42/2004 Z.z.

o Obchodnom vestníku

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (9)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (8)
... dalšie položky
42/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2003
o Obchodnom vestníku
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 Obchodného zákonníka a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") nariaďuje:
§ 1
(1) V Obchodnom vestníku sa zverejňujú údaje, rozhodnutia a oznámenia (ďalej len "údaje"), ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník a zákon.
(2) V Obchodnom vestníku sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňujú alebo uverejňujú aj iné údaje, ak povinnosť ich zverejnenia alebo uverejnenia v Obchodnom vestníku ustanovuje osobitný zákon. 1)
(3) V Obchodnom vestníku sa môžu zverejňovať alebo uverejňovať aj údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustanovuje osobitný zákon, 1) neustanovuje však povinnosť zverejniť alebo uverejniť ich v Obchodnom vestníku.
(4) V Obchodnom vestníku sa môžu uverejňovať aj údaje štátnych orgánov alebo iných osôb poverených výkonom verejnej moci (ďalej iba "orgány verejnej moci") týkajúce sa podnikateľov a oznámenia podnikateľov.
§ 2
Vydavateľom Obchodného vestníka je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "vydavateľ").
§ 3
(1) Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v bežnom roku postupne. V záhlaví vydania, ako aj v záhlaví jeho jednotlivých častí sa uvádza číslo ročníka, poradové číslo vydania a deň jeho vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku.
(2) Vydavateľ môže rozdeliť vydania Obchodného vestníka na časti, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v bežnom (kalendárnom) roku postupne. Číslovanie údajov zverejňovaných v jednotlivých častiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku. Každá časť je oddeliteľná a stránkuje sa osobitne.
(3) Obchodný vestník sa vydáva v listinnej a elektronickej forme. Vydavateľ zabezpečí zhodu listinnej formy a elektronickej formy Obchodného vestníka a ak je znenie obidvoch foriem odlišné, je záväzná listinná forma Obchodného vestníka.
§ 4
(1) Podkladom na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín je výpis z obchodného registra a oznámenie o uložení listín do zbierky listín, ktoré vydavateľovi zasielajú registrové súdy v elektronickej podobe.
(2) Podkladom na zverejnenie rozhodnutia súdu, ktoré je súd podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti súdu je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(3) Podkladom na zverejnenie rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré je orgán verejnej moci podľa zákona povinný zverejniť, je odpis rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti, ak zákon neustanovuje, že sa rozhodnutie zverejňuje bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Podkladom na zverejnenie inej písomnosti orgánu verejnej moci je jej odpis, ak toto nariadenie neustanovuje inak.
(4) Podkladom na zverejnenie alebo uverejnenie údajov orgánov verejnej moci a údajov podnikateľov sú podklady vyhotovené v listinnej podobe. Podnikatelia môžu spolu s listinnými podkladmi na zverejnenie alebo uverejnenie údajov predložiť aj podklady vyhotovené v elektronickej podobe. V prípade odlišného znenia listinnej a elektronickej podoby podkladov je pre zverejnenie alebo uverejnenie rozhodujúca listinná podoba podkladov. Jednotné vzory na vyhotovenie niektorých podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podnikateľov sa ustanovujú v prílohe č. 1.
(5) Podkladom na zverejnenie písomnosti súdu, správcu alebo súdneho exekútora podľa osobitného zákona 1a) a dražobníka podľa osobitného predpisu 1b) je písomnosť zaslaná vydavateľovi na ním určenú elektronickú adresu v ním určenej elektronickej podobe. Podrobnosti o tom vydavateľ zverejní na svojej internetovej stránke.
(6) zrušený od 1.1.2009.
§ 5
(1) Podklady na zverejnenie výpisu z obchodného registra a oznámenia o uložení listín do zbierky listín sa zasielajú vydavateľovi v elektronickej podobe.
(2) Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 4 ods. 2 až 4 a 6 sa spolu s kópiou dokladu o zaplatení úhrady, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje, doručujú vydavateľovi osobne alebo sa mu zasielajú poštou alebo telefaxom na adresu alebo telefaxové číslo, ktoré sú uvedené v tiráži Obchodného vestníka. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením alebo zaslaním jeho originálu. Na podanie, ktoré nebolo v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.
§ 6
(1) Vydavateľ zverejní alebo uverejní údaje podľa § 1, ak sú podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov vyhotovené v súlade s týmto nariadením.
(2) Podmienkou zverejnenia alebo uverejnenia údajov podľa § 1 je zaplatenie a predloženie kópie dokladu o zaplatení úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie spôsobom podľa § 5 ods. 2, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje. Doklad o zaplatení úhrady musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, bankové spojenie vydavateľa, variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo osoby (IČO), ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ak je pridelené, špecifický symbol a sumu úhrady. Špecifický symbol a suma úhrady sú ustanovené v prílohe č. 2. Ak je osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, fyzickou osobou, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo, alebo ak o zverejnenie alebo uverejnenie údajov žiada iná osoba ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, uvedie ako variabilný symbol identifikačné číslo osoby (IČO), ktorej sa zverejnené alebo uverejnené údaje týkajú. Bankové spojenie vydavateľa je uvedené v tiráži Obchodného vestníka.
(3) Údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ukladá súdu, správcovi, súdnemu exekútorovi, dražobníkovi alebo orgánom verejnej moci osobitný zákon, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením.
(4) Údaje podnikateľov podľa § 1, okrem účtovných závierok, správ o hospodárení, výročných správ a prospektov cenných papierov, vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie vyhotoveného v súlade s týmto nariadením a splnenia podmienky podľa odseku 2.
(5) Iné údaje podnikateľov ako údaje podnikateľov podľa odseku 4, najmä účtovné závierky podnikateľov, správy o hospodárení, výročné správy a prospekty cenných papierov vydavateľ zverejní alebo uverejní najneskôr do 90 dní odo dňa doručenia podkladu na ich zverejnenie alebo uverejnenie a splnenia podmienky podľa odseku 2.
(6) Podklady na zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ktoré nie sú vyhotovené v súlade s týmto nariadením, vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o ich zverejnenie alebo uverejnenie, v lehote 15 dní odo dňa ich doručenia vrátane zaplatenej úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov zníženej o manipulačný poplatok 3 eurá.
(7) Vydavateľ vráti osobe úhradu zaplatenú za zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1 zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak zaplatenie úhrady nie je doplnené podkladmi podľa § 4, a to na účet žiadateľa, ktorého bankové spojenie je uvedené v písomnej žiadosti.
(8) Vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1, úhradu zaplatenú nad rámec ustanovený v prílohe č. 2, zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá; úhrada neprevyšujúca 3 eurá sa nevracia.
§ 7
(1) Za obsahovú správnosť podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie údajov zodpovedá osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov. Za súlad zverejnených alebo uverejnených údajov s poskytnutými podkladmi zodpovedá vydavateľ.
(2) Tlačové chyby v Obchodnom vestníku sa odstraňujú na náklady vydavateľa uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave.
§ 8
(1) Suma úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku sa uvádza v prílohe č. 2.
(2) Sumu úhrady za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku uhrádza osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov.
(3) Údaje súdov a údaje orgánov verejnej moci týkajúce sa podnikateľov sa v Obchodnom vestníku zverejňujú alebo uverejňujú bezodplatne.
§ 9
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z.z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z.z.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Nariadenie č. 76/2005 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. marcom 2005.
Nariadenie č. 640/2005 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2006.
Nariadenie č. 604/2007 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2008.
Nariadenie č. 529/2008 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2009.
Nariadenie č. 280/2010 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. júlom 2010.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Vzory na vyhotovenie podkladov údajov podnikateľov, ktoré sú určené na zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku
1. Oznámenie o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti a výzva
  veriteľom
  (podľa § 69b ods. 8 Obchodného zákonníka)

 Konateľ (konatelia)/predstavenstvo ................... (obchodné
 meno spoločnosti) so sídlom ............................. (názov
 ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: .................
 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ................,
 v oddiele: .............., vo vložke: ............., podľa § 69b ods. 8 Obchodného zákonníka zverejňuje (zverejňujú) oznámenie
 o zmene právnej formy z ...................... (pôvodná právna
 forma) ................... (obchodné meno spoločnosti) so sídlom
 ........................ (názov ulice, súpisné číslo, názov obce,
 PSČ), IČO: ............................., zapísanej v Obchodnom
 registri Okresného súdu ................., v oddiele: ..........,
 vo vložke: .................... na právnu formu ................
 (nová  právna  forma)  ....................................
 (obchodné meno spoločnosti) so sídlom .........................
 (názov  ulice,  súpisné  číslo,  názov  obce,  PSČ),  IČO:
 ..................., zapísanej v Obchodnom registri Okresného
 súdu ..............,  v oddiele: .............,  vo vložke:
 ....................., ktorá je účinná od zápisu zmeny právnej
 formy do obchodného registra, to znamená od ............, pričom
 zároveň oznamuje (oznamujú), že táto obchodná spoločnosť po zmene
 právnej  formy  znížila  svoje  základné  imanie  zo  sumy
 ................. euro na sumu .................... euro/po zmene
 právnej formy nevytvára základné imanie.

 Konateľ  (konatelia)/predstavenstvo  preto  vyzýva (vyzývajú)
 veriteľov spoločnosti ................................ (obchodné
 meno), aby si prihlásili svoje pohľadávky, ktoré majú voči
 spoločnosti a ktoré neboli ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny
 právnej formy splatné, na adrese ..........................

 Konateľ   (konatelia)/predstavenstvo   súčasne  upovedomuje
 (upovedomujú) veriteľov  spoločnosti .........................
 .................. (obchodné meno), ktorí majú voči spoločnosti
 ku dňu zverejnenia tohto oznámenia nesplatné pohľadávky, o ich
 práve požadovať, aby bolo splnenie ich neuhradených pohľadávok
 dostatočným spôsobom zabezpečené, a to v lehote do 90 dní odo
 dňa, keď dostali oznámenie o znížení základného imania, inak do
 90 dní odo dňa druhého zverejnenia tohto oznámenia. Uvedené právo
 nemá veriteľ, ktorého pohľadávka je už primerane zabezpečená.

 2. Oznámenie a výzva likvidátora (likvidátorov)
  (podľa § 73 Obchodného zákonníka  a § 15c ods. 2 zákona
  č. 111/1990  Zb. o  štátnom podniku  v znení neskorších
  predpisov)

 Likvidátor  (likvidátori)  ......................  (FO:  meno
 a priezvisko;  PO: obchodné  meno/názov) s  bydliskom/sídlom
 ..................... (názov ulice, súpisné číslo, názov obce,
 PSČ) podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje (oznamujú), že
 obchodná   spoločnosť   (družstvo,   štátny   podnik)
 ............................... (obchodné meno/názov) so sídlom
 .......................................................... (názov
 ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: .........., zapísaná
 v Obchodnom registri Okresného súdu ................., v oddiele:
 ............., vo vložke: ..............., na základe rozhodnutia
 ................ zo dňa .................. vstúpila do likvidácie
 odo dňa ............................, a súčasne vyzýva (vyzývajú)
 veriteľov obchodnej spoločnosti (družstva, štátneho podniku), iné
 osoby a orgány, ktoré sú vstupom do likvidácie dotknuté, aby si
 prihlásili svoje  pohľadávky, prípadne iné  práva v lehote
 ........................... od zverejnenia tejto výzvy na adrese
 ........ ...............................................

 3. Vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri zvýšení základného
  imania akciovej spoločnosti z majetku spoločnosti
  (podľa § 209 ods. 4 Obchodného zákonníka)

 Predstavenstvo akciovej spoločnosti ................... (obchodné
 meno)  so sídlom  .................................... (názov
 ulice,   súpisné  číslo,   názov  obce,   PSČ),  IČO:
 ..................., zapísanej v Obchodnom registri Okresného
 súdu ..................., v oddiele: ................, vo vložke:
 ............., podľa § 209 ods. 4 Obchodného zákonníka zverejňuje
 oznámenie, že vyhlásilo za neplatné listinné akcie, ktoré neboli
 napriek výzve predstavenstva v dodatočnej lehote predložené na
 účel ich výmeny alebo vyznačenia zvýšenia ich menovitej hodnoty.

 4. Vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri znížení základného
  imania akciovej spoločnosti
  (podľa § 214 ods. 2 Obchodného zákonníka)

 Predstavenstvo akciovej spoločnosti ................... (obchodné
 meno) so sídlom .........................., (názov ulice, súpisné
 číslo, názov obce, PSČ), IČO: ........................, zapísanej
 v Obchodnom registri Okresného súdu ............................,
 v oddiele: ..........., vo vložke: ..........., podľa § 214
 ods. 2 Obchodného zákonníka zverejňuje oznámenie, že vyhlásilo za
 neplatné listinné akcie, ktoré neboli predložené spoločnosti
 v lehote podľa § 211 ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka na účel
 ich vzatia z obehu.

 5. Vyhlásenie akcií za neplatné pri znížení základného imania
  akciovej spoločnosti
  (podľa § 214 ods. 4 Obchodného zákonníka)

 Predstavenstvo akciovej spoločnosti ................... (obchodné
 meno) so sídlom .................................., (názov ulice,
 súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: .........................,
 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu .................,
 v oddiele: .........., vo vložke: .........., podľa § 214 ods. 4
 Obchodného zákonníka zverejňuje  oznámenie, že vyhlásilo za
 neplatné  listinné  akcie,  ktoré  neboli  napriek  výzve
 predstavenstva podľa § 214 ods. 3 Obchodného zákonníka predložené
 v dodatočnej lehote uvedenej vo výzve na účel ich výmeny alebo
 vyznačenia zníženia ich menovitej hodnoty.

 6. Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením
  obmedzeným
  (podľa § 147 ods. 1 Obchodného zákonníka)

 Konateľ (konatelia) ..................................... (meno
 a priezvisko) s bydliskom ......................................
 (názov ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ) ..................
 (obchodné meno) so sídlom ....................... (Názov ulice,
 súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: ..............., zapísanej
 v Obchodnom registri Okresného súdu ...........................,
 v oddiele:  ...........,  vo  vložke:  ..........., oznamuje
 (oznamujú) podľa § 147 ods. 1 Obchodného zákonníka, že na základe
 rozhodnutia ........................... zo dňa .............. sa
 znižuje základné imanie spoločnosti z výšky.............. euro na
 výšku ........................ euro a súčasne vyzýva (vyzývajú)
 veriteľov spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky voči
 spoločnosti do 90 dní po druhom zverejnení tohto oznámenia na
 adrese ..........................................................

 7. Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti
  a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie
   (podľa § 215 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka)

 Predstavenstvo .................................. (obchodné meno)
 so sídlom ................................. (názov ulice, súpisné
 číslo, názov obce, PSČ), IČO: ........................, zapísanej
 v Obchodnom registri Okresného súdu ................, v oddiele:
 ..................., vo vložke: ........, podľa § 215 ods. 2
 Obchodného  zákonníka  oznamuje  veriteľom,  ktorým  vznikli
 pohľadávky voči spoločnosti pred zverejnením oznámenia o uložení
 uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania do
 zbierky listín, že spoločnosť znižuje svoje základné imanie
 z výšky ................ euro na výšku ............... euro.

 Predstavenstvo uvedenej spoločnosti súčasne upovedomuje veriteľov
 spoločnosti, ktorí majú voči spoločnosti ku dňu zverejnenia
 oznámenia o uložení uznesenia valného zhromaždenia o znížení
 základného imania do zbierky listín nesplatné pohľadávky, že majú
 právo požadovať, aby bolo splnenie ich neuhradených pohľadávok
 dostatočným spôsobom  zabezpečené. Toto právo  môžu uvedení
 veritelia uplatniť do 90 dní odo dňa, keď dostali oznámenie
 o znížení základného imania, inak do 90 dní odo dňa druhého
 zverejnenia tohto oznámenia. Uvedené právo nemá veriteľ, ktorého
 pohľadávka je už primerane zabezpečená.

 8. Zverejnenie emisných podmienok dlhopisov
  (podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení
  neskorších predpisov)

 Emitent .............................................. (obchodné
 meno/meno a priezvisko emitenta dlhopisov) so sídlom/bydliskom
 ..  ...................................................  (názov
 ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: ...................
 ..............., zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 ... ..........................., v  oddiele: ..........., vo
 vložke: ............., podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb.
 o dlhopisoch v znení neskorších predpisov zverejňuje emisné
 podmienky dlhopisov:

 Označenie emitenta: ............................................

 Sídlo/bydlisko emitenta: .......................................
 IČO emitenta: ..................................................
 Názov dlhopisu: ................................................
 ISIN: ..........................................................
 Menovitá hodnota dlhopisu: .....................................
 Spôsob určenia výnosu dlhopisu a termíny jeho výplaty: .........
 Vyhlásenie emitenta: Emitent  vyhlasuje, že dlhuje menovitú
 hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
 Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: ..................
 Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu
 dlhopisu v termíne (termínoch) ........................... formou
 a vyplácať výnos dlhopisu v termíne (termínoch) ................
 ..................  formou  ......................  na adrese
 ...............................................................
 [ak nevyplýva zo spôsobu splácania menovitej hodnoty dlhopisu
 (výnosu dlhopisu)].
 Najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov: ..........
 Emisný kurz dlhopisov: ..........................................
 Spôsob vydania dlhopisu: ........................................
 Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej
 hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov: ..............
 .................................................................
 Údaj o tom, či bude podaná žiadosť o prijatie dlhopisov na trh
 burzy cenných papierov a na aký jej trh: ........................

 Podmienky predčasného splatenia  menovitej hodnoty dlhopisov
 a vyplatenia pomernej časti dlhopisu: ...........................

9. Zverejnenie zmeny emisných podmienok dlhopisov
  (podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení
  neskorších predpisov)

 Emitent   .....................................   (obchodné
 meno/meno a priezvisko emitenta dlhopisov) so sídlom/bydliskom
 .......................................................  (názov
 ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: ..................,
 zapísaný   v   Obchodnom   registri   Okresného   súdu
 ...................,  v  oddiele:  ...........,  vo  vložke:
 ............,  podľa  § 3  ods. 5  zákona  č. 530/1990  Zb.
 o dlhopisoch v znení neskorších predpisov zverejňuje túto (tieto)
 zmenu (zmeny) v emisných podmienkach dlhopisov:
 Názov dlhopisu: .................................................

 10. Uverejnenie rozhodnutia o zmene podoby cenného papiera
   (podľa § 15  ods. 2 zákona č. 566/2001  Z.z. o cenných
   papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
   neskorších predpisov)

 Emitent .............. (obchodné meno) so sídlom ................
 (názov ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: ............,
 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....................
 ..................., v oddiele: .........., vo vložke: .........,
 podľa § 15 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
 a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 (zákon o  cenných papieroch) v  znení neskorších predpisov
 oznamuje, že na základe rozhodnutia ............ zo dňa .........
 .......................... nastala zmena podoby cenných papierov
 z ................ cenných papierov na ..........................
 cenné papiere.

 11. Uverejnenie zmeny podoby  listinného cenného papiera na
   zaknihovaný cenný papier
   [podľa § 16  ods. 1 zákona č. 566/2001  Z.z. o cenných
   papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
   neskorších predpisov]

 Emitent ........... (obchodné meno) so sídlom ...................
 (názov ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO: ............,
 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....................
 ..............., v oddiele: .........., vo vložke: .............,
 podľa § 16 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
 a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 (zákon o  cenných papieroch) v  znení neskorších predpisov
 uverejňuje oznámenie, že na základe rozhodnutia o zmene podoby
 listinného cenného papiera na  zaknihovaný cenný papier sú
 majitelia menených cenných papierov povinní odovzdať (vrátiť)
 listinné cenné papiere emitentovi v lehote .....................
 od ........................... na adrese ..................... .

 12. Výzva  na  predloženie  listinného  cenného  papiera na
   doručiteľa,  ak  je  majiteľ  uvedeného cenného papiera
   v omeškaní s jeho predložením
   [podľa § 16  ods. 7 zákona č. 566/2001  Z.z. o cenných
   papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
   neskorších predpisov]

 Emitent  ..................  (obchodné  meno)  so  sídlom
 ............ (názov ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ), IČO:
 ............, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu .....
 ........................., v oddiele: .............., vo vložke:
 ................., podľa § 16 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z.z.
 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
 predpisov  uverejňuje výzvu  majiteľom cenných  papierov na
 doručiteľa, aby ich v lehote ............... od ..............
 predložili emitentovi na adrese .................................

 V prípade  nesplnenia tejto  povinnosti emitent  upozorňuje
 majiteľov uvedených cenných papierov, že tieto cenné papiere budú
 vyhlásené za neplatné.

 13. Výzva na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene
   podoby cenných papierov zo zaknihovanej podoby na listinnú
   podobu
   [podľa § 17  ods. 3 zákona č. 566/2001  Z.z. o cenných
   papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
   neskorších predpisov]

 Emitent  ................  (obchodné  meno)  so  sídlom
 .............. (názov ulice, súpisné číslo, názov obce, PSČ),
 IČO: ............, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 ............................., v oddiele: ..........., vo vložke:
 .............., podľa  § 17 ods. 3 zákona  č. 566/2001 Z.z.
 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
 predpisov zverejňuje oznámenie, že odo dňa .....................
 bola zrušená registrácia zaknihovaných cenných papierov emitenta,
 ku ktorej došlo v dôsledku zmeny podoby cenných papierov zo
 zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere. Emitent
 súčasne oznamuje majiteľom týchto cenných papierov, že si ich
 môžu v listinnej podobe vyzdvihnúť v lehote ...................
 od zrušenia ich registrácie na adrese ...........................

 14. Zverejnenie oznámení zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu
   (podľa § 12 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom
   konaní)

 - zverejňuje sa:
 a) zriadenie stáleho rozhodcovského súdu,
 b) zriadenie pobočiek stáleho rozhodcovského súdu,
 c) štatút  a  rokovací  poriadok  ním  zriadeného  stáleho
   rozhodcovského súdu,
 d) zoznam rozhodcov, ktorí pôsobia na ním zriadenom stálom
   rozhodcovskom súde, a jeho zmeny,

 napríklad:

 Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu .............. (obchodné
 meno/názov) so sídlom .............. (názov ulice, súpisné číslo,
 názov obce, PSČ), IČO: ................................... (ak je
 pridelené) zverejňuje oznámenie, že dňa ........................
 zriadil stály rozhodcovský súd ..............., (názov) so sídlom
 .....................................  (názov  ulice,  súpisné
 číslo,   názov   obce,   PSČ)   a   s   pobočkami
 v ........................................ (názov ulice, súpisné
 číslo, názov obce, PSČ).

 + Prílohy:

  a) štatút stáleho rozhodcovského súdu,
  b) rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.
  c) zoznam rozhodcov.
 15. Zverejnenie oznámení zriaďovateľa mediačného centra (podľa
   § 11 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení
   niektorých zákonov)

 - zverejňuje sa:
  a) zriadenie mediačného centra,
  b) zriadenie pobočiek mediačného centra,
  c) štatút mediačného centra,
  d) zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v mediačnom centre, a jeho
   zmeny,

 napríklad:

 Zriaďovateľ  mediačného centra  ............. (PO:  obchodné
 meno/názov; FO: meno, priezvisko) so sídlom/bydliskom ...........
 ............................. (názov ulice, súpisné číslo, názov
 obce, PSČ), IČO: .............................. (ak je pridelené)
 zverejňuje  oznámenie, že  dňa ..................... zriadil
 mediačné  centrum  ....................  (názov)  so  sídlom
 ......... (názov  ulice, súpisné číslo,  názov obce, PSČ),
 s pobočkami   v  ............................................
 ........................................... (názov ulice, súpisné
 číslo, názov obce, PSČ).

 + Prílohy:

 a) štatút mediačného centra,
 b) zoznam mediátorov.
 16. Zverejnenie  špecifikácie  použitia  prijatého  podielu
   zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
   (podľa § 50 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb
 a právnických osôb 1) .........................................
 ...................... (názov) so sídlom ........................
 (názov  ulice,  súpisné  číslo,  názov  obce,  PSČ),IČO:
 .............. .......... (ak je pridelené) zverejňuje podľa
 § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov tieto údaje
 o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov 
 fyzických osôb a právnických osôb za rok ..... ním prijatého v roku .....:
----------------------------------------------------------------------------
   Účel použitia  Výška použitého  Spôsob použitia    Iné údaje
   podielu     podielu      podielu zaplatenej
   zaplatenej   zaplatenej dane  dane
   dane      na tento účel
           (v eurách)
----------------------------------------------------------------------------
 1.


----------------------------------------------------------------------------
 2.


----------------------------------------------------------------------------
 3.


----------------------------------------------------------------------------
 4.


----------------------------------------------------------------------------
 5.


----------------------------------------------------------------------------
 17. Uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia
   (podľa  § 184 Obchodného  zákonníka v  znení neskorších
   predpisov)

 ..................................... (označenie orgánu obchodnej
 spoločnosti, ktorý je oprávnený zvolať valné zhromaždenie)
 ..................................... (obchodné meno spoločnosti)
 so sídlom ............... (názov ulice, súpisné číslo, názov
 obce, PSČ) IČO: ....................................

               zvoláva

    .............................. (riadne/mimoriadne)
            valné zhromaždenie,

 ktoré sa uskutoční dňa ........ o ....... hod. na adrese ........
 ........................
 (názov/označenie organizácie/
 inštitúcie, názov ulice,
 súpisné číslo, názov obce, PSČ).

 Valné zhromaždenie bude mať tento program:

 1. .............................................................
 2. .............................................................
 3. .............................................................
 4. .............................................................
 5. .............................................................
 až
 n. .............................................................

 Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení
 je určený na ........................................... .
 (Vyplní sa, ak je  podľa osobitného zákona potrebné určiť
 rozhodujúci deň.)

 Ďalšie údaje, informácie, upozornenia:
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

 (Napríklad údaje týkajúce sa podstaty navrhovaných zmien stanov
 obchodnej spoločnosti, ak je zmena stanov na programe valného
 zhromaždenia, údaje podľa § 202 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak
 je na programe zvýšenie základného imania, údaje podľa § 212
 Obchodného zákonníka, ak je na programe zníženie základného
 imania, akékoľvek ďalšie informácie alebo upozornenia, ktoré sa
 týkajú konania valného zhromaždenia a ktoré chce zvolávateľ
 valného  zhromaždenia  touto  formou  oznámiť  akcionárom
 spoločnosti.)

18. Výzva na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií
  (podľa § 204a Obchodného zákonníka)

 Predstavenstvo ......................... (obchodné meno akciovej
 spoločnosti) so sídlom ............ (názov ulice, súpisné číslo,
 názov obce, PSČ), IČO: ............................., zapísanej
 v Obchodnom registri Okresného súdu...........................,
 v oddiele ........, vo vložke: .........., vyzýva akcionárov na
 uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií podľa § 204a
 ods. 2 Obchodného zákonníka, keďže akciová spoločnosť na základe
 rozhodnutia ........... zo dňa .................................
 zvyšuje svoje základné imanie upísaním nových akcií.

 Svoje právo na prednostné upísanie akcií môžu akcionári uplatniť
 ............................................ (spôsob prednostného
 upísania akcií) v lehote ................. od ............... na
 adrese .................................................
 (názov/označenie organizácie/inštitúcie, názov ulice, súpisné
 číslo, názov obce, PSČ).

 Rozhodujúci deň na uplatnenie práva na prednostné upísanie akcií
 je určený na ........................ .

 Ďalšie údaje, informácie, upozornenia:

 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

(Napríklad iné údaje vyplývajúce z uznesenia valného zhromaždenia,
 ktoré rozhodlo o zvýšení základného imania upísaním nových
 akcií.)
PRÍL.2
Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
-----------------------------------------------------------------------------
  Údaj na zverejnenie       Suma úhrady      Špecifický symbol
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje z registrových   bezodplatne 1)         
súdov
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje z konkurzných súdov bezodplatne           
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje z registra     bezodplatne           
registrových úradov
-----------------------------------------------------------------------------
Transformačné projekty a bezodplatne           
rozhodnutia o
transformácii
-----------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutia o       bezodplatne           
privatizácii
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje týkajúce sa     bezodplatne, ak je       
poskytovania štátnej   poskytovateľom štátnej pomoci
pomoci podľa osobitného  orgán verejnej moci
zákona 2)
             19,91 eura v ostatných     01
             prípadoch
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje podnikateľov    19,91 eura, ak ide o oznámenie 02
             o zmene právnej formy
             obchodnej spoločnosti a výzvu
             veriteľom podľa prílohy č. 1
             bodu 1

             19,91 eura, ak ide o oznámenie 03
             a výzvu likvidátora
             (likvidátorov) podľa prílohy č. 1 bodu 2

             19,91 eura, ak ide o      04
             vyhlásenie listinných akcií za
             neplatné pri zvýšení
             základného imania akciovej
             spoločnosti z majetku
             spoločnosti podľa prílohy č. 1
             bodu 3

             19,91 eura, ak ide o      05
             vyhlásenie listinných akcií za
             neplatné pri znížení
             základného imania akciovej
             spoločnosti podľa prílohy č. 1
             bodu 4

             19,91 eura, ak ide o      06
             vyhlásenie akcií za neplatné
             pri znížení základného imania
             akciovej spoločnosti podľa
             prílohy č. 1 bodu 5

             19,91 eura, ak ide o oznámenie 07
             o znížení základného imania
             spoločnosti s ručením
             obmedzeným podľa prílohy č. 1
             bodu 6

             19,91 eura, ak ide o oznámenie 08
             o znížení základného imania
             akciovej spoločnosti a
             upovedomenie veriteľov o ich
             práve požadovať zabezpečenie
             podľa prílohy č. 1 bodu 7

             19,91 eura, ak ide o      09
             zverejnenie zmeny emisných
             podmienok dlhopisov podľa
             prílohy č. 1 bodu 9

             19,91 eura, ak ide o      10
             uverejnenie rozhodnutia o
             zmene podoby cenného papiera
             podľa prílohy č. 1 bodu 10

             19,91 eura, ak ide o      11
             uverejnenie zmeny podoby
             listinného cenného papiera na
             zaknihovaný cenný papier podľa
             prílohy č. 1 bodu 11

             19,91 eura, ak ide o výzvu na  12
             predloženie listinného cenného
             papiera na doručiteľa, ak je
             majiteľ uvedeného cenného
             papiera v omeškaní s jeho
             predložením podľa prílohy č. 1
             bodu 12

             19,91 eura, ak ide o výzvu na  13
             vyzdvihnutie listinných
             cenných papierov po zmene
             podoby cenných papierov zo
             zaknihovanej podoby na
             listinnú podobu podľa prílohy č. 1 bodu 13

             3,31 eura, ak ide o       14
             zverejnenie špecifikácie
             použitia prijatého podielu
             zaplatenej dane z príjmov
             fyzických osôb a právnických
             osôb podľa prílohy č. 1 bodu
             16

             19,91 eura, ak ide o      15
             uverejnenie oznámenia o konaní
             valného zhromaždenia podľa
             prílohy č. 1 bodu 17

             19,91 eura, ak ide o výzvu na  16
             uplatnenie práva na prednostné
             upisovanie akcií podľa prílohy č. 1 bodu 18

             99,58 eura, ak ide o účtovné  17
             závierky (iné ako účtovné
             závierky neinvestičných fondov
             a neziskových organizácií
             poskytujúcich všeobecne
             prospešné služby), správy o
             hospodárení alebo výročné
             správy
                             
             33,19 eura, ak ide o emisné   18
             podmienky dlhopisov vyhotovené
             podľa vzoru uvedeného v
             prílohe č. 1 bode 8

             9,95 eura, ak ide o účtovné   19
             závierky verejnoprávnych
             inštitúcií zverejňované podľa
             osobitných predpisov 3)

             16,59 eura, ak ide o výročnú  20
             správu Exportno-importnej
             banky Slovenskej republiky
             zverejňovanú podľa osobitného
             predpisu 4)
                             
             66,38 eura, ak ide o      
             zverejnenie úplného znenia
             rozhodnutí, ktoré sa
             zverejňujú podľa osobitných
             predpisov 5)

             bezodplatne, ak údaje na    21
             zverejnenie zasiela priamo
             orgán verejnej moci
-----------------------------------------------------------------------------
Účtovné závierky     9,95 eura            22
neinvestičných fondov a
neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne
prospešné služby
zverejňované podľa
osobitných predpisov 6)
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje zriaďovateľov    19,91 eura za zverejnenie    23
stálych rozhodcovských  údaja o zriadení stáleho
súdov podľa osobitného  rozhodcovského súdu a jeho
zákona 7)         pobočiek podľa vzoru uvedeného
             v prílohe č. 1 bode 14
                             
             + 165,96 eura za zverejnenie  24
             príloh k uvedeným údajom
             (zoznam rozhodcov stáleho
             rozhodcovského súdu, štatút a
             rokovací poriadok stáleho
             rozhodcovského súdu)

             16,59 eura za zverejnenie    25
             zmeny v údaji obsiahnutom v
             prílohách 9,95 eura za zverejnenie zmeny 26
             v údajoch o riadení stáleho
             rozhodcovského súdu
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje zriaďovateľov    19,91 eura za zverejnenie    27
mediačných centier podľa údaja o zriadení mediačného
osobitného zákona 8)   centra a jeho pobočiek podľa
             vzoru uvedeného v prílohe č. 1
             bode 15

             + 165,96 eura za zverejnenie  28
             príloh k uvedeným údajom
             (zoznam mediátorov mediačného
             centra, štatút mediačného
             centra)

             16,59 eura za zverejnenie    29
             zmeny v údaji obsiahnutom v
             prílohách 9,95 eura za zverejnenie zmeny 30
             v údajoch o zriadení
             mediačného centra
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje zverejňované    bezodplatne           
správcom a súdnym
exekútorom podľa
osobitných predpisov 1a)
a údaje zverejňované
dražobníkom podľa
osobitného predpisu 1b)
-----------------------------------------------------------------------------
Údaje o verejných     bezodplatne, ak je       
súťažiach         vyhlasovateľom verejnej súťaže
             orgán verejnej moci
             33,19 eura v ostatných     31
             prípadoch
-----------------------------------------------------------------------------
Prospekty cenných     99,58 eura za zverejnenie   32
papierov a investícií   úplného znenia prospektu

             19,91 eura za zverejnenie    33
             oznámenia o tom, kde je
             prospekt uložený
-----------------------------------------------------------------------------
Výrok audítora k ročnej  3,31 eura            34
účtovnej závierke
nadácie podľa osobitného
zákona 10)
-----------------------------------------------------------------------------
Iné údaje orgánov     bezodplatne           
verejnej moci
-----------------------------------------------------------------------------
Iné údaje okrem údajov  33,19 eura           35
orgánov verejnej moci
-----------------------------------------------------------------------------

1) Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z
registra trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za
zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení
o uložení listín do zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku
za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie
listiny do zbierky listín).

2) Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov.

3) Zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase.
  Zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii.

4) Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z.z. o
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

6) Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z.
Zákon  č.  213/1997  Z.z.  o  neziskových  organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.
35/2002 Z.z.

7) Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

8) Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých
zákonov.

10) Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov.
1) Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uložení listín do zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie listiny do zbierky listín).
1) Napríklad zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a) Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
1b) Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase.
Zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii.
4) Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z.
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.
7) Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.
8) Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
10) Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.