Obsah Dostupné filtre
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Predpisy EU (12)
... dalšie položky

125/2004 Z.z. podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a výrobe vozidiel
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
125/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. februára 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti
a) o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel (ďalej len "spracovateľské zariadenie") a na zariadenie na zber starých vozidiel,
b) o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku,
c) o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní,
d) o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel,
e) o zozname materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona, vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia,
f) o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov.
Požiadavky na spracovateľské zariadenia a na zariadenia na zber starých vozidiel
§ 2
Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel a použitej technológii.
§ 3
(1) Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.
(2) V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne označené oddelené priestory
a) na skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len "sklad starých vozidiel"),
b) na vysušovanie vozidiel,
c) na demontáž vysušených vozidiel,
d) na skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len "sklad náhradných dielcov"),
e) na skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ako druhotné suroviny (ďalej len "sklad druhotných surovín"),
f) na spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel (ďalej len "miesto na úpravu karosérií"),
g) na skladovanie prevádzkových kvapalín,
h) na skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,
i) na skladovanie demontovaných pneumatík,
j) na skladovanie autobatérií a iných batérií (ďalej len "sklad autobatérií").
(3) Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok 1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.
(4) V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel.
(5) Priestor na vysušovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberajú oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien a svetiel, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ďalšie kvapaliny, ktoré sa vo vozidle nachádzajú (ďalej len "prevádzkové kvapaliny"), autobatérie a iné batérie (ďalej len "autobatérie"), náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov.
(6) Spracovateľské zariadenie musí byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a umiestnené v uzavretom priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom.
(7) Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.
§ 4
(1) Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná 1a) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok 1) a unikajúcich kvapalín.
(2) Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.
(3) Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel. 2) Časť skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení. Zariadenie na zber starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok 1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.
§ 5
(1) Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho manipulačná plocha musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou; musí mať dostatočné osvetlenie, odvetrávanie a musí byť vybavené zariadeniami a pomôckami na spoľahlivé vysušenie vozidiel.
(2) Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia, najmä prednostné odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín, súčiastok obsahujúcich ortuť a kondenzátorov, o ktorých sa možno domnievať, že sa v nich nachádzajú polychlórované bifenyly alebo polychlórované terfenyly.
§ 6
(1) Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho podlaha musí byť spevnená, musí mať dostatočné osvetlenie a musí byť vybavené vhodnou technológiou a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú demontáž starých vozidiel.
(2) Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby sa dali účelne opätovne použiť alebo zhodnotiť. Demontáž musí umožňovať následné oddelené a bezpečné skladovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tejto činnosti.
§ 7
Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami musí byť nepriepustná.
§ 8
Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré sa používajú pri úprave karosérií tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.
§ 9
(1) V sklade autobatérií musia byť vhodné kontajnery na skladovanie autobatérií, filtrov a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.
(2) V sklade prevádzkových kvapalín musia byť vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín.
(3) Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.
§ 10
(1) Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.
(2) Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie naskladaných pneumatík.
§ 11
(1) Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná 1a) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok 1) a unikajúcich kvapalín.
(2) V zariadení na zber starých vozidiel musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých do zariadenia.
(3) Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 6 a 7.
(4) Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy. 1)
Podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní
§ 12
(1) So starými vozidlami je potrebné pri ich spracúvaní nakladať tak, aby sa čo najväčšia časť z nich mohla opätovne použiť alebo zhodnotiť ako druhotná surovina. Demontované časti starých vozidiel, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, nesmú byť určené na opätovné použitie a ani opätovne použité.
(2) Pri opätovnom použití častí starých vozidiel 4) sa tieto časti použijú najmä ako náhradné dielce, pohonné látky a náplň chladiacich systémov.
§ 13
(1) Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.
(2) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín.
(3) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve nad sebou. Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne použiť.
§ 14
(1) Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí odobrať autobatéria a prevádzkové kvapaliny. Tieto operácie sa musia uskutočniť podľa možnosti čo najskôr po uskladnení starého vozidla do skladu starých vozidiel.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na tie časti vozidla, ktoré sa s prihliadnutím na ich stav majú demontovať z vozidla v celku a opätovne použiť, ak je to vhodnejšie z hľadiska zachovania ich funkčnosti a ak je z nich spoľahlivo zamedzený nežiadúci únik prevádzkových kvapalín.
(3) Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa používajú zariadenia a postupy, ktoré zamedzia nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných prevádzkových kvapalín a zabezpečia spoľahlivé vysušenie vozidla najmä kombináciou pretlaku a podtlaku na odobratie aj viskóznejších kvapalín.
Dokumentácia a evidencia
§ 15
Prevádzkovateľ určeného parkoviska 5) vedie dokumentáciu o starých vozidlách odovzdaných a prevzatých na určené parkovisko; dokumentáciu vedie v elektronickej forme. Vzor dokumentácie o odovzdaných a prevzatých starých vozidlách na určené parkovisko je uvedený v prílohe č. 1.
§ 16
(1) Prevádzková dokumentácia o spracovaní starých vozidiel sa vedie v rozsahu prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa osobitného predpisu. 6)
(2) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
a) údaje o stave a pohybe odobratých látok, materiálov a dielcov podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,
b) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.
(3) Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň, 7) evidencia podľa odseku 2 písm. a) sa vedie v elektronickej forme.
(4) Vzor potvrdenia podľa odseku 2 písm. b) je uvedený v prílohe č. 2.
(5) zrušený od 15.5.2007.
§ 17
Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z evidencie o spracovaní starých vozidiel podľa § 52 ods. 1 písm. e) za príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
§ 18
Materiály a súčiastky vyňaté zo zákazu podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona
(1) Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona (ďalej len "výnimka"), najvyššie prípustné limity obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu (ďalej len "regulované kovy") v nich obsiahnutých, prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním, a spôsob ich označenia sú uvedené v prílohe č. 4.
(2) Úmyselné zavedenie regulovaného kovu je jeho vedomé použitie pri skladbe materiálu alebo súčiastky, v ktorom je jeho prítomnosť vo finálnom výrobku žiaduca, aby sa dosiahli špecifické charakteristiky, vzhľad alebo kvalita finálneho výrobku; úmyselným zavedením však nie je použitie recyklovaných materiálov ako suroviny na výrobu nových výrobkov, ak niektoré časti recyklovaných materiálov obsahujú regulované kovy.
§ 19
Kódovanie častí vozidiel, materiálov a vybavenia vo vozidlách
Kódovanie častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov musí zodpovedať slovenským technickým normám. 9)
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1) Výnimka sa nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 4, ktoré sú ako časti starých vozidiel určené na opätovné použitie. Ak je pri materiáli alebo súčiastke ustanovená v stĺpci Poznámka lehota uplatňovania výnimky, výnimka podľa predchádzajúcej vety sa uplatní len na materiály a súčiastky, ktoré boli uvedené na trh pred uplynutím lehoty uplatňovania takej výnimky.
(2) Výnimka sa do 1. júla 2007 nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 4, ak sú ako nové náhradné dielce určené na opravy častí vozidiel; to neplatí, ak ide o materiály a súčiastky určené na bežnú údržbu vozidla a tiež o vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky na elektrické motory a brzdové obloženia.
§ 21
Transpozičný odkaz
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel v znení vyhlášky č. 335/2003 Z.z.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
Vyhláška č. 227/2007 Z.z. nadobudla účinnosť 15. májom 2007.
Vyhláška č. 203/2010 Z.z. nadobudla účinnosť 15. májom 2010 okrem čl. 1 tretieho bodu ( § 3 ods. 4) a šiesteho bodu ( § 11 ods. 2), ktoré nadobudli účinnosť 1. augustom 2010.
Vyhláška č. 153/2012 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júnom 2012.
Vyhláška č. 285/2013 Z.z. nadobudla účinnosť 15. septembrom 2013.
László Miklós v.r.
PRÍL.1
DOKUMENTÁCIA O UMIESTNENÍ STARÉHO VOZIDLA NA URČENÉ PARKOVISKO
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 0.1. Číslo potvrdenia:             I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
 
 1. Údaje o starom vozidle 1)
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 1.1. Kategória vozidla/značka/obchodný názov:  I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 1.2. Evidenčné číslo:              I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 1.3. VIN - výrobné číslo podvozku (karosérie): I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 1.4. Krajina evidencie:             I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 1.5. Opis stavu a vybavenia:          I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 1.6. Poznámka:                 I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
 
 2. Údaje o umiestnení starého vozidla na určené parkovisko
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I Miesto, z ktorého   2.1. Ulica:       I             I
I bolo staré vozidlo               I--------------------------I
I odstránené       2.2. Obec:        I             I
I                         I--------------------------I
I            2.3. PSČ:        I             I
I                         I--------------------------I
I            2.4. Poznámka:      I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I Osoba, ktorá      2.10. Obchodné meno: 2) I             I
I rozhodla/zabezpečila              I--------------------------I
I umiestnenie      2.11. IČO: 2)      I             I
I                         I--------------------------I
I            2.12. Ulica:       I             I
I                         I--------------------------I
I            2.13. Obec:       I             I
I                         I--------------------------I
I            2.14. Dôvod umiestnenia I             I
I               na určené     I             I
I               parkovisko:    I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I Osoba, ktorá      2.20. Obchodné meno: 2) I             I
I dopravila vozidlo                I--------------------------I
I            2.21. IČO: 2)      I             I
I                         I--------------------------I
I            2.22. Ulica:       I             I
I                         I--------------------------I
I            2.23. Obec:       I             I
I                         I--------------------------I
I            2.24. PSČ:        I             I
I                         I--------------------------I
I            2.25. Dátum a čas:    I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I Určené parkovisko   2.30. Obchodné meno:   I             I
I                         I--------------------------I
I            2.31. IČO:        I             I
I                         I--------------------------I
I            2.32. Ulica:       I             I
I                         I--------------------------I
I            2.33. Obec:       I             I
I                         I--------------------------I
I            2.34. PSČ:        I             I
I                         I--------------------------I
I            2.35. Číslo rozhodnutia: I             I
I                         I--------------------------I
I            2.36. Rozhodnutie vydal: I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
 
 3. Potvrdenie o odovzdaní starého vozidla a správnosti údajov časti 1
   a časti 2
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 3.1. Miesto a dátum:              I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 3.2. Meno a priezvisko, podpis (odtlačok    I 3.3. Podpis a odtlačok  I
I pečiatky) osoby odovzdávajúcej staré vozidlo:  I pečiatky určeného    I
I                         I parkoviska        I
I                         I (preberajúci):      I
I                         I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
 
 4. Údaje o naložení so starým vozidlom/odstránenie z určeného parkoviska
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 4.1. Dátum a čas odstránenia:          I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 4.2. Dôvod odstránenia:             I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 4.3. Opis stavu a vybavenia (pozri bod 1.5.):  I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 4.4. Výška a úhrada nákladov:          I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 4.5. Iné údaje:                 I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
 
 5. Údaje o osobe preberajúcej staré vozidlo
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 5.1. Meno, priezvisko/obchodné meno:      I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 5.2. Dátum narodenia/IČO:            I             I
I----------------------------I--------------------I--------------------------I
I Adresa           I 5.3. Ulica:    I             I
I----------------------------I--------------------I--------------------------I
I              I 5.4. Obec:     I             I
I----------------------------I--------------------I--------------------------I
I              I 5.5. PSČ:     I             I
I----------------------------I--------------------I--------------------------I
I 5.6. Plná moc: 3)     I          I             I
I----------------------------I--------------------I--------------------------I
 
 6. Potvrdenie o odovzdaní starého vozidla a správnosti údajov časti 4
   a časti 5
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 6.1. Miesto a dátum:              I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I 6.2. Meno a priezvisko, podpis a odtlačok    I 6.3. Podpis (odtlačok  I
I pečiatky určeného parkoviska (odovzdávajúci):  I pečiatky) osoby     I
I                         I preberajúcej staré    I
I                         I vozidlo:         I
I                         I             I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
 
Poznámky:
 
1) Body 1.1. až 1.4. sa vyplnia podľa dostupných informácií, body 1.5. a 1.6.
  podľa skutočného stavu na základe fyzickej obhliadky starého vozidla.
 
2) Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno a priezvisko a dátum narodenia.
 
3) Ak staré vozidlo preberá osoba na základe splnomocnenia, vyplnia sa údaje
  o splnomocnenej osobe, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo
  identifikačného dokladu.
PRÍL.2
POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE
I------------------------------------------------I---------------------------I
I 0.1. Číslo potvrdenia:             I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 1. Údaje o vlastníkovi/držiteľovi starého vozidla podľa evidencie 1)
I------------------------------------------------I---------------------------I
I 1.1. Meno, priezvisko/obchodné meno/názov:   I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I 1.2. Dátum narodenia/IČO:           I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Adresa          1.3. Ulica:      I              I
I                        I---------------------------I
I             1.4. Obec:      I              I
I                        I---------------------------I
I             1.5. PSČ:       I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I 1.6. Plná moc: 2)               I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 2. Údaje o starom vozidle 3)
I------------------------------------------------I---------------------------I
I 2.1. Kategória vozidla/značka/obchodný názov: I              I
I                        I---------------------------I
I 2.2. Evidenčné číslo:             I              I
I                        I---------------------------I
I 2.3. VIN - výrobné číslo podvozku (karosérie): I              I
I                        I---------------------------I
I 2.4. Dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby: I              I
I                        I---------------------------I
I 2.5. Krajina evidencie:            I              I
I                        I---------------------------I
I 2.6. Skutočná hmotnosť starého vozidla [kg]:  I              I
I                        I---------------------------I
I 2.7. Opis stavu: 4)              I              I
I                        I---------------------------I
I 2.8. Poznámka:                 I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 3. Údaje o zariadení na zber, resp. spracovateľskom zariadení (prevzatie
   starého vozidla)
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Spracovateľské    3.1. Obchodné meno:    I              I
I zariadenie                   I---------------------------I
I           3.2. IČO:         I              I
I                        I---------------------------I
I           3.3. Ulica:        I              I
I                        I---------------------------I
I           3.4. Obec:        I              I
I                        I---------------------------I
I           3.5. PSČ:         I              I
I                        I---------------------------I
I           3.6. Udelená autorizácia I              I
I              č.:         I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Zariadenie na zber  3.10. Obchodné meno:   I              I
I                        I---------------------------I
I           3.11. IČO:        I              I
I                        I---------------------------I
I           3.12. Ulica:       I              I
I                        I---------------------------I
I           3.13. Obec:        I              I
I                        I---------------------------I
I           3.14. PSČ:        I              I
I                        I---------------------------I
I           3.15. Číslo rozhodnutia: I              I
I                        I---------------------------I
I           3.16. Rozhodnutie vydal: I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 
 4. Potvrdenie o odovzdaní starého vozidla a správnosti údajov
I------------------------------------------------I---------------------------I
I 4.1. Miesto a dátum:              I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I 4.2. Meno a priezvisko, podpis (odtlačok    I 4.3. Podpis a odtlačok  I
I pečiatky) osoby odovzdávajúcej staré vozidlo: I pečiatky zberateľa, resp. I
I                        I spracovateľa starých   I
I                        I vozidiel:         I
I                        I              I
I------------------------------------------------I---------------------------I
 
 5. Iné údaje
 
 
 
Poznámky:
 
1) Ak je staré vozidlo v evidencii, vyplnia sa údaje o vlastníkovi podľa
evidenčných dokladov (napríklad technického preukazu, osvedčenia o evidencii,
technického osvedčenia), ak v evidenčných dokladoch nie je uvedený vlastník,
vyplnia sa údaje o držiteľovi starého vozidla (zákon č.  8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Pri prevzatí starého
vozidla na spracovanie registrovaného v inej krajine vyplnia sa údaje podľa
registračných dokladov vydaných krajinou registrácie.
 
2) Ak staré vozidlo odovzdala iná osoba ako vlastník vozidla, vyplnia sa
údaje o osobe, ktorá odovzdala vozidlo, t.j. meno, priezvisko, dátum
narodenia a číslo identifikačného dokladu.
 
3) Body 2.1. až 2.5. sa vypĺňajú podľa evidenčných dokladov (technického
preukazu, osvedčenia o evidencii, technického osvedčenia vozidla) alebo iného
registračného odkladu, body 2.6. až 2.8. podľa skutočného stavu starého
vozidla.
 
4) V bode 2.7. sa vyplnia údaje o tom, či na spracovanie bolo odovzdané
kompletné staré vozidlo v zmysle  § 51 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z.
PRÍL.3
VZOR
HLÁSENIE SPRACOVATEĽA STARÝCH VOZIDIEL
Hlásenie za rok ...............
I----------------------------------------------------------------------------I
I ORGANIZÁCIA PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD                       I
I-------------I-----I---I---I---I---I---I---I---I---I------------------------I
I       I IČO I  I  I  I  I  I  I  I  I            I
I-------------I-----I---I---I---I---I---I---I---I---I------------------------I
I Obchodné meno             I Názov               I
I-----------------------I---------------I---------------------I--------------I
I Adresa        I PSČ      I Adresa       I PSČ     I
I - Ulica:       I FAX      I - Ulica:      I FAX     I
I - Obec:        I URL      I - Obec:       I URL     I
I Tel.         I        I Tel.        I       I
I E-mail        I        I E-mail       I       I
I-----------------------I---------------I---------------------I--------------I
 
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Počet spracovaných starých vozidel (W):            I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách: I      I
I---------------------------------------------------------------I------------I
 
 
 Tabuľka 1: Materiály (v tonách za rok) získané z vysušovania starých vozidiel
      (odstránenia znečisťujúcich látok) a z demontáže starých vozidiel
      zhodnocované v tom istom členskom štáte
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Materiály z I Opätovné I Recyklácia I Energetické I  Celkové   I Zneškodňovanie I
I vysušovania I použitie I      I zhodnotenie I zhodnotenie  I        I
I  starých  I     I      I       I        I        I
I  vozidiel a I  (A)  I  (B1)  I  (C1)   I (D1 = B1 + C1) I   (E1)   I
I z demontáže I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Batérie    I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Kvapaliny   I     I      I       I        I        I
I (okrem    I     I      I       I        I        I
I pohonných   I     I      I       I        I        I
I látok)    I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Olejové    I     I      I       I        I        I
I filtre    I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Iné materiály I     I      I       I        I        I
I získané    I     I      I       I        I        I
I z čistenia  I     I      I       I        I        I
I (okrem    I     I      I       I        I        I
I pohonných   I     I      I       I        I        I
I látok)    I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Katalyzátory I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Kovové    I     I      I       I        I        I
I súčiastky   I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Pneumatiky  I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Veľké     I     I      I       I        I        I
I plastové   I     I      I       I        I        I
I časti     I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Sklo     I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Iné materiály I     I      I       I        I        I
I získané    I     I      I       I        I        I
I z demontáže  I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Spolu     I     I      I       I        I        I
I---------------I----------I------------I-------------I----------------I----------------I
 
 
 Tabuľka 2: Materiály (v tonách za rok) získané z drvenia starých vozidiel a z
      demontáže starých vozidiel zhodnocované v tom istom členskom štáte
I---------------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Materiály z I Recyklácia I Energetické I  Celkové   I Zneškodňovanie I
I  drvenia  I      I zhodnotenie I zhodnotenie  I        I
I a z demontáže I      I       I        I        I
I  starých   I  (B2)  I  (C2)   I (D2 = B2 + C2) I   (E2)   I
I  vozidiel  I      I       I        I        I
I---------------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Železný šrot I      I       I        I        I
I (oceľ)    I      I       I        I        I
I---------------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Neželezné   I      I       I        I        I
I materiály   I      I       I        I        I
I (hliník,   I      I       I        I        I
I zinok, olovo I      I       I        I        I
I atď.)     I      I       I        I        I
I---------------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Ľahká frakcia I      I       I        I        I
I z drvenia 1) I      I       I        I        I
I---------------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Iné      I      I       I        I        I
I---------------I------------I-------------I----------------I----------------I
I Spolu     I      I       I        I        I
I---------------I------------I-------------I----------------I----------------I
 1) Vypĺňa sa iba v prípade, ak ide o drviace zariadenia.
 
 Tabuľka 3: Časti starých vozidiel vyvezené do iného členského štátu na ďalšie
      zhodnocovanie (v tonách za rok)
       I--------------------------I--------------------------I
       I  Celková recyklácia  I  Celkové zhodnotenie  I
       I vyvezených častí starých I vyvezených častí starých I
       I     vozidiel     I     vozidiel     I
       I     (F 1)      I     (F 2)      I
       I--------------------------I--------------------------I
       I--------------------------I--------------------------I
       I--------------------------I--------------------------I
       I--------------------------I--------------------------I
       I--------------------------I--------------------------I
       I--------------------------I--------------------------I
 
 Tabuľka 4: Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnotenie
      odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia (v tonách za
      rok)
I----------I----------------I----------------I-------------------------I------------------------I
I Opätovné I  Celková   I  Celkové   I  Celkové opätovné   I  Celkové opätovné  I
I použitie I  recyklácia  I zhodnotenie  I použitie a recyklácia I použitie a zhodnotenie I
I     I        I        I             I            I
I  (A)  I (B1 + B2 + F1) I (D1 + D2 + F2) I (X1 = A + B1 + B2 + F1) I (X2 = A+ D1 + D2 + F2) I
I----------I----------------I----------------I-------------------------I------------------------I
I     I        I        I     X1 =      I     X2 =     I
I----------I----------------I----------------I-------------------------I------------------------I
I     I        I        I      %       I     %       I
I     I        I        I   (X1 / W1 . 100)   I  (X2 / W1 . 100)   I
I----------I----------------I----------------I-------------------------I------------------------I
Tlačivo HLÁSENIE SPRACOVATEĽA STARÝCH VOZIDIEL
(Spôsob vypĺňania tlačiva)
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok.
ORGANIZÁCIA
IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.
Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzky sa vypĺňa v prípade, že nie je totožná s organizáciou.
Názov - uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ - uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzky, telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Počet spracovaných starých vozidiel - uvedie sa počet spracovaných starých vozidiel.
Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách - uvedie sa hmotnosť vozidiel vstupujúcich do zariadenia.
Poznámky:
Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov.
PRÍL.4
ZOZNAM
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona
I-----------------------------------I----------------------I-----------------I
I    Materiály a komponenty   I Rozsah pôsobnosti a I   Spôsob   I
I                  I  dátum skončenia  I  označenia 1) I
I                  I platnosti výnimky  I         I
I-----------------------------------I----------------------I-----------------I
I Olovo ako prvok legovania                         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 1a. I Oceľ na účely obrábania a I           I         I
I   I súčiastky z ocele     I           I         I
I   I galvanizovanej ponorením  I           I         I
I   I do roztaveného kovu s   I           I         I
I   I obsahom olova do 0,35   I           I         I
I   I hmotnostného percenta   I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 1b. I Nepretržite galvanizované I Vozidlá s typovým  I         I
I   I oceľové plechy s obsahom  I schválením pred   I         I
I   I olova do 0,35 hmotnostného I 1. januárom 2016 a  I         I
I   I percenta          I náhradné súčiastky  I         I
I   I              I do týchto vozidiel  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 2a. I Hliník na účely obrábania I Ako náhradné     I         I
I   I s obsahom olova do 2    I súčiastky pre    I         I
I   I hmotnostných percent    I vozidlá uvedené na  I         I
I   I              I trh pred 1. júlom  I         I
I   I              I 2005         I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 2b. I Hliník s obsahom olova   I Ako náhradné     I         I
I   I najviac do 1,5       I súčiastky pre    I         I
I   I hmotnostného percenta   I vozidlá uvedené na  I         I
I   I              I trh pred 1. júlom  I         I
I   I              I 2008         I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 2c. I Hliník s obsahom olova do I 3)          I         I
I   I 0,4 hmotnostného percenta I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 3.  I Legovaná meď s hmotnostným I 3)          I         I
I   I obsahom olova najviac 4  I           I         I
I   I hmotnostné percentá    I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 4a. I Ložiskové panvy a puzdrá  I Ako náhradné     I         I
I   I              I súčiastky pre    I         I
I   I              I vozidlá uvedené na  I         I
I   I              I trh pred 1. júlom  I         I
I   I              I 2008         I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 4b. I Ložiskové panvy a puzdrá v I 1. júla 2011 a po  I         I
I   I motoroch, prevodových   I tomto dátume ako   I         I
I   I systémoch a kompresoroch  I náhradné súčiastky  I         I
I   I klimatizačných systémov  I pre vozidlá uvedené I         I
I   I              I na trh pred 1. júlom I         I
I   I              I 2011         I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch                   I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 5.  I Batérie          I 3)          I    X    I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 6.  I Tlmiče kmitov       I Vozidlá s typovým  I    X    I
I   I              I schválením pred 1.  I         I
I   I              I januárom 2016 a   I         I
I   I              I náhradné súčiastky  I         I
I   I              I do týchto vozidiel  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 7a. I Vulkanizačné činidlá a   I Ako náhradné     I         I
I   I stabilizátory pre     I súčiastky pre    I         I
I   I elastoméry pri použití v  I vozidlá uvedené na  I         I
I   I brzdových hadiciach,    I trh pred 1. júlom  I         I
I   I palivových hadiciach,   I 2005         I         I
I   I ventilačných hadiciach,  I           I         I
I   I elastomérových/kovových  I           I         I
I   I častiach karosérií a    I           I         I
I   I montážnych súčastiach pre I           I         I
I   I motory           I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 7b. I Vulkanizačné činidlá a   I Ako náhradné     I         I
I   I stabilizátory pre     I súčiastky pre    I         I
I   I elastoméry pri použití v  I vozidlá uvedené na  I         I
I   I brzdových hadiciach,    I trh pred 1. júlom  I         I
I   I palivových hadiciach,   I 2006         I         I
I   I ventilačných hadiciach,  I           I         I
I   I elastomérových/kovových  I           I         I
I   I častiach karosérií a    I           I         I
I   I montážnych súčastiach pre I           I         I
I   I motory s obsahom olova   I           I         I
I   I najviac do 0,5       I           I         I
I   I hmotnostného percenta   I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 7c. I Tmeliace činidlá pre    I Ako náhradné     I         I
I   I elastoméry pri použití v  I súčiastky pre    I         I
I   I hnacích systémoch s    I vozidlá uvedené na  I         I
I   I obsahom olova najviac do  I trh pred 1. júlom  I         I
I   I 0,5 hmotnostného percenta I 2009         I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8a. I Olovo vo zvaroch na    I Vozidlá s typovým  I    X 2)   I
I   I pripevnenie elektrických a I schválením pred   I         I
I   I elektronických súčiastok k I 1. januárom 2016 a  I         I
I   I elektronickým panelom   I náhradné súčiastky  I         I
I   I plošných spojov a olovo  I pre tieto vozidlá  I         I
I   I použité v povrchových   I           I         I
I   I úpravách na koncovkách   I           I         I
I   I súčiastok iných ako    I           I         I
I   I elektrolytické hliníkové  I           I         I
I   I kondenzátory, na      I           I         I
I   I kontaktných kolíkoch a na I           I         I
I   I elektronických paneloch  I           I         I
I   I plošných spojov      I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8b. I Olovo vo zvaroch v     I Vozidlá s typovým  I    X 2)   I
I   I elektrických aplikáciách  I schválením pred   I         I
I   I iných ako zvary na     I 1. januárom 2011 a  I         I
I   I elektronických paneloch  I náhradné súčiastky  I         I
I   I plošných spojov alebo na  I pre tieto vozidlá  I         I
I   I skle            I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8c. I Olovo použité v      I Vozidlá s typovým  I    X 2)   I
I   I povrchových úpravách na  I schválením pred   I         I
I   I koncovkách         I 1. januárom 2013 a  I         I
I   I elektrolytických      I náhradné súčiastky  I         I
I   I hliníkových kondenzátorov I pre tieto vozidlá  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8d. I Olovo použité vo zvaroch  I Vozidlá s typovým  I    X 2)   I
I   I na skle v senzoroch    I schválením pred   I         I
I   I prúdenia vzdušnej masy   I 1. januárom 2015 a  I         I
I   I              I náhradné súčiastky  I         I
I   I              I pre tieto vozidlá  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8e. I Olovo vo zvaroch s vysokou I 4)          I    X 2)   I
I   I teplotou topenia (t.j.   I           I         I
I   I zliatiny olova s obsahom  I           I         I
I   I olova aspoň 85       I           I         I
I   I hmotnostných percent)   I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8f. I Olovo v zodpovedajúcich  I 4)          I    X 2)   I
I   I systémoch pin konektorov  I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8g. I Olovo vo zvaroch na    I 4)          I    X 2)   I
I   I zostavenie stabilného   I           I         I
I   I elektrického spojenia   I           I         I
I   I medzi polovodičovým čipom I           I         I
I   I a nosičom v rámci sád   I           I         I
I   I integrovaného obvodu Flip I           I         I
I   I Chip            I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8h. I Olovo vo zvaroch na    I 4)          I    X 2)   I
I   I pripevnenie výmenníkov   I           I         I
I   I tepla na vykurovacie    I           I         I
I   I médium v zostavách s    I           I         I
I   I polovodičmi vysokej    I           I         I
I   I vodivosti s veľkosťou čipu I           I         I
I   I aspoň 1cm2 plochy     I           I         I
I   I projekcie a s nominálnou  I           I         I
I   I hustotou prúdu aspoň 1   I           I         I
I   I A/mm2 plochy silikónového I           I         I
I   I čipu            I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8i. I Olovo vo zvaroch v     I Vozidlá s typovým  I    X 2)   I
I   I elektrických aplikáciách  I schválením pred   I         I
I   I na skle okrem zvarov na  I 1. januárom 2016 a  I         I
I   I vrstvovom skle       I po tomto dátume ako I         I
I   I              I náhradné súčiastky  I         I
I   I              I pre tieto vozidlá  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 8j. I Olovo vo zvaroch na    I 4)          I    X 2)   I
I   I spájkovanie na vrstvovom  I           I         I
I   I skle            I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 9.  I Sedlá ventilov       I Ako náhradné     I         I
I   I              I súčiastky pre typy  I         I
I   I              I motorov vyvinuté   I         I
I   I              I pred 1. júlom 2003  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 10a. I Elektrické a elektronické I           I    X 6)   I
I   I súčiastky, ktoré obsahujú I           I (pre iné ako  I
I   I olovo v skle alebo     I           I piezoelektrické I
I   I keramike, v skle alebo   I           I  súčiastky v  I
I   I keramickej hmote, v    I           I  motoroch)  I
I   I sklokeramickom materiáli  I           I         I
I   I alebo v sklokeramickej   I           I         I
I   I hmote.           I           I         I
I   I              I           I         I
I   I Táto výnimka sa nevzťahuje I           I         I
I   I na používanie olova    I           I         I
I   I - v skle v žiarovkách a  I           I         I
I   I  zapaľovacích sviečkach, I           I         I
I   I - v dielektrických     I           I         I
I   I  keramických materiáloch I           I         I
I   I  súčiastok uvedených v  I           I         I
I   I  položkách 10b, 10c a 10d I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 10b. I Olovo v dielektrických   I           I         I
I   I keramických materiáloch na I           I         I
I   I báze zmesového oxidu    I           I         I
I   I olova, titánu a zirkónia v I           I         I
I   I kondenzátoroch, ktoré sú  I           I         I
I   I súčasťou integrovaných   I           I         I
I   I obvodov alebo diskrétnych I           I         I
I   I polovodičov        I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 10c. I Olovo v dielektrických   I Vozidlá s typovým  I         I
I   I keramických materiáloch  I schválením pred   I         I
I   I kondenzátorov s menovitým I 1. januárom 2016 a  I         I
I   I napätím menej ako 125 V  I náhradné súčiastky  I         I
I   I striedavého prúdu alebo  I do týchto vozidiel  I         I
I   I 250 V jednosmerného prúdu I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 10d. I Olovo v dielektrických   I 4)          I         I
I   I keramických materiáloch  I           I         I
I   I kondenzátorov       I           I         I
I   I kompenzujúcich odchýlky  I           I         I
I   I senzorov ultrazvukových  I           I         I
I   I sonarových systémov    I           I         I
I   I súvisiace s teplotou    I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 11. I Pyrotechnické iniciátory  I Vozidlá s typovým  I         I
I   I              I schválením pred   I         I
I   I              I 1. júlom 2006 a   I         I
I   I              I náhradné súčiastky  I         I
I   I              I pre tieto vozidlá  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 12. I Termoelektrické materiály I Vozidlá s typovým  I    X    I
I   I obsahujúce olovo v     I schválením pred   I         I
I   I automobilových       I 1. januárom 2019 a  I         I
I   I elektrických aplikáciách  I náhradné súčiastky  I         I
I   I na znižovanie emisií CO2  I do týchto vozidiel  I         I
I   I rekuperáciou tepla z    I           I         I
I   I výfuku           I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I Šesťmocný chróm                              I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 13a. I Krycie vrstvy proti    I Ako náhradné     I         I
I   I korózii          I súčiastky pre    I         I
I   I              I vozidlá uvedené na  I         I
I   I              I trh pred 1. júlom  I         I
I   I              I 2007         I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 13b. I Krycie vrstvy proti    I Ako náhradné     I         I
I   I korózii používané v    I súčiastky pre    I         I
I   I súpravách matíc a skrutiek I vozidlá uvedené na  I         I
I   I pre karosériové aplikácie I trh pred 1. júlom  I         I
I   I              I 2008         I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 14. I Ako protikorózne činidlo v I           I    X    I
I   I chladiarenských systémoch I           I         I
I   I z uhlíkovej ocele v    I           I         I
I   I absorpčných chladničkách v I           I         I
I   I motorových karavanoch do  I           I         I
I   I 0,75 hmotnostného percenta I           I         I
I   I v chladiacom roztoku s   I           I         I
I   I výnimkou prípadu, keď   I           I         I
I   I existuje možnosť použiť  I           I         I
I   I iné technológie chladenia I           I         I
I   I (t.j. technológie     I           I         I
I   I dostupné na trhu, použité I           I         I
I   I v aplikáciách v motorových I           I         I
I   I karavanoch), ktoré nemajú I           I         I
I   I negatívny vplyv na životné I           I         I
I   I prostredie, zdravie    I           I         I
I   I ani/alebo bezpečnosť    I           I         I
I   I spotrebiteľov       I           I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I Ortuť                                   I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 15a. I Výbojkové svetlá pre    I Vozidlá s typovým  I    X    I
I   I svetlometové aplikácie   I schválením pred 1.  I         I
I   I              I júlom 2012 a     I         I
I   I              I náhradné súčiastky  I         I
I   I              I pre tieto vozidlá  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 15b. I Žiarivky používané na   I Vozidlá s typovým  I    X    I
I   I osvetlenie prístrojového  I schválením pred 1.  I         I
I   I panela           I júlom 2012 a     I         I
I   I              I náhradné súčiastky  I         I
I   I              I do týchto vozidiel  I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I Kadmium                                  I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 16. I Akumulátory pre elektrické I Ako náhradné     I         I
I   I vozidlá          I súčiastky pre    I         I
I   I              I vozidlá uvedené na  I         I
I   I              I trh pred 31.     I         I
I   I              I decembrom 2008    I         I
I------I----------------------------I----------------------I-----------------I
I 1) Spôsob označenia: X - označuje sa.                   I
I                                      I
I 2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a prekročená priemerná hodnota I
I  60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa     I
I  nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri  I
I  sériovej výrobe.                            I
I                                      I
I 3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.                  I
I                                      I
I 4) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.                  I
I                                      I
I 5) zrušená vyhláškou č. 285/2013 Z.z.                   I
I                                      I
I 6) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a až 8j prekročená priemerná  I
I  hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa I
I  nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri  I
I  sériovej výrobe.                            I
I----------------------------------------------------------------------------I
Poznámky:
- Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta.
- Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje § 18 ods. 4 písm. l) zákona č. 223/2001 Z.z.
- Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovení § 18 ods. 4 písm. l) zákona č. 223/2001 Z.z. *)
*) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.
PRÍL.5
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap.15/zv. 5).
2. Rozhodnutie Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. ES L 170, 29.6.2002).
3. Rozhodnutie Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po lehote životnosti (Ú.v. EÚ L 25, 28.1.2005).
4. Rozhodnutie Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. EÚ L 152, 15.6.2005).
5. Rozhodnutie Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. EÚ L 254, 30.9.2005).
6. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú.v. EÚ L 81, 20.3.2008).
7. Rozhodnutie Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. EÚ L 225, 23.8.2008).
8. Rozhodnutie Komisie 2010/115/ES z 23. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. EÚ L 48, 25.2.2010).
9. Smernica Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. EÚ L 85, 31.3.2011).
10. Smernica Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú.v. EÚ L 135, 22.5.2013).
1) § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
1a) § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2) § 49 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
9) STN EN ISO 1043-1 Plasty. Symboly a skratky. Časť 1: Základné polyméry a ich špeciálne vlastnosti (64 0003).
STN EN ISO 1043-2 Plasty. Symboly a skratky. Časť 2: Plnivá a vystužujúce materiály (64 0003).
STN EN ISO 11469 Plasty. Všeobecná identifikácia a označovanie výrobkov z plastov (64 0004).
STN 62 0004 - ISO 1629 Kaučuky a latexy. Označovanie (62 0004).

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 125/2004 Z.z., , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Schválené: 27.02.2004
Rozposlané/platnosť od: 13.03.2004
Účinnosť od: 01.04.2004
Zrušené: 01.01.2016

61/2004 Zbierky zákonov na strane 1530.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 373/2015 Z.z.