Obsah Dostupné filtre
Predpisy (8)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (8)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (2)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky

534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
534/2003 Z.z.
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 8/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 56/2012 Z.z. (nepriama novela)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zrušený od 1.10.2013
§ 1
Zrušený od 1.10.2013
§ 2
Zrušený od 1.10.2013
§ 3
Zrušený od 1.10.2013
§ 4
Zrušený od 1.10.2013
§ 5
Zrušený od 1.10.2013
§ 6
Zrušený od 1.10.2013
§ 7
Zrušený od 1.10.2013
Čl.II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona č. 58/1997 Z.z., zákona č. 395/1998 Z.z., zákona č. 343/1999 Z.z., zákona č. 388/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 439/2001 Z.z. a zákona č. 524/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2. § 3 vrátane nadpisu znie:
"§ 3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(1) Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len "cestný správny orgán") sú:
a) ministerstvo,
b) krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len "krajský úrad dopravy"),
c) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len "obvodný úrad dopravy").
(2) Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
(3) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie
a) určuje hlavné smery cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva vrátane jeho organizačnej štruktúry a riadenia,
b) schvaľuje plán rozvoja diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
c) zabezpečuje stavebno-technické vybavenie diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
d) rozhoduje o zaradení pozemných komunikácií do cestnej siete a o ich vyradení z nej, o pretriedení ciest a prestaničení cestnej siete; ak zmena dopravného charakteru má za následok aj zmenu vlastníckych práv, upravia sa vlastnícke práva (§ 3d),
e) určuje triedy a dopravný charakter jednotlivých cestných ťahov,
f) zabezpečuje ústrednú technickú evidenciu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
g) vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
h) spracúva a koordinuje štátnu koncepciu diaľnic a ciest,
i) koordinuje celoštátne sčítanie cestnej dopravy na diaľniciach a cestách,
j) zabezpečuje centrálnu databanku diaľnic a ciest,
k) zabezpečuje jednotný informačný systém o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti,
l) zabezpečuje zriadenie a prevádzku váh na meranie hmotnosti vozidla a jeho nápravových tlakov na hraničných priechodoch a vo vnútrozemí a činnosti s tým súvisiace,
m) vo výnimočných prípadoch udeľuje súhlas na technické riešenie odlišné od slovenských technických noriem a technických predpisov pre pozemné komunikácie,
n) posudzuje a schvaľuje operačné plány zimnej údržby diaľnic a ciest,
o) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje krajský úrad dopravy,
p) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovaný krajskými úradmi dopravy, obvodnými úradmi dopravy a obcami ako prenesený výkon štátnej správy.
(4) Krajské úrady dopravy
a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom 1a) (ďalej len "nadmerná a nadrozmerná preprava"), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja, povoľuje ju krajský úrad dopravy, na ktorého území sa preprava začína, po dohode s dopravným inšpektorátom, 1b)
c) dodatočne vyberajú rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, 1c) ak sa nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia (§ 8 ods. 5). Rozhodnutie vydá ten krajský úrad dopravy, na ktorého území sa nepovolená preprava zistila,
d) vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy,
e) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi dopravy.
(5) Obvodné úrady dopravy
a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
b) povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy,
c) vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obec,
d) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
e) prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
(6) Na činnosti podľa odseku 3 písm. a),
b), c), e), f), h), i), j), k), l), n) a p), odseku 4 písm. e) a odseku 5 písm. d) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b a 1c znejú:
"1a) § 6 a 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách.
1b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
1c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.".
3. § 3a vrátane nadpisu znie:
"§ 3a
Špeciálne stavebné úrady
(1) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu 2) pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá vykonáva ministerstvo.
(2) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu 2) pre cesty I. triedy vykonávajú krajské úrady dopravy.
(3) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu 2) pre cesty II. a III. triedy vykonávajú obvodné úrady dopravy.
(4) Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu 2) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy.
(5) Ak ide o stavbu pozemnej komunikácie rovnakej triedy okrem diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, ktorá sa má uskutočniť v pôsobnosti dvoch alebo viacerých špeciálnych stavebných úradov, tieto sa dohodnú, ktorý z nich uskutoční stavebné konanie a vydá stavebné povolenie. Ak sa nedohodnú, ministerstvo určí rozhodnutím špeciálny stavebný úrad, ktorý toto konanie uskutoční a vydá stavebné povolenie. Na konanie o určenie príslušnosti špeciálneho stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
"2) § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.".
4. V § 3c odsek 1 znie:
"(1) Štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami vykonávajú:
a) nad diaľnicami a cestami pre motorové vozidlá ministerstvo,
b) nad cestami I. triedy krajské úrady dopravy,
c) nad cestami II. a III. triedy obvodné úrady dopravy,
d) nad miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami obce.".
5. V § 8 ods. 13 sa za slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch vkladá slovo "dopravy".
Čl.III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z.z., zákona č. 298/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 122/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 507/2001 Z.z., zákona č. 139/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 430/2003 Z.z., zákona č. 510/2003 Z.z. a zákona č. 515/2003 Z.z. sa mení takto:
1. V nadpise pod § 23 sa vypúšťajú slová "a priestupky na úseku cestného hospodárstva".
2. V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo pozemnej komunikácie".
3. V § 52 písmeno b) znie:
"b) orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b) a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,".
4. V § 58 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať podľa § 52 písm. b),".
5. V § 86 písmeno f) znie:
"f) orgány Železničnej polície priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b), priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,".
Čl.IV
Zrušený od 1.3.2012
Čl.V
Zrušený od 1.2.2009
Čl.VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Zákon č. 8/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2009.
Zákon č. 56/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2012.
Zákon č. 345/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 180/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2013.
Rudolf Schuster v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.
Zrušená od 1.10.2013

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 534/2003 Z.z., o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky.

Schválené: 05.11.2003
Rozposlané/platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Zrušené: -

221/2003 Zbierky zákonov na strane 4135.
Odkaz na rovnopis čiastky