377/2004 Z.z.

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
377/2004 Z.z.
ZÁKON
z 26. mája 2004
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia,
b) podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
c) zrušené od 20.5.2016.
§ 2
Základné pojmy
(1) Nikotín sú alkaloidy nikotínového typu.
(2) Decht je surový bezvodý a beznikotínový kondenzát dymu.
(3) Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez vône a bez zápachu, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní organických látok a je obsiahnutý v plynnej fáze cigaretového dymu.
(4) Na účely tohto zákona
a) tabakové výrobky sú výrobky podľa osobitného predpisu,1)
b) fajčiareň je uzavretá a priamo vetrateľná miestnosť určená na fajčenie,
c) fajčiarsky priestor je spravidla neuzavretý priestor, v ktorom je povolené fajčiť,
d) škodlivé látky sú látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus nachádzajúce sa v tabakových výrobkoch alebo v ich dyme a dechte alebo vo výrobkoch, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) uvádzanie tabakových výrobkov na trh zahŕňa ponúkanie tabakových výrobkov na predaj, ich predaj alebo ponúkanie na spotrebu, ich skladovanie alebo prepravu na potreby predaja,
f) zložka je akákoľvek látka alebo akákoľvek zložka okrem tabakového listu a iných prírodných alebo nespracovaných častí tabakovej rastliny, ktorá sa používa pri výrobe alebo príprave tabakového výrobku a naďalej je prítomná v hotovom výrobku, hoci aj v zmenenej forme, vrátane papiera, filtra, atramentov a lepidiel,
g) spotrebiteľské balenie je akékoľvek jednotkové balenie tabakového výrobku, ktorý je určený na predaj pre spotrebiteľa,
h) zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov,
i) predajňa je vymedzený, uzavretý priestor, stály architektonický objekt určený na predaj tovaru spotrebiteľom,
j) výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, sú všetky výrobky neobsahujúce tabak, ktorých spôsob užívania je fajčením,
k) obchodný dom je vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov,
l) úradná budova je vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý slúži alebo je určený na plnenie úloh orgánov verejnej moci, 1aa)
m) pokrm je upravená potravina určená na bezprostredné požívanie.
§ 3
Zrušený od 20.5.2016
§ 4
Zrušený od 20.5.2016
§ 5
Zrušený od 20.5.2016
§ 6
Predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak
(1) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
a) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na predaj tabakových výrobkov vyčlenený samostatný priestor alebo stojan,
b) v predajniach s tovarom určeným pre deti,
c) v predškolských zariadeniach a na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, na vysokých školách, v študentských domovoch,
d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach,
e) formou podomového predaja a zásielkového predaja,
f) zrušené od 20.5.2016.
(2) Zakazuje sa predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov.
(3) Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.
(4) Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov z automatov.
§ 7
Zákaz fajčenia
(1) Zakazuje sa fajčiť
a) na verejných letiskách, 2a) v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, 2aa) vo vozidlách osobnej dopravy, 2ab) v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach,
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní,
f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,
g) v
1. úradných budovách okrem fajčiarní,
2. obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov,
h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50% z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,
i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, 2b)
j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.
(2) Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis. 3)
(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach.
§ 8
Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb
(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba sú povinné
a) utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
b) zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení podľa tohto zákona.
(2) Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa § 6 ods. 2 oznamom umiestneným na viditeľnom mieste.
(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, 3a) ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste.
(4) V priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.
§ 9
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania tohto zákona sú povinné vykonávať tieto kontrolné orgány:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
c) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len "orgány verejného zdravotníctva"), 4)
d) obec,
e) prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej dopravy,
f) Policajný zbor.
(2) Zistené porušenia zákona podľa § 6 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. b) až f) bezodkladne oznámia Slovenskej obchodnej inšpekcii.
(3) Zistené porušenia zákona podľa podľa § 6 a 7 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) až f) oznamujú Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4) Kontrolu dodržiavania tohto zákona na pracoviskách sú oprávnené vykonávať okrem zamestnávateľov orgány inšpekcie práce a orgány na ochranu zdravia. 4)
§ 10
Správne delikty
(1) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 6 638 eur fyzickej osobe-podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nerešpektuje zákaz alebo obmedzenie predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, podľa § 6.
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu 3 319 eur do 331 939 eur, ak sa konania podľa odseku 1 dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pri veľkoobchodnej činnosti smerujúcej k uvádzaniu týchto tabakových výrobkov na trh.
(3) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 3 319 eur do 331 939 eur, ak sa konania podľa odseku 2 dopustí výrobca alebo dovozca tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pri maloobchodnej činnosti smerujúcej k uvádzaniu týchto tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, na trh.
(4) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.
(5) Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 500 eur do 15 000 eur fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i).
(6) Pokuty podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď bola povinnosť porušená.
(7) Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností, čas trvania a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na zdravie.
(8) Výnosy z pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou, orgánmi verejného zdravotníctva a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.
(9) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ukladanie pokút všeobecné predpisy o správnom konaní. 5)
§ 11
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i),
c) umožní užívať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobe mladšej ako 18 rokov,
d) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. j).
(2) Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a), b) a d) možno uložiť pokutu do 331 eur.
(3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 497 eur.
(4) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) prejednávajú obce; v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj obecná polícia a Policajný zbor.
(5) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) prejednávajú orgány verejného zdravotníctva; 4) v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj orgány uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), b), d) a f).
(6) Priestupky uvedené v odseku 1 písm. d) prejednávajú orgány ustanovené v osobitnom predpise. 5a)
(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. 6)
(8) Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosov z pokút za priestupky uložené obcou, ktoré sú príjmom obce.
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1) Tabakové výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 4, a cigarety aj požiadavky podľa § 5, možno vyrábať a dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. októbra 2004; obsah nikotínu v nich nesmie prekročiť 1,2 mg/cig. a obsah dechtu nesmie prekročiť 12 mg/cig.
(2) Uvádzanie cigariet podľa odseku 1 do obehu sa musí skončiť najneskôr do 31. mája 2005.
(3) Uvádzanie tabakových výrobkov okrem cigariet podľa odseku 1 do obehu sa musí skončiť najneskôr do 31. mája 2005.
(4) Výrobca a dovozca tabakových výrobkov predložia ministerstvu po prvýkrát správu podľa § 3 najneskôr do 1. decembra 2004.
(5) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov, možno vyrábať alebo dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2009.
(6) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov, možno predávať najneskôr do 30. septembra 2009.
(7) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov možno vyrábať alebo dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2010.
(8) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov možno predávať najneskôr do 31. júla 2010.
(9) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováža na územie Slovenskej republiky spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov po 31. januári 2009, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov.
(10) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov po 30. septembri 2009, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov.
(11) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováža na územie Slovenskej republiky spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov po 31. januári 2010.
(12) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov po 31. júli 2010.
§ 12a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1) Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, možno označovať dodatočným varovaním podľa § 4 ods. 4 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013 najneskôr do 27. marca 2014.
(2) Balenie tabakového výrobku podľa § 4 ods. 5 okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, na ktorom je uvedené dodatočné varovanie podľa § 4 ods. 4 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013, možno uvádzať na trh najneskôr do 28. marca 2016.
(3) Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorí prevádzkujú zariadenia podľa § 7 ods. 1, v ktorých sa od 1. júla 2013 zakazuje fajčiť, sú povinní splniť povinnosť podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods. 4 najneskôr do 31. decembra 2013.
(4) Konania podľa tohto zákona, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2013, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013.
§ 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom 19 kusov možno predávať na území Slovenskej republiky do 31. marca 2016.
(2) Spotrebiteľské balenie tabaku, ktoré obsahuje 20 g tabaku podľa osobitného predpisu,7) možno predávať na území Slovenskej republiky do 20. mája 2017.
§ 13
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 147/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z. a zákona č. 128/2002 Z.z.
Čl.II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 241/1998 Z.z., zákona č. 80/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 118/2002 Z.z., zákona č. 131/2002 Z.z., zákona č. 219/2002 Z.z., zákona č. 450/2002 Z.z., zákona č. 457/2002 Z.z., zákona č. 138/2003 Z.z., zákona č. 445/2003 Z.z., zákona č. 528/2003 Z.z., zákona č. 578/2003 Z.z. a zákona č. 215/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.".
2. V § 20a odsek 4 znie:
"(4) Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.".
3. V § 54a ods. 1 sa slová "členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu" nahrádzajú slovami "Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska".
4. V § 54a odsek 5 znie:
"(5) U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku 14c) v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania. Ministerstvo zdravotníctva cudzinca v prípade potreby informuje o možnostiach získania primeranej znalosti odbornej terminológie v slovenskom jazyku.".
5. V § 54a ods. 11 sa slová "4 až 8" nahrádzajú slovami "4, 6 až 8".
6. V § 54a ods. 11 sa na konci pripája táto veta: "Prerušenie konania môže trvať najviac tri mesiace.".
7. V § 56 ods. 5 sa za slovom "poisťovní" vypúšťa čiarka a slová "podiel na výnosoch zo zdravotných poisťovní".
8. V § 56 sa vypúšťa odsek 6.
9. V § 56b ods. 2 písm. a) sa na konci pripája slovo "alebo", na konci v písmene b) sa vypúšťa slovo "alebo" a vypúšťa sa písmeno c).
10. V § 56b ods. 3 sa čiarka za slovom "štátom" nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "ako aj o vydanie potvrdenia o absolvovaní špecializačnej prípravy".
11. V § 56b ods. 5 posledná veta znie: "Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní diplomu o špecializácii do troch mesiacov v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 5 a do štyroch mesiacov v ostatných prípadoch.".
12. V § 56d sa na konci pripájajú tieto slová: "a absolventovi na výkon práce v zdravotníctve podľa § 54 ods. 5 aj osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve".
13. Prílohy č. 1 až 3 znejú:
"Príloha č. 1
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII V KATEGÓRII LEKÁR
a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu a ktoré obsahujú názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, uznávajú sa ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2.b) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii lekár sa uzná aj
  1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačné štúdium síce
    nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom
    predpise, ale špecializačné štúdium osoby sa začalo pred
    1a) 1. januárom 1994 v Rakúsku, Fínsku a v Švédsku,
    1b) 1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,
    1c) 1. januárom 1981 v Grécku alebo
    1d) 20. decembrom 1976 v ostatných členských štátoch, ktoré
      boli členskými štátmi k 31.12.2002.
    Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad
    bol  doplnený  osvedčením  vydaným  oprávneným orgánom
    príslušného členského štátu, ktorý potvrdzuje, že osoba
    bola v špecializačnom štúdiu v čase, ktorý je ekvivalentný
    dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou trvania špecializačného
    štúdia v príslušnom členskom štáte a dĺžkou špecializačného
    štúdia pre príslušný špecializačný odbor uvedený v tabuľke.
    Ak však Slovenská republika pre špecializačné štúdium
    v danom špecializačnom odbore vyžaduje kratšie najmenšie
    obdobie, ako je uvedené v tabuľke, uvedený rozdiel možno
    určiť len so zreteľom na najmenšie obdobie v príslušnom
    členskom štáte,
  2. doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého
    vyplýva, že špecializačné štúdium síce nespĺňalo všetky
    minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise, ak je
    doplnený o osvedčenie  vydané príslušnými španielskymi
    orgánmi,  ktorým  sa  potvrdzuje,  že  osoba vykonala
    špecializačnú skúšku v rámci osobitných úprav obsiahnutých
    v príslušnom právnom predpise č. 1497/99 s cieľom overenia
    úrovne vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má
    byť  porovnateľná  s  vedomosťami  lekárov s rovnakou
    kvalifikáciou získanou v Španielsku po tomto termíne,
  3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej
    republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačné štúdium síce
    nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom
    predpise, ale špecializačné štúdium osoby sa začalo pred
    3. aprílom 1992  a oprávňuje osobu  vykonávať činnosť
    v príslušnom špecializačnom odbore na celom území Spolkovej
    republiky Nemecko za rovnakých podmienok ako na základe
    dokladov o špecializáciách uvedených v tabuľke, vydaných
    príslušnými  orgánmi  v  Spolkovej  republike Nemecko.
    Ministerstvo zdravotníctva môže vyžadovať, aby bol taký
    doklad doplnený osvedčením vydaným oprávnenými nemeckými
    orgánmi alebo organizáciami, v ktorom sa uvádza, že osoba
    vykonávala činnosť v  príslušnom špecializačnom odbore
    v čase rovnajúcom sa dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou
    obdobia špecializačného štúdia získaného na území Nemecka
    a najmenšou dĺžkou trvania štúdia uvedenou v tabuľke,
  4. taký diplom udelený príslušnými orgánmi členských štátov,
    v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu
    špecializačného  štúdia, ale  spĺňa podmienky  uvedené
    v tabuľke, a to takto:
    4a) diplom o špecializácii vydaný v Belgicku na odbor
      hrudná chirurgia pred 1. januárom 1983, na odbor cievna
      chirurgia  pred  1. januárom  1983,  na  odbor
      neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb,
      ktoré začali výcvik pred týmto dátumom, a na odbor
      gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom
      1983,
    4b) diplom o špecializácii vydaný  v Dánsku na odbor
      biologická hematológia pred 1. januárom 1983 okrem
      osôb,  ktoré  začali  výcvik  pred  týmto dátumom
      a dokončili ho  pred koncom roka  1988, na odbor
      fyzioterapia pred 1. januárom 1983 okrem osôb, ktoré
      začali výcvik pred týmto dátumom a dokončili ho pred
      koncom roka 1988, a na odbor tropická medicína pred
      1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred
      týmto dátumom,
    4c) diplom o špecializácii vydaný vo Francúzsku na odbor
      rádiológia  pred  3. decembrom  1971  a  na odbor
      neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971,
    4d) diplom  alebo iný  doklad o  špecializácii vydaný
      v Luxembursku  na  odbor  rádiológia  alebo  odbor
      neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
    4e) diplom o špecializácii vydaný v Holandsku na odbor
      rádiológia  pred  8. júlom  1984  a  na  odbor
      neuropsychiatria pred 9. júlom 1984,
  5. diplom  o  špecializácii  v  kategórií  lekár  vydaný
    v Luxembursku v zmysle luxemburského zákona z roku 1939;
    vydanie dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním
    diplomu doktora medicíny, chirurgie a pôrodníctva vydaného
    Štátnou skúšobnou komisiou v Luxembursku. Tento diplom
    možno  udeliť len  osobe, ktorá  začala štúdium pred
    20. decembrom 1976,
  6. diplom o špecializácii v kategórii lekár v odbore všeobecné
    lekárstvo vydaný  v Dánsku podľa  zákona a udeľovaný
    lekárskou fakultou niektorej dánskej univerzity v súlade
    s príslušným právnym predpisom zo 14. mája 1970; vydanie
    dokladu o špecializácii sa podmieňuje preukázaním diplomu
    niektorej z uvedených fakúlt. Tento diplom možno udeliť len
    osobe, ktorá začala štúdium pred 20. decembrom 1976,
  7. diplom o špecializácii v  kategórii lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný
    orgán  Českej  republiky  potvrdil,  že  táto odborná
    spôsobilosť má na území Českej republiky rovnakú platnosť
    ako odborná spôsobilosť získaná v Českej republike, uvedená
    v tabuľke.  K  takému  potvrdeniu  musí byť priložené
    osvedčenie vydané príslušným orgánom Českej republiky,
    ktoré osvedčuje, že osoba v súlade s právnymi predpismi
    Českej  republiky  vykonávala  príslušnú špecializovanú
    činnosť v kategórii lekár  na území Českej republiky
    najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu
    piatich  rokov  predchádzajúcich  dňu  vydania  tohto
    osvedčenia, alebo
  8. diplom o špecializácii v  kategórii lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Československa pred 1. januárom 1993, ak príslušný
    orgán Slovenskej republiky  potvrdil, že táto odborná
    spôsobilosť má na  území Slovenskej republiky rovnakú
    platnosť ako odborná spôsobilosť získaná v Slovenskej
    republike, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí byť
    priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom Slovenskej
    republiky, ktoré osvedčuje, že osoba v súlade s právnymi
    predpismi  Slovenskej  republiky  vykonávala  príslušnú
    špecializovanú  činnosť  v  kategórii  lekár na území
    Slovenskej  republiky  najmenej  počas  troch po sebe
    nasledujúcich  rokov  v  priebehu  piatich  rokov
    predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
  9. diplom o špecializácii v  kategórii lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak
    príslušný  orgán Estónska  potvrdil, že  táto odborná
    spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako
    odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke.
    K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané
    príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba
    v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú
    špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Estónska
    najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu
    piatich  rokov  predchádzajúcich  dňu  vydania  tohto
    osvedčenia, alebo
  10. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak
    príslušný orgán  Lotyšska potvrdil, že  táto odborná
    spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako
    odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke.
    K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané
    príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto
    osoba v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala
    príslušnú špecializovanú činnosť v kategórii lekár na
    území Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich
    rokov v priebehu  piatich rokov predchádzajúcich dňu
    vydania tohto osvedčenia, alebo
  11. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Sovietskeho zväzu  pred 11. marcom 1990, ak
    príslušný  orgán  Litvy  potvrdil,  že  táto odborná
    spôsobilosť má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná
    spôsobilosť získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému
    potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným
    orgánom Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade
    s právnymi  predpismi  Litvy  vykonávala  príslušnú
    špecializovanú činnosť v kategórii lekár na území Litvy
    najmenej  počas  troch  po  sebe nasledujúcich rokov
    v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania
    tohto osvedčenia, alebo
  12. diplom o špecializácii v kategórii lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán
    Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na
    území Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť
    získaná  v Slovinsku,  uvedená v  tabuľke. K takému
    potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným
    orgánom Slovinska, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade
    s právnymi  predpismi  Slovinska  vykonávala príslušnú
    špecializovanú  činnosť v  kategórii lekár  na území
    Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
    v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania
    tohto osvedčenia.
Príloha č. 2
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z.
UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII V KATEGÓRII ZUBNÝ LEKÁR
a) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu a ktoré obsahujú názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 1, uznávajú sa ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore čeľustná ortopédia.
b) Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu a ktoré obsahujú názov kvalifikácie uvedenej v tabuľke č. 2, uznávajú sa ako diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár získaný v Slovenskej republike v odbore maxilofaciálna chirurgia.

c) Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj
  1. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačné štúdium síce
    nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom
    predpise, ale doklad  bol doplnený osvedčením vydaným
    oprávneným orgánom príslušného  členského štátu, ktorý
    potvrdzuje,  že   osoba  vykonávala  špecializované
    zubnolekárske činnosti v čase, ktorý sa rovná dvojnásobku
    rozdielu medzi dĺžkou špecializačného štúdia v príslušnom
    členskom štáte a najmenej trojročnou dĺžkou špecializačného
    štúdia pre príslušný špecializačný odbor,
  2. doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačné štúdium síce
    nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom
    predpise, ale príslušný členský štát potvrdil, že ho
    považuje za  rovnocenný s dokladmi  o špecializáciách
    uvedenými v jednej z tabuliek č. 1 a 2,
  3. doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej
    republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačné štúdium síce
    nespĺňalo všetky minimálne požiadavky uvedené v osobitnom
    predpise, ale ide o diplom o špecializácii v odbore
    stomatológia  získaný pred  zjednotením Nemecka, ktorý
    oprávňuje osobu vykonávať činnosť zubného lekára na celom
    území Spolkovej republiky Nemecko za rovnakých podmienok
    ako diplomy uvedené v tabuľkách č. 1 a 2. Ministerstvo
    zdravotníctva môže vyžadovať, aby taký doklad bol doplnený
    certifikátom vydaným oprávnenými nemeckými orgánmi alebo
    organizáciami, v ktorom sa konštatuje, že osoba vykonávala
    činnosť v príslušnom špecializačnom odbore v čase, ktorý sa
    rovná dvojnásobku rozdielu medzi dĺžkou špecializačného
    štúdia získaného na území Nemecka a najmenšou dĺžkou
    trvania štúdia ustanovenou v príslušnej tabuľke č. 1 alebo
    č. 2,
  4. ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom
    odbore v kategórii zubný lekár sa uzná aj doklad získaný na
    území Rakúska najneskôr do 31. decembra 1998 alebo doklad,
    diplomy, osvedčenia a iné doklady o odbornej spôsobilosti
    v špecializovanej medicíne udelené v Rakúsku osobám, ktoré
    začali  svoje  univerzitné  odborné  vzdelávanie  pred
    nadobudnutím účinnosti dohody o Európskom hospodárskom
    priestore,  doložené  osvedčením  vydaným kompetentnými
    rakúskymi úradmi, osvedčujúcim, že tieto osoby sa účinne,
    právoplatne a principiálne zaoberali v Rakúsku činnosťami
    špecifikovanými ako vykonávanie špecializovaných činností
    v príslušnom odbore najmenej tri po sebe nasledujúce roky
    v priebehu piatich rokov po vydaní osvedčenia a že sú tieto
    osoby oprávnené vykonávať uvedené činnosti za rovnakých
    podmienok ako držitelia diplomu, osvedčenia alebo iného
    dokladu o odbornej spôsobilosti, uvedeného vyššie. Od
    požiadavky trojročnej praxe sa upustí v prípade osôb, ktoré
    úspešne  skončili  najmenej  tri  roky  štúdia, ktoré
    kompetentné  úrady  osvedčia  za  rovnocenné odbornému
    vzdelaniu uvedenému vyššie,
  5. doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že
    išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané
    na stomatológiu, ktoré sa začalo na území Českej republiky
    alebo Československa pred 1. májom 2004 a nadväzovalo naň
    získanie špecializácie v  odbore stomatológia doplnené
    osvedčením vydaným príslušným orgánom Českej republiky,
    ktoré osvedčuje, že táto  osoba v súlade s právnymi
    predpismi Českej republiky  vykonávala činnosť zubného
    lekára na území Českej republiky najmenej počas troch po
    sebe  nasledujúcich  rokov  v  priebehu piatich rokov
    predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a že táto
    osoba je oprávnená vykonávať uvedené činnosti za rovnakých
    podmienok ako držitelia diplomov uvedených v tabuľke. Od
    požadovanej trojročnej praxe uvedenej v prvom odseku sa
    upustí v prípade osoby, ktorá úspešne skončila najmenej tri
    roky štúdia charakteru odbornej spôsobilosti na výkon
    príslušných špecializovaných činností v kategórii zubný
    lekár,  ktoré  je  osvedčené  príslušnými orgánmi ako
    rovnocenné štúdiu uvedenému v tabuľke, alebo
  6. doklad o vysokoškolskom vzdelaní, z ktorého vyplýva, že
    išlo o univerzitné špecializačné štúdium medicíny zamerané
    na stomatológiu, ktoré sa začalo na území Slovenskej
    republiky  alebo  Československa  pred  1. májom  2004
    a nadväzovalo  naň  získanie  špecializácie  v  odbore
    stomatológia doplnené osvedčením vydaným príslušným orgánom
    Slovenskej republiky, ktoré  osvedčuje, že táto osoba
    v súlade  s  právnymi  predpismi  Slovenskej republiky
    vykonávala činnosť zubného lekára na území Slovenskej
    republiky najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
    v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
    osvedčenia a že táto osoba je oprávnená vykonávať uvedené
    činnosti za rovnakých podmienok ako držitelia diplomov
    uvedených v tabuľke.  Od požadovanej trojročnej praxe
    uvedenej v prvom odseku sa upustí v prípade osoby, ktorá
    úspešne skončila najmenej  tri roky štúdia charakteru
    odbornej spôsobilosti na výkon príslušných špecializovaných
    činností v kategórii zubný lekár, ktoré je osvedčené
    príslušnými  orgánmi ako  rovnocenné štúdiu  uvedenému
    v tabuľke, alebo
  7. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Sovietskeho zväzu pred 20. augustom 1991, ak
    príslušný  orgán Estónska  potvrdil, že  táto odborná
    spôsobilosť má na území Estónska rovnakú platnosť ako
    odborná spôsobilosť získaná v Estónsku, uvedená v tabuľke.
    K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané
    príslušným orgánom Estónska, ktoré osvedčuje, že táto osoba
    v súlade s právnymi predpismi Estónska vykonávala príslušnú
    špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území
    Estónska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
    v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
    osvedčenia, alebo
  8. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Sovietskeho zväzu pred 21. augustom 1991, ak
    príslušný  orgán Lotyšska  potvrdil, že  táto odborná
    spôsobilosť má na území Lotyšska rovnakú platnosť ako
    odborná spôsobilosť získaná v Lotyšsku, uvedená v tabuľke.
    K takému potvrdeniu musí byť priložené osvedčenie vydané
    príslušným orgánom Lotyšska, ktoré osvedčuje, že táto osoba
    v súlade s právnymi predpismi Lotyšska vykonávala príslušnú
    špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území
    Lotyšska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
    v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
    osvedčenia, alebo
  9. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalého Sovietskeho  zväzu pred 11. marcom  1990, ak
    príslušný orgán Litvy potvrdil, že táto odborná spôsobilosť
    má na území Litvy rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť
    získaná v Litve, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu
    musí byť priložené osvedčenie vydané príslušným orgánom
    Litvy, ktoré osvedčuje, že táto osoba v súlade s právnymi
    predpismi Litvy vykonávala príslušnú špecializovanú činnosť
    v povolaní zubný lekár na území Litvy najmenej počas troch
    po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov
    predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
  10. diplom o špecializácii v kategórii zubný lekár, z ktorého
    vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území
    bývalej Juhoslávie pred 25. júnom 1991, ak príslušný orgán
    Slovinska potvrdil, že táto odborná spôsobilosť má na území
    Slovinska rovnakú platnosť ako odborná spôsobilosť získaná
    v Slovinsku, uvedená v tabuľke. K takému potvrdeniu musí
    byť  priložené  osvedčenie  vydané  príslušným orgánom
    Slovinska, ktoré  osvedčuje, že táto  osoba v súlade
    s právnymi  predpismi  Slovinska  vykonávala  príslušnú
    špecializovanú činnosť v povolaní zubný lekár na území
    Slovinska najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov
    v priebehu piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto
    osvedčenia.
Príloha č. 3
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dôkazov o formálnej odbornej spôsobilosti zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho vykonávania tohto práva a slobody poskytovať služby.
2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.
3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.
4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov.
5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na umožnenie efektívneho uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovania služieb.
6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek.
7. Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Grécka smernica 80/154/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.
8. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981 dopĺňajúca smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzhľadom na nadobudnuté práva.
9. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.
10. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.
11. Smernica Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Španielska a Portugalska smernica 85/433/EEC týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.
12. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek.
13. Smernica Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/452/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/453/EHS týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.
14. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorá mení a dopĺňa niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka.
15. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 umožňujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.
17. Smernica komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS umožňujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.
18. Smernica komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.
19. Smernica komisie 99/46/ES z 21. mája 1999, ktorá mení a dopĺňa smernicu 93/16/EHS uľahčujúcu slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a ďalších dokumentov o formálnych kvalifikáciách.
20. Smernica 2001/19/ES Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 84/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár.".
Čl.III
Zákon č. 216/2002 Z.z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z.z. a zákona č. 9/2004 Z.z. sa mení takto:
V § 14 ods. 6 sa slová "členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu" nahrádzajú slovami "Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska".
Čl.IV
Zákon č. 219/2002 Z.z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2003 Z.z. sa mení takto:
V § 14 ods. 7 sa slová "členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu" nahrádzajú slovami "občana Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska".
Čl.V
Zákon č. 311/2002 Z.z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov v znení zákona č. 445/2003 Z.z. sa mení takto:
V § 7 ods. 6 sa slová "členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu" nahrádzajú slovami "občana Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska".
Čl.VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Zákon č. 465/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2005.
Zákon č. 378/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2008.
Zákon č. 461/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 87/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2009 okrem čl. I 10. bodu § 7 ods. 1 písm. h), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.
Zákon č. 547/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 142/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2013.
Zákon č. 241/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2016.
Zákon č. 89/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 20. májom 2016.
Rudolf Schuster v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, uvádzania a predaja tabakových výrobkov (Ú.v. Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 6; ES L 194, 18.07.2001).
2. Smernica Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú.v. EÚ L 69, 8.3.2012).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú.v. EÚ L 127, 29.4.2014).
1) § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aa) § 2 písm. b) zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
2) Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a) § 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2aa) § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b) § 23 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ab) § 8 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
3) § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5a) § 6 zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7) § 5 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.