594/2003 Z.z.

o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (38)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (18)
... dalšie položky
Predpisy EU (7)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (1)
... dalšie položky
Monografie (8)
... dalšie položky
Vzory (1)
... dalšie položky
594/2003 Z.z.
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.7.2011
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 1
Zrušený od 1.7.2011
§ 2
Zrušený od 1.7.2011
§ 3
Zrušený od 1.7.2011
§ 4
Zrušený od 1.7.2011
§ 5
Zrušený od 1.7.2011
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
HLAVA I
Zrušená od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 6
Zrušený od 1.7.2011
§ 7
Zrušený od 1.7.2011
§ 8
Zrušený od 1.7.2011
§ 9
Zrušený od 1.7.2011
HLAVA II
Zrušená od 1.7.2011
§ 10
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 11
Zrušený od 1.7.2011
§ 12
Zrušený od 1.7.2011
§ 13
Zrušený od 1.7.2011
§ 14
Zrušený od 1.7.2011
§ 15
Zrušený od 1.7.2011
§ 16
Zrušený od 1.7.2011
§ 17
Zrušený od 1.7.2011
§ 18
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 19
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 20
Zrušený od 1.7.2011
§ 21
Zrušený od 1.7.2011
§ 22
Zrušený od 1.7.2011
§ 23
Zrušený od 1.7.2011
§ 24
Zrušený od 1.7.2011
§ 25
Zrušený od 1.7.2011
§ 25a
Zrušený od 1.7.2011
§ 25b
Zrušený od 1.7.2011
HLAVA III
Zrušená od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 26
Zrušený od 1.7.2011
§ 27
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 28
Zrušený od 1.7.2011
§ 29
Zrušený od 1.7.2011
§ 30
Zrušený od 1.7.2011
§ 31
Zrušený od 1.7.2011
HLAVA IV
Zrušená od 1.7.2011
§ 32
Zrušený od 1.7.2011
§ 33
Zrušený od 1.7.2011
§ 34
Zrušený od 1.7.2011
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 35
Zrušený od 1.7.2011
§ 36
Zrušený od 1.7.2011
§ 37
Zrušený od 1.7.2011
§ 38
Zrušený od 1.7.2011
§ 39
Zrušený od 1.7.2011
§ 40
Zrušený od 1.7.2011
§ 40a
Zrušený od 1.7.2011
§ 40b
Zrušený od 1.7.2011
§ 40c
Zrušený od 1.7.2011
§ 41
Zrušený od 1.7.2011
§ 42
Zrušený od 1.7.2011
§ 43
Zrušený od 1.7.2011
§ 44
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 45
Zrušený od 1.7.2011
§ 46
Zrušený od 1.7.2011
§ 47
Zrušený od 1.7.2011
§ 48
Zrušený od 1.7.2011
§ 49
Zrušený od 1.7.2011
§ 50
Zrušený od 1.7.2011
§ 51
Zrušený od 1.7.2011
§ 52
Zrušený od 1.7.2011
§ 53
Zrušený od 1.7.2011
§ 54
Zrušený od 1.7.2011
§ 55
Zrušený od 1.7.2011
§ 56
Zrušený od 1.7.2011
§ 57
Zrušený od 1.7.2011
§ 58
Zrušený od 1.7.2011
§ 59
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 60
Zrušený od 1.7.2011
§ 61
Zrušený od 1.7.2011
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 62
Zrušený od 1.7.2011
§ 63
Zrušený od 1.7.2011
§ 64
Zrušený od 1.7.2011
§ 65
Zrušený od 1.7.2011
§ 66
Zrušený od 1.7.2011
§ 67
Zrušený od 1.7.2011
§ 68
Zrušený od 1.7.2011
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 69
Zrušený od 1.7.2011
§ 70
Zrušený od 1.7.2011
§ 71
Zrušený od 1.7.2011
§ 72
Zrušený od 1.7.2011
§ 73
Zrušený od 1.7.2011
§ 73a
Zrušený od 1.7.2011
§ 73b
Zrušený od 1.7.2011
§ 73c
Zrušený od 1.7.2011
§ 73d
Zrušený od 1.7.2011
§ 73e
Zrušený od 1.7.2011
§ 73f
Zrušený od 1.7.2011
§ 73g
Zrušený od 1.7.2011
§ 73h
Zrušený od 1.7.2011
§ 73i
Zrušený od 1.7.2011
§ 73j
Zrušený od 1.7.2011
§ 74
Zrušený od 1.7.2011
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 75
Zrušený od 1.7.2011
§ 76
Zrušený od 1.7.2011
§ 77
Zrušený od 1.7.2011
§ 78
Zrušený od 1.7.2011
§ 79
Zrušený od 1.7.2011
§ 80
Zrušený od 1.7.2011
SIEDMA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 81
Zrušený od 1.7.2011
§ 82
Zrušený od 1.7.2011
§ 83
Zrušený od 1.7.2011
§ 84
Zrušený od 1.7.2011
§ 85
Zrušený od 1.7.2011
§ 86
Zrušený od 1.7.2011
§ 87
Zrušený od 1.7.2011
ÔSMA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 88
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 89
Zrušený od 1.7.2011
§ 90
Zrušený od 1.7.2011
§ 91
Zrušený od 1.7.2011
§ 92
Zrušený od 1.7.2011
§ 93
Zrušený od 1.7.2011
§ 94
Zrušený od 1.7.2011
§ 95
Zrušený od 1.7.2011
§ 96
Zrušený od 1.7.2011
§ 97
Zrušený od 1.7.2011
§ 98
Zrušený od 1.7.2011
DEVIATA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 99
Zrušený od 1.7.2011
§ 99a
Zrušený od 1.7.2011
§ 100
Zrušený od 1.7.2011
§ 101
Zrušený od 1.7.2011
Nadpis zrušený od 1.7.2011
§ 102
Zrušený od 1.7.2011
§ 103
Zrušený od 1.7.2011
§ 104
Zrušený od 1.7.2011
§ 105
Zrušený od 1.7.2011
§ 106
Zrušený od 1.7.2011
§ 107
Zrušený od 1.7.2011
§ 108
Zrušený od 1.7.2011
§ 109
Zrušený od 1.7.2011
§ 110
Zrušený od 1.7.2011
§ 111
Zrušený od 1.7.2011
§ 112
Zrušený od 1.7.2011
§ 113
Zrušený od 1.7.2011
DESIATA ČASŤ
Zrušená od 1.7.2011
§ 114
Zrušený od 1.7.2011
§ 115
Zrušený od 1.7.2011
§ 116
Zrušený od 1.7.2011
§ 117
Zrušený od 1.7.2011
§ 118
Zrušený od 1.7.2011
§ 119
Zrušený od 1.7.2011
§ 120
Zrušený od 1.7.2011
§ 121
Zrušený od 1.7.2011
§ 122
Zrušený od 1.7.2011
§ 123
Zrušený od 1.7.2011
§ 124
Zrušený od 1.7.2011
§ 125
Zrušený od 1.7.2011
§ 125a
Zrušený od 1.7.2011
§ 125b
Zrušený od 1.7.2011
§ 125c
Zrušený od 1.7.2011
§ 125d
Zrušený od 1.7.2011
§ 126
Zrušený od 1.7.2011
Čl.II
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z.z., zákona č. 510/2002 Z.z. a zákona č. 162/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) v prípade podielových listov otvorených podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj evidencia vedená depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom. 26a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
"26a) § 40 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2. V § 28 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: "Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie odseku 4 nepoužije. Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov a príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať musia obsahovať
a) identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
b) ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
c) dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
3. Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných depozitárom správcovskej spoločnosti a na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28.".
4. Nadpis § 43 znie:
"Zmluva o riadení portfólia".
5. V § 43 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú slová "cenných papierov".
6. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Register záložných práv pri podielových listoch otvorených podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom, 26a) vedie tento depozitár.".
7. V § 54 ods. 3 sa vypúšťajú slová "a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu 49a)".
8. V § 73 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: "Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už tento iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonali zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmenej v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti sú obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia povinní preukázať obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže obchodník s cennými papiermi trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov.".
9. Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:
"§ 73a
(1) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť
a) poskytnúť
1. ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje 58a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2. identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, 58b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4. doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s obchodníkom s cennými papiermi,
b) umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1. osobné údaje 58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2. ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(2) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je obchodník s cennými papiermi oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 3 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 3 písm. b).
(3) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov 58c) je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb 58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať 58e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je obchodník s cennými papiermi oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 1.
(4) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb 58d) sprístupniť a poskytovať 58f) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom 58g) a úradu na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.
(5) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb 58d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať 58f) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 134.
(6) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone 58h) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58h znejú:
"58a) § 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
58b) Napríklad zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58c) Napríklad zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
58e) § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z.z.
58f) § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z.z.
58g) Napríklad § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z.
58h) § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z.z.".
10. V § 74 ods. 5 sa za slová "trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku" vkladá čiarka a slová "podrobnosti o výpočte majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi" a za slovo "aktívami" sa vkladá čiarka a slová "pozíciami, majetkovou angažovanosťou, veľkou majetkovou angažovanosťou, obchodným portfóliom, neobchodným portfóliom".
11. V § 74 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:
"(6) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu jeho priemerných všeobecných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok; ak obchodník s cennými papiermi vznikol pred menej ako jedným rokom, jeho vlastné zdroje nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jeho obchodnom pláne.
(7) Ak tento zákon neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti voči
a) materskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, alebo voči skupine hospodársky spojených osôb, 58i) ktorých členom je tento obchodník s cennými papiermi, neprekročila 20% jeho vlastných zdrojov,
b) inej osobe, skupine hospodársky spojených osôb alebo voči štátom a centrálnym bankám určeným podľa osobitného predpisu 58j) neprekročila 25% jeho vlastných zdrojov.
(8) Súčet veľkých majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť 800% jeho vlastných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 a 8 konsolidovaným celkom alebo subkonsolidovaným celkom, ktorý kontroluje.
(10) Obchodník s cennými papiermi môže prekročiť obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 až 9, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1. prekročenie sa týka pozícií zaradených do obchodného portfólia,
2. pozície zaradené do neobchodného portfólia neprekračujú obmedzenia podľa odsekov 1 a 2,
3. prekročenie nespôsobí nedodržanie podmienky primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods. 1.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58i a 58j znejú:
"58i) § 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z.z.
58j) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z.z.).".
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 11.
12. V § 80 ods. 1 sa za slová "zahraničných obchodníkov s cennými papiermi" vkladá čiarka a slová "správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností" a za slová "zahraničným obchodníkom s cennými papiermi" sa vkladá čiarka a slová "správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou".
13. Nadpis § 83 znie:
"Účasť na ochrane klientov".
14. V § 83 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: "a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú aj na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ak im povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov vyplýva z osobitného zákona. 73a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
"73a) § 11 a 75 zákona č. 594/2003 Z.z.".
15. V § 84 ods. 10 sa slová "so súhlasom rady" nahrádzajú slovami "po prerokovaní v rade".
16. V § 93 ods. 3 prvej vete sa slová "Jedným členom rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého" nahrádzajú slovami "Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých", v druhej vete sa slová "Jedným členom rady fondu je zástupca úradu, ktorého" nahrádzajú slovami "Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých" a v tretej vete sa slovo "šiestich" nahrádza slovom "štyroch".
17. V § 95 ods. 1 sa slovo "piatich" nahrádza slovom "siedmich".
18. V § 95 ods. 2 druhá veta znie: "Jedným členom dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií zo zamestnancov ministerstva, jedným členom dozornej rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, a dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých vymenúva a odvoláva rada úradu.".
19. V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "a s výnimkou zaknihovaných podielových listov otvorených podielových fondov evidovaných depozitárom otvoreného podielového fondu".
20. V § 104 ods. 1 sa slová "§ 6 ods. 2 písm. a), b) a d)" nahrádzajú slovami "§ 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d)" a za slová "Národná banka Slovenska" sa vkladá čiarka a slová "Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 49a)".
21. V § 104 ods. 5 posledná veta znie: "Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom; to sa nevzťahuje na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúcu sa na celú emisiu podľa § 28 ods. 5 a zápisy na účty majiteľov vedené členom pri
a) vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,
b) zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,
c) zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,
d) zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4.".
22. V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
"i) postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a.".
23. Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:
"§ 110a
(1) Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len "postupník") aj bez súhlasu klienta. Toto právo nemôže centrálny depozitár uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil centrálnemu depozitárovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je centrálny depozitár povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
(2) Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových vzťahoch medzi centrálnym depozitárom a klientom len za podmienok ustanovených týmto zákonom.".
24. V § 111 ods. 3 sa slová "najmenej raz za týždeň" nahrádzajú slovami "každý pracovný deň".
25. V § 114 ods. 6 prvej vete sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odsekov 4 a 5" a v druhej vete sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5" a slovo "zakázal" sa nahrádza slovom "zamietol".
26. V § 118 ods. 3 sa slová "bola priemerná cena dosiahnutá" nahrádzajú slovami "bol priemerný kurz dosiahnutý".
27. V § 122 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo podľa osobitného predpisu 103a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 103a znie:
"103a) Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov.".
28. Poznámka pod čiarou k odkazu 105 sa vypúšťa.
29. V § 125 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: "Ustanovenia odsekov 1 až 6 o uznávaní prospektov sa rovnako vzťahujú na prospekty schválené orgánom dohľadu štátu, ktorý nie je členským štátom, ak s týmto štátom uzavrela Európska únia zmluvu o vzájomnom uznávaní prospektov.".
30. V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú slová "cenných papierov (ďalej len "stredisko")".
31. V § 169 odsek 4 znie:
"(4) Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 predo dňom, keď uplynuli tri roky odo dňa, keď sa Slovenská republika stala členom Európskej únie, patrí jednému klientovi náhrada od fondu vo výške podľa § 87 ods. 2, v súhrne však najviac vo výške
a) 10 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,
b) 13 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005,
c) 16 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2006 do dňa, keď uplynuli tri roky od dátumu, keď sa Slovenská republika stala členom Európskej únie.".
Čl.III
Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "predstavenstvo je oprávnené poveriť generálneho riaditeľa rozhodovaním o prijatí cenných papierov podľa § 25 ods. 4 na trh burzy,".
2. V § 26 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak o schválení kótovacieho prospektu nerozhodoval úrad.".
3. V § 29 odsek 2 znie:
"(2) Kótovací prospekt schvaľuje úrad, ak do dňa podania žiadosti nebol schválený a zverejnený prospekt cenného papiera. Žiadateľ je povinný predložiť burze rozhodnutie o schválení kótovacieho prospektu do 30 dní od podania žiadosti. Takto schválený kótovací prospekt sa považuje aj za schválený prospekt cenného papiera na účely podľa osobitného zákona. 43) Ak sú predmetom žiadosti o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov cenné papiere, pre ktoré úrad v období troch mesiacov pred podaním žiadosti schválil prospekt cenného papiera, ktorého obsah zodpovedá náležitostiam kótovacieho prospektu, považuje sa tento prospekt cenného papiera za schválený kótovací prospekt aj na účely podľa tohto zákona.".
Čl.IV
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z., zákona č. 355/1997 Z.z., zákona č. 361/1999 Z.z., zákona č. 103/2000 Z.z., zákona č. 329/2000 Z.z., zákona č. 566/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z. a zákona č. 430/2002 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 18 a 19 znejú:
"§ 18
(1) Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") sú štátnymi dlhopismi.
(2) Štátne dlhopisy možno vydávať
a) v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky,
b) na krytie schodku štátneho rozpočtu v súlade s rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu alebo
c) v súlade s osobitným zákonom. 3f)
(3) Vydávanie štátnych dlhopisov zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 3fa) (ďalej len "agentúra"), ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 4.
(4) Ministerstvo môže činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska. Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú byť vydané v zahraničí, môže ministerstvo touto činnosťou poveriť aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo, a to na základe výberového konania, v ktorom vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote. Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk.
(5) Emisné podmienky štátnych dlhopisov okrem určenia výnosu a označenia podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN zverejňuje agentúra v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a v elektronických informačných systémoch najneskôr sedem dní pred dňom ich vydania. Určenie kupónového výnosu štátnych dlhopisov zverejňuje agentúra v elektronických informačných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred dňom ich predaja.
§ 19
(1) Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov, 3fb) splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a s vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov zabezpečuje pre ministerstvo agentúra, ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 2.
(2) Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov zo štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo centrálneho depozitára cenných papierov, 3fc) ak má na splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov povolenie. Ak ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže ministerstvo poveriť splácaním ich menovitej hodnoty a výnosov z nich aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f, 3fa, 3fb a 3fc znejú:
"3f) Zákon č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3fa) § 14 až 17 zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3fb) § 3 zákona č. 386/2002 Z.z.
3fc) § 99 zákona č. 566/2001 Z.z.".
2. Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea, 3eb, 3eba, 3ec, 3eca a 3ed sa vypúšťajú.
Čl.V
Zákon č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Uvedené činnosti pre ministerstvo zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté. 5a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
"5a) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z.z. v znení zákona č. 386/2002 Z.z.".
Čl.VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 26 až 31, § 44, 60, 61, § 81 ods. 2 druhej vety, § 114 a § 117 ods. 5 druhej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Zákon č. 635/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákon č. 747/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 213/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2006.
Zákon č. 209/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2007 okrem čl. VI bodov 1, 3, 5 až 8, 10 až 32, 34 až 39, ktoré nadobudli účinnosť 1. májom 2007.
Zákon č. 659/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 552/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 186/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 27. májom 2009 okrem čl. I až V, čl. VI štvrtého bodu (§ 25a a 25b), čl. VII až XII, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 203/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Rudolf Schuster v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zrušená od 1.7.2011
PRÍL.2
Zrušená od 1.7.2011
PRÍL.3
Zrušená od 1.7.2011
PRÍL.4
Zrušená od 1.7.2011
PRÍL.5
Zrušená od 1.7.2011
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.