronchu) a pľúc            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D02.3 I Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D02.4 I Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.0 I Melanóm in situ pery                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.1 I Melanóm in situ očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.2 I Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.3 I Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.4 I Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.5 I Melanóm in situ trupu                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.6 I Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.7 I Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.8 I Melanóm in situ iných miest                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D03.9 I Melanóm in situ, bližšie neurčený                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.0 I Karcinóm in situ kože pery                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.1 I Karcinóm in situ kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného  I
I    I kútika                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.2 I Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.3 I Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.4 I Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.5 I Karcinóm in situ kože trupu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.6 I Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.7 I Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.8 I Karcinóm in situ kože na iných miestach              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D04.9 I Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D05.0 I Karcinóm in situ prsníka, lobulárny                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D05.1 I Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D05.7 I Iný karcinóm in situ prsníka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D05.9 I Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D06.0 I Karcinóm in situ endocervixu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D06.1 I Karcinóm in situ exocervixu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D06.7 I Karcinóm in situ inej časti krčka maternice            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D06.9 I Karcinóm in situ krčku maternice, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D07.0 I Karcinóm in situ endometria                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D07.1 I Karcinóm in situ vulvy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D07.2 I Karcinóm in situ vagíny                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D07.3 I Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných  I
I    I ústrojov                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D07.4 I Karcinóm in situ penisu                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D07.5 I Karcinóm in situ prostaty                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D07.6 I Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných  I
I    I ústrojov                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D09.0 I Karcinóm in situ močového mechúra                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D09.1 I Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových ústrojov   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D09.2 I Karcinóm in situ oka                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D09.3 I Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným     I
I    I vylučovaním                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D09.7 I Karcinóm in situ iných bližšie určených miest           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D09.9 I Karcinóm in situ, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.0 I Nezhubný nádor pery                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.1 I Nezhubný nádor jazyka                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.2 I Nezhubný nádor spodiny úst                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.3 I Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.4 I Nezhubný nádor mandle                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.5 I Nezhubný nádor inej časti orofaryngu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.6 I Nezhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.7 I Nezhubný nádor hypofaryngu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D10.9 I Nezhubný nádor hltana, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D11.0 I Nezhubný nádor príušnej žľazy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D11.7 I Nezhubný nádor iných veľkých slinných žiaz            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D11.9 I Nezhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.0 I Nezhubný nádor céka                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.1 I Nezhubný nádor červovitého prívesku                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.2 I Nezhubný nádor stúpavej časti hrubého čreva            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.3 I Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.4 I Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.5 I Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.6 I Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.7 I Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.8 I Nezhubný nádor konečníka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D12.9 I Nezhubný nádor anusu a análneho kanála              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.0 I Nezhubný nádor pažeráka                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.1 I Nezhubný nádor žalúdka                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.2 I Nezhubný nádor dvanástnika                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.3 I Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.4 I Nezhubný nádor pečene                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.5 I Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.6 I Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D13.7 I Nezhubný nádor endokrinného pankreasu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D14.0 I Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D14.1 I Nezhubný nádor hrtana                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D14.2 I Nezhubný nádor priedušnice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D14.3 I Nezhubný nádor priedušky a pľúc                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D14.4 I Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D15.0 I Nezhubný nádor detskej žľazy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D15.1 I Nezhubný nádor srdca                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D15.2 I Nezhubný nádor medzihrudia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D15.7 I Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových ústrojov     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D15.9 I Nezhubný nádor vnútrohrudníkových ústrojov, bližšie neurčený   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.0 I Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.1 I Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.2 I Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.3 I Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.41 I Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.42 I Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.5 I Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.6 I Nezhubný nádor chrbtice                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.70 I Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.71 I Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.72 I Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.8 I Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D16.9 I Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D17.4 I Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových ústrojov      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D17.5 I Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných ústrojov        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D19.0 I Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D19.1 I Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D19.7 I Nezhubný nádor mezotelového tkaniva inej lokalizácie       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D19.9 I Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D20.0 I Nezhubný nádor retroperitonea                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D20.1 I Nezhubný nádor pobrušnice                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D25.0 I Submukózny leiomyóm maternice                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D25.1 I Intramurálny leiomyóm maternice                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D25.2 I Subserózny leiomyóm maternice                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D25.9 I Leiomyóm maternice, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D26.0 I Iný nezhubný nádor krčka maternice                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D26.1 I Iný nezhubný nádor tela maternice                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D26.7 I Iný nezhubný nádor iných častí maternice             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D26.9 I Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D27  I Nezhubný nádor vaječníka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D28.2 I Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D29.1 I Nezhubný nádor predstojnice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D29.2 I Nezhubný nádor semenníka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D29.3 I Nezhubný nádor nadsemenníka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D30.0 I Nezhubný nádor obličky                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D30.1 I Nezhubný nádor obličkovej panvičky                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D30.2 I Nezhubný nádor močovodu                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D30.3 I Nezhubný nádor močového mechúra                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D30.4 I Nezhubný nádor močovej rúry                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D30.7 I Nezhubný nádor iných močových ústrojov              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D30.9 I Nezhubný nádor močového ústroja, bližšie neurčeného        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.0 I Nezhubný nádor spojovky                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.1 I Nezhubný nádor rohovky                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.2 I Nezhubný nádor sietnice                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.3 I Nezhubný nádor cievovky                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.4 I Nezhubný nádor vráskovca (corpus ciliare)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.5 I Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.6 I Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D31.9 I Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D32.0 I Nezhubný nádor mozgových plien                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D32.1 I Nezhubný nádor miechových plien                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D32.9 I Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D33.0 I Nezhubný nádor supratentóriového mozgu              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D33.1 I Nezhubný nádor infratentóriového mozgu              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D33.2 I Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D33.3 I Nezhubný nádor hlavových nervov                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D33.4 I Nezhubný nádor miechy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D33.7 I Nezhubný nádor iných bližšie určených častí centrálnej nervovej  I
I    I sústavy                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D33.9 I Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D34  I Nezhubný nádor štítnej žľazy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.0 I Nezhubný nádor nadobličky                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.1 I Nezhubný nádor prištítnej žľazy                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.2 I Nezhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.3 I Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.4 I Nezhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.5 I Nezhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.6 I Nezhubný nádor aortálneho telieska a iných paraganglií      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D35.8 I Nezhubný nádor postihujúci viaceré žľazy s vnútorným vylučovaním I
I    I (pluriglandulárny)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.0 I Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym   I
I    I správaním                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.2 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.3 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.4 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.5 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.6 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové I
I    I cesty                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.70 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.78 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci ústroj  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D37.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený   I
I    I tráviaci ústroj                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D38.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D38.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica,     I
I    I prieduška, pľúca                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D38.2 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D38.3 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: medzihrudie      I
I    I (mediastínum)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D38.4 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D38.5 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací ústroj  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D38.6 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený   I
I    I dýchací ústroj                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D39.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D39.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D39.2 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D39.7 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný  I
I    I ústroj                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D39.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený   I
I    I ženský pohlavný ústroj                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D40.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: predstojnica     I
I    I (prostata)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D40.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D40.7 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný  I
I    I ústroj                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D40.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený   I
I    I mužský pohlavný ústroj                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D41.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D41.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D41.2 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D41.3 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D41.4 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D41.7 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový ústroj   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D41.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený   I
I    I močový ústroj                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D42.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgové pleny     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D42.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miechové pleny    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D42.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčené   I
I    I pleny                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D43.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadšiatrový      I
I    I (supratentóriový) mozog                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D43.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podšiatrový      I
I    I (infratentóriový) mozog                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D43.2 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie    I
I    I neurčený                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D43.3 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D43.4 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D43.7 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej  I
I    I nervovej sústavy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D43.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálna nervová   I
I    I sústava, bližšie neurčené                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.2 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.3 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza   I
I    I (hypofýza)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.4 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.5 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: šuškovité teliesko  I
I    I (corpus pineale)                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.6 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: krčnicové klbko    I
I    I (glomus caroticum)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.7 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: aortálne teliesko a  I
I    I iné paragangliá                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.8 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: postihnutie viacerých I
I    I žliaz (pluriglandulárne)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D44.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená   I
I    I žľaza s vnútorným vylučovaním                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D45  I Pravá polycytémia (Polycythaemia vera)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.0 I Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.1 I Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.2 I Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.3 I Myelodysplastické syndrómy-Refraktérna anémia s hojnosťou blastov I
I    I so znakmi transformácie                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.4 I Refraktérna anémia, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.5 I Refraktérna anémia s dyspláziou viacerých línií          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.6 I Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou  I
I    I del (5q)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.7 I Iný myelodysplastický syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D46.9 I Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.0 I Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym    I
I    I správaním                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.1 I Chronická myeloproliferatívna choroba               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.2 I Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.3 I Esenciálna (hemoragická) trombocytémia              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.4 I Osteomyelofibróza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.5 I Chronická eozinofilová leukémia (hypereozinofilový syndróm)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.7 I Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného I
I    I tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D47.9 I Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým I
I    I alebo neznámym správaním, bližšie neurčený            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.0 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.1 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké I
I    I tkanivo                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.2 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a   I
I    I autonómna nervová sústava                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.3 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.4 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.5 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.6 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.7 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené  I
I    I miesto                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D48.9 I Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D51.0 I Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom     I
I    I vnútorného faktora                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D51.1 I Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou     I
I    I malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou (51.1)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D51.2 I Anémia z nedostatku transkobalamínu II              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D51.3 I Iná anémia z nedostatku vitamínu B12 v potrave          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D51.8 I Iná anémia z nedostatku vitamínu B12               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D51.9 I Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D52.0 I Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D52.1 I Anémia z nedostatku kyseliny listovej zapríčinená liekmi     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D52.8 I Iná anémia z nedostatku kyseliny listovej             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D52.9 I Anémia z nedostatku kyseliny listovej, bližšie neurčená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D55.0 I Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou            I
I    I glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D55.1 I Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D55.2 I Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D55.3 I Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D55.8 I Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D55.9 I Bližšie neurčená anémia zapríčinená poruchou enzýmov       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D56.0 I Alfa-talasémia                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D56.1 I Beta-talasémia                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D56.2 I Delta-beta-talasémia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D56.3 I Talasemická črta                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D56.4 I Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D56.8 I Iná talasémia                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D56.9 I Talasémia, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D57.0 I Kosáčikovitá anémia s krízou                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D57.1 I Kosáčikovitá anémia bez krízy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D57.2 I Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D57.3 I Kosáčikovitá črta                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D57.8 I Iná kosáčikovitá porucha                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D58.0 I Dedičná sférocytóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D58.1 I Dedičná eliptocytóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D58.2 I Iná hemoglobinopatia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D58.8 I Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D58.9 I Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.0 I Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.1 I Iná autoimunitná hemolytická anémia                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.2 I Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.3 I Hemolyticko-uremický syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.4 I Iná neautoimunitná hemolytická anémia               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.5 I Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.6 I Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.8 I Iná získaná hemolytická anémia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D59.9 I Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D60.0 I Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D60.1 I Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D60.8 I Iná získaná čistá aplázia červených krviniek           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D60.9 I Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.0 I Vrodená aplastická anémia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.10 I Aplastická anémia vyvolaná cytostatickou liečbou         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.18 I Iná aplastická anémia vyvolaná liekmi               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.19 I Aplastická anémia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.2 I Aplastická anémia z iných vonkajších príčin            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.3 I Idiopatická aplastická anémia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.8 I Iná bližšie určená aplastická anémia               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D61.9 I Aplastická anémia, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D62  I Akútna pohemoragická anémia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D63.0 I Anémia pri nádorových chorobách (C00 - D48)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D63.8 I Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D65.0 I Získaná afibrinogenémia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D65.1 I Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK, DIC)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D65.2 I Získané fibrinolytické krvácanie                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D65.9 I Bližšie neurčený defibrinačný syndróm               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D66  I Dedičný nedostatok faktora VIII                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D67  I Dedičný nedostatok faktora IX                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.0 I Von Willebrandova choroba                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.1 I Dedičný nedostatok faktora XI                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.2 I Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania krvi          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.30 I Hemoragická diatéza vyvolaná antikoagulanciami          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.31 I Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením protilátok proti faktoru  I
I    I VIII                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.32 I Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením plazmatickej koncentrácie  I
I    I protilátok proti iným faktorom zrážania krvi           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.38 I Iná hemoragická diatéza vyvolaná inými a bližšie neurčenými    I
I    I protilátkami                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.4 I Získaný nedostatok faktora zrážania krvi             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.5 I Primárny trombofilný stav (trombofília)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.6 I Iný trombofilný stav (trombofília)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.8 I Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D68.9 I Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.0 I Alergická purpura                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.1 I Kvalitatívna porucha doštičiek                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.3 I Idiopatická trombocytopenická purpura               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.40 I Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu   I
I    I (D69.40)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.41 I Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu    I
I    I (D69.41)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.52 I Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ I             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.53 I Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ II            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.57 I Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako nereagujúca na    I
I    I transfúznu liečbu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.58 I Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako nereagujúca na   I
I    I transfúznu liečbu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.59 I Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.60 I Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako nereagujúca na  I
I    I transfúznu liečbu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.61 I Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako nereagujúca na I
I    I transfúznu liečbu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.8 I Iný bližšie určený stav krvácavosti                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D69.9 I Stav krvácavosti, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.0 I Vrodená agranulocytóza a neutropénia               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.10 I Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou  I
I    I kratšou ako 4 dni                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.11 I Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou  I
I    I od 10 dní do menej ako 20 dní                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.12 I Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou  I
I    I 20 a viac dní                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.13 I Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou  I
I    I od 4 dní do menej ako 7 dní                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.14 I Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou  I
I    I od 7 dní do menej ako 10 dní                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.18 I Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi s iným priebehom   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.19 I Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.3 I Iná agranulocytóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.5 I Cyklická neutropénia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.6 I Iná neutropénia                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D70.7 I Neutropénia, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D71  I Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.0 I Hyposplenizmus                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.1 I Hypersplenizmus                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.2 I Chronická kongestívna splenomegália                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.3 I Absces sleziny                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.4 I Cysta sleziny                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.5 I Infarkt sleziny                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.8 I Iná choroba sleziny                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D73.9 I Choroba sleziny, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D74.0 I Vrodená methemoglobinémia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D74.8 I Iná methemoglobinémia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D74.9 I Methemoglobinémia, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D75.0 I Familiárna erytrocytóza                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D75.1 I Sekundárna polyglobúlia (polycytémia)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D75.2 I Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov-Esenciálna trombocytóza  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D75.8 I Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných ústrojov      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D75.9 I Choroba krvi a krvotvorných ústrojov, bližšie neurčená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D76.0 I Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a          I
I    I retikulohistiocyty-Histiocytóza Langerhansových buniek      I
I    I nezatriedená inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D76.1 I Hemofagocytová lymfohistiocytóza                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D76.2 I Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D76.3 I Iný syndróm histiocytózy                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D77  I Iná porucha krvi a krvotvorných ústrojov pri chorobách      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.0 I Dedičná hypogamaglobulinémia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.1 I Nefamiliárna hypogamaglobulinémia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.2 I Selektívny nedostatok imunoglobulínu A (IgA)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.3 I Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G (IgG)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.4 I Selektívny nedostatok imunoglobulínu M (IgM)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.5 I Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M (IgM)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.6 I Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s  I
I    I hyperimunoglobulinémiou                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.7 I Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.8 I Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D80.9 I Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.0 I Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s retikulovou dysgenézou  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.1 I Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým počtom T-buniek a  I
I    I B-buniek                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.2 I Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým alebo normálnym   I
I    I počtom B-buniek                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.3 I Deficit adenozíndezaminázy (ADA)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.4 I Nezelofov syndróm                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.5 I Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy (PNP)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.6 I Deficit hlavného komplexu histokompatibility I. triedy      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.7 I Deficit hlavného komplexu histokompatibility II. triedy      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.8 I Iný kombinovaný imunodeficit                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D81.9 I Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D82.0 I Wiskottov-Aldrichov syndróm                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D82.1 I Di Georgeov syndróm                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D82.2 I Imunodeficit s disproporčným malým vzrastom            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D82.3 I Imunodeficit po vrodenej defektnej odpovedi na Epsteinov-Barrovej I
I    I vírus                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D82.4 I Syndróm nadbytku imunoglobulínu E (IgE) (Jóbov syndróm)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D82.8 I Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D82.9 I Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D83.0 I Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi odchýlkami v počte I
I    I a funkcii B-buniek                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D83.1 I Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami      I
I    I imunoregulačných T-buniek                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D83.2 I Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám  I
I    I alebo T-bunkám                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D83.8 I Iný bežný premenlivý imunodeficit                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D83.9 I Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D84.0 I Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1 (LFA-1)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D84.1 I Porucha komplementového systému                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D84.8 I Iný imunodeficit, bližšie určený                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D84.9 I Imunodeficit, bližšie neurčený                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D86.0 I Sarkoidóza pľúc                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D86.1 I Sarkoidóza lymfatických uzlín                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D86.2 I Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D86.3 I Sarkoidóza kože                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D86.8 I Sarkoidóza na iných a viacerých miestach             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D86.9 I Sarkoidóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D89.0 I Polyklonálna hypergamaglobulinémia                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D89.1 I Kryoglobulinémia                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D89.2 I Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D89.3 I Syndróm imunitnej obnovy (rekonštitúcie)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D89.8 I Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená,   I
I    I nezatriedená inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D89.9 I Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I D90  I Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných       I
I    I imunosupresívnych výkonoch                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E00.0 I Vrodený syndróm z nedostatku jódu, nervový typ          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E00.1 I Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E00.2 I Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E00.9 I Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E01.0 I Difúzna struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E01.1 I Viacuzlová struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu      I
I    I (endemická)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E01.2 I Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E01.8 I Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené I
I    I stavy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E02  I Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.0 I Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.1 I Vrodená hypotyreóza bez strumy                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.2 I Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.3 I Poinfekčná hypotyreóza                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.4 I Získaná atrofia štítnej žľazy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.5 I Myxedémová kóma                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.8 I Iná hypotyreóza, bližšie určená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E03.9 I Hypotyreóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.0 I Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s difúznou strumou          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.1 I Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná jedným toxickým       I
I    I tyreoidálnym uzlom                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.2 I Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s toxickou viacuzlovou strumou    I
I    I (hrvoľom)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.3 I Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná ektopickým tkanivom štítnej I
I    I žľazy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.4 I Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná umelo (hyperthyreosis    I
I    I factitia)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.5 I Tyreotoxická kríza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.8 I Iná hypertyreóza (tyreotoxikóza)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E05.9 I Hypertyreóza (tyreotoxikóza), bližšie neurčená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E06.0 I Akútny zápal štítnej žľazy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E06.1 I Subakútna tyreoiditída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E06.2 I Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou         I
I    I (tyreotoxikózou)                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E06.3 I Autoimunitná tyreoiditída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E06.4 I Tyreoiditída vyvolaná liekom                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E06.5 I Iná chronická tyreoiditída                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E06.9 I Tyreoiditída, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.01 I Diabetes mellitus, typ 1, s kómou, dekompenzovaný         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.11 I Diabetes mellitus, typ 1, s ketoacidózou, dekompenzovaný     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.20 I Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými              I
I    I komplikáciami,kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.21 I Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami,      I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.30 I Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, kompenzovaný  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.31 I Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.40 I Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.41 I Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami,       I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.50 I Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami,  I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.51 I Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami,  I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.60 I Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.61 I Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.72 I Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami,    I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.73 I Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami,    I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.74 I Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom I
I    I diabetickej nohy, kompenzovaný                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.75 I Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom I
I    I diabetickej nohy, dekompenzovaný                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.80 I Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami,   I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.81 I Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami,   I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.90 I Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, kompenzovaný      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E10.91 I Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, dekompenzovaný     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.01 I Diabetes mellitus, typ 2, s kómou, dekompenzovaný         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.11 I Diabetes mellitus, typ 2, s ketoacidózou, dekompenzovaný     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.20 I Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami,      I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.21 I Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami,      I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.30 I Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, kompenzovaný  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.31 I Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.40 I Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.41 I Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami,       I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.50 I Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami,  I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.51 I Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami,  I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.60 I Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.61 I Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.72 I Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, kompenzovaný I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.73 I Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami,       I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.74 I Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom I
I    I diabetickej nohy, kompenzovaný                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.75 I Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom I
I    I diabetickej nohy, dekompenzovaný                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.80 I Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami,   I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.81 I Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami,   I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.90 I Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, kompenzovaný      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E11.91 I Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, dekompenzovaný     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.01 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s kómou, dekompenzovaný I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.11 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s ketoacidózou,     I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.20 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými      I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.21 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými      I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.30 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.31 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.40 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými       I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.41 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými       I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.50 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.51 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.60 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie     I
I    I určenými komplikáciami, kompenzovaný               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.61 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie     I
I    I určenými komplikáciami, dekompenzovaný              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.72 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými    I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.73 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými    I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.74 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými       I
I    I komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.75 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými       I
I    I komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.80 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými  I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.81 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými  I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.90 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií,    I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E12.91 I Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií,    I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.01 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s kómou, dekompenzovaný   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.11 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s ketoacidózou,       I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.20 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.21 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.30 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami,   I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.31 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami,   I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.40 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami,  I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.41 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami,  I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.50 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi    I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.51 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi    I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.60 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými   I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.61 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými   I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.72 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými      I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.73 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými      I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.74 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami,  I
I    I so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.75 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami,  I
I    I so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.80 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými     I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.81 I Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými     I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.90 I Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií,       I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E13.91 I Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií,       I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.01 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s kómou, dekompenzovaný   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.11 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s ketoacidózou,       I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.20 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.21 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.30 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami,   I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.31 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami,   I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.40 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami,  I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.41 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami,  I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.50 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi    I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.51 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi    I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.60 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými   I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.61 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými   I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.72 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými      I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.73 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými      I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.74 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami,  I
I    I so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.75 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami,  I
I    I so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.80 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými     I
I    I komplikáciami, kompenzovaný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.81 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými     I
I    I komplikáciami, dekompenzovaný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.90 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií,       I
I    I kompenzovaný                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E14.91 I Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií,       I
I    I dekompenzovaný                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E15  I Nediabetická hypoglykemická kóma                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E16.0 I Hypoglykémia vyvolaná liekmi, bez kómy              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E16.1 I Iná hypoglykémia                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E16.2 I Hypoglykémia, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E16.3 I Zvýšená sekrécia glukagónu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E16.4 I Abnormálna sekrécia gastrínu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E16.8 I Iná porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie    I
I    I určená                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E16.9 I Porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E20.0 I Idiopatická hypoparatyreóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E20.1 I Pseudohypoparatyreóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E20.8 I Iná hypoparatyreóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E20.9 I Hypoparatyreóza, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E21.0 I Primárna hyperparatyreóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E21.1 I Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E21.2 I Iná hyperparatyreóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E21.3 I Hyperparatyreóza, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E21.4 I Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E21.5 I Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E22.0 I Akromegália a pituitárny gigantizmus               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E22.1 I Hyperprolaktinémia                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E22.2 I Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E22.8 I Iná hyperfunkcia hypofýzy                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E22.9 I Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E23.0 I Hypopituitarizmus                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E23.1 I Hypopituitarizmus vyvolaný liekom                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E23.2 I Diabetes insipidus                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E23.3 I Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E23.6 I Iná choroba hypofýzy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E23.7 I Choroba hypofýzy, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E24.0 I Centrálny Cushingov syndróm (Cushingova choroba)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E24.1 I Nelsonov syndróm                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E24.2 I Cushingov syndróm vyvolaný liekom                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E24.3 I Ektopický ACTH-syndróm                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E24.4 I Pseudo-Cushingov syndróm vyvolaný alkoholom            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E24.8 I Iný Cushingov syndróm                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E24.9 I Cushingov syndróm, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E25.00 I Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy),    I
I    I klasická forma                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E25.01 I Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma I
I    I s neskorým nástupom                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E25.08 I Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E25.09 I Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu,   I
I    I bližšie neurčená                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E25.8 I Iná adrenogenitálna porucha                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E25.9 I Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E26.0 I Primárny hyperaldosteronizmus                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E26.1 I Sekundárny hyperaldosteronizmus                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E26.8 I Iný hyperaldosteronizmus                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E26.9 I Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E27.1 I Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E27.2 I Addisonova kríza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E27.3 I Nedostatočnosť kôry nadobličiek vyvolaná liekmi          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E27.4 I Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E27.5 I Hyperfunkcia drene nadobličiek                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E27.8 I Iná choroba nadobličiek, bližšie určená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E27.9 I Choroba nadobličiek, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E28.0 I Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E28.1 I Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E28.2 I Syndróm polycystických ovárií                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E28.3 I Primárna nedostatočnosť vaječníkov (primárna ováriová       I
I    I insuficiencia)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E28.8 I Iná porucha funkcie vaječníkov                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E29.0 I Hyperfunkcia semenníkov                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E29.1 I Hypofunkcia semenníkov                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E29.8 I Iná porucha funkcie semenníkov                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E29.9 I Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E31.0 I Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E31.1 I Polyglandulárna hyperfunkcia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E31.8 I Iná polyglandulárna dysfunkcia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E31.9 I Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E32.0 I Pretrvávajúca hyperplázia týmusu                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E32.1 I Absces týmusu                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E32.8 I Iná choroba týmusu                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E32.9 I Choroba týmusu, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E34.0 I Karcinoidový syndróm                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E34.1 I Iná hypersekrécia črevných hormónov                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E34.2 I Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E34.50 I Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E34.51 I Syndróm úplnej rezistencie na androgény              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E34.59 I Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E70.0 I Klasická fenylketonúria                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E70.1 I Iná hyperfenylalaninémia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E70.2 I Porucha metabolizmu tyrozínu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E70.3 I Albinizmus                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E70.8 I Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E70.9 I Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E71.0 I Choroba javorového sirupu (leucinóza)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E71.1 I Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E71.2 I Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E71.3 I Porucha metabolizmu mastných kyselín               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.0 I Porucha transportu aminokyselín                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.1 I Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.2 I Porucha metabolického cyklu močoviny               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.3 I Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.4 I Porucha metabolizmu ornitínu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.5 I Porucha metabolizmu glycínu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.8 I Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E72.9 I Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E73.0 I Vrodený nedostatok laktázy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E74.0 I Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E74.1 I Porucha metabolizmu fruktózy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E74.2 I Porucha metabolizmu galaktózy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E74.3 I Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E74.4 I Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E74.8 I Iná bližšie určená porucha metabolizmu sacharidov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E74.9 I Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E75.0 I GM2-gangliozidóza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E75.1 I Iná gangliozidóza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E75.2 I Iná sfingolipidóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E75.3 I Sfingolipidóza, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E75.4 I Neurónová ceroidová lipofuscinóza                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E75.5 I Iná porucha ukladania lipidov                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E75.6 I Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E76.0 I Mukopolysacharidóza, typ I                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E76.1 I Mukopolysacharidóza, typ II                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E76.2 I Iná mukopolysacharidóza                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E76.3 I Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E76.8 I Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E76.9 I Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E77.0 I Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E77.1 I Porucha odbúrania glykoproteínov                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E77.8 I Iná porucha metabolizmu glykoproteínov              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E77.9 I Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.0 I Izolovaná hypercholesterolémia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.1 I Izolovaná hypertriacylglycerolémia                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.2 I Zmiešaná hyperlipidémia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.3 I Hyperchylomikronémia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.4 I Iná hyperlipidémia                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.5 I Hyperlipidémia, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.6 I Nedostatok lipoproteínov                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.8 I Iná porucha metabolizmu lipoproteínov               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E78.9 I Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E79.0 I Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E79.1 I Leschov-Nyhanov syndróm                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E79.8 I Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E79.9 I Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E80.0 I Dedičná erytropoetická porfýria                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E80.1 I Porphyria cutanea tarda                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E80.2 I Iná porfýria                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E80.3 I Porucha katalázy a peroxidázy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E80.5 I Criglerov-Najjarov syndróm                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E80.6 I Iná porucha metabolizmu bilirubínu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E80.7 I Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.0 I Porucha metabolizmu medi                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.1 I Porucha metabolizmu železa                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.2 I Porucha metabolizmu zinku                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.30 I Familiárna hypofosfatemická rachitída               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.31 I Rachitída závislá od vitamínu D                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.38 I Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.39 I Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.4 I Porucha metabolizmu horčíka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.50 I Kalcifylaxia (kalcinóza)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.58 I Iná porucha metabolizmu vápnika                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.59 I Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.8 I Iná porucha metabolizmu minerálov                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E83.9 I Porucha metabolizmu minerálov, bližšie neurčená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E84.0 I Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E84.1 I Cystická fibróza s črevnými prejavmi               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E84.80 I Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E84.87 I Cystická fibróza s inými viacpočetnými prejavmi          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E84.88 I Cystická fibróza s inými prejavmi                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E84.9 I Cystická fibróza, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E85.0 I Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E85.1 I Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E85.2 I Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E85.3 I Sekundárna systémová amyloidóza                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E85.4 I Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E85.8 I Iná amyloidóza                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E85.9 I Amyloidóza, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E86  I Dehydratácia, hypovolémia (zníženie objemu telovej tekutiny)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.0 I Hyperosmolalita a hypernatriémia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.1 I Hypoosmolalita a hyponatriémia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.2 I Acidóza                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.3 I Alkalóza                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.4 I Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.5 I Hyperkáliémia                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.6 I Hypokáliémia                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.7 I Preťaženie tekutinou                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E87.8 I Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E88.0 I Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E88.1 I Lipodystrofia, nezatriedená inde                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E88.3 I Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E88.8 I Iná bližšie určená metabolická porucha              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E88.9 I Metabolická porucha, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.0 I Hypotyreóza po lekárskom výkone                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.1 I Hypoinzulinémia po lekárskom výkone                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.2 I Hypoparatyreóza po lekárskom výkone                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.3 I Hypopituitarizmus po lekárskom výkone               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.4 I Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.5 I Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.6 I Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom I
I    I výkone                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.8 I Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E89.9 I Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie   I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I E90  I Nutričná a metabolická porucha pri chorobách zatriedených inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F00.0 I Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2)  I
I    I (G30.0+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F00.1 I Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1)  I
I    I (G30.1+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F00.2 I Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma I
I    I (G30.8+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F00.9 I Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F01.0 I Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F01.1 I Mnohoinfarktová demencia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F01.2 I Subkortikálna vaskulárna demencia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F01.3 I Zmiešaná kortikálna a subkortikálna vaskulárna demencia      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F01.8 I Iná vaskulárna demencia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F01.9 I Vaskulárna demencia, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F02.0 I Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0+)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F02.1 I Demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe (A81.0+)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F02.2 I Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10+)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F02.3 I Demencia pri Parkinsonovej chorobe                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F02.4 I Demencia pri chorobe HIV (spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej  I
I    I nedostatočnosti)                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F02.8 I Demencia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F03  I Demencia, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F04  I Organický amnestický syndróm, nezapríčinený alkoholom alebo inými I
I    I psychoaktívnymi látkami                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F05.0 I Delírium bez demencie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F05.1 I Delírium pri demencii                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F05.8 I Iné delírium                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F05.9 I Delírium, bližšie neurčené                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.0 I Organická halucinóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.1 I Organická katatonická porucha                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.2 I Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.3 I Organická afektívna porucha                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.4 I Organická úzkostná porucha                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.5 I Organická disociatívna porucha                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.6 I Emočná labilita (asténia) na organickom podklade         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.7 I Ľahká kognitívna porucha (porucha poznávania)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.8 I Iná psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu I
I    I a somatickou chorobou, bližšie určená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F06.9 I Psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a  I
I    I somatickou chorobou, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F07.0 I Porucha osobnosti na organickom podklade             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F07.1 I Postencefalitický syndróm                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F07.2 I Postkomočný syndróm                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F07.8 I Iná organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená     I
I    I chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F07.9 I Organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou,  I
I    I poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F10.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I alkoholu: abstinenčný syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F10.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F10.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I alkoholu: psychotická porucha                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F10.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I alkoholu: amnestický syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F10.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F10.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I alkoholu                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: akútna intoxikácia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: škodlivé užívanie                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: syndróm závislosti                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: abstinenčný syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: psychotická porucha                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: amnestický syndróm                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I opiátov                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F11.9 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I opiátov, bližšie neurčená                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: akútna intoxikácia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: škodlivé užívanie                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: syndróm závislosti                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: abstinenčný syndróm                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.4 I Porucha psychiky a správania. zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: psychotická porucha                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: amnestický syndróm                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická    I
I    I porucha                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I kanabinoidov                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F12.9 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kanabinoidov, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca     I
I    I psychotická porucha                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I sedatív alebo hypnotík                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F13.9 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: akútna intoxikácia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: škodlivé užívanie                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: syndróm závislosti                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: abstinenčný syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: psychotická porucha                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: amnestický syndróm                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I kokaínu                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F14.9 I Porucha psychiky a správania zapríčinená, užitím (užívaním)    I
I    I kokaínu, bližšie neurčená                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca   I
I    I psychotická porucha                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I iných stimulancií vrátane kofeínu                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F15.9 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných I
I    I stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: akútna intoxikácia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: škodlivé užívanie                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: syndróm závislosti                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: abstinenčný syndróm                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: psychotická porucha                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: amnestický syndróm                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická    I
I    I porucha                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I halucinogénov                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F16.9 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I halucinogénov, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca     I
I    I psychotická porucha                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I prchavých rozpúšťadiel                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F18.9 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.0 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.1 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.2 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.3 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.4 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm I
I    I s delíriom                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.5 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.6 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.7 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a    I
I    I neskoro nastupujúca psychotická porucha              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.8 I Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)  I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F19.9 I Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním)    I
I    I viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.0 I Paranoidná schizofrénia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.1 I Hebefrénna schizofrénia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.2 I Katatonická schizofrénia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.3 I Nediferencovaná schizofrénia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.4 I Poschizofrenická depresia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.5 I Reziduálna schizofrénia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.6 I Jednoduchá schizofrénia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.8 I Iná schizofrénia                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F20.9 I Schizofrénia, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F21  I Schizotypová porucha                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F22.0 I Porucha s bludmi                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F22.8 I Iná pretrvávajúca porucha s bludmi                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F22.9 I Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F23.0 I Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F23.1 I Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F23.2 I Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F23.3 I Iná akútna psychotická porucha s prevahou bludov         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F23.8 I Iná akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F23.9 I Akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha,    I
I    I bližšie neurčená                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F24  I Indukovaná porucha s bludmi                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F25.0 I Schizoafektívna porucha, manický typ               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F25.1 I Schizoafektívna porucha, depresívny typ              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F25.2 I Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F25.8 I Iná schizoafektívna porucha                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F25.9 I Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F28  I Iná neorganická psychotická porucha                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F29  I Neorganická psychóza, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F30.0 I Hypománia                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F30.1 I Mánia bez psychotických príznakov                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F30.2 I Mánia s psychotickými príznakmi                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F30.8 I Iná manická epizóda                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F30.9 I Manická epizóda, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.0 I Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.1 I Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez     I
I    I psychotických príznakov                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.2 I Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s      I
I    I psychotickými príznakmi                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.3 I Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo    I
I    I stredne ťažkej depresie                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.4 I Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez I
I    I psychotických príznakov                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.5 I Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s  I
I    I psychotickými príznakmi                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.6 I Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.7 I Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.8 I Iná bipolárna afektívna porucha                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F31.9 I Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F32.0 I Epizóda miernej depresie                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F32.1 I Epizóda stredne ťažkej depresie                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F32.2 I Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F32.3 I Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F32.8 I Iná depresívna epizóda                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F32.9 I Depresívna epizóda, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F33.0 I Recidivujúca depresívna porucha, terajšia mierna epizóda     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F33.1 I Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F33.2 I Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez    I
I    I psychotických príznakov                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F33.3 I Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s     I
I    I psychotickými príznakmi                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F33.4 I Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F33.8 I Iná recidivujúca depresívna porucha                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F33.9 I Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F34.0 I Cyklotýmia                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F34.1 I Dystýmia                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F34.8 I Iná pretrvávajúca afektívna porucha                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F34.9 I Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F38.0 I Iná jednotlivá afektívna porucha                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F38.1 I Iná recidivujúca afektívna porucha                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F38.8 I Iná bližšie určená afektívna porucha               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F39  I Afektívna porucha, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F42.0 I Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F42.1 I Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F42.2 I Zmiešané obsesívne myšlienky a konania              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F42.8 I Iná obsedantno-kompulzívna porucha                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F42.9 I Obsedantno-kompulzívna porucha, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F43.0 I Akútna stresová reakcia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F43.1 I Potraumatická stresová porucha                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F43.2 I Adaptačná porucha                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F43.8 I Iná reakcia na ťažký stres                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F53.0 I Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí,     I
I    I nezatriedená inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F53.1 I Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí,     I
I    I nezatriedená inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F53.8 I Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí,      I
I    I nezatriedená inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F53.9 I Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F70.0 I Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s      I
I    I minimálnou poruchou správania                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F70.1 I Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s    I
I    I potrebou pozorovania alebo liečby                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F70.8 I Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F70.9 I Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F71.0 I Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s  I
I    I minimálnou poruchou správania                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F71.1 I Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, I
I    I s potrebou pozorovania alebo liečby                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F71.8 I Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F71.9 I Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F72.0 I Ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s      I
I    I minimálnou poruchou správania                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F72.1 I Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s    I
I    I potrebou pozorovania alebo liečby                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F72.8 I Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F72.9 I Ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F73.0 I Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s      I
I    I minimálnou poruchou správania                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F73.1 I Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s    I
I    I potrebou pozorovania alebo liečby                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F73.8 I Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F73.9 I Hlboká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F74.0 I Disociácia inteligencie, bez poruchy správania alebo s minimálnou I
I    I poruchou                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F74.1 I Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania, s     I
I    I potrebou pozorovania alebo liečby                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F74.8 I Disociácia inteligencie s inou poruchou správania         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F74.9 I Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F78.0 I Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou  I
I    I poruchou správania                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F78.1 I Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou I
I    I pozorovania alebo liečby                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F78.8 I Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F78.9 I Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F79.0 I Duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou    I
I    I poruchou správania, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F79.1 I Duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou   I
I    I pozorovania alebo liečby                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F79.8 I Duševná zaostalosť s inou poruchou správania, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F79.9 I Duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania, bližšie     I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F80.0 I Špecifická porucha reči, porucha artikulácie           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F80.1 I Expresívna porucha reči                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F80.20 I Porucha sluchového vnímania a spracovania             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F80.28 I Iná perceptívna porucha reči                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F80.3 I Získaná afázia s epilepsiou (Landauov-Kleffnerov syndróm)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F80.8 I Iná vývinová porucha reči a jazyka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F80.9 I Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F81.0 I Špecifická porucha čítania                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F81.1 I Špecifická porucha hláskovania                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F81.2 I Špecifická porucha aritmetických schopností            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F81.3 I Zmiešaná porucha školských zručností               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F81.8 I Iná vývinová porucha školských zručností             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F81.9 I Vývinová porucha školských zručností, bližšie neurčená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F82.0 I Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F82.1 I Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F82.2 I Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F82.9 I Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F83  I Zmiešaná špecifická vývinová porucha               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.0 I Detský autizmus                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.1 I Atypický autizmus                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.2 I Rettov syndróm                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.3 I Iná detská dezintegračná porucha                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.4 I Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a      I
I    I stereotypnými pohybmi                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.5 I Aspergerov syndróm                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.8 I Iná pervazívna vývinová porucha                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F84.9 I Pervazívná vývinová porucha, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F90.0 I Porucha aktivity a pozornosti                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F90.1 I Hyperkinetická porucha správania                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F90.8 I Iná hyperkinetická porucha                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F90.9 I Hyperkinetická porucha, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F91.0 I Porucha správania viazaná na vzťahy v rodine           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F91.1 I Porucha sociálneho správania pri chýbaní sociálnych väzieb    I
I    I (porucha správania z nedostatku socializácie)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F91.2 I Porucha sociálneho správania so zachovaním sociálnych väzieb   I
I    I (socializovaná porucha správania)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F91.3 I Porucha správania s opozičným, vzdorovitým správaním       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F91.8 I Iná porucha správania                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F91.9 I Porucha správania, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F92.0 I Depresívna porucha správania                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F92.8 I Iná zmiešaná porucha správania a emotivity            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F92.9 I Zmiešaná porucha správania a emotivity, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F93.0 I Úzkosť z odlúčenia u detí                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F93.1 I Fóbicko-úzkostná porucha u detí                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F93.2 I Sociálna úzkostná porucha u detí                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F93.8 I Iná detská porucha emotivity                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F93.9 I Detská porucha emotivity, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F94.0 I Elektívny mutizmus                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F94.1 I Reaktívna porucha pripútania v detstve (reactive attachment    I
I    I disorder)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F94.2 I Dezinhibovaná porucha pripútania u detí (disinhibited attachment I
I    I disorder)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F94.8 I Iná porucha sociálneho fungovania v detstve            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F94.9 I Porucha sociálneho fungovania v detstve, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F95.0 I Prechodná tiková porucha                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F95.1 I Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F95.2 I Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha (syndróm de I
I    I la Tourette)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F95.8 I Iná tiková porucha                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F95.9 I Tiková porucha, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F98.0 I Enuréza (pomočovanie) neorganického pôvodu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F98.1 I Enkopréza (mimovôľové vyprázdňovanie stolice) neorganického    I
I    I pôvodu                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F98.5 I Zajakavosť                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I F98.6 I Brblavosť (tumultus sermonis, ponáhľavá reč)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G00.0 I Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G00.1 I Pneumokoková meningitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G00.2 I Streptokoková meningitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G00.3 I Stafylokoková meningitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G00.8 I Iná baktériová meningitída                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G00.9 I Baktériová meningitída, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G01  I Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G02.0 I Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G02.1 I Meningitída pri mykózach zatriedených inde            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G02.8 I Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G03.0 I Nehnisová meningitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G03.1 I Chronická meningitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G03.2 I Benígna recidivujúca meningitída (Mollaretova)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G03.8 I Meningitída vyvolaná inými bližšie určenými príčinami       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G03.9 I Meningitída, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G04.0 I Akútna diseminovaná encefalitída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G04.1 I Tropická spastická paraplégia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G04.2 I Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená  I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G04.8 I Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G04.9 I Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G05.0 I Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových   I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G05.1 I Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových    I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G05.2 I Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných I
I    I a parazitových chorobách zatriedených inde            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G05.8 I Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách  I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G06.0 I Intrakraniálny absces a granulóm                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G06.1 I Intraspinálny absces a granulóm                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G06.2 I Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G07  I Intrakraniálny (vnútročrepový, vnútrolebkový) a intraspinálny   I
I    I (vnútrochrbticový) absces a granulóm pri chorobách zatriedených  I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G08  I Intrakraniálna (vnútročrepová, vnútrolebková) a intraspinálna   I
I    I (vnútrochrbticová) flebitída a tromboflebitída          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G09  I Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G10  I Huntingtonova choroba                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G11.0 I Vrodená neprogredujúca ataxia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G11.1 I Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G11.2 I Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G11.3 I Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G11.4 I Dedičná spastická paraplégia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G11.8 I Iná dedičná ataxia                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G11.9 I Dedičná ataxia, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G12.0 I Detská spinálna svalová atrofia, typ I (Werdnigov-Hoffmanov typ) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G12.1 I Iná zdedená spinálna svalová atrofia               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G12.2 I Choroba motorického neurónu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G12.8 I Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G12.9 I Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G13.0 I Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G13.1 I Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu I
I    I pri nádorovej chorobe                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G13.2 I Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri I
I    I myxedéme (E00.1+, E03.-+)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G13.8 I Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri I
I    I iných chorobách zatriedených inde                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G14  I Postpoliomyelitický syndróm                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.00 I Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym      I
I    I obmedzením, bez motorickej fluktuácie               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.01 I Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym      I
I    I obmedzením, s motorickou fluktuáciou               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.10 I Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez I
I    I motorickej fluktuácie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.11 I Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, s  I
I    I motorickou fluktuáciou                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.20 I Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej  I
I    I fluktuácie                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.21 I Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, s motorickou   I
I    I fluktuáciou                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.90 I Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G20.91 I Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, s motorickou fluktuáciou I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G21.0 I Malígny neuroleptický syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G21.1 I Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G21.2 I Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími    I
I    I faktormi                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G21.3 I Parkinsonov syndróm po zápale mozgu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G21.4 I Vaskulárny Parkinsonov syndróm                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G21.8 I Iný sekundárny Parkinsonov syndróm                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G21.9 I Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G22  I Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G23.0 I Hallervordenova-Spatzova choroba                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G23.1 I Progresívna supranukleárna oftalmoplégia             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G23.2 I Striatonigrálna degenerácia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G23.8 I Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G23.9 I Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.0 I Dystónia zapríčinená liekmi                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.1 I Idiopatická familiárna dystónia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.2 I Idiopatická nefamiliárna dystónia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.3 I Spastický tortikolis                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.4 I Idiopatická orofaciálna dystónia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.5 I Blefarospazmus                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.8 I Iná dystónia                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G24.9 I Dystónia, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.0 I Esenciálny tremor                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.1 I Tremor zapríčinený liekom                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.2 I Iná bližšie určená forma tremoru                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.3 I Myoklonus                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.4 I Chorea vyvolaná liekom                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.5 I Iná chorea                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.6 I Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.80 I Periodické pohyby nôh v spánku                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.81 I Syndróm nepokojných nôh                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.88 I Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G25.9 I Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G26  I Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách     I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G30.0 I Alzheimerova choroba so skorým začiatkom (F00.0*)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G30.1 I Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom (F00.1*)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G30.8 I Iná Alzheimerova choroba (F00.2*)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G30.9 I Alzheimerova choroba, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G31.0 I Ohraničená atrofia mozgu                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G31.1 I Starecká degenerácia mozgu, nezatriedená inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G31.2 I Degenerácia nervovej sústavy, zapríčinená alkoholom        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G31.81 I Mitochondriová cytopatia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G31.82 I Demencia s Lewyho telieskami                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G31.88 I Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G31.9 I Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G32.0 I Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G32.8 I Iná bližšie určená degeneratívna choroba nervovej sústavy pri   I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.0 I Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.10 I Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, bez prejavov relapsu I
I    I alebo progresie                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.11 I Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, s prejavmi relapsu  I
I    I alebo progresie                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.20 I Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez    I
I    I prejavov relapsu alebo progresie                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.21 I Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi I
I    I relapsu alebo progresie                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.30 I Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, bez    I
I    I prejavov relapsu alebo progresie                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.31 I Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, s     I
I    I prejavmi relapsu alebo progresie                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G35.9 I Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G36.0 I Neuromyelitis optica (Devicova choroba)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G36.1 I Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída (Hurstova    I
I    I choroba)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G36.8 I Iná bližšie určená akútna roztrúsená demyelinizácia        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G36.9 I Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.0 I Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy (Schilderova     I
I    I choroba)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.1 I Centrálna demyelinizácia corpus callosum             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.2 I Centrálna pontínna myelinolýza                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.3 I Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej  I
I    I nervovej sústavy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.4 I Subakútna nekrotizujúca myelitída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.5 I Koncentrická skleróza centrálneho nervového systómu (Balóova   I
I    I choroba)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.8 I Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie  I
I    I určená                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G37.9 I Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie    I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.00 I Pseudo-Lennoxov syndróm                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.01 I Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku (CSWS I
I    I - Continuous spikes and waves during slow-wave sleep)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.02 I Benígna psychomotorická epilepsia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.08 I Iná idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický    I
I    I syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.09 I Idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s I
I    I fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčený         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.1 I Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a    I
I    I epileptický syndróm s jednoduchými fokálnymi záchvatmi      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.2 I Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a    I
I    I epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.3 I Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.4 I Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.5 I Osobitný epileptický syndróm                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.6 I Záchvaty grand mal (so záchvatmi alebo bez záchvatov petit mal), I
I    I bližšie neurčené                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.7 I Záchvaty petit mal bez záchvatov grand mal, bližšie neurčené   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.8 I Iná epilepsia                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G40.9 I Epilepsia, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G41.0 I Epileptický stav grand mal                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G41.1 I Epileptický stav petit mal                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G41.2 I Komplexný čiastkový epileptický stav               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G41.8 I Iný epileptický stav                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G41.9 I Epileptický stav, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.02 I Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.03 I Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.09 I Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.12 I Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom od 1 do 24 hodín I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.13 I Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom do 1 hodiny   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.19 I Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom   I
I    I ústupu                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.22 I Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s I
I    I úplným ústupom od 1 do 24 hodín                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.23 I Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s I
I    I úplným ústupom do 1 hodiny                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.29 I Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s I
I    I bližšie neurčeným priebehom ústupu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.32 I Amaurosis fugax, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.33 I Amaurosis fugax, s úplným ústupom do 1 hodiny           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.39 I Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.42 I Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.43 I Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom do 1 hodiny      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.49 I Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.82 I Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným    I
I    I ústupom od 1 do 24 hodín                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.83 I Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným    I
I    I ústupom do 1 hodiny                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.89 I Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy s bližšie   I
I    I neurčeným priebehom ústupu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.92 I Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom od I
I    I 1 do 24 hodín                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.93 I Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom do I
I    I 1 hodiny                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G45.99 I Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným I
I    I priebehom ústupu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.0 I Syndróm strednej mozgovej tepny (a. cerebri media)(I66.0+)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.1 I Syndróm prednej mozgovej tepny (a. cerebri anterior)(I66.1+)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.2 I Syndróm zadnej mozgovej tepny (a. cerebri posterior)(I66.2+)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.3 I Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60-I67+)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.4 I Syndróm porážky mozočka (cerebella) (I60-I67+)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.5 I Čistý motorický lakunárny syndróm (I60-I67+)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.6 I Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60-I67+)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.7 I Iný lakunárny syndróm (I60-I67+)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G46.8 I Iný cievny mozgový syndróm pri mozgových cievnych chorobách    I
I    I (I60-I67+)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G47.30 I Centrálne spánkové apnoe                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G47.31 I Obštrukčné spánkové apnoe                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G47.32 I Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G47.38 I Iné spánkové apnoe                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G47.39 I Spánkové apnoe, bližšie neurčené                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G47.4 I Narkolepsia a kataplexia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G53.0 I Neuralgia po herpes zoster (poherpetická neuralgia)(B02.2+)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G53.1 I Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových  I
I    I chorobách zatriedených inde (A00-B99+)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G60.0 I Dedičná motorická a senzitívna neuropatia             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G60.1 I Refsumova choroba                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G60.2 I Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G60.3 I Idiopatická progresívna neuropatia                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G60.8 I Iná dedičná a idiopatická neuropatia               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G60.9 I Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G61.0 I Guillainov-Barrého syndróm                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G61.1 I Sérová polyneuropatia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G61.8 I Iná zápalová polyneuropatia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G61.9 I Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G62.0 I Polyneuropatia zapríčinená liekom                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G62.1 I Alkoholová polyneuropatia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G62.2 I Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G62.80 I Polyneuropatia kriticky chorých                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G62.88 I Iná určená polyneuropatia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G62.9 I Polyneuropatia, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G63.2 I Diabetická polyneuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4+)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G70.0 I Myasthenia gravis                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G70.1 I Nervovosvalová choroba zapríčinená toxínmi            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G70.2 I Vrodená a vývinová myasténia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G70.8 I Iná bližšie určená myoneurálna porucha              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G70.9 I Myoneurálna porucha, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G71.0 I Svalová dystrofia                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G71.1 I Myotonická porucha                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G71.2 I Vrodená myopatia                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G71.3 I Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G71.8 I Iná primárna choroba svalov                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G71.9 I Primárna choroba svalov, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.0 I Myopatia zapríčinená liekom                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.1 I Alkoholová myopatia                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.2 I Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.3 I Periodická paralýza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.4 I Zápalová myopatia, nezatriedená inde               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.80 I Myopatia kriticky chorých                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.88 I Iná myopatia, bližšie určená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G72.9 I Myopatia, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.0 I Myastenický syndróm pri endokrinných chorobách          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.1 I Eatonov-Lambertov myastenický syndróm (C00-D48+)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.2 I Iný myastenický syndróm pri nádorovej chorobe (C00-D48+)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.3 I Myastenický syndróm pri iných chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.4 I Myopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených   I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.5 I Myopatia pri endokrinných chorobách                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.6 I Myopatia pri metabolických chorobách               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G73.7 I Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G80.0 I Spastická kvadruplegická detská mozgová obrna           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G80.1 I Spastická diplegická detská mozgová obrna             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G80.2 I Spastická hemiplegická detská mozgová obrna            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G80.3 I Dyskinetická detská mozgová obrna                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G80.4 I Ataktická detská mozgová obrna                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G80.8 I Iná detská mozgová obrna                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G80.9 I Detská mozgová obrna, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G81.0 I Chabá hemiparéza a hemiplégia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G81.1 I Spastická hemiparéza a hemiplégia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G81.9 I Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.00 I Chabá paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie  I
I    I miechy netraumatického pôvodu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.01 I Chabá paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie I
I    I miechy netraumatického pôvodu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.02 I Chabá paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie I
I    I miechy                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.03 I Chabá paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne     I
I    I poškodenie miechy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.09 I Chabá paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.10 I Spastická paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne      I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.11 I Spastická paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne     I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.12 I Spastická paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne    I
I    I poškodenie miechy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.13 I Spastická paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne   I
I    I poškodenie miechy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.19 I Spastická paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.20 I Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne  I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.21 I Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.22 I Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné    I
I    I priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.23 I Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné   I
I    I priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.29 I Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.30 I Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie I
I    I miechy netraumatického pôvodu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.31 I Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne      I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.32 I Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne     I
I    I poškodenie miechy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.33 I Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne    I
I    I poškodenie miechy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.39 I Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.40 I Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne     I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.41 I Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne    I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.42 I Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne   I
I    I poškodenie miechy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.43 I Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne  I
I    I poškodenie miechy                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.49 I Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.50 I Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne I
I    I poškodenie miechy netraumatického pôvodu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.51 I Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné    I
I    I priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.52 I Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné   I
I    I priečne poškodenie miechy                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.53 I Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné  I
I    I priečne poškodenie miechy                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.59 I Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.60 I Funkčná výška poškodenia miechy C1 - C3              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.61 I Funkčná výška poškodenia miechy C4 - C5              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.62 I Funkčná výška poškodenia miechy C6 - C8              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.63 I Funkčná výška poškodenia miechy Th1 - Th6             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.64 I Funkčná výška poškodenia miechy Th7 - Th10            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.65 I Funkčná výška poškodenia miechy Th11 - L1             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.66 I Funkčná výška poškodenia miechy L2 - S1              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.67 I Funkčná výška poškodenia miechy S2 - S5              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G82.69 I Funkčná výška poškodenia miechy neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.0 I Diparéza a diplégia horných končatín               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.1 I Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.2 I Monoparéza a monoplégia hornej končatiny             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.3 I Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.40 I Syndróm cauda equina, úplný                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.41 I Syndróm cauda equina, neúplný                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.49 I Syndróm cauda equina, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.80 I Locked-in syndróm                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.88 I Iný paralytický syndróm, bližšie určený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G83.9 I Paralytický syndróm, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.00 I Syndróm karotického sínusu (synkopa)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.08 I Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.09 I Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.1 I Familiárna dysautonómia (Rileyho-Dayov syndróm)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.3 I Multisystémová degenerácia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.40 I Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.41 I Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.48 I Iná autonómna dysreflexia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G90.49 I Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.0 I Komunikujúci hydrocefalus                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.1 I Obštrukčný hydrocefalus                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.20 I Idiopatický normotenzný hydrocefalus               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.21 I Sekundárny normotenzný hydrocefalus                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.29 I Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.3 I Poúrazový hydrocefalus, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.8 I Iný hydrocefalus                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G91.9 I Hydrocefalus, bližšie neurčený                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G92  I Toxická encefalopatia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.0 I Mozgová cysta                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.1 I Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.3 I Chronický únavový syndróm                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.4 I Encefalopatia, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.5 I Stlačenie mozgu                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.6 I Opuch mozgu                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.7 I Reyeov syndróm                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.80 I Apalický syndróm                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.88 I Iná choroba mozgu, bližšie určená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G93.9 I Choroba mozgu, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G94.0 I Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených I
I    I inde (A00-B99+)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G94.1 I Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48+)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G94.2 I Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G94.8 I Iná bližšie určená choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.0 I Syringomyelia a syringobulbia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.1 I Cievna choroba miechy (vaskulárna myelopatia)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.2 I Stlačenie miechy, bližšie neurčené                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.80 I Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.81 I Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.82 I Funkčná porucha močového mechúra, zapríčinená spinálnym šokom   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.83 I Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.84 I Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.85 I Deaferentačná bolesť pri poškodení miechy             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.88 I Iná choroba miechy, bližšie určená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G95.9 I Choroba miechy, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G96.0 I Presakovanie mozgovomiechového moku                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G96.1 I Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G96.8 I Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G96.9 I Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G97.0 I Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G97.1 I Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G97.2 I Vnútrolebková (vnútročrepová) hypotenzia po komorovom skrate   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G97.80 I Pooperačná likvorea                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G97.81 I Pooperačný mutizmus (cerebelárny)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G97.88 I Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G97.9 I Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G98  I Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G99.0 I Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G99.1 I Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G99.2 I Myelopatia pri chorobách zatriedených inde            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I G99.8 I Iná bližšie určená choroba nervovej sústavy pri chorobách     I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H02.4 I Ptóza očného viečka                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.0 I Dakryoadenitída                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.1 I Iná choroba slznej žľazy                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.2 I Epifora                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.3 I Akútny a bližšie neurčený zápal slzných ciest           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.4 I Chronický zápal slzných ciest                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.5 I Stenóza a insuficiencia slzných ciest               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.6 I Iná zmena v slzných cestách                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.8 I Iná choroba slzných orgánov                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H04.9 I Choroba slzných orgánov, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H05.0 I Akútny zápal očnice (orbity)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H05.1 I Chronická zápalová choroba očnice (orbity)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H05.2 I Exoftalmus                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H05.3 I Deformácia očnice (orbity)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H10.1 I Akútna atopická konjunktivitída                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H10.4 I Chronická konjunktivitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H10.5 I Blefarokonjunktivitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H13.0 I Filáriová infekcia spojovky (B74.-+)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H13.3 I Očný pemfigoid (L12.-+)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H15.0 I Skleritída                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H15.1 I Episkleritída                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H15.8 I Iná choroba bielka (skléry)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H15.9 I Choroba očného bielka (skléry), bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H16.0 I Vred rohovky (ulcus corneae)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H16.1 I Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H16.2 I Keratokonjunktivitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H16.3 I Intersticiálna a hlboká keratitída                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H16.4 I Neovaskularizácia rohovky                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H16.8 I Iná keratitída                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H16.9 I Keratitída, bližšie neurčená                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H19.0 I Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H19.1 I Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5+)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H19.2 I Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a     I
I    I parazitových chorobách zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H20.0 I Akútna a subakútna iridocyklitída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H20.1 I Chronická iridocyklitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H20.2 I Iridocyklitída vyvolaná šošovkou (fakogénna)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H20.8 I Iná iridocyklitída                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H20.9 I Iridocyklitída, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.0 I Hyféma                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.1 I Iná vaskulárna choroba dúhovky a vráskovca            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.2 I Degenerácia dúhovky a vráskovca                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.3 I Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.4 I Membrány pupily                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.5 I Iný zrast a trhlina dúhovky a vráskovca              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.8 I Iná bližšie určená choroba dúhovky a vráskovca          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H21.9 I Choroba dúhovky a vráskovca, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H22.0 I Iridocyklitída pri infekčných a parazitových chorobách      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H22.1 I Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H22.8 I Iná choroba dúhovky (iris) a vráskovca (corpus ciliare) pri    I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H30.0 I Ložisková chorioretinitída                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H30.1 I Diseminovaná chorioretinitída                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H30.2 I Cyclitis posterior                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H30.8 I Iná chorioretinitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H30.9 I Chorioretinitída, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H31.0 I Chorioretinové jazvy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H31.1 I Degenerácia cievovky                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H31.2 I Dedičná dystrofia cievovky                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H31.3 I Krvácanie a ruptúra cievovky                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H31.4 I Odlúpenie cievovky                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H31.8 I Iná choroba cievovky, bližšie určená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H31.9 I Choroba cievovky, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H32.0 I Chorioretinitída pri infekčných a parazitových chorobách     I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H32.8 I Iná chorioretinová choroba pri chorobách zatriedených inde    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H33.0 I Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H33.1 I Rozštiepenie sietnice (retinoschíza) a cysty sietnice       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H33.2 I Sérové odlúpenie sietnice                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H33.3 I Trhliny sietnice bez odlúpenia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H33.4 I Odlúpenie sietnice ťahom                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H33.5 I Iné odlúpenie sietnice                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H34.0 I Prechodná oklúzia tepny sietnice                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H34.1 I Oklúzia centrálnej tepny sietnice (a. centralis retinae)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H34.2 I Iná oklúzia tepien sietnice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H34.8 I Iná oklúzia ciev sietnice                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H34.9 I Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.0 I Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.1 I Retinopatia nedonosených                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.2 I Iná proliferatívna retinopatia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.3 I Degenerácia makuly a zadného pólu oka               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.4 I Periférna degenerácia sietnice                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.5 I Dedičná dystrofia sietnice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.6 I Krvácanie do sietnice                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.7 I Oddelenie vrstiev sietnice                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.8 I Iná choroba sietnice, bližšie určená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H35.9 I Choroba sietnice, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H36.0 I Diabetická retinopatia (E10-E14 ,štvrtá pozícia .3+)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H36.8 I Iná choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.0 I Podozrenie na glaukóm                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.1 I Primárny glaukóm s otvoreným uhlom                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.2 I Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.3 I Sekundárny glaukóm po poranení oka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.4 I Sekundárny glaukóm po zápale oka                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.5 I Sekundárny glaukóm pri iných chorobách              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.6 I Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.8 I Iný glaukóm                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H40.9 I Glaukóm, bližšie neurčený                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H42.0 I Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách  I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H42.8 I Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H44.0 I Hnisová endoftalmitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H44.1 I Iná endoftalmitída                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H44.2 I Degeneratívna krátkozrakosť (myopia)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H44.3 I Iná degeneratívna choroba očnej gule               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H44.5 I Degeneratívne postihnutie očnej gule               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H46  I Zápal zrakového nervu (neuritis nervi optici)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.0 I Choroba zrakového nervu, nezatriedená inde            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.1 I Opuch papily zrakového nervu, bližšie neurčený          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.2 I Atrofia zrakového nervu                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.3 I Iná choroba papily zrakového nervu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.4 I Choroba chiasma opticum                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.5 I Choroba iných zrakových dráh                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.6 I Choroba kôrového zrakového centra                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H47.7 I Choroba zrakových dráh, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H48.0 I Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H48.1 I Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H48.8 I Iná choroba zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H49.0 I Obrna tretieho hlavového nervu (nervus oculomotorius)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H49.1 I Ochrnutie štvrtého hlavového nervu (n. trochlearis)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H49.2 I Ochrnutie šiesteho hlavového nervu (n. abducens)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H49.3 I Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H49.4 I Progresívna vonkajšia oftalmoplégia                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H49.8 I Iný paralytický strabizmus                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H49.9 I Paralytický strabizmus, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.0 I Slepota na obe oči                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.1 I Slepota na jedno oko, slabozrakosť na druhé            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.2 I Slabozrakosť na obe oči                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.3 I Mierna porucha zraku na obe oči (binokulárna)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.4 I Slepota na jedno oko                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.5 I Slabozrakosť na jedno oko                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.6 I Mierna porucha zraku na jedno oko                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.7 I Nešpecifikovaná strata videnia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H54.9 I Zrakové postihnutie (oboch očí, binokulárne), bližšie neurčené  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H60.2 I Malígny zápal vonkajšieho ucha (otitis externa maligna)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H60.4 I Cholesteatóm vonkajšieho ucha                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H61.3 I Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H61.9 I Choroba vonkajšieho ucha, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H65.2 I Chronický sérový zápal stredného ucha               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H65.3 I Chronický hlienový zápal stredného ucha              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H65.4 I Iný chronický nehnisový zápal stredného ucha           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H65.9 I Nehnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H66.1 I Chronický tubotympanový hnisový zápal stredného ucha       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H66.2 I Chronický atikoantrálny hnisový zápal stredného ucha       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H70.0 I Akútna mastoiditída                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H70.1 I Chronická mastoiditída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H70.2 I Petrozitída (zápal pyramídy skalnej kosti)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H70.8 I Iná mastoiditída a príbuzná choroba                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H70.9 I Mastoiditída, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H71  I Cholesteatóm stredného ucha                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H72.0 I Centrálna perforácia blany bubienka                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H72.1 I Atiková perforácia blany bubienka                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H72.2 I Iná okrajová perforácia blany bubienka              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H72.8 I Iná perforácia blany bubienka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H72.9 I Perforácia blany bubienka, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H81.0 I Meniereova choroba                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H81.1 I Benígny záchvatový závrat (ošiaľ, vertigo)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H81.2 I Vestibulárna neuronitída (neuropatia)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H81.3 I Iný periférny závrat (ošiaľ, vertigo)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H81.4 I Závrat (ošiaľ, vertigo) centrálneho pôvodu            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H81.8 I Iná porucha vestibulárnej funkcie                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H82  I Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H83.0 I Zápal labyrintu vnútorného ucha (labyrintitída)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H83.1 I Fistula labyrintu vnútorného ucha                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H83.2 I Porucha funkcie labyrintu vnútorného ucha             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H83.8 I Iná choroba vnútorného ucha, bližšie určená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H83.9 I Choroba vnútorného ucha, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.0 I Obojstranná prevodová strata sluchu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.1 I Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na   I
I    I druhej strane                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.2 I Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.3 I Obojstranná percepčná strata sluchu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.4 I Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na   I
I    I druhej strane                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.5 I Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.6 I Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.7 I Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s    I
I    I neporušeným sluchom na druhej strane               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H90.8 I Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H91.0 I Ototoxická strata sluchu                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H91.1 I Presbyakúza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H91.2 I Náhla idiopatická strata sluchu                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H91.3 I Hluchonemota, nezatriedená inde                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H91.8 I Iná strata sluchu, bližšie určená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H91.9 I Strata sluchu, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H95.0 I Recidivujúci cholesteatóm v dutine po mastoidektómii       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H95.1 I Iná choroba po mastoidektómii                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H95.8 I Iná choroba ucha a hlávkového výbežku               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I H95.9 I Choroba ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, bližšie  I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I00  I Reumatická horúčka bez postihnutia srdca             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I01.0 I Akútna reumatická perikarditída                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I01.1 I Akútna reumatická endokarditída                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I01.2 I Akútna reumatická myokarditída                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I01.8 I Iná akútna reumatická choroba srdca                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I01.9 I Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I02.0 I Reumatická chorea s postihnutím srdca               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I02.9 I Reumatická chorea bez postihnutia srdca              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I05.0 I Mitrálna stenóza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I05.1 I Reumatická mitrálna insuficiencia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I05.2 I Mitrálna stenóza s insuficienciou                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I05.8 I Iná choroba mitrálnej chlopne                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I05.9 I Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I06.0 I Reumatická aortálna stenóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I06.1 I Reumatická aortálna insuficiencia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I06.2 I Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I06.8 I Iná reumatická choroba aortálnej chlopne             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I06.9 I Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I07.0 I Trikuspidálna stenóza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I07.1 I Trikuspidálna insuficiencia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I07.2 I Trikuspidálna stenóza s insuficienciou              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I07.8 I Iná choroba trikuspidálnej chlopne                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I07.9 I Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I08.0 I Súčasná choroba mitrálnej aj aortálnej chlopne          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I08.1 I Súčasna choroba mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I08.2 I Súčasná choroba aortálnej aj trikuspidálnej chlopne        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I08.3 I Súčasná choroba mitrálnej, aortálnej aj trikuspidálnej chlopne  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I08.8 I Iná choroba viacerých chlopní                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I08.9 I Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I09.0 I Reumatická myokarditída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I09.1 I Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I09.2 I Chronická reumatická perikarditída                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I09.8 I Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I09.9 I Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I10.00 I Benígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I10.01 I Benígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej  I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I10.10 I Malígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I10.11 I Malígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej  I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I10.90 I Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov  I
I    I hypertenznej krízy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I10.91 I Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi   I
I    I hypertenznej krízy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I11.00 I Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez I
I    I prejavov hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I11.01 I Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s  I
I    I prejavmi hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I11.90 I Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, I
I    I bez prejavov hypertenznej krízy                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I11.91 I Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, I
I    I s prejavmi hypertenznej krízy                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I12.00 I Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez     I
I    I prejavov hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I12.01 I Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi I
I    I hypertenznej krízy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I12.90 I Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez   I
I    I prejavov hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I12.91 I Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s    I
I    I prejavmi hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.00 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým   I
I    I zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.01 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým   I
I    I zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.10 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez I
I    I prejavov hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.11 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s  I
I    I prejavmi hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.20 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým   I
I    I zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.21 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým   I
I    I zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej  I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.90 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez prejavov hypertenznej  I
I    I krízy, bližšie neurčená                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I13.91 I Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s     I
I    I prejavmi hypertenznej krízy                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.00 I Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej  I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.01 I Renovaskulárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej   I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.10 I Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami   I
I    I obličiek, bez prejavov hypertenznej krízy             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.11 I Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami   I
I    I obličiek, s prejavmi hypertenznej krízy              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.20 I Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými    I
I    I chorobami, bez prejavov hypertenznej krízy            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.21 I Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými    I
I    I chorobami, s prejavmi hypertenznej krízy             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.80 I Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej  I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.81 I Iná sekundárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej   I
I    I krízy                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.90 I Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov I
I    I hypertenznej krízy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I15.91 I Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi  I
I    I hypertenznej krízy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I20.0 I Nestabilná angina pectoris                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I20.1 I Angina pectoris s dokázaným kŕčom vencovitých tepien       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I20.8 I Iná forma angina pectoris                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I20.9 I Angina pectoris, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I21.0 I Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I21.1 I Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I21.2 I Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I21.3 I Akútny transmurálny infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I21.4 I Akútny subendokardiálny infarkt myokardu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I21.9 I Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I22.0 I Ďalší infarkt myokardu prednej steny               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I22.1 I Ďalší infarkt myokardu spodnej steny               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I22.8 I Ďalší infarkt myokardu na inom mieste               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I22.9 I Ďalší infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.0 I Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.1 I Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom   I
I    I infarkte myokardu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.2 I Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom   I
I    I infarkte myokardu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.3 I Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia  I
I    I po akútnom infarkte myokardu                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.4 I Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom    I
I    I infarkte myokardu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.5 I Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom    I
I    I infarkte myokardu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.6 I Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna    I
I    I komplikácia po akútnom infarkte myokardu             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I23.8 I Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I24.0 I Koronárna trombóza, ktorá neviedla k infarktu myokardu      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I24.1 I Poinfarktový syndróm                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I24.8 I Iná forma akútnej ischemickej choroby srdca            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I24.9 I Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.0 I Aterosklerotická srdcovocievna choroba, takto označená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.10 I Aterosklerotická choroba srdca, bez hemodynamicky závažných    I
I    I stenóz                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.11 I Aterosklerotická choroba srdca, jednocievne postihnutie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.12 I Aterosklerotická choroba srdca, dvojcievne postihnutie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.13 I Aterosklerotická choroba srdca, trojcievne postihnutie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.14 I Aterosklerotická choroba srdca, stenóza ľavého hlavného kmeňa   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.15 I Aterosklerotická choroba srdca so stenózou bajpasu        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.16 I Aterosklerotická choroba srdca so stenózou stentu         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.19 I Aterosklerotická choroba srdca, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.20 I Starý infarkt myokardu, od 29 dní až po 4 mesiace         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.21 I Starý infarkt myokardu, od 4 mesiacov až po 1 rok         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.22 I Starý infarkt myokardu, od 1 roka vyššie             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.29 I Starý infarkt myokardu, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.3 I Aneuryzma srdca (steny)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.4 I Aneuryzma vencovitej tepny                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.5 I Ischemická kardiomyopatia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.6 I Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.8 I Iná forma chronickej ischemickej choroby srdca          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I25.9 I Chronická ischemická choroba srdca, bližšie neurčená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I26.0 I Pľúcna embólia s údajom o akútnom cor pulmonale          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I26.9 I Pľúcna embólia bez údaja o akútnom cor pulmonale         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I27.0 I Primárna pľúcna hypertenzia                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I27.1 I Srdcová choroba pri kyfoskolióze                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I27.20 I Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I27.28 I Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I27.8 I Iná pľúcnosrdcová choroba (cor pulmonale), bližšie určená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I27.9 I Pľúcnosrdcová choroba, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I28.0 I Tepnovožilová fistula pľúcnych ciev                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I28.1 I Aneuryzma pľúcnej tepny                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I28.8 I Iná choroba pľúcnych ciev, bližšie určená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I28.9 I Choroba pľúcnych ciev, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I30.0 I Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I30.1 I Infekčná perikarditída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I30.8 I Iná forma akútnej perikarditídy                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I30.9 I Akútna perikarditída, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I31.0 I Chronická adhezívna perikarditída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I31.1 I Chronická konstriktívna perikarditída               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I31.2 I Hemoperikard, nezatriedený inde                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I31.3 I Perikardový výpotok (nezápalový)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I31.8 I Iná choroba perikardu, bližšie určená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I31.9 I Choroba perikardu, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I32.0 I Perikarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I32.1 I Perikarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I32.8 I Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I33.0 I Akútna a subakútna infekčná endokarditída             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I33.9 I Akútna endokarditída, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I34.0 I Mitrálna insuficiencia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I34.1 I Prolaps mitrálnej chlopne                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I34.2 I Nereumatická mitrálna stenóza                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I34.80 I Nereumatická mitrálna stenóza a insuficiencia           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I34.88 I Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I34.9 I Nereumatická choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I35.0 I Aortálna stenóza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I35.1 I Aortálna insuficiencia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I35.2 I Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I35.8 I Iná choroba aortálnej chlopne                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I35.9 I Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I36.0 I Nereumatická trikuspidálna stenóza                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I36.1 I Nereumatická trikuspidálna insuficiencia             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I36.2 I Nereumatická trikuspidálna stenóza a insuficiencia        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I36.8 I Iná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I36.9 I Nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I37.0 I Pulmonálna stenóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I37.1 I Pulmonálna insuficiencia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I37.2 I Pulmonálna stenóza a insuficiencia                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I37.8 I Iná choroba pulmonálnej chlopne                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I37.9 I Choroba pulmonálnej chlopne, bližšie neurčená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I38  I Endokarditída neurčenej chlopne                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I39.0 I Choroba mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I39.1 I Choroba aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I39.2 I Choroba trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I39.3 I Choroba pulmonálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I39.4 I Choroba viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I39.8 I Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I40.0 I Infekčná myokarditída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I40.1 I Izolovaná myokarditída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I40.8 I Iná akútna myokarditída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I40.9 I Akútna myokarditída, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I41.0 I Myokarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I41.1 I Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I41.2 I Myokarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I41.8 I Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.0 I Dilatačná kardiomyopatia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.1 I Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.2 I Iná hypertrofická kardiomyopatia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.3 I Endomyokardová (eozinofilná) choroba               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.4 I Endokardová fibroelastóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.5 I Iná reštrikčná kardiomyopatia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.6 I Alkoholová kardiomyopatia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.7 I Kardiomyopatia zapríčinená liekmi a inými vonkajšími faktormi   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.80 I Arytmogénna pravokomorová kardiomyopatia [ARVCM]         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.88 I Iná kardiomyopatia                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I42.9 I Kardiomyopatia, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I43.0 I Kardiomyopatia pri infekčných a parazitových chorobách      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I43.1 I Kardiomyopatia pri metabolických chorobách            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I43.2 I Kardiomyopatia pri poruchách výživy                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I43.8 I Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.0 I Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.1 I Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.2 I Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.3 I Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.4 I Ľavá predná fascikulárna blokáda                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.5 I Ľavá zadná fascikulárna blokáda                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.6 I Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I44.7 I Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.0 I Pravá fascikulárna blokáda                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.1 I Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.2 I Bifascikulárna blokáda                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.3 I Trifascikulárna blokáda                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.4 I Nešpecifická intraventrikulárna blokáda              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.5 I Iná bližšie určená srdcová blokáda                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.6 I Syndróm preexcitácie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.8 I Iná porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie určená      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I45.9 I Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I46.0 I Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I46.1 I Náhla srdcová smrť, takto opísaná                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I46.9 I Zastavenie srdca, bližšie neurčené                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I47.0 I Komorová reentry-arytmia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I47.1 I Supraventrikulárna tachykardia                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I47.2 I Komorová tachykardia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I47.9 I Bližšie neurčená paroxyzmálna tachykardia             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I48.00 I Paroxyzmálny flater predsiení                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I48.01 I Chronický flater predsiení                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I48.09 I Flater predsiení, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I48.10 I Paroxyzmálna fibrilácia predsiení                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I48.11 I Chronická fibrilácia predsiení                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I48.19 I Fibrilácia predsiení, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.0 I Flater komôr a fibrilácia komôr                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.1 I Predsieňová extrasystólia (predčasná depolarizácia predsiení)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.2 I Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia (predčasná junkčná    I
I    I depolarizácia)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.3 I Komorová extrasystólia (predčasná depolarizácia komôr)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.4 I Iná a bližšie neurčená extrasystólia (predčasná depolarizácia)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.5 I Syndróm chorého sínusu                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.8 I Iná srdcová arytmia, bližšie určená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I49.9 I Srdcová arytmia, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.00 I Primárne zlyhávanie pravej komory                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.01 I Sekundárne zlyhávanie pravej komory                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.11 I Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.12 I Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.13 I Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.14 I Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.19 I Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I50.9 I Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I51.0 I Získaný defekt srdcovej priehradky (septa)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I51.1 I Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I51.2 I Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I51.3 I Vnútrosrdcová trombóza, nezatriedená inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I51.4 I Myokarditída, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I51.5 I Degenerácia myokardu                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I51.7 I Kardiomegália                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I52.0 I Iná choroba srdca pri baktériových chorobách zatriedených inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I52.1 I Iná choroba srdca pri iných infekčných a parazitových chorobách  I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I52.8 I Iná choroba srdca pri iných chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.0 I Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.1 I Subarachnoidálne krvácanie z a. cerebri media           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.2 I Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans anterior       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.3 I Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.4 I Subarachnoidálne krvácanie z a. basilaris             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.5 I Subarachnoidálne krvácanie z a. vertebralis            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.6 I Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.7 I Subarachnoidálne krvácanie z intrakraniálnej tepny, bližšie    I
I    I neurčené                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.8 I Iné subarachnoidálne krvácanie                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I60.9 I Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.0 I Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.1 I Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, kortikálne        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.2 I Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.3 I Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.4 I Intracerebrálne krvácanie do mozočka (cerebela)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.5 I Intracerebrálne vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.6 I Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.8 I Iné intracerebrálne krvácanie                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I61.9 I Intracerebrálne krvácanie, bližšie neurčené            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I62.00 I Subdurálne krvácanie (netraumatické), akútne           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I62.01 I Subdurálne krvácanie (netraumatické), subakútne          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I62.02 I Subdurálne krvácanie (netraumatické), chronické          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I62.09 I Subdurálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I62.1 I Netraumatické extradurálne (epidurálne) krvácanie         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I62.9 I Intrakraniálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.0 I Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových    I
I    I (precerebrálnych) tepien                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.1 I Mozgový infarkt, zapríčinený embolizáciou prívodných mozgových  I
I    I (precerebrálnych) tepien                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.2 I Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo   I
I    I zúžením prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.3 I Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.4 I Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.5 I Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo   I
I    I zúžením mozgových tepien                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.6 I Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou     I
I    I trombózou                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.8 I Iný mozgový infarkt                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I63.9 I Mozgový infarkt, bližšie neurčený                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I64  I Porážka (apoplexia, iktus) bližšie neurčená ako krvácanie alebo  I
I    I infarkt                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I65.0 I Uzáver a zúženie a. vertebralis                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I65.1 I Uzáver a zúženie a. basilaris                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I65.2 I Uzáver a zúženie a. carotis                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I65.3 I Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných prívodných mozgových  I
I    I (precerebrálnych) tepien                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I65.8 I Uzáver a zúženie inej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I65.9 I Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej       I
I    I (precerebrálnej) tepny                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I66.0 I Uzáver a zúženie a. cerebri media                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I66.1 I Uzáver a zúženie a. cerebri anterior               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I66.2 I Uzáver a zúženie a. cerebri posterior               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I66.3 I Uzáver a zúženie mozočkových tepien                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I66.4 I Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných mozgových tepien    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I66.8 I Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I66.9 I Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.0 I Disekcia mozgovej tepny                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.10 I Získaná mozgová aneuryzma                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.11 I Získaná mozgová artériovenózna fistula              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.2 I Mozgová ateroskleróza                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.3 I Progresívna cievna leukoencefalopatia (subkortikálna vaskulárna  I
I    I encefalopatia)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.4 I Hypertenzná encefalopatia                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.5 I Syndróm moyamoya                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.6 I Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.7 I Mozgová arteritída, nezatriedená inde               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.80 I Vazospazmy pri subarachnoidálnom krvácaní             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.88 I Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I67.9 I Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I68.0 I Mozgová amyloidová angiopatia                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I68.1 I Mozgová arteritída pri infekčných a parazitových chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I68.2 I Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I68.8 I Iná cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I69.0 I Následky subarachnoidálneho krvácania               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I69.1 I Následky intracerebrálneho krvácania               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I69.2 I Následky iného netraumatického intrakraniálneho krvácania     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I69.3 I Následky mozgového infarktu                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I69.4 I Následky porážky bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I69.8 I Následky iných a bližšie neurčených cievnych chorôb mozgu     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.0 I Ateroskleróza aorty                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.1 I Ateroskleróza obličkovej tepny                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.20 I Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.21 I Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej  I
I    I končatiny, s ischemickou bolesťou po záťaži            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.22 I Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej  I
I    I končatiny, s bolesťou v pokoji                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.23 I Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej  I
I    I končatiny, s ulceráciami                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.24 I Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej  I
I    I končatiny, s gangrénou                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.25 I Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím pleca a hornej  I
I    I končatiny, všetky štádiá                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.8 I Ateroskleróza iných tepien                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I70.9 I Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.00 I Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, bez prejavov    I
I    I ruptúry                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.01 I Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.02 I Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.03 I Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.04 I Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, s ruptúrou     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.05 I Disekcia hrudníkovej aorty, s ruptúrou              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.06 I Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.07 I Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.1 I Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.2 I Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez údaja o ruptúre         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.3 I Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.4 I Aneuryzma brušnej aorty, bez údaja o ruptúre           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.5 I Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.6 I Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez údaja o ruptúre      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.8 I Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, s ruptúrou      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I71.9 I Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, bez údaja o ruptúre I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.0 I Aneuryzma a disekcia a. carotis (krčnice)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.1 I Aneuryzma a disekcia tepny hornej končatiny            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.2 I Aneuryzma a disekcia obličkovej tepny               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.3 I Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.4 I Aneuryzma a disekcia tepny dolnej končatiny            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.5 I Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových (precerebrálnych) I
I    I tepien                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.8 I Aneuryzma iných bližšie určených tepien              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I72.9 I Aneuryzma a disekcia tepny na bližšie neurčenom mieste      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I73.1 I Thrombangiitis obliterans (Buerger)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.0 I Embólia a trombóza brušnej aorty                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.1 I Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.2 I Embólia a trombóza tepien horných končatín            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.3 I Embólia a trombóza tepien dolných končatín            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.4 I Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.5 I Embólia a trombóza bedrovej tepny (a. iliaca)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.8 I Embólia a trombóza iných tepien                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I74.9 I Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I78.0 I Hereditárna hemoragická teleangiektázia              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I79.0 I Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I79.1 I Aortitída pri chorobách zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I79.2 I Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I79.8 I Iná choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I80.0 I Trombóza, flebitída a tromboflebitída povrchových žíl dolných   I
I    I končatín                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I80.1 I Trombóza, flebitída a tromboflebitída stehnovej žily (v.     I
I    I femoralis)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I80.2 I Trombóza, flebitída a tromboflebitída iných hĺbkových žíl dolných I
I    I končatín                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I80.8 I Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I81  I Trombóza vrátnice (v. portae)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I82.0 I Buddov-Chiariho syndróm                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I82.1 I Migrujúca tromboflebitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I82.2 I Embólia a trombóza dutej žily                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I82.3 I Embólia a trombóza obličkovej žily                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I82.8 I Embólia a trombóza iných určených žíl               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I82.9 I Embólia a trombóza neurčenej žily                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I83.0 I Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I83.1 I Varixy (kŕčové žily) dolných končatín so zápalom         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I83.2 I Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom aj zápalom     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I84.0 I Vnútorné trombotizované hemoroidy                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I84.1 I Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I84.4 I Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I85.0 I Varixy pažeráka s krvácaním                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I86.0 I Podjazykové varixy                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I86.1 I Varixy mieška (skróta)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I86.2 I Varixy panvy                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I86.3 I Varixy vulvy                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I86.4 I Varixy žalúdka                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I87.00 I Potrombotický syndróm bez ulcerácie                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I87.01 I Potrombotický syndróm s ulceráciou                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I89.0 I Lymfedém, nezatriedený inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I89.1 I Lymfangitída                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I89.8 I Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín,  I
I    I bližšie určená                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I89.9 I Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín,    I
I    I bližšie neurčená                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I97.0 I Postkardiotomický syndróm                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I97.1 I Iná funkčná porucha po operácii srdca               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I97.2 I Postmastektomický lymfedém                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I97.8 I Iná komplikácia krvného obehu po lekárskom výkone, nezatriedená  I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I98.0 I Kardiovaskulárny syfilis                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I98.1 I Porucha sústavy krvného obehu pri iných infekčných a parazitových I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I98.2 I Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, bez  I
I    I krvácania                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I I98.3 I Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, s   I
I    I krvácaním                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J03.0 I Streptokokový zápal mandlí                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J03.8 I Akútny zápal mandlí, vyvolaný iným bližšie určeným organizmom   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J05.0 I Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J05.1 I Akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J13  I Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom pneumónie          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J14  I Zápal pľúc, zapríčinený Haemophilus influenzae          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.0 I Zápal pľúc, zapríčinený Klebsiella pneumoniae           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.1 I Zápal pľúc, zapríčinený Pseudomonas                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.2 I Zápal pľúc, zapríčinený stafylokokom               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.3 I Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom skupiny B          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.4 I Zápal pľúc, zapríčinený iným streptokokom             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.5 I Zápal pľúc, zapríčinený Escherichia coli             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.6 I Zápal pľúc, zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.7 I Zápal pľúc, zapríčinený Mycoplasma pneumoniae           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.8 I Iný baktériový zápal pľúc                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J15.9 I Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J16.0 I Chlamýdiový zápal pľúc                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J16.8 I Zápal pľúc, zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J17.0 I Zápal pľúc pri baktériových chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J17.1 I Zápal pľúc pri vírusových chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J17.2 I Zápal pľúc pri mykózach zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J17.3 I Zápal pľúc pri parazitových chorobách               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J17.8 I Zápal pľúc pri iných chorobách zatriedených inde         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J18.0 I Bronchopneumónia, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J18.1 I Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J18.2 I Hypostatický zápal pľúc, bližšie neurčený             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J18.8 I Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J18.9 I Zápal pľúc, bližšie neurčený                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J21.0 I Akútna bronchiolitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym    I
I    I vírusom                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J21.1 I Akútna bronchiolitída zapríčinená ľudským metapneumovírusom    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J21.8 I Akútna bronchiolitída, zapríčinená iným bližšie určeným      I
I    I organizmom                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J21.9 I Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J22  I Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J30.0 I Vazomotorická rinitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J30.1 I Alergická rinitída, zapríčinená peľom               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J30.2 I Iná sezónna alergická rinitída                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J30.3 I Iná alergická rinitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J30.4 I Alergická rinitída, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J32.0 I Chronický zápal čeľustnej dutiny                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J32.1 I Chronický zápal čelovej dutiny (chronická frontálna sinusitída)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J32.2 I Chronický zápal čuchových dutín                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J32.3 I Chronický zápal klinovitej dutiny                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J32.4 I Chronická pansinusitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J32.8 I Iná chronická sinusitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J32.9 I Chronická sinusitída, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J33.0 I Polyp nosovej dutiny                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J33.1 I Deformujúca polypóza prinosovej dutiny              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J33.8 I Iný polyp prinosovej dutiny                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J33.9 I Nosový polyp, bližšie neurčený                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J34.1 I Cysta a mukokéla nosa a prinosovej dutiny             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J36  I Peritonzilárny absces                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J37.0 I Chronický zápal hrtana                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J37.1 I Chronický zápal hrtana a priedušnice               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J38.00 I Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J38.01 I Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J38.02 I Jednostranná úplná obrna hlasiviek a hrtana            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J38.03 I Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J38.4 I Opuch hrtana                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J38.5 I Spazmus hrtana                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J38.6 I Zúženie (stenóza) hrtana                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J39.0 I Retrofaryngový a parafaryngový absces               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J39.1 I Iný absces hltana                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J39.3 I Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest na bližšie    I
I    I neurčenom mieste                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J41.1 I Hlienovohnisová chronická bronchitída               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J41.8 I Zmiešaná jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J43.0 I MacLeodov syndróm                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J43.1 I Panlobulárny emfyzém                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J43.2 I Centrilobulárny emfyzém                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J43.8 I Iný emfyzém                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J43.9 I Emfyzém, bližšie neurčený                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.00 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných   I
I    I dýchacích ciest, FEV1 menej ako 35% náležitej hodnoty      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.01 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných   I
I    I dýchacích ciest, FEV1 od 35% do 50% náležitej hodnoty      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.02 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných   I
I    I dýchacích ciest, FEV1 od 50% do 70% náležitej hodnoty      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.03 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných   I
I    I dýchacích ciest, FEV1 od 70% náležitej hodnoty vyššie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.09 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných   I
I    I dýchacích ciest, FEV1 neurčený                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.10 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím      I
I    I bronchitídy, FEV1 menej ako 35% náležitej hodnoty, bližšie    I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.11 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím      I
I    I bronchitídy, FEV1 od 35% do 50% náležitej hodnoty, bližšie   I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.12 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím      I
I    I bronchitídy, FEV1 od 50% do 70% náležitej hodnoty, bližšie   I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.13 I Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím      I
I    I bronchitídy, FEV1 od 70% náležitej hodnoty vyššie, bližšie    I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.19 I Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym   I
I    I vzplanutím bronchitídy, FEV1 neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.80 I Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej I
I    I ako 35% náležitej hodnoty                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.81 I Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35 I
I    I % do 50% náležitej hodnoty                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.82 I Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50 I
I    I % do 70% náležitej hodnoty                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.83 I Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70 I
I    I % náležitej hodnoty vyššie                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.89 I Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1    I
I    I neurčený                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.90 I Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej  I
I    I ako 35% náležitej hodnoty                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.91 I Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35%  I
I    I do 50% náležitej hodnoty                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.92 I Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50%  I
I    I do 70% náležitej hodnoty                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.93 I Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70%  I
I    I náležitej hodnoty                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J44.99 I Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J45.0 I Prevažne alergická bronchiálna astma               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J45.1 I Nealergická bronchiálna astma                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J45.8 I Zmiešaná bronchiálna astma                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J45.9 I Bronchiálna astma, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J46  I Status asthmaticus (záduchový stav)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J47  I Bronchiektázie (rozšírenie priedušiek)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J60  I Pneumokonióza baníkov uhoľných baní                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J61  I Pneumokonióza, zapríčinená azbestom a inými anorganickými     I
I    I vláknami                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J62.0 I Pneumokonióza, zapríčinená prachom mastenca (talkom)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J62.8 I Pneumokonióza, zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremeň    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J63.0 I Aluminóza (pľúc)                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J63.1 I Bauxitová fibróza (pľúc)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J63.2 I Berylióza                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J63.3 I Grafitová fibróza (pľúc)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J63.4 I Sideróza                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J63.5 I Stanóza                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J63.8 I Pneumokonióza, zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými  I
I    I prachmi                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J64  I Pneumokonióza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J65  I Pneumokonióza združená s tuberkulózou               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.0 I Farmárske pľúca                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.1 I Bagasóza:                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.2 I Pľúcna choroba chovateľov vtákov                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.3 I Suberóza                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.4 I Sladovnícke pľúca                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.5 I Pľúcna choroba pestovateľov húb                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.6 I Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.7 I Pľúcna choroba, zapríčinená ventilačnými a zvlhčovacími      I
I    I (klimatizačnými) zariadeniami                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.8 I Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená I
I    I iným organickým prachom                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J67.9 I Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená I
I    I bližšie neurčeným organickým prachom               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J68.0 I Bronchitída a pneumonitída, zapríčinená chemikáliami, plynmi,   I
I    I dymom a výparmi                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J68.1 I Akútny pľúcny edém, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a   I
I    I výparmi                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J68.2 I Zápal horných dýchacích ciest, zapríčinený chemikáliami, plynmi, I
I    I dymom a výparmi                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J68.3 I Iná akútna a subakútna choroba dýchacej sústavy, zapríčinená   I
I    I chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J68.4 I Chronická choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami,   I
I    I plynmi, dymom a výparmi                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J68.8 I Iná choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi,  I
I    I dymom a výparmi                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J68.9 I Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy, zapríčinená      I
I    I chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J69.0 I Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J69.1 I Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a výťažkami (extraktmi)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J69.8 I Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J70.0 I Akútne pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J70.1 I Chronické a iné pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J70.2 I Akútna pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J70.3 I Chronická pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J70.4 I Pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi, bližšie    I
I    I neurčená                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J70.8 I Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená inými bližšie určenými   I
I    I vonkajšími faktormi                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J70.9 I Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená bližšie neurčenými     I
I    I vonkajšími faktormi                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J80  I Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J81  I Pľúcny opuch (pľúcny edém)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J82  I Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J84.0 I Alveolová a parietoalveolová choroba               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J84.1 I Iná choroba interstícia pľúc s fibrózou              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J84.8 I Iná choroba interstícia pľúc, bližšie určená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J84.9 I Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J85.0 I Gangréna a nekróza pľúc                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J85.1 I Absces pľúc so zápalom pľúc                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J85.2 I Absces pľúc bez zápalu pľúc                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J85.3 I Absces mediastína                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J86.0 I Pyotorax s fistulou                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J86.9 I Pyotorax bez fistuly                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J90  I Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J91  I Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J92.0 I Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) s azbestom      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J92.9 I Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) bez azbestu     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J93.0 I Spontánny tenzný pneumotorax                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J93.1 I Iný spontánny pneumotorax                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J93.8 I Iný pneumotorax                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J93.9 I Pneumotorax, bližšie neurčený                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J94.0 I Chylózny pohrudnicový výpotok                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J94.2 I Hemotorax                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J94.8 I Iná choroba pohrudnice, bližšie určená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.0 I Porucha tracheostómie                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.1 I Akútna pulmonálna insuficiencia po hrudníkovej operácii      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.2 I Akútna pulmonálna insuficiencia po mimohrudníkovom chirurgickom  I
I    I výkone                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.3 I Chronická pulmonálna insuficiencia po chirurgickom výkone     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.4 I Mendelsonov syndróm                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.5 I Subglotická stenóza po chirurgickom výkone            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.80 I Iatrogénny pneumotorax                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.81 I Zúženie priedušnice po lekárskom výkone              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.88 I Iná porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J95.9 I Porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone, bližšie neurčená I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.00 I Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I     I
I    I (hypoxémický)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.01 I Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II    I
I    I (hypoxémicko-hyperkapnický typ)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.09 I Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného  I
I    I typu                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.10 I Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I   I
I    I (hypoxémický)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.11 I Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II   I
I    I (hypoxémicko-hyperkapnický)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.19 I Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného I
I    I typu                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.90 I Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxémický)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.91 I Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II        I
I    I (hypoxémicko-hyperkapnický)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J96.99 I Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, neurčeného typu    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J98.0 I Choroba priedušiek, nezatriedená inde               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J98.1 I Kolaps pľúc                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J98.2 I Intersticiálny emfyzém                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J98.3 I Kompenzačný emfyzém                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J98.4 I Iná choroba pľúc                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J98.6 I Choroba bránice (diafragmy)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I J98.8 I Iná choroba dýchacej sústavy, bližšie určená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K07.0 I Väčšie anomálie veľkosti čeľustí                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K07.1 I Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K10.1 I Centrálny obrovskobunkový granulóm                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K10.20 I Absces maxily bez rozšírenia do retromaxilárneho priestoru alebo I
I    I do fossa canina                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K10.21 I Absces maxily s rozšírením do retromaxilárneho priestoru alebo do I
I    I fossa canina                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K10.28 I Iný zápal čeľustí, bližšie určený                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K10.29 I Zápal čeľustí, bližšie neurčený                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.1 I Hypertrofia slinných žliaz                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.2 I Sialoadenitída                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.3 I Absces slinnej žľazy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.4 I Fistula slinnej žľazy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.5 I Sialolitiáza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.6 I Mukokéla slinnej žľazy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.7 I Poruchy sekrécie slín                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.8 I Iná choroba slinnej žľazy                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K11.9 I Choroba slinnej žľazy, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K12.20 I Flegmóna ústnej spodiny                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K12.21 I Submandibulárny absces bez rozšírenia do mediastinálneho,     I
I    I parafaryngového alebo cervikálneho priestoru           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K12.22 I Submandibulárny absces s rozšírením do mediastinálneho,      I
I    I parafaryngového alebo cervikálneho priestoru           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K12.23 I Absces líca                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K12.28 I Iná flegmóna a absces úst                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K12.29 I Flegmóna a absces úst, bližšie neurčený              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K12.3 I Stomatitída (ulcerózna)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K13.2 I Leukoplakia a iná choroba ústneho epitelu vrátane jazyka     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K13.3 I Vlasatá leukoplakia                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K14.0 I Glositída (zápal jazyka)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K20  I Ezofagitída                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K21.0 I Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K21.9 I Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.0 I Achalázia kardie                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.1 I Vred pažeráka                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.2 I Obštrukcia (zátvor) pažeráka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.3 I Prederavenie pažeráka                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.4 I Dyskinéza pažeráka                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.5 I Získaný divertikul pažeráka                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.6 I Malloryho-Weissov syndróm                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.7 I Barrettov pažerák                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.8 I Iná choroba pažeráka, bližšie určená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K22.9 I Choroba pažeráka, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.0 I Akútny vred žalúdka s krvácaním                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.1 I Akútny vred žalúdka s perforáciou                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.2 I Akútny vred žalúdka s krvácaním a perforáciou           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.3 I Akútny vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.4 I Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.5 I Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s perforáciou    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.6 I Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním a    I
I    I perforáciou                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.7 I Chronický vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K25.9 I Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez  I
I    I krvácania alebo perforácie                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.0 I Akútny vred dvanástnika s krvácaním                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.1 I Akútny vred dvanástnika s perforáciou               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.2 I Akútny vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.3 I Akútny vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.4 I Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.5 I Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s perforáciou  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.6 I Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním a  I
I    I perforáciou                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.7 I Chronický vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K26.9 I Vred dvanástnika, neurčený ako akútny alebo chronický, bez    I
I    I krvácania alebo perforácie                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.0 I Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.1 I Akútny peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.2 I Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a      I
I    I perforáciou                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.3 I Akútny peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo   I
I    I perforácie                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.4 I Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia    I
I    I miesta, s krvácaním                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.5 I Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia    I
I    I miesta, s perforáciou                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.6 I Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia    I
I    I miesta, s krvácaním a perforáciou                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.7 I Chronický peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo  I
I    I perforácie                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K27.9 I Peptický vred, neurčený ako akútny alebo chronický, bez určenia  I
I    I miesta, bez krvácania alebo perforácie              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.0 I Akútny peptický vred jejúna s krvácaním              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.1 I Akútny peptický vred jejúna s perforáciou             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.2 I Akútny peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.3 I Akútny peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.4 I Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.5 I Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s      I
I    I perforáciou                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.6 I Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním I
I    I a perforáciou                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.7 I Chronický peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K28.9 I Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo      I
I    I chronický, bez krvácania alebo perforácie             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K31.1 I Hypertrofická pylorostenóza (zúženie pyloru) dospelých      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K31.5 I Obštrukcia (zátvor) dvanástnika                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K31.6 I Fistula žalúdka a dvanástnika                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.0 I Akútna apendicitída s difúznou peritonitídou           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.1 I Akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.2 I Akútna apendicitída s generalizovanou peritonitídou        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.30 I Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, bez perforácie I
I    I alebo ruptúry                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.31 I Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, s perforáciou I
I    I alebo ruptúrou                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.32 I Akútna apendicitída s abscesom pobrušnice             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.8 I Iná a bližšie neurčená akútna apendicitída            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K35.9 I Nešpecifikovaná akútna apendicitída                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K36  I Iná apendicitída                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K37  I Apendicitída, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K38.0 I Hyperplázia apendixu (červovitého prívesku)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K38.1 I Apendikálne konkrementy                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K38.2 I Divertikul apendixu                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K38.3 I Fistula apendixu                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K38.8 I Iná choroba apendixu, bližšie určená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K38.9 I Choroba apendixu, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.00 I Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény,   I
I    I neoznačená ako recidivujúca                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.01 I Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény,   I
I    I recidivujúca                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.10 I Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako     I
I    I recidivujúca                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.11 I Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.30 I Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím,  I
I    I bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.31 I Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím,  I
I    I bez gangrény, recidivujúca                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.40 I Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou,    I
I    I neoznačená ako recidivujúca                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K40.41 I Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou,    I
I    I recidivujúca                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K41.0 I Obojstranná stehnová prietrž s priškripnutím, bez gangrény    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K41.1 I Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K41.3 I Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s      I
I    I priškripnutím bez gangrény                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K41.4 I Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s gangrénou I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K42.0 I Pupková prietrž s priškripnutím, bez gangrény           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K42.1 I Pupková prietrž s gangrénou                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K43.0 I Brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K43.1 I Brušná prietrž s gangrénou                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K44.0 I Bránicová prietrž s priškripnutím, bez gangrény          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K44.1 I Bránicová prietrž s gangrénou                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K44.9 I Bránicová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K45.0 I Iná brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie určená I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K45.1 I Iná brušná prietrž s gangrénou, bližšie určená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K46.0 I Bližšie neurčená brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény,  I
I    I bližšie neurčená                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K46.1 I Bližšie neurčená brušná prietrž s gangrénou, bližšie neurčená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K50.0 I Crohnova choroba tenkého čreva                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K50.1 I Crohnova choroba hrubého čreva                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K50.80 I Crohnova choroba žalúdka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K50.81 I Crohnova choroba pažeráka                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K50.82 I Crohnova choroba viacerých častí tráviacej trubice        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K50.88 I Iná Crohnova choroba                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K50.9 I Crohnova choroba, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.0 I Ulcerózna (chronická) pankolitída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.1 I Ulcerózna (chronická) ileokolitída                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.2 I Ulcerózna (chronická) proktitída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.3 I Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.4 I Zápalové polypy hrubého čreva                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.5 I Ľavostranná kolitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.8 I Iná ulcerózna kolitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K51.9 I Ulcerózna kolitída, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.0 I Akútna cievna choroba čreva                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.1 I Chronická cievna choroba čreva                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.21 I Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.22 I Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.81 I Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.82 I Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.88 I Iná cievna choroba čreva                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K55.9 I Cievna choroba čreva, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.0 I Paralytický ileus                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.1 I Intususcepcia (zapošvenie)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.2 I Volvulus (zákrutok)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.3 I Ileus, zapríčinený žlčovým kameňom                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.4 I Iná obturácia čreva                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.5 I Črevné adhézie (zrasty) s ileom                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.6 I Iný a bližšie neurčený mechanický ileus              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K56.7 I Ileus, bližšie neurčený                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K61.0 I Análny absces                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K61.1 I Rektálny absces                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K61.2 I Anorektálny absces                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K61.3 I Ischiorektálny absces                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K61.4 I Vnútrosfinkterový absces                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K62.0 I Polyp anusu                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K62.1 I Polyp konečníka                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K62.5 I Krvácanie z anusu a konečníka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K62.7 I Radiačná proktitída                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K63.0 I Absces čreva                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K63.1 I Perforácia čreva (neúrazová)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K63.2 I Fistula čreva                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K63.3 I Vred čreva                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K63.8 I Iná choroba čreva, bližšie určená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K63.9 I Choroba čreva, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K65.0 I Akútny zápal pobrušnice (akútna peritonitída)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K65.8 I Iný zápal pobrušnice                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K65.9 I Zápal pobrušnice, bližšie neurčený                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K66.0 I Pobrušnicové zrasty                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K66.1 I Hemoperitoneum                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.0 I Toxická choroba pečene s cholestázou               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.1 I Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.2 I Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.3 I Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.4 I Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.5 I Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.6 I Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.7 I Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.8 I Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K71.9 I Toxická choroba pečene, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.0 I Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.1 I Chronické pečeňové zlyhávanie                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.71 I Pečeňová encefalopatia, I. stupeň                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.72 I Pečeňová encefalopatia, II. stupeň                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.73 I Pečeňová encefalopatia, III. stupeň                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.74 I Pečeňová encefalopatia, IV. stupeň                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.79 I Pečeňová encefalopatia neurčeného stupňa             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K72.9 I Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K73.0 I Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K73.1 I Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K73.2 I Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K73.8 I Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K73.9 I Chronická hepatitída, bližšie neurčená              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K74.0 I Fibróza pečene                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K74.1 I Skleróza pečene                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K74.2 I Fibróza pečene so sklerózou pečene                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K74.3 I Primárna biliárna cirhóza                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K74.4 I Sekundárna biliárna cirhóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K74.5 I Biliárna cirhóza, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K74.6 I Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K75.0 I Absces pečene                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K75.1 I Flebitída vrátnice (v. portae)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K75.2 I Nešpecifická reaktívna hepatitída                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K75.3 I Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K75.4 I Autoimunitná hepatitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K75.8 I Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K75.9 I Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.1 I Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.2 I Centrálna hemoragická nekróza pečene               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.3 I Infarkt pečene                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.4 I Pelióza pečene                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.5 I Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.6 I Portálna hypertenzia                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.7 I Hepatorenálny syndróm                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K76.8 I Iná choroba pečene, bližšie určená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K77.0 I Pečeňová porucha pri infekčnej alebo parazitovej chorobe     I
I    I zatriedenej inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K77.11 I Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep  I
I    I proti hostiteľovi), 1. štádium                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K77.12 I Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep  I
I    I proti hostiteľovi), 2. štádium                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K77.13 I Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep  I
I    I proti hostiteľovi), 3. štádium                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K77.14 I Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep  I
I    I proti hostiteľovi), 4. štádium                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K77.8 I Pečeňová porucha pri iných chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.00 I Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie I
I    I žlčových ciest                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.01 I Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových  I
I    I ciest                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.10 I Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie   I
I    I žlčových ciest                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.11 I Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových   I
I    I ciest                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.30 I Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, bez prejavov obštrukcie  I
I    I žlčových ciest                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.31 I Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových   I
I    I ciest                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.40 I Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie I
I    I žlčových ciest                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.41 I Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových  I
I    I ciest                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.50 I Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, bez I
I    I prejavov obštrukcie žlčových ciest                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.51 I Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s  I
I    I obštrukciou žlčových ciest                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.80 I Iná cholelitiáza, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K80.81 I Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K81.0 I Akútna cholecystitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K81.1 I Chronická cholecystitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K81.8 I Iná cholecystitída                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K81.9 I Cholecystitída, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K82.0 I Obštrukcia žlčníka                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K82.1 I Hydrops žlčníka                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K82.2 I Perforácia žlčníka                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K82.3 I Fistula žlčníka                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K82.4 I Cholesterolóza žlčníka                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K82.8 I Iná choroba žlčníka, bližšie určená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K82.9 I Choroba žlčníka, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.0 I Zápal žlčových ciest (cholangitída)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.1 I Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.2 I Perforácia žlčových ciest                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.3 I Fistula žlčových ciest                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.4 I Spazmus Oddiho zvierača                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.5 I Žlčová cysta                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.8 I Iná choroba žlčových ciest, bližšie určená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K83.9 I Choroba žlčových ciest, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.00 I Idiopatická akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.01 I Idiopatická akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.10 I Akútna biliárna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.11 I Akútna biliárna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.20 I Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, bez ústrojovej    I
I    I komplikácie                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.21 I Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, s ústrojovou     I
I    I komplikáciou                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.30 I Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, bez ústrojovej     I
I    I komplikácie                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.31 I Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, s ústrojovou      I
I    I komplikáciou                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.80 I Iná akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.81 I Iná akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.90 I Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, bez ústrojovej      I
I    I komplikácie                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K85.91 I Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, s ústrojovou komplikáciou I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K86.1 I Iná chronická pankreatitída                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K86.2 I Cysta pankreasu                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K86.3 I Pseudocysta pankreasu                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K87.0 I Choroba žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K90.0 I Celiakia                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K90.1 I Tropická sprue                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K90.2 I Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K90.3 I Pankreatická steatorea                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K90.4 I Malabsorpcia, zapríčinená neznášanlivosťou, nezatriedená inde   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K90.8 I Iná črevná malabsorpcia                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K90.9 I Črevná malabsorpcia, bližšie neurčená               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.0 I Vracanie po gastrointestinálnom chirurgickom výkone        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.1 I Syndrómy po operácii žalúdka                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.2 I Malabsorpcia po chirurgickom výkone, nezatriedená inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.3 I Mechanická črevná nepriechodnosť po chirurgickom výkone      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.4 I Porucha funkcie kolostómie a enterostómie             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.5 I Postcholecystektomický syndróm                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.80 I Generalizovaná mukozitída pri imunokompromitácii         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.88 I Iná porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené  I
I    I inde                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K91.9 I Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K92.0 I Hemateméza                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K92.1 I Meléna                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K92.2 I Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K92.8 I Iná choroba tráviacej sústavy, bližšie určená           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K93.0 I Tuberkulóza čriev, pobrušnice a lymfatických uzlín mezentéria   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K93.1 I Megakolon pri Chagasovej chorobe (B57.3+)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K93.21 I Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus  I
I    I host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium (T86.01+)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K93.22 I Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus  I
I    I host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium (T86.02+)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K93.23 I Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus  I
I    I host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium (T86.02+)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K93.24 I Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus  I
I    I host (štep proti hostiteľovi), 4. štádium (T86.02+)        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I K93.8 I Choroby iných bližšie určených tráviacich ústrojov pri chorobách I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L00.0 I Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím menej I
I    I ako 30% povrchu tela                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L00.1 I Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím 30%  I
I    I povrchu tela a viac                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L01.0 I Kontaktné impetigo akejkoľvek lokalizácie, zapríčinené      I
I    I ktorýmkoľvek organizmom                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L01.1 I Impetiginizácia inej choroby kože                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L03.01 I Flegmóna prstov ruky                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L03.02 I Flegmóna prstov nohy                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L03.10 I Flegmóna hornej končatiny                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L03.11 I Flegmóna dolnej končatiny                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L03.2 I Flegmóna (celulitída) tváre                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L03.3 I Flegmóna trupu                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L03.8 I Flegmóna na inom mieste                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L05.0 I Pilonidálna cysta s abscesom                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L08.8 I Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie určená  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.0 I Pemphigus vulgaris                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.1 I Pemphigus vegetans                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.2 I Pemphigus foliaceus                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.3 I Brazílsky pemfigus (fogo selvagem)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.4 I Pemphigus erythematosus                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.5 I Pemfigus, zapríčinený liekom                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.8 I Iný pemfigus                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L10.9 I Pemfigus, bližšie neurčený                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L11.0 I Získaná folikulová keratóza                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L11.1 I Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L11.8 I Iná akantolytická dermatóza, bližšie určená            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L11.9 I Akantolytická dermatóza, bližšie neurčená             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L12.0 I Pľuzgierový (bulózny) pemfigoid                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L12.1 I Jazvový pemfigoid                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L12.2 I Chronická pľuzgierová (bulózna) choroba detského veku       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L12.3 I Získaná pľuzgierová (bulózna) epidermolýza            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L12.8 I Iný pemfigoid                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L12.9 I Pemfigoid, bližšie neurčený                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L13.0 I Herpetiformná dermatitída (dermatitis herpetiformis)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L13.1 I Dermatitis pustulosa subcornealis                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L13.8 I Iné pľuzgierové (bulózne) dermatózy, bližšie určené        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L13.9 I Pľuzgierová (bulózna) dermatóza, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L14  I Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L20.0 I Besnierovo prurigo                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L20.8 I Iná atopická dermatitída (ekzém)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L20.9 I Atopická dermatitída (ekzém), bližšie neurčená          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L22  I Plienková dermatitída                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L26  I Exfoliatívna dermatitída                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.0 I Psoriasis vulgaris                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.1 I Generalizovaná pustulová psoriáza                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.2 I Acrodermatitis continua suppurativa                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.3 I Psoriasis pustulosa palmoplantaris                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.4 I Psoriasis guttata                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.5 I Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.8 I Iná psoriáza                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L40.9 I Psoriáza, bližšie neurčená                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.0 I Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.1 I Pityriasis lichenoides chronica (parapsoriasis guttata)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.2 I Lymfomatoidná papulóza                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.3 I Parapsoriáza en plaques s malými usadeninami           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.4 I Parapsoriáza en plaques s veľkými usadeninami           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.5 I Parapsoriáza s poikilodermiou (retiformná parapsoriáza)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.8 I Iná parapsoriáza                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L41.9 I Parapsoriáza, bližšie neurčená                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L51.0 I Nepľuzgierový multiformný erytém                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L51.1 I Pľuzgierový multiformný erytém                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L51.20 I Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím menej I
I    I ako 30% povrchu tela                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L51.21 I Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím 30%  I
I    I povrchu tela a viac                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L51.8 I Iný multiformný erytém                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L51.9 I Multiformný erytém, bližšie neurčený               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L52  I Erythema nodosum                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L57.0 I Aktinická keratóza                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L58.0 I Akútna rádiodermatitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L58.1 I Chronická rádiodermatitída                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L58.9 I Rádiodermatitída, bližšie neurčená                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L63.0 I Alopecia (capitis) totalis                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L63.1 I Alopecia universalis                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L63.2 I Ophiasis                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L63.8 I Iná alopecia areata                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L63.9 I Alopecia areata, bližšie neurčená                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L70.1 I Acne conglobata                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L83  I Acanthosis nigricans                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L88  I Pyoderma gangrenosum                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.00 I Dekubit, 1. stupeň: Hlava                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.01 I Dekubit, 1. stupeň: Horná končatina                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.02 I Dekubit, 1. stupeň: Tŕňový výbežok                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.03 I Dekubit, 1. stupeň: Lopata bedrovej kosti             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.04 I Dekubit, 1. stupeň: Kríže                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.05 I Dekubit, 1. stupeň: Sedacia oblasť                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.06 I Dekubit, 1. stupeň: Trochanter                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.07 I Dekubit, 1. stupeň: Päta                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.08 I Dekubit, 1. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.09 I Dekubit, 1. stupeň: Bližšie neurčené miesto            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.10 I Dekubit, 2. stupeň: Hlava                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.11 I Dekubit, 2. stupeň: Horná končatina                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.12 I Dekubit, 2. stupeň: Tŕňový výbežok                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.13 I Dekubit, 2. stupeň: Lopata bedrovej kosti             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.14 I Dekubit, 2. stupeň: Kríže                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.15 I Dekubit, 2. stupeň: Sedacia oblasť                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.16 I Dekubit, 2. stupeň: Trochanter                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.17 I Dekubit, 2. stupeň: Päta                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.18 I Dekubit, 2. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.19 I Dekubit, 2. stupeň: Bližšie neurčené miesto            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.20 I Dekubit, 3. stupeň: Hlava                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.21 I Dekubit, 3. stupeň: Horná končatina                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.22 I Dekubit, 3. stupeň: Tŕňový výbežok                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.23 I Dekubit, 3. stupeň: Lopata bedrovej kosti             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.24 I Dekubit, 3. stupeň: Kríže                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.25 I Dekubit, 3. stupeň: Sedacia oblasť                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.26 I Dekubit, 3. stupeň: Trochanter                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.27 I Dekubit, 3. stupeň: Päta                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.28 I Dekubit, 3. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.29 I Dekubit, 3. stupeň: Bližšie neurčené miesto            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.30 I Dekubit, 4. stupeň: Hlava                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.31 I Dekubit, 4. stupeň: Horná končatina                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.32 I Dekubit, 4. stupeň: Tŕňový výbežok                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.33 I Dekubit, 4. stupeň: Lopata bedrovej kosti             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.34 I Dekubit, 4. stupeň: Kríže                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.35 I Dekubit, 4. stupeň: Sedacia oblasť                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.36 I Dekubit, 4. stupeň: Trochanter                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.37 I Dekubit, 4. stupeň: Päta                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.38 I Dekubit, 4. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.39 I Dekubit, 4. stupeň: Bližšie neurčené miesto            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.90 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Hlava              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.91 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Horná končatina         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.92 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Tŕňový výbežok         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.93 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Lopata bedrovej kosti      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.94 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Kríže              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.95 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Sedacia oblasť         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.96 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Trochanter           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.97 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Päta              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.98 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L89.99 I Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Bližšie neurčené miesto     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L93.0 I Diskoidný lupus erythematosus                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L93.1 I Subakútny kožný lupus erythematosus                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L93.2 I Iný lokálny lupus erythematosus                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.0 I Lokalizovaná sklerodermia (sclerodermia circumscripta, morphaea) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.1 I Lineárna a pásovitá sklerodermia                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.2 I Kalcinóza kože (calcinosis cutis)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.3 I Sklerodaktýlia                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.4 I Gottronov syndróm                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.5 I Poikiloderma vasculare atrophicans                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.6 I Ainhum                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.8 I Iná lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie určená   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L94.9 I Lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie neurčená    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L95.0 I Livedoidná vaskulitída                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L95.1 I Erythema elevatum et diutinum                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L95.8 I Iná vaskulitída ohraničená na kožu                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L95.9 I Vaskulitída ohraničená na kožu, bližšie neurčená         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L97  I Vred predkolenia, nezatriedený inde                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L98.2 I Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L98.3 I Eozinofilná celulitída (Wellsov syndróm)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L98.5 I Mucinóza kože                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L98.6 I Iná infiltratívna choroba kože a podkožného tkaniva        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I L98.8 I Iná choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie určená       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.00 I Stafylokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.01 I Stafylokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna  I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.02 I Stafylokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.03 I Stafylokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.04 I Stafylokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie,  I
I    I záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.05 I Stafylokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.06 I Stafylokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica,   I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.07 I Stafylokoková artritída a polyartritída členka a nohy       I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.08 I Stafylokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava,  I
I    I krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.09 I Stafylokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.10 I Pneumokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.11 I Pneumokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna  I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.12 I Pneumokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť,  I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.13 I Pneumokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.14 I Pneumokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie,   I
I    I záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.15 I Pneumokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.16 I Pneumokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica,    I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.17 I Pneumokoková artritída a polyartritída členka a nohy       I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.18 I Pneumokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava,   I
I    I krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.19 I Pneumokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.20 I Iná streptokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.21 I Iná streptokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca    I
I    I (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,       I
I    I sternoklavikulárny kĺb)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.22 I Iná streptokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná  I
I    I kosť, lakťový kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.23 I Iná streptokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová  I
I    I kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.24 I Iná streptokoková artritída a polyartritída ruky (prsty,     I
I    I zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.25 I Iná streptokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a  I
I    I stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.26 I Iná streptokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.27 I Iná streptokoková artritída a polyartritída členka a nohy     I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.28 I Iná streptokoková artritída a polyartritída na inom mieste    I
I    I (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.29 I Iná streptokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.80 I Artritída a polyartritída na viacerých miestach, vyvolaná inými  I
I    I bližšie určenými baktériami                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.81 I Artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), vyvolaná  I
I    I inými bližšie určenými baktériami                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.82 I Artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), I
I    I vyvolaná inými bližšie určenými baktériami            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.83 I Artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná   I
I    I kosť, zápästný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.84 I Artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby  I
I    I medzi týmito kosťami), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.85 I Artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva,    I
I    I stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), vyvolaná I
I    I inými bližšie určenými baktériami                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.86 I Artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný  I
I    I kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.87 I Artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok,     I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), vyvolaná  I
I    I inými bližšie určenými baktériami                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.88 I Artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá,   I
I    I lebka, trup, chrbtica), vyvolaná inými bližšie určenými      I
I    I baktériami                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.89 I Artritída a polyartritída na neurčenom mieste, vyvolaná inými   I
I    I bližšie určenými baktériami                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.90 I Bližšie neurčená pyogénna artritída na viacerých miestach     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.91 I Bližšie neurčená pyogénna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, I
I    I lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.92 I Bližšie neurčená pyogénna artritída nadlaktia (ramenná kosť,   I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.93 I Bližšie neurčená pyogénna artritída predlaktia (lakťová kosť,   I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.94 I Bližšie neurčená pyogénna artritída ruky (prsty, zápästie,    I
I    I záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.95 I Bližšie neurčená pyogénna artritída panvovej oblasti a stehna   I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.96 I Bližšie neurčená pyogénna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, I
I    I kolenný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.97 I Bližšie neurčená pyogénna artritída členka a nohy         I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.98 I Bližšie neurčená pyogénna artritída na inom mieste (hlava, krk,  I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M00.99 I Bližšie neurčená pyogénna artritída na neurčenom mieste      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.00 I Meningokoková artritída na viacerých miestach           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.01 I Meningokoková artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,  I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.02 I Meningokoková artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.03 I Meningokoková artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.04 I Meningokoková artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby   I
I    I medzi týmito kosťami)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.05 I Meningokoková artritída panvovej oblasti a stehna (panva,     I
I    I stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.06 I Meningokoková artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný   I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.07 I Meningokoková artritída členka a nohy (predpriehlavok,      I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.08 I Meningokoková artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, I
I    I trup, chrbtica)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.09 I Meningokoková artritída na neurčenom mieste            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.10 I Tuberkulózna artritída na viacerých miestach           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.11 I Tuberkulózna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,   I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.12 I Tuberkulózna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.13 I Tuberkulózna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť,  I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.14 I Tuberkulózna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby   I
I    I medzi týmito kosťami)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.15 I Tuberkulózna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová I
I    I kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.16 I Tuberkulózna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.17 I Tuberkulózna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, I
I    I prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.18 I Tuberkulózna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, I
I    I trup, chrbtica)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.19 I Tuberkulózna artritída na neurčenom mieste            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.20 I Artritída na viacerých miestach pri lymskej borelióze       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.21 I Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri lymskej I
I    I borelióze                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.22 I Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri lymskej    I
I    I borelióze                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.23 I Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I pri lymskej borelióze                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.24 I Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) pri lymskej borelióze                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.25 I Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, I
I    I bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri lymskej borelióze      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.26 I Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri lymskej I
I    I borelióze                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.27 I Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri lymskej borelióze        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.28 I Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,     I
I    I chrbtica) pri lymskej borelióze                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.29 I Artritída na neurčenom mieste pri lymskej borelióze        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.30 I Artritída na viacerých miestach pri iných baktériových chorobách I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.31 I Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných  I
I    I baktériových chorobách zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.32 I Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných     I
I    I baktériových chorobách zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.33 I Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I pri iných baktériových chorobách zatriedených inde        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.34 I Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.35 I Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, I
I    I bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných baktériových chorobách I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.36 I Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných  I
I    I baktériových chorobách zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.37 I Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných baktériových chorobách   I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.38 I Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,     I
I    I chrbtica) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.39 I Artritída na neurčenom mieste pri iných baktériových chorobách  I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.40 I Artritída na viacerých miestach pri ružienke           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.41 I Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri     I
I    I ružienke                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.42 I Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri ružienke   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.43 I Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I pri ružienke                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.44 I Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) pri ružienke                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.45 I Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, I
I    I bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri ružienke           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.46 I Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri ružienke I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.47 I Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri ružienke             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.48 I Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,     I
I    I chrbtica) pri ružienke                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.49 I Artritída na neurčenom mieste pri ružienke            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.50 I Artritída na viacerých miestach pri iných vírusových chorobách  I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.51 I Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných  I
I    I vírusových chorobách zatriedených inde              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.52 I Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných     I
I    I vírusových chorobách zatriedených inde              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.53 I Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I pri iných vírusových chorobách zatriedených inde         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.54 I Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.55 I Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, I
I    I bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných vírusových chorobách  I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.56 I Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných  I
I    I vírusových chorobách zatriedených inde              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.57 I Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných vírusových chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.58 I Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,     I
I    I chrbtica) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.59 I Artritída na neurčenom mieste pri iných vírusových chorobách   I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.60 I Artritída na viacerých miestach pri mykózach           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.61 I Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri     I
I    I mykózach                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.62 I Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri mykózach   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.63 I Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I pri mykózach                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.64 I Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) pri mykózach                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.65 I Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, I
I    I bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri mykózach           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.66 I Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri mykózach I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.67 I Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri mykózach             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.68 I Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,     I
I    I chrbtica) pri mykózach                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.69 I Artritída na neurčenom mieste pri mykózach            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.80 I Artritída na viacerých miestach pri iných infekčných a      I
I    I parazitových chorobách zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.81 I Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných  I
I    I infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.82 I Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných     I
I    I infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.83 I Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.84 I Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) pri iných infekčných a parazitových chorobách      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.85 I Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, I
I    I bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných infekčných a      I
I    I parazitových chorobách zatriedených inde             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.86 I Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných  I
I    I infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.87 I Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných infekčných a parazitových I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.88 I Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,     I
I    I chrbtica) pri iných infekčných a parazitových chorobách      I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M01.89 I Artritída na neurčenom mieste pri iných infekčných a parazitových I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.00 I Artropatia na viacerých miestach po črevnom bajpase        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.01 I Artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) po črevnom I
I    I bajpase                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.02 I Artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) po črevnom    I
I    I bajpase                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.03 I Artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I po črevnom bajpase                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.04 I Artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) po črevnom bajpase                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.05 I Artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť,    I
I    I zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) po črevnom bajpase I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.06 I Artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) po črevnom I
I    I bajpase                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.07 I Artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) po črevnom bajpase          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.08 I Artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,    I
I    I chrbtica) po črevnom bajpase                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.09 I Artropatia na neurčenom mieste po črevnom bajpase         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.10 I Postenteritická artritída na viacerých miestach          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.11 I Postenteritická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.12 I Postenteritická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.13 I Postenteritická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná   I
I    I kosť, zápästný kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.14 I Postenteritická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby  I
I    I medzi týmito kosťami)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.15 I Postenteritická artritída panvovej oblasti a stehna (panva,    I
I    I stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.16 I Postenteritická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.17 I Postenteritická artritída členka a nohy (predpriehlavok,     I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.18 I Postenteritická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá,   I
I    I lebka, trup, chrbtica)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.19 I Postenteritická artritída na neurčenom mieste           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.20 I Artritída po očkovaní na viacerých miestach            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.21 I Artritída po očkovaní v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,   I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.22 I Artritída po očkovaní nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.23 I Artritída po očkovaní predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť,  I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.24 I Artritída po očkovaní ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi I
I    I týmito kosťami)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.25 I Artritída po očkovaní panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová I
I    I kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.26 I Artritída po očkovaní predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.27 I Artritída po očkovaní členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, I
I    I prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.28 I Artritída po očkovaní na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka,  I
I    I trup, chrbtica)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.29 I Artritída po očkovaní na neurčenom mieste             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.30 I Reiterova choroba na viacerých miestach              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.31 I Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,     I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.32 I Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.33 I Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť,    I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.34 I Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi   I
I    I týmito kosťami)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.35 I Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová   I
I    I kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.36 I Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.37 I Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok,   I
I    I prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.38 I Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, I
I    I chrbtica)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.39 I Reiterova choroba na neurčenom mieste               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.80 I Iná reaktívna artritída na viacerých miestach           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.81 I Iná reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,  I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.82 I Iná reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.83 I Iná reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.84 I Iná reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby   I
I    I medzi týmito kosťami)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.85 I Iná reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva,     I
I    I stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.86 I Iná reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný   I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.87 I Iná reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok,      I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.88 I Iná reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, I
I    I trup, chrbtica)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.89 I Iná reaktívna artritída na neurčenom mieste            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.90 I Bližšie neurčená reaktívna artritída na viacerých miestach    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.91 I Bližšie neurčená reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna   I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.92 I Bližšie neurčená reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť,   I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.93 I Bližšie neurčená reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť,  I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.94 I Bližšie neurčená reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie,  I
I    I prsty, kĺby medzi týmito kosťami)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.95 I Bližšie neurčená reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna  I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.96 I Bližšie neurčená reaktívna artritída predkolenia (ihlica,     I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.97 I Bližšie neurčená reaktívna artritída členka a nohy        I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.98 I Bližšie neurčená reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M02.99 I Bližšie neurčená reaktívna artritída na neurčenom mieste     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.00 I Artritída po meningokokovej infekcii na viacerých miestach    I
I    I (A39.8+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.01 I Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti pleca (kľúčna   I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb) (A39.8+)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.02 I Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti nadlaktia (ramenná I
I    I kosť, lakťový kĺb) (A39.8+)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.03 I Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predlaktia     I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A39.8+)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.04 I Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti ruky (zápästie,  I
I    I záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A39.8+)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.05 I Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti panvy a stehna   I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb) (A39.8+)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.06 I Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predkolenia    I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A39.8+)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.07 I Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti členka a nohy   I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy) (A39.8+)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.08 I Artritída po meningokokovej infekcii na inom mieste (hlava, krk, I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A39.8+)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.09 I Artritída po meningokokovej infekcii na neurčenom mieste (A39.8+) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.10 I Poinfekčná artritída pri syfilise na viacerých miestach      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.11 I Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti pleca (kľúčna kosť,  I
I    I lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.12 I Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti nadlaktia (ramenná  I
I    I kosť, lakťový kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.13 I Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predlaktia (lakťová  I
I    I kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.14 I Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti ruky (zápästie,    I
I    I záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.15 I Poinfekčná artritída pri syfilise v panvovej oblasti a v oblasti I
I    I stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb,     I
I    I sakroiliakálny kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.16 I Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predkolenia (ihlica, I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.17 I Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti členka a nohy     I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.18 I Poinfekčná artritída pri syfilise na inom mieste (hlava, krk,   I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.19 I Poinfekčná artritída pri syfilise na neurčenom mieste       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.20 I Iná poinfekčná artritída na viacerých miestach pri chorobách   I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.21 I Iná poinfekčná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,  I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri     I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.22 I Iná poinfekčná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)  I
I    I pri chorobách zatriedených inde                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.23 I Iná poinfekčná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, I
I    I zápästný kĺb) pri chorobách zatriedených inde           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.24 I Iná poinfekčná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby  I
I    I medzi týmito kosťami) pri chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.25 I Iná poinfekčná artritída panvovej oblasti a stehna (panva,    I
I    I stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.26 I Iná poinfekčná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný  I
I    I kĺb) pri chorobách zatriedených inde               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.27 I Iná poinfekčná artritída členka a nohy (predpriehlavok,      I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri     I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.28 I Iná poinfekčná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá,    I
I    I lebka, trup, chrbtica) pri chorobách zatriedených inde      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.29 I Iná poinfekčná artritída na neurčenom mieste pri chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.60 I Reaktívna artritída na viacerých miestach pri iných chorobách   I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.61 I Reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,    I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných  I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.62 I Reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri   I
I    I iných chorobách zatriedených inde                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.63 I Reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť,   I
I    I zápästný kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.64 I Reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi  I
I    I týmito kosťami) pri iných chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.65 I Reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová  I
I    I kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných  I
I    I chorobách zatriedených inde                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.66 I Reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)  I
I    I pri iných chorobách zatriedených inde               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.67 I Reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok,  I
I    I prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných chorobách   I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.68 I Reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka,   I
I    I trup, chrbtica) pri iných chorobách zatriedených inde       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M03.69 I Reaktívna artritída na neurčenom mieste pri iných chorobách    I
I    I zatriedených inde                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.00 I Feltyho syndróm na viacerých miestach               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.01 I Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,      I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.02 I Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.03 I Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.04 I Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi    I
I    I týmito kosťami)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.05 I Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, I
I    I zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.06 I Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.07 I Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty I
I    I nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.08 I Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,  I
I    I chrbtica)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.09 I Feltyho syndróm na neurčenom mieste                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.10 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou na viacerých miestach (J99.0*)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.11 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (J99.0*)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.12 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (J99.0*)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.13 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I    I (J99.0*)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.14 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami) (J99.0*)                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.15 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť,    I
I    I zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (J99.0*)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.16 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (J99.0*)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.17 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy) (J99.0*)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.18 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,    I
I    I chrbtica) (J99.0*)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.19 I Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s    I
I    I artritídou na neurčenom mieste (J99.0*)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.20 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na viacerých  I
I    I miestach                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.21 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou v oblasti   I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.22 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou nadlaktia   I
I    I (ramenná kosť, lakťový kĺb)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.23 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predlaktia   I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.24 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou ruky      I
I    I (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.25 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou panvovej    I
I    I oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový   I
I    I kĺb, sakroiliakálny kĺb)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.26 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predkolenia  I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.27 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou členka a nohy I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.28 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na inom mieste I
I    I (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.29 I Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na neurčenom  I
I    I mieste                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.30 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou na viacerých miestach                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.31 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,         I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.32 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.33 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.34 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito   I
I    I kosťami)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.35 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť,    I
I    I zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.36 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.37 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, I
I    I členkový kĺb, iné kĺby nohy)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.38 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,    I
I    I chrbtica)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.39 I Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s  I
I    I artritídou na neurčenom mieste                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.80 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na viacerých I
I    I miestach                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.81 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou v oblasti  I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.82 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou nadlaktia  I
I    I (ramenná kosť, lakťový kĺb)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.83 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predlaktia  I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.84 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou ruky     I
I    I (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.85 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou panvovej   I
I    I oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový   I
I    I kĺb, sakroiliakálny kĺb)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.86 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predkolenia I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.87 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou členka a   I
I    I nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné  I
I    I kĺby nohy)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.88 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na inom   I
I    I mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.89 I Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na neurčenom I
I    I mieste                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.90 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na viacerých I
I    I miestach                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.91 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída v oblasti  I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.92 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída nadlaktia  I
I    I (ramenná kosť, lakťový kĺb)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.93 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predlaktia  I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.94 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída ruky     I
I    I (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.95 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída panvovej   I
I    I oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový   I
I    I kĺb, sakroiliakálny kĺb)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.96 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predkolenia I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.97 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída členka a   I
I    I nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné  I
I    I kĺby nohy)                            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.98 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na inom   I
I    I mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M05.99 I Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na neurčenom I
I    I mieste                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.00 I Séronegatívna reumatoidná artritída na viacerých miestach     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.01 I Séronegatívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, I
I    I lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.02 I Séronegatívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť,   I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.03 I Séronegatívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť,   I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.04 I Séronegatívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie,   I
I    I prsty, kĺby medzi týmito kosťami)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.05 I Séronegatívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna   I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.06 I Séronegatívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, I
I    I kolenný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.07 I Séronegatívna reumatoidná artritída členka a nohy         I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.08 I Séronegatívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk,  I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.09 I Séronegatívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.10 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých    I
I    I miestach                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.11 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca  I
I    I (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,       I
I    I sternoklavikulárny kĺb)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.12 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná I
I    I kosť, lakťový kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.13 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia     I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.14 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie,  I
I    I záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.15 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a  I
I    I stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb,     I
I    I sakroiliakálny kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.16 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia    I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.17 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy   I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.18 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste   I
I    I (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.19 I Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na neurčenom    I
I    I mieste                              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.20 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.21 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna   I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.22 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť,   I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.23 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť,  I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.24 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie,  I
I    I prsty, kĺby medzi týmito kosťami)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.25 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna  I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.26 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica,     I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.27 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy        I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.28 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.29 I Burzitída pri reumatoidnej artritíde na neurčenom mieste     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.30 I Reumatoidné uzlíky na viacerých miestach             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.31 I Reumatoidné uzlíky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,     I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.32 I Reumatoidné uzlíky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.33 I Reumatoidné uzlíky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť,    I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.34 I Reumatoidné uzlíky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi  I
I    I týmito kosťami)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.35 I Reumatoidné uzlíky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová   I
I    I kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.36 I Reumatoidné uzlíky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.37 I Reumatoidné uzlíky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok,   I
I    I prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.38 I Reumatoidné uzlíky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka,   I
I    I trup, chrbtica)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.39 I Reumatoidné uzlíky na neurčenom mieste              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.40 I Zápalová polyartropatia na viacerých miestach           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.41 I Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,  I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.42 I Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.43 I Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.44 I Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby   I
I    I medzi týmito kosťami)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.45 I Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva,     I
I    I stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.46 I Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný   I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.47 I Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok,      I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.48 I Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, I
I    I trup, chrbtica)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.49 I Zápalová polyartropatia na neurčenom mieste            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.80 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída na viacerých miestach  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.81 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.82 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.83 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová   I
I    I kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.84 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída ruky (zápästie,     I
I    I záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.85 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída panvovej oblasti a    I
I    I stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb,     I
I    I sakroiliakálny kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.86 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica,   I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.87 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída členka a nohy      I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.88 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava,  I
I    I krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.89 I Iná bližšie určená reumatoidná artritída na neurčenom mieste   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.90 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída na viacerých miestach   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.91 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna  I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.92 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť,  I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.93 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.94 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, I
I    I prsty, kĺby medzi týmito kosťami)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.95 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.96 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica,    I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.97 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída členka a nohy       I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.98 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava,   I
I    I krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M06.99 I Bližšie neurčená reumatoidná artritída na neurčenom mieste    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.00 I Distálna psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5+)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.04 I Distálna psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty,  I
I    I kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5+)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.07 I Distálna psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok,   I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5+)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.09 I Distálna psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5+)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.10 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na viacerých miestach     I
I    I (L40.5+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.11 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, I
I    I lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)  I
I    I (L40.5+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.12 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída nadlaktia (ramenná kosť,   I
I    I lakťový kĺb) (L40.5+)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.13 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predlaktia (lakťová kosť,   I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5+)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.14 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída ruky (zápästie, záprstie,   I
I    I prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5+)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.15 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída panvovej oblasti a stehna   I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb) (L40.5+)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.16 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predkolenia (ihlica, píšťala, I
I    I kolenný kĺb) (L40.5+)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.17 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída členka a nohy         I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy) (L40.5+)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.18 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na inom mieste (hlava, krk,  I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5+)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.19 I Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na neurčenom mieste (L40.5+) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.2 I Psoriatická spondylitída (L40.5+)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.30 I Iná psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5+)     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.31 I Iná psoriatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5+)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.32 I Iná psoriatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)  I
I    I (L40.5+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.33 I Iná psoriatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná   I
I    I kosť, zápästný kĺb) (L40.5+)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.34 I Iná psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby  I
I    I medzi týmito kosťami) (L40.5+)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.35 I Iná psoriatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva,    I
I    I stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)   I
I    I (L40.5+)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.36 I Iná psoriatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný  I
I    I kĺb) L40.5+)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.37 I Iná psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok,     I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) L40.5+)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.38 I Iná psoriatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá,   I
I    I lebka, trup, chrbtica) L40.5+)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.39 I Iná psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5+)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.40 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na viacerých I
I    I miestach (K50.-+)                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.41 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov v oblasti   I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb) (K50.-+)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.42 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov nadlaktia   I
I    I (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-+)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.43 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predlaktia  I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-+)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.44 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov ruky     I
I    I (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-+)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.45 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov oblasti panvy I
I    I a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb,    I
I    I sakroiliakálny kĺb) (K50.-+)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.46 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predkolenia  I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-+)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.47 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov členka a nohy I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy) (K50.-+)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.48 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na inom    I
I    I mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-+)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.49 I Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na neurčenom I
I    I mieste (K50.-+)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.50 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na     I
I    I viacerých miestach (K50.-+)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.51 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov v oblasti  I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb) (K50.-+)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.52 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov nadlaktia  I
I    I (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-+)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.53 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predlaktia I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-+)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.54 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov ruky    I
I    I (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-+)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.55 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov oblasti   I
I    I panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, I
I    I sakroiliakálny kĺb) (K50.-+)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.56 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predkolenia I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-+)              I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.57 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov členka a  I
I    I nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné  I
I    I kĺby nohy) (K50.-+)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.58 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na inom   I
I    I mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-+)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.59 I Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na     I
I    I neurčenom mieste (K50.-+)                     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.60 I Iná enteropatická artritída na viacerých miestach         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.61 I Iná enteropatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť,     I
I    I lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.62 I Iná enteropatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.63 I Iná enteropatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná  I
I    I kosť, zápästný kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.64 I Iná enteropatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby I
I    I medzi týmito kosťami)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.65 I Iná enteropatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva,   I
I    I stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.66 I Iná enteropatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.67 I Iná enteropatická artritída členka a nohy (predpriehlavok,    I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.68 I Iná enteropatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá,  I
I    I lebka, trup, chrbtica)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M07.69 I Iná enteropatická artritída na neurčenom mieste          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.00 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na viacerých miestach  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.01 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti pleca (kľúčna I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.02 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti nadlaktia   I
I    I (ramenná kosť, lakťový kĺb)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.03 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predlaktia  I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.04 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti ruky     I
I    I (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.05 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti panvy a    I
I    I stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb,     I
I    I sakroiliakálny kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.06 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predkolenia  I
I    I (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.07 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti členka a nohy I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.08 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na inom mieste (hlava, I
I    I krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.09 I Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na neurčenom mieste   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.10 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.11 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, I
I    I lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.12 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť,   I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.13 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť,   I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.14 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie,   I
I    I prsty, kĺby medzi týmito kosťami)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.15 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna   I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.16 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, píšťala, I
I    I kolenný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.17 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy         I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.18 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk,  I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.19 I Juvenilná ankylozujúca spondylitída na neurčenom mieste      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.20 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na     I
I    I viacerých miestach                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.21 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.22 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti I
I    I nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.23 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti I
I    I predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.24 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti I
I    I ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.25 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti I
I    I panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, I
I    I sakroiliakálny kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.26 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti I
I    I predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.27 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti I
I    I členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový  I
I    I kĺb, iné kĺby nohy)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.28 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom  I
I    I mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.29 I Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na     I
I    I neurčenom mieste                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.3 I Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna  I
I    I forma                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.40 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím na viacerých miestach                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.41 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,        I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.42 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.43 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný   I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.44 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito  I
I    I kosťami)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.45 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť,   I
I    I zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.46 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.47 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty   I
I    I nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)                I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.48 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup,    I
I    I chrbtica)                             I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.49 I Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s     I
I    I postihnutím na neurčenom mieste                  I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.70 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na    I
I    I viacerých miestach                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.71 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb)                      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.72 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti I
I    I nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.73 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti I
I    I predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)      I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.74 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti I
I    I ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.75 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti I
I    I panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, I
I    I sakroiliakálny kĺb)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.76 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti I
I    I predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.77 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti I
I    I členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový  I
I    I kĺb, iné kĺby nohy)                        I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.78 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom  I
I    I mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.79 I Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na    I
I    I neurčenom mieste                         I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.80 I Iná juvenilná artritída na viacerých miestach           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.81 I Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka,  I
I    I akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.82 I Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.83 I Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, I
I    I zápästný kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.84 I Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby   I
I    I medzi týmito kosťami)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.85 I Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva,     I
I    I stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.86 I Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný   I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.87 I Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok,      I
I    I priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.88 I Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, I
I    I trup, chrbtica)                          I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.89 I Iná juvenilná artritída na neurčenom mieste            I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.90 I Bližšie neurčená juvenilná artritída na viacerých miestach    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.91 I Bližšie neurčená juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna   I
I    I kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny  I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.92 I Bližšie neurčená juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť,   I
I    I lakťový kĺb)                           I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.93 I Bližšie neurčená juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť,  I
I    I vretenná kosť, zápästný kĺb)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.94 I Bližšie neurčená juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie,  I
I    I prsty, kĺby medzi týmito kosťami)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.95 I Bližšie neurčená juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna  I
I    I (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny I
I    I kĺb)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.96 I Bližšie neurčená juvenilná artritída predkolenia (ihlica,     I
I    I píšťala, kolenný kĺb)                       I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.97 I Bližšie neurčená juvenilná artritída členka a nohy        I
I    I (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby  I
I    I nohy)                               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.98 I Bližšie neurčená juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, I
I    I rebrá, lebka, trup, chrbtica)                   I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M08.99 I Bližšie neurčená juvenilná artritída na neurčenom mieste     I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M09.00 I Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na     I
I    I viacerých miestach (L40.5+)                    I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M09.01 I Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti  I
I    I pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný,    I
I    I sternoklavikulárny kĺb) (L40.5+)                 I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M09.02 I Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov nadlaktia  I
I    I (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5+)               I
I--------I-------------------------------------------------------------------I
I M09.03 I Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predlaktia I
I    I (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5+)       I
I--------