313/2004 Z.z.

o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
313/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 7. mája 2004
o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") a Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "štatistický úrad") podľa § 43 ods. 2 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovujú:
§ 1
Výdavkami spojenými s voľbami do Európskeho parlamentu (ďalej len "výdavky spojené s voľbami"), ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, sú výdavky na
a) tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,
b) obálky, archívne obaly a pečiatky okrskových volebných komisií,
c) jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby do Európskeho parlamentu (ďalej len "voľby"),
d) ochranu volebných miestností a zvýšenú ochranu verejného poriadku v deň konania volieb,
e) vybavenie volebných miestností štátnymi zástavami, štátnymi vlajkami, štátnymi znakmi a volebnými schránkami,
f) vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
g) zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia a licencií, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej a reprografickej technike používanej pri zabezpečovaní volieb,
h) opravy, servis a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
i) poštové a telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1)
j) energie,
k) materiálne zabezpečenie volebných komisií a odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
l) cestovné náhrady 2) členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií,
m) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu, 3)
n) dopravné v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
o) odmeny a náhrady mzdy zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, zapisovateľov obvodných volebných komisií, odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií, 4) členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií a pomocných pracovných síl volebných komisií, zamestnancov, ktorí zabezpečujú úlohy súvisiace s prípravou a spracovaním výsledkov volieb, náhrady mzdy zamestnávateľom členov volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena volebných komisií, 4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov, 5)
p) školenia konané v súvislosti s voľbami,
r) nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy,
s) tlač a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a doručovanie zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách,
t) služby na zabezpečenie prípravy, spracovania a monitorovania výsledkov volieb,
u) poplatky spojené s prenosom dát,
v) zmluvné poistenie techniky v správe štatistického úradu počas prepravy do priestorov a z priestorov určených pre odborné (sumarizačné) útvary volebných komisií,
x) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb a spracovanie výsledkov volieb,
y) výdavky spojené s vyhlásením výsledkov volieb a s prezentáciou výsledkov volieb vrátane prezentácie v medzinárodných orgánoch,
z) výdavky Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s voľbami.
§ 2
(1) Výdavky spojené s voľbami podľa § 1 uhrádza
a) ministerstvo vnútra
1. priamo,
2. prostredníctvom obvodného úradu,
3. prostredníctvom obce a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice prostredníctvom mestskej časti (ďalej len "obec"),
b) štatistický úrad.
(2) Ministerstvo vnútra uhrádza priamo výdavky na
a) tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,
b) obálky, archívne obaly a pečiatky okrskových volebných komisií,
c) jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby,
d) ochranu volebných miestností a zvýšenú ochranu verejného poriadku v deň konania volieb,
e) vybavenie volebných miestností štátnymi zástavami, štátnymi vlajkami, štátnymi znakmi a volebnými schránkami,
f) vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
g) zabezpečenie výpočtovej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej a reprografickej technike používanej pri zabezpečovaní volieb,
h) opravy, servis a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
i) telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1)
j) materiálne zabezpečenie Ústrednej volebnej komisie,
k) cestovné náhrady 2) členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie a členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,
l) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie a členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie v rozsahu podľa osobitného predpisu, 3)
m) dopravné v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
n) odmeny a náhrady mzdy zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, náhrady mzdy zamestnávateľom členov Ústrednej volebnej komisie a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena Ústrednej volebnej komisie, 4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov, 5)
o) školenia konané v súvislosti s voľbami,
p) poštovné v súvislosti s voľbami,
r) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb,
s) výdavky spojené s vyhlásením výsledkov volieb a s prezentáciou výsledkov volieb vrátane prezentácie v medzinárodných orgánoch,
t) výdavky Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s voľbami.
(3) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom obvodného úradu výdavky na
a) opravy technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
b) telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1)
c) materiálne zabezpečenie obvodnej volebnej komisie,
d) cestovné náhrady 2) členov a zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a pomocných pracovných síl,
e) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a pomocných pracovných síl v rozsahu podľa osobitného predpisu, 3)
f) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
g) odmeny a náhrady mzdy zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a pomocných pracovných síl obvodnej volebnej komisie, náhrady mzdy zamestnávateľom členov obvodnej volebnej komisie a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena obvodnej volebnej komisie, 4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov, 5)
h) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb,
i) školenia konané v súvislosti s voľbami,
j) poštovné v súvislosti s voľbami.
(4) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom obce výdavky na
a) telekomunikačné služby pre potreby okrskových volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1)
b) materiálne zabezpečenie okrskových volebných komisií,
c) cestovné náhrady 2) členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií,
d) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu, 3)
e) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
f) odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií 4) a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov okrskových volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena okrskových volebných komisií, 4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov, 5)
g) školenia konané v súvislosti s voľbami,
h) poštovné v súvislosti s voľbami,
i) nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy,
j) tlač a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a doručovanie zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.
(5) Štatistický úrad uhrádza výdavky na
a) zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej, reprografickej a inej techniky,
b) materiálne zabezpečenie odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
c) programové vybavenie a licencie,
d) služby dodávateľských organizácií spojené s prípravou, spracovaním a monitorovaním výsledkov volieb,
e) nákup spotrebného materiálu a náhradných dielov,
f) poplatky spojené s prenosom dát a za poštové a telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1)
g) energie,
h) cestovné náhrady 2) členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,
i) občerstvenie a stravovanie členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu, 3)
j) dopravné v rozsahu podľa osobitného predpisu, 1)
k) odmeny zamestnancom, ktorí zabezpečujú úlohy súvisiace s prípravou, spracovaním a prezentáciou výsledkov volieb, vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov, 5)
l) školenia konané v súvislosti s voľbami,
m) opravy a servis technických zariadení,
n) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb,
o) zmluvné poistenie techniky v správe štatistického úradu počas prepravy do priestorov a z priestorov určených pre odborné (sumarizačné) útvary volebných komisií.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2004.
Vyhláška č. 562/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2008.
Vladimír Palko v.r.
Peter Maich v.r.
1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4283/2003-41 zo 16. apríla 2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 150/2003 Z.z.) v znení opatrenia z 9. decembra 2003 č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z.z.).
2) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
3) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách (oznámenie č. 66/1996 Z.z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4283/2003-41 zo 16. apríla 2003.
4) § 41 ods. 5 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.