453/2003 Z.z.

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (30)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (59)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (21)
... dalšie položky
Predpisy EU (6)
... dalšie položky
Predpisy miest a obcí SR (3)
... dalšie položky
Monografie (4)
... dalšie položky
453/2003 Z.z.
ZÁKON
z 30. októbra 2003
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena: 400/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 571/2009 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 198/2020 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti
a) sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "sociálne veci") a
b) služieb zamestnanosti.
§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti
Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti sú
a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 3
Riadenie výkonu štátnej správy
(1) Ministerstvo
a) riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
c) schvaľuje návrhy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie a zrušenie pracoviska Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
d) kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
e) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ak osobitný predpis 1) neustanovuje inak,
f) určuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny úlohy v oblasti politiky trhu práce vyplývajúce zo stratégie zamestnanosti,
g) určuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky rezortné štatistické zisťovania a administratívne zdroje 1a) v oblasti sociálnych vecí a politiky trhu práce,
h) zabezpečuje tvorbu analýz a prognóz vývoja na trhu práce a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,
i) určuje minimálny obsah, rozsah a periodicitu zberu a spracovania údajov v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
j) zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
k) plní úlohy príslušného orgánu podľa osobitného predpisu, 1b)
l) usmerňuje zamestnávanie štátnych príslušníkov krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorá nie je iným štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ktorá nie je Švajčiarskou konfederáciou, zamestnávanie osôb bez štátnej príslušnosti (ďalej len "štátny príslušník tretej krajiny") s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
m) je správcom informačného systému verejnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
n) koordinuje štátnu politiku v oblasti ochrany detí pred násilím a plnenie úloh v tejto oblasti,
o) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2) Ministerstvo v rámci koordinácie štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím na zabezpečenie plnenia úloh v tejto oblasti vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím.
§ 4
Postavenie a pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
(1) Zriaďuje sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "ústredie") pre územné obvody všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
(2) Ústredie je rozpočtová organizácia štátu, 2) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva.
(3) Sídlom ústredia je Bratislava.
(4) Ústredie je
a) služobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) zamestnávateľ zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
(5) Ústredie riadi generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa ústredia vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
(6) Ústredie
a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch
1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5. služieb zamestnanosti,
6. zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
7. prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,
b) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti uskutočňovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,4c)
d) určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti,
e) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
f) spracúva štatistické výkazy podľa § 3 ods. 1 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,
g) organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov ústredia a zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
h) spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
i) realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,
j) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie styčného orgánu podľa osobitného predpisu,1b)
k) poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 ods. 1 písm. g),
l) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
§ 5
Postavenie a pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(1) Zriaďuje sa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrad") s pôsobnosťou pre územný obvod jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného obvodu kraja.
(2) Úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet ústredia.
(3) Sídla úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Územné obvody úradov sú uvedené v prílohe č. 2.
(4) Úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.
(5) Úrad
a) má spôsobilosť
1. byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci v rozsahu svojej pôsobnosti,
2. uzatvárať dohody, ak tak ustanoví osobitný predpis,5)
b) vykonáva
1. samostatne funkcie, do ktorých bol ustanovený podľa osobitných predpisov,5a)
2. správu pohľadávok Slovenskej republiky, ktoré vznikli z jeho výkonu štátnej správy.4)
(6) Za úrad koná riaditeľ úradu alebo ním poverený štátny zamestnanec alebo zamestnanec.
(7) Úrad
a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch
1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)
2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,
3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
5. služieb zamestnanosti,
6. zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
7. prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,
b) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,1b)
c) získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
d) vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
e) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(8) Sídla úradov určených na výkon pôsobnosti v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti v územných obvodoch krajov sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 6
Pracoviská ústredia a pracoviská úradu
(1) Ústredie môže na zabezpečenie výkonu niektorých činností zriaďovať a zrušovať
a) po schválení ministerstvom pracovisko ústredia mimo svojho sídla a určovať jeho územný obvod,
b) na návrh riaditeľa úradu pracovisko úradu mimo sídla úradu a určovať jeho územný obvod.
(2) Pracovisko ústredia je organizačnou zložkou ústredia a pracovisko úradu je organizačnou zložkou úradu.
§ 7
Poradná komisia
(1) Ústredie a úrad si vytvárajú na účely konzultácií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti poradné komisie, ktoré sú ich poradnými a konzultatívnymi orgánmi na prijímanie opatrení týkajúcich sa výkonu štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.
(2) Členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti môžu byť zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia obcí, zástupcovia samosprávnych krajov a zástupcovia mimovládnych organizácií.
(3) Ak sú členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, sú zastúpení v rovnakom počte.
§ 7a
Spracúvanie osobných údajov
(1) Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov spracúvaných na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Ústredie a úrad poskytujú ministerstvu osobné údaje, ktoré spracúvajú podľa osobitných predpisov 4) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov podľa prvej vety.
(2) Ministerstvo poskytuje orgánu verejnej správy zo svojho informačného systému údaje z oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb dohodnutým spôsobom, v rozsahu a na účel ustanovený osobitnými predpismi.5b)
(3) Ústredie a úrad si poskytujú osobné údaje spracúvané podľa osobitných predpisov 4) na účel plnenia úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Osobné údaje získané kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií podľa osobitných predpisov 4) sú ústredie a úrad oprávnené poskytovať si v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov; 4) to neplatí pri poskytovaní osobných údajov ministerstvu podľa odseku 1.
(4) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov ministerstvu na analytické a štatistické účely.
§ 7b
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1) Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len "krízová situácia") ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase krízovej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie pre oblasť výkonu štátnej správy podľa
a) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a písm. c) a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu
1. predĺženie, skrátenie, odpustenie zmeškania alebo spočívanie lehôt,
2. zachovanie nárokov, ktoré boli priznané do vyhlásenia krízovej situácie,
3. podmienky nároku na štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, podmienky ich výplaty, dĺžku ich poskytovania a ich výšku,
4. zmenu zákonných postupov ústredia a úradu,
b) § 4 ods. 6 písm. a) prvého bodu až piateho bodu a § 5 ods. 7 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zmenu výkonu lekárskej posudkovej činnosti.
(2) Ustanovenia osobitných predpisov,4) ktoré upravujú právne skutočnosti uvedené v odseku 1, sa uplatňujú s odchýlkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky podľa odseku 1.
§ 8
Spoločné ustanovenie
Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa "Národný úrad práce", ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, rozumie sa tým "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny", a ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce, rozumie sa tým "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny".
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
Zrušuje sa Národný úrad práce.
§ 10
(1) Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí, ustanovená osobitným predpisom 6) prechádza od 1. januára 2004 na určené úrady uvedené v prílohe č. 3.
(2) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.
(3) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh krajských úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.
(4) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh okresných úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na úrady vytvorené v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov práce, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.
(5) Majetok Národného úradu práce, ktorý slúžil na plnenie jeho úloh, prechádza od 1. januára 2004 do vlastníctva Slovenskej republiky a do správy
a) ústredia, ak slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce a krajského úradu práce,
b) úradov vytvorených v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.
(6) Finančné prostriedky správneho fondu prechádzajú od 1. januára 2004 na ústredie.
(7) Finančné vysporiadanie hospodárenia Národného úradu práce vykoná ústredie podľa právnych predpisov, podľa ktorých postupoval Národný úrad práce do 31. decembra 2003. Výročnú správu o činnosti a hospodárení Národného úradu práce vrátane ročnej účtovnej závierky predloží ústredie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.
(8) Práva a povinnosti z dohôd v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvorených pred 1. januárom 2004 okresnými úradmi práce prechádzajú na tie úrady, v ktorých územnom obvode pôsobil okresný úrad práce, ktorý dohody v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvoril.
(9) Plnenie záväzkov vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti prechádza od 1. januára 2004 na ústredie, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 7)
(10) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad, prechádzajú na ústredie.
(11) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce generálne riaditeľstvo, prechádzajú na ústredie.
(12) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce krajský úrad práce, prechádzajú na ústredie.
(13) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce okresný úrad práce, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad práce sídlo.
(14) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je okresný úrad, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(15) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je ústredie, prechádzajú na tento služobný úrad.
(16) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobné úrady, ktorými sú úrady v územnom obvode kraja, prechádzajú na tieto služobné úrady.
(17) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady, prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(18) Konania začaté pred 1. januárom 2004 v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na orgánoch podľa osobitných predpisov 8) dokončia ústredie a úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
§ 11
Riaditeľ úradu, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa tohto zákona.
§ 12
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2015
(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov úradov prechádzajú na ústredie.
(2) Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa predpisov účinných od 1. januára 2015. Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý nespĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa dňom 31. januára 2015 považuje za odvolaného z funkcie riaditeľa úradu.
(3) Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, pohľadávky Slovenskej republiky okrem pohľadávok, ktoré vznikli z výkonu štátnej správy úradom, a záväzky Slovenskej republiky v správe úradov k 31. decembru 2014 prechádzajú do správy ústredia. Práva a povinnosti úradu vyplývajúce z dohôd podľa osobitného predpisu5) uzatvorených do 31. decembra 2014 zostávajú úradu.
Čl.II
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z.z., zákona č. 411/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z. a zákona č. 139/2003 Z.z. sa mení takto:
1. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "Národného úradu práce a".
2. V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:
"d) stratégiu politiky zamestnanosti, politiku trhu práce a koordináciu politiky zamestnanosti,".
3. V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová "Národného úradu práce a".
Čl.III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 354/1997 Z.z., zákona č. 366/1997 Z.z., zákona č. 386/1997 Z.z., zákona č. 394/1998 Z.z., zákona č. 56/1999 Z.z., zákona č. 292/1999 Z.z., zákona č. 95/2000 Z.z., zákona č. 241/2000 Z.z., zákona č. 245/2000 Z.z., zákona č. 450/2000 Z.z., zákona č. 504/2001 Z.z., zákona č. 505/2001 Z.z., zákona č. 556/2001 Z.z., zákona č. 565/2001 Z.z., zákona č. 291/2002 Z.z., zákona č. 328/2002 Z.z., zákona č. 534/2002 Z.z. a zákona č. 678/2002 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 až 21 sa vypúšťajú.
2. V § 34 ods. 1 v prvej vete sa slová "Národným úradom práce" nahrádzajú slovami "Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny".
3. V § 37d ods. 1 v druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
4. § 71 až 78 sa vypúšťajú.
5. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
"§ 79a
Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia nástrojov aktívnej politiky trhu práce úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vytvára výbor pre otázky zamestnanosti. Členmi výboru pre otázky zamestnanosti sú zástupcovia samosprávneho kraja, v ktorého územnom obvode sídli úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a zástupcovia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zástupcov samosprávneho kraja do výboru pre otázky zamestnanosti volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Zástupcov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.".
6. V § 81 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
7. V § 105 ods. 2 v prvej vete sa slovo "predstavenstvo" nahrádza slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny".
8. § 117 sa vypúšťa.
9. V § 118 ods. 4 sa slová "Národný úrad práce" nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny".
10. V § 118 ods. 6 sa slová "Národným úradom práce" nahrádzajú slovami "Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny".
11. V § 118 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.
12. V § 118 ods. 11 sa slová "Národný úrad práce" nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny".
13. V § 119 odsek 2 znie:
"(2) Kontrolnú činnosť podľa tohto zákona vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.".
14. V § 119 sa vypúšťa odsek 3.
15. § 131 znie:
"§ 131
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 21) s výnimkou § 60 až 66.
(2) Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu
a) o vyradení občana z evidencie nezamestnaných,
b) o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa § 114 ods. 1.
(3) Právoplatné rozhodnutia sú preskúmateľné súdom. 22)".
16. Za § 134b sa vkladá § 134c, ktorý znie:
"§ 134c
V celom texte zákona sa slová
a) "generálne riaditeľstvo" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare,
b) "krajský úrad práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare,
c) "okresný úrad práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare,
d) "Národný úrad práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, a slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce,
e) "orgán práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak orgán práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, a slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak orgán práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce.".
Čl.IV
Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z.z., zákona č. 155/1999 Z.z., zákona č. 450/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 567/2001 Z.z., zákona č. 507/2002 Z.z., zákona č. 534/2002 a zákona č. 724/2002 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
3. V § 13 ods. 4 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová "a Národný úrad práce".
4. V § 18 odsek 2 znie:
"(2) Na poskytovanie starostlivosti nahrádzajúcej prirodzené rodinné prostredie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uvedený v prílohe č. 11 zriaďuje detský domov.".
5. V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová "uvedené v odseku 2 a tieto ďalšie zariadenia sociálnych služieb".
6. V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) zariadenie opatrovateľskej služby.".
7. V § 18 ods. 4 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: "a celoročne,".
8. V § 18 ods. 4 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:
"g) detský domov,
h) krízové stredisko,
i) resocializačné stredisko,".
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená j) až l).
9. V § 18 ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).
10. V § 18 odsek 6 znie:
"(6) Zariadenie sociálnych služieb uvedené v odseku 2 zriaďuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako svoju rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu.".
11. V § 18 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak tento zákon neustanovuje inak.".
12. V § 18 ods. 9 sa vypúšťajú slová "v odseku 2 písm. c) a d) a" a slová "písm. d), e), g) až i)" sa nahrádzajú slovami "písm. d), e), g) až k)".
13. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
"§ 18a
Pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb občanom s duševnými poruchami a poruchami správania nie je možné použiť prostriedky telesného a netelesného obmedzenia občana, a to ani v akútnom štádiu prejavov jeho choroby.".
14. V § 67 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu".
15. V § 67 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená d) až n).
16. V § 67 sa vypúšťajú písmená f) až j).
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená f) až i).
17. V § 67 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
18. V § 67 písmeno g) znie:
"g) poskytuje finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby obciam prostredníctvom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a kontroluje hospodárenie s nimi,".
19. V § 68 písm. a) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý až sedemnásty bod sa označujú ako prvý až šestnásty bod.
20. V § 68 písm. a) sa vypúšťajú druhý až štvrtý bod.
Doterajší piaty až šestnásty bod sa označujú ako druhý až trinásty bod.
21. V § 68 písm. a) sa vypúšťajú dvanásty a trinásty bod.
22. V § 68 písmeno c) znie:
"c) uvedený v prílohe č. 11 zriaďuje a kontroluje zariadenie sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2,".
23. V § 68 písm. e) sa vypúšťajú štvrtý a piaty bod.
24. § 68 sa dopĺňa písmenami ac) až ag), ktoré znejú:
"ac) uvedený v prílohe č. 11 vedie prehľad
1. detí, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť,
2. občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
ad) uvedený v prílohe č. 11 sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, s občanmi vhodnými vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť; pritom spolupracuje s ostatnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny uvedenými v prílohe č. 11,
ae) uvedený v prílohe č. 11 koordinuje sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu detí, pre ktoré treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, s občanmi vhodnými vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť a s ostatnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny uvedenými v prílohe č. 11, ak sprostredkovanie nezabezpečil v rámci svojho územného obvodu,
af) uvedený v prílohe č. 11 sleduje vývoj detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, v ústavnej výchove a v ochrannej výchove,
ag) uvedený v prílohe č. 11 predkladá Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže prehľad o deťoch a písomnú dokumentáciu pre potreby zabezpečenia ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov.".
25. V § 69 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
26. Za § 69 sa vkladajú § 69a až 69c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 69a a nadpisov pod paragrafmi znejú:
"Štátny dozor nad poskytovaním sociálnych služieb
§ 69a
Výkon štátneho dozoru
(1) Štát vykonáva dozor nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd občanov 49b) pri poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom ministerstva (ďalej len "orgán štátneho dozoru"). Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
(2) Orgán štátneho dozoru je povinný dozerať najmä na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pri
a) poskytovaní sociálnych služieb, najmä pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a spôsobe jej vykonávania z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd občana v podmienkach poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
b) určovaní životných podmienok v zariadení sociálnych služieb,
c) rozhodovaní príslušných orgánov, zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, obcí a samosprávnych krajov vo veciach sociálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb, najmä z hľadiska dodržiavania práv a právom chránených záujmov a povinností občana,
d) zabezpečovaní nárokov, ktoré vyplývajú z právoplatných rozhodnutí vydaných ministerstvom, obcami a samosprávnymi krajmi podľa tohto zákona a z rozhodnutí vydaných príslušnými súdmi vo veciach sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
e) uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, medzi občanom a subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.
(3) Orgán štátneho dozoru je ďalej povinný
a) oznámiť najneskôr v deň začatia štátneho dozoru štatutárnemu zástupcovi príslušného orgánu, zariadeniu sociálnych služieb zriadenému ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, obci, samosprávnemu kraju alebo subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona (ďalej len "subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor"), predmet a účel výkonu štátneho dozoru a preukázať sa písomným poverením na výkon tohto dozoru spolu s preukazom totožnosti štátnych zamestnancov orgánu štátneho dozoru,
b) vydať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto prvopisy už nie sú potrebné na ďalší výkon štátneho dozoru, je povinný ich vrátiť tomu, komu boli odobraté,
c) vypracovať správu o výkone štátneho dozoru (ďalej len "správa") a prerokovať ju so štatutárnym zástupcom subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor; ak zistí nedostatky, uloží príslušnému štatutárnemu zástupcovi v správe, aby v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, predložil písomnú správu o ich splnení vrátane zodpovednosti zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
d) odovzdať správu štatutárnemu zástupcovi subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
e) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru, ak nebol od tejto povinnosti písomne oslobodený tým, v koho záujme túto povinnosť má, alebo vo verejnom záujme vedúcim orgánu štátneho dozoru; to neplatí na povinnosti ustanovené osobitným predpisom, 49c)
f) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov, 49d)
g) kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
h) postupovať pri výkone štátneho dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu. 49e)
(4) Orgán štátneho dozoru má právo pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku 1
a) vstupovať do priestorov subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
b) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, vytvorenie primeraných materiálnych a technických podmienok na výkon štátneho dozoru,
c) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, poskytnutie prvopisov dokladov a písomností; vyhotoviť na náklady dozorovaného subjektu primeraný počet fotokópií dokladov, vyjadrení a informácií potrebných na výkon štátneho dozoru v lehote ním určenej,
d) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, informácie, doklady, písomnosti a vysvetlenia potrebné na posúdenie objektívneho stavu skutočností, ktoré sú predmetom štátneho dozoru,
e) vyžadovať súčinnosť subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potrebnú na výkon štátneho dozoru,
f) ukladať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(5) Výkon štátneho dozoru je skončený v deň prerokovania správy s príslušným štatutárnym zástupcom subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor.
§ 69b
Povinnosti subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor
(1) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho dozoru najmä
a) potrebné doklady a písomnosti,
b) potrebné informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor.
2) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je povinný
a) zúčastniť sa na prerokovaní správy,
b) prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) predložiť orgánu štátneho dozoru písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov,
d) uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
(3) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho dozoru súčinnosť, ktorá zodpovedá povinnostiam podľa odsekov 1 a 2 a vytvoriť primerané materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru.
§ 69c
Pokuty
(1) Ak subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, nesplní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, orgán štátneho dozoru mu môže uložiť pokutu až do 25 000 Sk.
(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán štátneho dozoru zistil nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom malo byť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splnené. Na rozhodovanie o pokute sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 65)
(3) V rozhodnutí o pokute orgán štátneho dozoru určí lehotu, v ktorej sa má opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splniť a v akom rozsahu. Ak sa v tejto lehote a v tomto rozsahu opatrenie nesplní, možno uložiť pokutu opakovane.
(4) Orgán štátneho dozoru je za nesplnenie povinností podľa § 69b oprávnený uložiť subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, poriadkovú pokutu od 1 000 Sk do 5 000 Sk. Ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote alebo v požadovanom rozsahu, poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, najviac 20 000 Sk.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 49b až 49e znejú:
"49b) Články 14 až 25 Ústavy Slovenskej republiky.
49c) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
49d) Napríklad § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
49e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.".
27. V § 71 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb inými právnickými osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby a ošetrovateľskú starostlivosť podľa osobitných predpisov, 52a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
"52a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.".
28. § 71 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Obec poskytne finančné prostriedky získané podľa osobitného predpisu 52b) subjektom uvedeným v odseku 1 písm. b) treťom bode na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu. 52c)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 52b a 52c znejú:
"52b) § 10 zákona č. 750/2002 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2003.
52c) § 51 Občianskeho zákonníka.".
29. V § 71a písm. b) sa vypúšťajú prvý a druhý bod.
Doterajší tretí až jedenásty bod sa označujú ako prvý až deviaty bod.
30. V § 71a písm. b) sa vypúšťajú druhý a tretí bod.
Doterajší štvrtý až deviaty bod sa označujú ako druhý až siedmy bod.
31. V § 71a písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová "za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo".
32. V § 71a písm. d) sa slová "kontrolovať zariadenia" nahrádzajú slovami "kontrolovať zariadenie".
33. V § 71a písm. e) prvom bode sa vypúšťajú slová "za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo".
34. V § 87 ods. 1 sa v druhej vete slovo "štátu" nahrádza slovami "príslušného orgánu".
35. V § 91 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová "krajského úradu alebo".
36. V § 92 ods. 8 sa vypúšťajú slová "Odvolanie proti rozhodnutiu o okamžitom umiestnení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 68 písm. a) prvého bodu,".
37. V § 93 ods. 1 písmeno c) znie:
"c) predbežného opatrenia súdu.".
38. Za § 109 sa vkladá § 109a, ktorý znie:
"§ 109a
(1) Slová "krajský úrad" a "okresný úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" a "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.
(2) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa ako štátny orgán sociálnej pomoci
a) "krajský úrad", rozumie sa tým "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny",
b) "okresný úrad", rozumie sa tým "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny".".
39. Za § 112g sa vkladajú § 112h až 112n, ktoré znejú:
"§ 112h
O žiadostiach o poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti bez nariadenej ústavnej výchovy, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2003, rozhoduje samosprávny kraj podľa predpisov platných do 31. decembra 2003.
§ 112i
(1) Domovy sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré zriadil príslušný krajský úrad, krízové strediská a resocializačné strediská, ktoré zriadil príslušný okresný úrad v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 31. decembra 2003, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušného samosprávneho kraja.
(2) Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb.
(3) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu a okresného úradu o povinnosti zaplatiť úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádzajú z príslušného krajského úradu a okresného úradu na príslušný samosprávny kraj.
(4) Zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádzajú z príslušného krajského úradu a okresného úradu na príslušný samosprávny kraj, možno zrušiť alebo objekty zariadenia sociálnych služieb odňať ich účelu len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva.
§ 112j
(1) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu a o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu poskytovanú príslušným samosprávnym krajom podľa predpisov platných do 31. decembra 2003. Príslušná obec je obec, na ktorej území má občan, ktorému príslušný samosprávny kraj do 31. decembra 2003 poskytoval prepravnú službu alebo opatrovateľskú službu, alebo občan, ktorý si do 31. decembra 2003 podal žiadosť o poskytovanie prepravnej služby alebo opatrovateľskej služby, o ktorej príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, trvalý pobyt.
(2) O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby a opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú prepravnú službu a o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, ktoré boli podané a o ktorých príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, rozhoduje príslušná obec podľa tohto zákona.
§ 112k
(1) Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný samosprávny kraj v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 31. decembra 2003, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušnej obce.
(2) Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie opatrovateľskej služby sídlo. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, ktorý zriadil príslušné zariadenie opatrovateľskej služby podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.
(3) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorú zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenie sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádza z príslušného samosprávneho kraja na príslušnú obec.
(4) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o poskytovaní starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami a o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby, ktorú zriadil ako svoju organizačnú jednotku, ak sa služba poskytla nesprávne bez úhrady alebo za nižšiu úhradu.
§ 112l
(1) Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností podľa § 112i až 112k vzniknuté do 31. decembra 2003 prechádzajú z príslušného orgánu štátnej správy na príslušný samosprávny kraj alebo z príslušného samosprávneho kraja na príslušnú obec podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi príslušným orgánom štátnej správy a príslušným samosprávnym krajom alebo medzi príslušným samosprávnym krajom a príslušnou obcou; odovzdaním týchto pôsobností nie je dotknuté právo občana na poskytovanie sociálnej služby v rozsahu a za podmienok, za akých sa táto sociálna služba poskytovala do 31. decembra 2003.
(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú pôsobnosť príslušný orgán štátnej správy, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na ten samosprávny kraj, v ktorého územnom obvode sa zariadenie sociálnych služieb nachádza. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov príslušného samosprávneho kraja na úseku prepravnej služby a opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na tú obec, na ktorej území má občan, ktorému príslušný samosprávny kraj do 31. decembra 2003 poskytoval prepravnú službu alebo opatrovateľskú službu alebo občan, ktorý si do 31. decembra 2003 podal žiadosť o poskytovanie prepravnej služby alebo opatrovateľskej služby, o ktorej príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, trvalý pobyt.
(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení opatrovateľskej služby alebo zamestnancov príslušného samosprávneho kraja s miestom výkonu práce v zariadení opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na tú obec, v ktorej má príslušné zariadenie opatrovateľskej služby sídlo.
§ 112m
O nejasnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa § 112i až 112k, rozhodne ministerstvo.
§ 112n
Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí, prechádza od 1. januára 2004 na určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uvedené v prílohe č. 11.".
40. Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá znie:
"Príloha č. 11
k zákonu č. 195/1998 Z.z.
v znení neskorších predpisov
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí
------------------------------------------------------------------
P. Sídlo úradu práce, sociálnych   Územná pôsobnosť úradu práce,
č. vecí a rodiny           sociálnych vecí a rodiny
------------------------------------------------------------------
1 Bratislava             na  území  Bratislavského
                   kraja
2 Trnava               na území Trnavského kraja
3 Trenčín              na území Trenčianskeho kraja
4 Nitra               na území Nitrianskeho kraja
5 Žilina               na území Žilinského kraja
6 Banská Bystrica          na území Banskobystrického
                   kraja
7 Prešov               na území Prešovského kraja
8 Košice               na území Košického kraja".
------------------------------------------------------------------
Čl.V
Zrušený od 1.11.2009
Čl.VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 281/1997 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 384/1997 Z.z., zákona č. 117/1998 Z.z., zákona č. 195/1998 Z.z., zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č. 241/1998 Z.z., zákona č. 337/1998 Z.z., zákona č. 185/1999 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 83/2000 Z.z., zákona č. 183/2000 Z.z., zákona č. 186/2000 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 255/2001 Z.z., zákona č. 314/2001 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 453/2001 Z.z., zákona č. 49/2002 Z.z., zákona č. 128/2002 Z.z., zákona č. 543/2002 Z.z. a zákona č. 103/2003 Z.z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
Čl.VII
Zákon č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z. a zákona č. 220/2003 Z.z. sa dopĺňa takto:
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
"§ 23b
Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".
Čl.VIII
Zrušený od 1.1.2010
Čl.IX
Zrušený od 1.1.2014
Čl.X
Zákon č. 265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti sa dopĺňa takto:
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
"§ 30a
(1) Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.
(2) Slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".
Čl.XI
Zákon č. 236/1998 Z.z. o zaopatrovacom príspevku sa dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
"§ 15a
Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".
Čl.XII
Zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb sa dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
"§ 13a
Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".
Čl.XIII
Zákon č. 300/1999 Z.z. o príspevku na bývanie sa dopĺňa takto:
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
"§ 19a
Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".
Čl.XIV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I § 4 ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Zákon č. 5/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004.
Zákon č. 82/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2005.
Zákon č. 573/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 592/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 9. novembrom 2006.
Zákon č. 664/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 400/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2009.
Zákon č. 571/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 180/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákon č. 383/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 310/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 81/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2017.
Zákon č. 266/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 42/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2019.
Zákon č. 300/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2019.
Zákon č. 89/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 25. aprílom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
PRÍL.1
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
 -----------------------------------------------------------
      P.č.             Sídlo úradu
  -----------------------------------------------------------
      1             Bratislava
      2             Malacky
      3             Pezinok
      4             Dunajská Streda
      5             Galanta
      6             Piešťany
      7             Senica
      8             Trnava
      9             Partizánske
      10             Považská Bystrica
      11             Nové Mesto nad Váhom
      12             Prievidza
      13             Trenčín
      14             Komárno
      15             Levice
      16             Nitra
      17             Nové Zámky
      18             Topoľčany
      19             Čadca
      20             Dolný Kubín
      21             Námestovo
      22             Liptovský Mikuláš
      23             Martin
      24             Ružomberok
      25             Žilina
      26             Banská Bystrica
      27             Banská Štiavnica
      28             Brezno
      29             Lučenec
      30             Revúca
      31             Rimavská Sobota
      32             Veľký Krtíš
      33             Zvolen
      34             Bardejov
      35             Humenné
      36             Poprad
      37             Prešov
      38             Stará Ľubovňa
      39             Stropkov
      40             Vranov nad Topľou
      41             Košice
      42             Michalovce
      43             Rožňava
      44             Spišská Nová Ves
      45             Trebišov
      46             Kežmarok
  -----------------------------------------------------------
PRÍL.2
Zoznam územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
------------------------------------------------------------------
P.  Sídlo úradu          Územné obvody úradu
č.
------------------------------------------------------------------
 1 Bratislava      okres Bratislava I, okres Bratislava II,
             okres Bratislava III, okres Bratislava
             IV, okres Bratislava V
 2 Malacky       okres Malacky
 3 Pezinok       okres Pezinok, okres Senec
 4 Dunajská Streda   okres Dunajská Streda
 5 Galanta       okres Galanta
 6 Piešťany       okres Piešťany, okres Hlohovec
 7 Senica        okres Senica, okres Skalica
 8 Trnava        okres Trnava
 9 Partizánske     okres Partizánske,  okres Bánovce nad
             Bebravou
10 Nové Mesto nad Váhom okres Nové Mesto nad Váhom, okres Myjava
11 Považská Bystrica  okres Považská Bystrica, okres Púchov
12 Prievidza      okres Prievidza
13 Trenčín       okres Trenčín, okres Ilava
14 Komárno       okres Komárno
15 Levice        okres Levice
16 Nitra        okres Nitra, okres Zlaté Moravce
17 Nové Zámky      okres Nové Zámky, okres Šaľa
18 Topoľčany      okres Topoľčany
19 Čadca        okres Čadca
20 Dolný Kubín     okres Dolný Kubín
21 Námestovo      okres Námestovo, okres Tvrdošín
22 Liptovský Mikuláš  okres Liptovský Mikuláš
23 Martin        okres Martin, okres Turčianske Teplice
24 Ružomberok      okres Ružomberok
25 Žilina okres Žilina, okres Bytča, okres Kysucké Nové Mesto
26 Banská Bystrica   okres Banská Bystrica
27 Banská Štiavnica   okres Banská Štiavnica, okres Žiar nad
             Hronom, okres Žarnovica
28 Brezno        okres Brezno
29 Lučenec       okres Lučenec, okres Poltár
30 Revúca        okres Revúca
31 Rimavská Sobota   okres Rimavská Sobota
32 Veľký Krtíš     okres Veľký Krtíš
33 Zvolen        okres Zvolen, okres Detva, okres Krupina
34 Bardejov       okres Bardejov, okres Svidník
35 Humenné       okres Humenné, okres Snina
36 Poprad        okres Poprad, okres Levoča
37 Prešov        okres Prešov, okres Sabinov
38 Stará Ľubovňa    okres Stará Ľubovňa
39 Stropkov       okres Stropkov, okres Medzilaborce
40 Vranov nad Topľou  okres Vranov nad Topľou
41 Košice        okres Košice I, okres Košice II, okres
             Košice  III, okres  Košice IV, okres
             Košice-okolie
42 Michalovce      okres Michalovce, okres Sobrance
43 Rožňava       okres Rožňava
44 Spišská Nová Ves   okres Spišská Nová Ves, okres Gelnica
45 Trebišov       okres Trebišov
46 Kežmarok       okres Kežmarok
------------------------------------------------------------------
PRÍL.3
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na účely § 5 ods. 8 a ich územná pôsobnosť
------------------------------------------------------------------
P. Sídlo úradu          Územná pôsobnosť úradu
č.
------------------------------------------------------------------
 1 Bratislava        na území Bratislavského kraja
 2 Trnava          na území Trnavského kraja
 3 Trenčín          na území Trenčianskeho kraja
 4 Nitra           na území Nitrianskeho kraja
 5 Žilina          na území Žilinského kraja
 6 Banská Bystrica      na území Banskobystrického kraja
 7 Prešov          na území Prešovského kraja
 8 Košice          na území Košického kraja
------------------------------------------------------------------
1) § 70 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a) Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
1b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 200, 7.6.2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú.v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad nariadenie (ES) č. 883/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 987/2009 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 141, 27.5.2011), zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a) Napríklad zákon č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.
4b) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú.v. EÚ L 347, 20.12.2013), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú.v. EÚ L 72, 12.3.2014).
4c) § 90 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad zákon č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z.z.
5b) Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 69 zákona č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8) Napríklad zákon č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1998 Z.z.
9) § 19 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.