105/2004 Z.z.

o spotrebnej dani z liehu a o zmene zákona o výrobe liehu

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (47)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (52)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (42)
... dalšie položky
Predpisy EU (31)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky
105/2004 Z.z.
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.1.2015
§ 1
Zrušený od 1.1.2012
§ 2
Zrušený od 1.1.2012
§ 3
Zrušený od 1.1.2012
§ 4
Zrušený od 1.1.2012
§ 5
Zrušený od 1.1.2012
§ 6
Zrušený od 1.1.2012
§ 7
Zrušený od 1.1.2012
§ 7a
Zrušený od 1.1.2012
§ 8
Zrušený od 1.1.2012
§ 9
Zrušený od 1.1.2012
§ 10
Zrušený od 1.1.2015
§ 11
Zrušený od 1.1.2012
§ 11a
Zrušený od 1.1.2012
§ 12
Zrušený od 1.1.2012
§ 13
Zrušený od 1.1.2012
§ 14
Zrušený od 1.1.2012
§ 15
Zrušený od 1.1.2012
§ 16
Zrušený od 1.1.2005
§ 17
Zrušený od 1.1.2012
§ 18
Zrušený od 1.1.2012
§ 19
Zrušený od 1.1.2012
§ 20
Zrušený od 1.1.2012
§ 21
Zrušený od 1.1.2012
§ 22
Zrušený od 1.1.2012
§ 23
Zrušený od 1.1.2012
§ 24
Zrušený od 1.9.2012
§ 25
Zrušený od 1.1.2012
§ 26
Zrušený od 1.1.2012
§ 27
Zrušený od 1.1.2012
§ 28
Zrušený od 1.1.2012
§ 29
Zrušený od 1.1.2012
§ 30
Zrušený od 1.1.2012
§ 31
Zrušený od 1.1.2012
§ 32
Zrušený od 1.1.2012
§ 32a
Zrušený od 1.1.2012
§ 33
Zrušený od 1.1.2012
§ 34
Zrušený od 1.1.2012
§ 35
Zrušený od 1.1.2012
§ 36
Zrušený od 1.1.2012
§ 36a
Zrušený od 1.1.2012
§ 37
Zrušený od 1.1.2012
Nadpis zrušený od 1.1.2012
§ 37a
Zrušený od 1.1.2012
§ 37b
Zrušený od 1.1.2012
Nadpis zrušený od 1.1.2012
§ 38
Zrušený od 1.1.2012
§ 39
Zrušený od 1.1.2012
§ 40
Zrušený od 1.1.2012
§ 41
Zrušený od 1.1.2012
§ 42
Zrušený od 1.1.2012
§ 43
Zrušený od 1.1.2012
§ 44
Zrušený od 1.1.2011
§ 44a
Zrušený od 1.1.2012
§ 45
Zrušený od 1.1.2012
§ 46
Zrušený od 1.1.2012
§ 47
Zrušený od 1.1.2015
§ 47a
Zrušený od 1.1.2015
§ 48
Zrušený od 1.1.2012
Nadpis zrušený od 1.1.2012
§ 49
Zrušený od 1.1.2012
§ 50
Zrušený od 1.1.2012
§ 51
Zrušený od 1.1.2012
§ 51a
Zrušený od 1.1.2012
§ 51b
Zrušený od 1.1.2012
§ 51c
Zrušený od 1.1.2012
§ 51d
Zrušený od 1.1.2012
§ 51e
Zrušený od 1.1.2012
§ 51f
Zrušený od 1.1.2012
§ 51g
Zrušený od 1.1.2012
§ 51h
Zrušený od 1.1.2012
§ 51i
Zrušený od 1.1.2012
§ 51j
Zrušený od 1.1.2012
§ 51k
Zrušený od 1.1.2012
§ 52
Zrušený od 1.1.2012
§ 52a
Zrušený od 1.1.2012
§ 52b
Zrušený od 1.1.2012
§ 52c
Zrušený od 1.1.2012
Čl.II
Zákon č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 5 znie:
"(5) Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).".
2. Slovo "prevádzkovateľ" v príslušnom gramatickom tvare sa v celom texte zákona nahrádza slovom "výrobca" v príslušnom gramatickom tvare s výnimkou § 8 ods. 5 a 6.
3. V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu. 2a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
"2a) § 23 zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z.".
4. V § 3 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová "to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)".
5. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).
6. V § 3 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa bodkočiarka a slová "to neplatí v prípade liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. c) a m)".
7. V § 4 ods. 1 sa slová "daňovému riaditeľstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len "colné riaditeľstvo")".
8. V § 6 ods. 3 sa slová "daňové riaditeľstvo" nahrádzajú slovami "colné riaditeľstvo".
9. V § 7 ods. 1 písm. l) sa slovo "daňové" nahrádza slovom "colné".
10. V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia možno na základe registrácie podľa osobitného predpisu. 21a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
"21a) § 19 zákona č. 105/2004 Z.z.".
11. V § 8 ods. 5 sa slová "Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu" nahrádzajú slovami "Výrobca v liehovarníckom závode".
12. V § 8 ods. 6 sa slová "Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu" nahrádzajú slovami "Výrobca v liehovarníckom závode".
13. V § 9 odsek 7 znie:
"(7) Normy strát liehu v liehovarníckych závodoch a u ostatných spracovateľov liehu pre jednotlivé druhy strát vznikajúcich podľa činností uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) až g) a uplatnenie týchto strát liehu na účely oslobodenia od spotrebnej dane z liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.".
14. § 10, 11 a 12 sa vypúšťajú.
15. § 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
"(6) Ak colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole vykonávanej podľa osobitného predpisu 27a) zistí porušenie povinností podľa tohto zákona, oznámi túto skutočnosť ministerstvu do troch dní odo dňa jeho zistenia.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
"27a) § 45 zákona č. 105/2004 Z.z.".
16. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
"§ 15a
(1) Povolenia na zloženie denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov určených na prípravu všeobecne denaturovaného liehu podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 1. mája 2004.
(2) Povolenia na použitie iného denaturačného prostriedku na prípravu osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného bezvodného liehu, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ako aj povolenia jeho najmenšieho prípustného množstva a použitia takto denaturovaného liehu vydané podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. mája 2004.".
Čl.III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou čl. I § 1 až 50, § 52 a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Zákon č. 556/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2004.
Zákon č. 632/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2004 s výnimkou čl. I bodov 3, 4, 9, 17, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47 a 50, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2005.
Zákon č. 633/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2004.
Zákon č. 68/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2005.
Zákon č. 533/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 278/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2006 okrem bodov 92 a 105, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 283/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2007.
Zákon č. 279/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2008.
Zákon č. 378/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2008.
Zákon č. 465/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 52/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2009.
Zákon č. 474/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2010 s výnimkou čl. I bodov 1 až 6, bodov 8 až 14, bodov 16 až 27, bodov 29 až 48, bodov 50 a 51, § 51i v bode 53 a bodov 54 až 56, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2010, čl. I § 51j v bode 53, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2010, a čl. I bodov 49 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011. Ustanovenie § 44 stráca účinnosť 31. decembra 2010.
Zákon č. 256/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011.
Zákon č. 530/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012 okrem štvrtého až šiesteho bodu v § 77, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembrom 2012 a siedmeho bodu v § 77, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 246/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012.
Rudolf Schuster v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.1.2012
PRÍL.2
Zrušená od 1.1.2012
PRÍL.3
Zrušená od 1.4.2010
PRÍL.4
Zrušená od 1.4.2010
PRÍL.5
Zrušená od 1.4.2010
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.